J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Krizsán Miklós könyvvizsgáló Szarvas Péter Körös Volán Zrt. vezérigazgató Sztankó Ilona szennyvíz PIU vezetı Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetı Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı Dr. Tıgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály osztályvezetı Baloghné Bagó Gabriella közfoglalkozatási csoportvezetı Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály osztályvezetı Wittmann László Stratégiai-Fejlesztés Osztály osztályvezetı Csernus István Stratégiai-Fejlesztés Osztály osztályvezetı-helyettes Márton László vagyonkezelı Czigléczkiné Liszkai Edit vagyonkezelı Dr. Pribojszki Szabina vagyonkezelı Lukácsi László városi fıépítész Kis Béla városrendezı Távolmaradását elızetesen jelezte: Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét, jelen van 7 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását, valamint 1 helyszínen kiosztott elıterjesztés napirendre történı felvételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Beszámoló a békéscsabai Karácsonyi Vásárról címő elıterjesztés napirendre történı felvételét 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Körös Volán Zrt és évi veszteség kiegyenlítése 2. Döntéshozatal Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó Vállalkozási szerzıdés

2 2 keretében Békéscsaba szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásáról, az eljárás fajtájának megválasztásáról 3. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (1. forduló) 4. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. üzemeltetésében lévı ingatlanokban mőködı vállalkozások számára támogatási keret biztosítása a gazdasági válság hatásának kompenzálására 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanok felújítása 6. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatására 7. Pályázat benyújtása rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 8. A Csaba Ügyeleti Kft. feladatvállalási szerzıdésének módosítása 9. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 10. Településrendezési eszközök módosítása 11. Békéscsabai repülıtér zajgátló védıövezet tervdokumentációjának véleményezése 12. A békéscsabai 0236/37. hrsz-ú szántóterület értékesítése 13. Kétoldali utcaszélesítéssel érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása 14. A pósteleki erdészház és a hozzátartozó terület hasznosítása 15. A pósteleki szennyvíz-gerincvezeték kiépítésével kapcsolatos közgy. határozat módosítása 16. Pályázat benyújtása a Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására, KKK CSOMÓPONT kiírásra 17. Tag delegálása a DAREH Önkormányzati Társulás taggyőlésébe, tagdíj elfogadása 18. A pályázati forrásokból kialakított, a Békéscsaba, Balassa utcai csarnok bérbeadása 19. Beszámoló a békéscsabai Karácsonyi Vásárról 1. napirendi pont Tárgy: Körös Volán Zrt és évi veszteség kiegyenlítése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az önkormányzati képviselık bevonásával létrehozott munkacsoport, amely egyeztetı tárgyalásokat folytatott a Körös Volán Zrt. vezetésével a évi többlettámogatás mértékére vonatkozóan, három alkalommal ülésezett. A bizottság legutóbbi ülésén hozta meg azt a határozati javaslatot, ami a bizottságunk elé került. Krizsán Miklós könyvvizsgáló: A legfontosabb megállapításaim megfogalmazásra kerültek a szakértıi véleményben. A Körös Volán kontrolling rendszerének átvizsgálását elvégeztem. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a Körös Volán Zrt. számviteli és controlling rendszerének teljes adatfeldolgozása számítógépes program alapján zárt rendszerben történik, a bevételek és a költségek szándékos eltérítése nem tapasztalható. A szabályzatok a törvényes számviteli és egyéb jogszabályoknak megfelelıen elkészültek. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az elıterjesztésben összefoglalásra került, hogy milyen tényezık vezettek ahhoz, hogy a Körös Volán kiegészítı támogatásra tart igényt. A határozati javaslatban már a Ft összegő támogatás szerepel a kért Ft helyett. A könyvvizsgáló által áttekintett anyag azt is magába foglalja, hogy a Körös Volánnak számszakilag jogos az igénye, de mivel állami cégrıl lévén szó, az önkormányzat nem szeretné teljesen átvenni a tulajdonosok felelısségét, vagy az onnan származó hiányosságokat, ami vonatkozik egyrészt a normatívacsökkenésre, de leginkább a fogyasztói árkiegészítésre, ezért született az a javaslat, hogy Ft ot biztosítsunk a Körös Volán számára.

3 3 Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A Körös Volán megyei intézmény. Más önkormányzatok beszállnak-e a veszteségek pótlásához? Szarvas Péter Körös Volán Zrt. vezérigazgató: A helyi közösségi közlekedésre a megyében mindenhol szükség van. Békéscsabán a bevételek csökkenése vezetett oda, hogy veszteséges ez a tevékenység. Minden önkormányzatnál arra törekszünk, hogy akkora mőködési támogatást kérjük, amekkorával a 0 szaldós tevékenységet el tudjuk érni. Békéscsabán is abban a helyzetben vagyunk, hogy a kilátásba helyezett mőködési támogatás-kiegészítés nem éri el a 0 szaldósság mértékét. Az állam 130 millió forintot ad a Békéscsabán kedvezménnyel utazók kompenzálására, valamint 30 millió forintot normatív támogatásként. A 130 millió forint nagyon kevés véleményünk szerint, mert 4-5 éve nem emelkedett ez az összeg. A békéscsabai helyi közlekedés 0 szaldóssá tételéhez igényeljük a mőködési támogatáskiegészítést. Sok mindent kellett mérlegelni a megajánlott támogatási összeg elfogadása elıtt. Úgy érzem, hogy korrekt beszámolót adtunk, az igényünk korrekt számításon nyugszik. Több szempontot figyelembe véve - ami úgy gondolom fontos a helyzet megítélésénél - a Ft összegő ajánlatot elfogadjuk. Nem volt egyszerő ezt a választ megalkotnom, de úgy gondolom, hogy mindkét fél számára jobb egy kicsit keserő kompromisszumos megoldás, mintha további vita alakulna ki. Szeretném azt kérni, hogy a mőködési támogatás-kiegészítés február 28-áig érkezzen meg a részvénytársaságunkhoz. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a Körös Volán részére biztosított ,- Ft többlettámogatás február 28-áig kerüljön átutalásra a Körös Volán részére (határozati javaslat 2. pontja). A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság köszönetét fejezi ki az ad hoc bizottság, valamint a könyvvizsgáló úr munkájáért. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 1/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja azzal a módosítással, hogy a Körös Volán Zrt. részére biztosított ,- Ft többlettámogatás február 28-áig kerüljön átutalásra a Körös Volán Zrt. részére (határozati javaslat 2. pontja): 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi autóbusz közlekedés mőködtetése kapcsán a hatályban lévı szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen a évi költségvetésben bruttó ,- Ft mőködési támogatást biztosít a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. részére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában a helyi autóbusz közlekedés mőködtetése kapcsán keletkezı évi mőködési hiány kompenzálására az 1. pontban szereplı támogatási összegen túlmenıen további ,- Ft többlettámogatást biztosít. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott többlet mőködési támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 28.

4 4 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a évre vonatkozó többlettámogatási igény megtérítésével kapcsolatosan a évi tényadatok (utasszám alakulása, gázolajár alakulása, állami normatíva nagyságrendje) ismeretében, januárjában hoz döntést. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január napirendi pont Tárgy: Beszámoló a évi békéscsabai Karácsonyi Vásárról (helyszínen kiosztott elıterjesztés) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megkértem Frankó Attilát a Frankó Produkciós Iroda vezetıjét, hogy néhány percben számoljon be a évi békéscsabai karácsonyi vásár megrendezésérıl. Sokak véleményét hallva az idei karácsonyi vásár jobb volt, mint az eddigiek. Reméljük ez a továbbiakban is így marad. Frankó Attila a Frankó Produkciós Iroda vezetıje: Nagy megtiszteltetés érte az irodánkat, hogy ezt a feladatot ránk bízták. Mindent leírtam a jelentésben, de néhány érdekességet szeretnék kiemelni november 3-án írtuk alá a szerzıdést. 21 napunk volt arra, hogy megszervezzük a vásárt. A vásár is 21 napig tartott. Az idı rövidsége miatt minden fejlesztést, amit terveztünk nem tudtunk elvégezni. Volt vásárújság, saját weboldalt hoztunk létre, internetes közvetítést biztosítottunk, főtött színpadot állítottunk fel folyamatos programokkal, bevontuk az iskolákat is. Ezekkel az újdonságokkal az átmenı forgalommal együtt bár megbecsülni pontosan nem lehet kb. 25 ezer ember tekintette meg a vásárt. Úgy gondolom együtt tudtunk mőködni a Kulturális Központtal és a Gyula Parti Kft-vel is. Rendbontás nem történt, bejelentés nem érkezett sem a városhoz, sem a rendırséghez. Szeretném még elmondani, hogy ha az irodánk egykézben vehetné, szervezhetné a vásárt, az sok problémától, felesleges köröktıl megóvna bennünket. Az iroda tiszteletdíját a fejlesztésekre fordítottuk. 6 db saját gyártású faházat készítettünk. Az üzletek és a lakosok is pozitívan álltak hozzá a vásár megrendezéséhez. Az árusok 80 %-a jelezte, hogy részt kíván venni az idei karácsonyi vásáron is. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Kifejezetten szimpatikus volt számomra, hogy gyerekek is mősort adtak. Köszönjük a szervezést és a vásár megrendezésérıl szóló beszámolót. Megérkezett Kutyej Pál bizottsági tag. A bizottság létszáma: 8 fı. 2. napirendi pont Tárgy: Döntéshozatal Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó Vállalkozási szerzıdés keretében Békéscsaba szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásáról, az eljárás fajtájának megválasztásáról Sztankó Ilona PIU vezetı: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

5 5 A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 2/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó Vállalkozási szerzıdés keretében Békéscsaba szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárása során hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásáról dönt a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv (1) bekezdés a) pontja és a 125. (1) bekezdése alapján. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január napirendi pont Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (1. forduló) Víg Gábor birtokvédelmi ügyintézı: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Kutyej Pál bizottsági tag: Azzal a módosítással szeretnék élni, hogy az iskolakezdési támogatás azon esetben legyen nyújtható, ha a kérelmezı békéscsabai állandó vagy legalább 3 éve ideiglenes lakhellyel rendelkezik Békéscsabán. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 3/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és társadalmi egyeztetésre alkalmasnak találja a jelen elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, a 21. -ában, 29. -ában, valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseivel összhangban a helyi sajátosságokat figyelembe véve megállapítsa azt a feltételrendszert és azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed 2. A rendelet hatálya a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire; b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; c) az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott személyeken túl kiterjed azon gyermekekre és szüleikre, akik az ellátás igénylésének idıpontjában Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak, és az intézkedés elmaradása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlója, egyéb eljárási rendelkezések 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. 4. Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet elıterjeszteni. 4. Értelmezı rendelkezések 5. E rendelet alkalmazásában: 1. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; 2. családi pótlék: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 5. -ának a) pontja szerinti nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás; 3. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; 4. egyéni vállalkozó: a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minısül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki aa) az ingatlan-bérbeadási, ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységébıl származó bevételére az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre, vagy az önálló tevékenységbıl származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében; b) a közjegyzı a közjegyzıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzıi iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja); d) az egyéni szabadalmi ügyvivı a szabadalmi ügyvivıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; e) az ügyvéd az ügyvédekrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkezı magánszemély e tevékenysége tekintetében; 5. fiatal felnıtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be; 6. fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt: a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban meghatározott magasabb összegő családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedı gyermek, fiatal felnıtt; a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye tekintetében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (1) bekezdésének 29. a) pontjában foglaltaknak megfelelı gyermek, fiatal felnıtt; 7. gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 12. -a szerinti kiskorú; 8. jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

7 7 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, b) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. c) Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. d) Nem minısül jövedelemnek da) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, da) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, db) az anyasági támogatás, dc) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, dd) a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, de) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, df) annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak, illetıleg az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történı munkavégzésnek a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, dg) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, dh) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 9. keresıtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minısül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 10. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti helyszíni szemle; 11. vagyon: hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog. 12. vagyoni értékhatár: az a vagyon, amelynek: a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő; 13. várandós anya szociális válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését. II. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket gondozó család részére, amely család létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Rendkívüli élethelyzet: a) a gyermek betegsége, b) ha közüzemi díjhátralék miatt a szolgáltatást a szolgáltató meg kívánja szüntetni, c) a család átmeneti otthonban történı elhelyezése, d) várandós anya szociális válsághelyzete, e) a szülık keresıtevékenységének megszőnése, f) a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, h) egyéb, az a)-g) pontban nem meghatározott olyan, a család létfenntartását bizonyíthatóan veszélyeztetı élethelyzet, amely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapíthatósága szempontjából különös méltánylást igényel. 7. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg. 8. Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal vehetı igénybe, összege nem lehet több alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-ánál, különösen indokolt esetben 100 %-ánál. 6. Iskolakezdési támogatás

8 8 10. Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevı gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. 11. (1) Iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl iskolakezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg. (3) Az iskolakezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 12. Nem állapítható meg iskolakezdési támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár különkülön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 13. Az iskolakezdési támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehetı igénybe, összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 40 %-a. 7. Felsıfokú tanulmányokat támogató segély 14. Felsıfokú tanulmányokat támogató segélyben részesülhetnek azok a fiatal felnıttek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes idejő nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. 15. (1) Felsıfokú tanulmányokat támogató segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedülálló kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezı békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 16. Nem állapítható meg felsıfokú tanulmányokat támogató segély, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 17. (1) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a felsıfokú tanulmányok folytatása során egy alkalommal, az elsı év elsı félévére állapítható meg a kérelem benyújtásának napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig. III. fejezet 8. Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 18. (1) A 7. -ban, a 11. (1)-(2) bekezdésében és a 15. (1) bekezdésében meghatározott összeg számításánál a család tagjaként kell figyelembe venni a) a házastársat, az élettársat, b) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, c) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet d) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, e) korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermeket, fiatal felnıttet, f) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülıt, illetve a szülı házastársát vagy élettársát, g) Az a)-f) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény alapján a szülı vagy házastársa által eltartott rokont. (2) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki a) átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, b) 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (3) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (4) A 8. -ban, a 12. -ban és a 16. -ban meghatározott vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személyek vagyonára is. 19. (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell, a) a megfelelı jövedelemre vonatkozó igazolásokkal együtt, aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén az 1. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ab) felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénylése esetén a 2. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ac) iskolakezdési támogatás igénylése esetén az 3. melléklet szerinti kérelem adatlapot; b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést vagy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzıkönyvet; c) egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot; d) fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt esetén a fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt egészségi állapotára vonatkozó igazolást; e) a 15. (1) bekezdés b)-c) pontjában szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, csatolni kell a közüzemi díjhátralékra vonatkozó szolgáltatói felhívást. (3) Amennyiben a kérelmezı tartósan álláskeresı, a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel történı együttmőködés igazolását. 20. A 19. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás különösen: a) a családi pótlék folyósítását igazoló hatósági bizonyítvány, b) a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerıs bírói ítélet, ennek hiányában a szülık nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan, c) keresıtevékenységet folytató kérelmezı vagy a 18. (1) bekezdésében meghatározott keresıtevékenységet folytató személy esetében jövedelemigazolás, d) egyéni vállalkozó kérelmezı esetén az adóhatóság által kiadott igazolás.

9 9 21. (1) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve egyéni vállalkozó kérelmezı vagy a 14. -ban meghatározott személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell kiszámítani. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták. 22. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát az eljáró hatóság környezettanulmány készítésével vizsgálhatja. 23. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésérıl az eljáró hatóság határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell hívni a kérelmezıt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. (2) Azt a kérelmezıt, aki elmulasztja az (1) bekezdésben elıírt kötelezettségét, a jogtalanul felvett támogatás visszatérítésére kell kötelezni. (3) Az a kérelmezı, aki a jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális ellátások egyikében sem. 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az iskolakezdési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen: a) a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel idıtartamára; b) ha a gyermek napközbeni ellátásáért fizetendı térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított. 25. (1)Az iskolakezdési támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet elıterjeszteni. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a hallgatói jogviszony létesítésének napjától nyújtható be. IV. fejezet A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 9. Gyermekek napközbeni ellátása 26. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait a 2. számú melléklet I. számú táblázata tartalmazza. (2) A személyi térítési díj - a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenıen - a 2. számú melléklet II. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthetı, illetve elengedhetı. (3) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsıdék esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év augusztus 1-je és augusztus 15-e között az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıje jogosult. V. fejezet Záró rendelkezések 27. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2001. (II. 22.), 21/2001. (IX. 20.), 2/2002. (I. 31.), 2/2003. (I. 30.), 19/2003. (V. 22.), 31/2003. (XII. 11.), 33/2004. (XII. 16.), 19/2005. (VII. 14.), 10/2006. (III. 23.), 28/2006. (IX. 14.), 47/2006. (XII. 18.), 33/2007. (X. 24.), 38/2007. (XII. 17.), 11/2008. (III. 31.), 57/2008. (XII. 22.), 24/2009. (VI. 29.), 52/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához A) Személy adatok 1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:... d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendkívüli támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:...

10 10 3. A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendkívüli támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, idı Anyja neve *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft.

11 11 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármő a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 2. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez Kérelem iskolakezdési támogatás megállapításához A) Személy adatok 1. Az iskolakezdési támogatás megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:... d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában az iskolakezdési támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában az iskolakezdési támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) Név Születési hely, idı Anyja neve

12 12 - gyermekei* *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft.

13 13 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármő a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 3. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez Kérelem felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapításához A) Személy adatok 1. A felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:... d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a felsıfokú tanulmányokat támogató segélyt kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a felsıfokú tanulmányokat támogató segélyt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, idı Anyja neve

14 14 *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 5. Gépjármő II. Egyéb vagyontárgyak

15 15 a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 4. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez A helyettes szülı részére megállapított helyettes szülıi díj, nevelési díj, készenléti díj és ellátmány mértéke, az ellátás igénybevételéért fizetendı térítési díj 1. A helyettes-szülıi díj mértéke a mindenkori éves költségvetési törvény által megállapított legalacsonyabb összeg 120 %-a. 2. A nevelési díj összege 2.2 A nevelési díj összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-a. 2.3 A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-a, ha a nevelt gyermek a meghatározott szervek alapján készített szakvélemény szerint súlyos beilleszkedési, magatartási, vagy tanulási zavarban szenved, tartósan beteg, illetve fogyatékos. 2.4 A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a, ha a nevelt gyermek 3 évnél fiatalabb, illetve 14 évnél idısebb. 3. A készenléti díj összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. 4. Az ellátmány összege gyermekenként a nevelési díj 25 %-a. 5. A helyettes szülıi ellátás igénybevételéért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Személyi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft alatt térítésmentes Ft 50 Ft Ft Ft 70 Ft Ft Ft 90 Ft Ft Ft 110 Ft Ft felett 120 Ft Ft 5.1 Az intézményi térítési díj mértéke Ft/nap/fı, valamint Ft/hó/fı. 5. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez 1. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai Intézmény neve Intézményi térítési díj Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bentlakásos óvoda 463 -

16 16 Napközis rendszerő óvoda Bentlakásos általános iskola Napközis rendszerő általános iskola Középiskolai kollégium Gyermekek átmeneti otthona Szociális intézményben étkezık A személyi térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint csökkenthetı Kategóri A család egy fıre jutó havi nettó jövedelme A csökkentés mértéke a 1. Legfeljebb egyenlı az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 50 % 2. Az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegénél legfeljebb Ft-tal több 25 % 6. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez 1. A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó Személyi térítési díj jövedelem Felnıtt Gyermek Ft/hó Ft/na Ft/na Ft/hó Ft/hó p p Ft alatt térítésmentes térítésmentes Ft 100 Ft Ft 120 Ft Ft 140 Ft Ft 160 Ft Ft felett 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Az intézményi térítési díj mértéke Ft/nap/fı, valamint Ft/hó/fı. 4. napirendi pont Tárgy A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. üzemeltetésében lévı ingatlanokban mőködı vállalkozások számára támogatási keret biztosítása a gazdasági válság hatásának kompenzálására Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetıje: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 17 4/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az általános tartalék terhére 4,5 millió forint mőködési támogatást biztosít a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-nek az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál bérletidíj-kedvezmény nyújtásához évben. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Igazgatóságát, hogy a bérlıi igények ismeretében döntsön a keretösszeg felhasználásáról. 3. Az Igazgatóság a évi beszámolóban köteles tájékoztatást adni a támogatás felhasználásáról. Felelıs: Vantara Gyula polgármester, a határozat közléséért Pacza József, a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Igazgatóságának elnöke, a határozat végrehajtásáért és a tájékoztatás elkészítéséért Határidı: február 18. a határozat közlésére december 31. a határozat végrehajtására május 31. a tájékoztatás elkészítése a határozat végrehajtásáról 5. napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások felújítása Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetıje: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Trófea u. 8. szám alatti épület többletköltségeinek kifizetését. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében

18 18 eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Erzsébet lp. 26. szám alatti bérlakás elektromos tőzhelyének kicserélését. A nettó Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u B. III/23. szám alatti átmeneti lakás teljes körő felújítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. számú épület udvarán a kohósalak terítés elvégzését. A legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Tavasz u. 69/2. szám alatti lakás felújítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Franklin u. 195., 245., 259. számú lakásokban a bejárati ajtók kicserélését. A kivitelezésre a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. legalább három ajánlattevıtıl kérjen ajánlatot, és a munkát a legkedvezıbb ajánlati árat benyújtó vállalkozóval végeztesse el. A felújításhoz szükséges legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: március napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatására Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról.

19 19 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett OFA-KSZM-11221/2011 számú Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása címő pályázati kiírásra. A program keretében 8 fı foglalkozatására kerül sor a közfoglalkoztatás szervezéséhez szükséges feladatok ellátására március 1. és augusztus 31. közötti idıszakban, napi 8 órában. A Közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése nyertes pályázat esetén a közfoglalkoztatás-szervezık bér- és járulékköltségének, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának, valamint a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülı egyéb költségeknek - betegszabadság, táppénz - a fedezetére ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetésben. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására - intézményeivel együtt - 60 fı foglalkoztatására nyújt be pályázatot. A közgyőlés a 60 fı közfoglalkoztatásához szükséges legfeljebb

20 ,- Ft önrészt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 300 fı foglalkoztatására nyújt be pályázatot. A közgyőlés a 300 fı közfoglalkoztatásához szükséges ,- Ft önrészt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a rövid idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február napirendi pont Tárgy: A Csaba Ügyeleti Kft. feladatvállalási szerzıdésének módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2011. (I. 25.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése - Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága ügyeleti ellátásának biztosítása érdekében - a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelısségő Társaság közötti feladatvállalási szerzıdés módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január 28. Feladatvállalási szerzıdést módosító okirat 1. számú melléklet amely létrejött egyrészrıl a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (5600. Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Vantara Gyula a Társulási Tanács elnöke), mint feladatot átadó a továbbiakban Megbízó, másrészrıl: a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelısségő Társaság (5600. Békéscsaba, Kinizsi utca 11., adószáma: , KSH számjele: , számláját vezetı pénzintézet: OTP Megyei Igazgatóság, Békéscsaba, Szent István tér 3., bankszámla száma: , képviseli: Dr. Sonkoly Iván ügyvezetı önálló képviseleti joggal), mint feladatot átvállaló, a továbbiakban Szolgáltató között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 15. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: Jelen szerzıdés határozatlan idıre szól, azzal, hogy az eredeti ún. Feladatvállalási szerzıdés 8. pontjában rögzített szállítójármő beszerzése tárgyában szerzıdı felek november hó 30. napjáig kötelesek egyeztetni és annak megfelelıen jelen megállapodást módosítani. Jelen jogviszonyt bármelyik fél 60 napos határidıvel felmondhatja, írásban.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 8.számú melléklet KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely:

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Érvényes 2009. április 15. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben