A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A szabályzat hatálya Értelmezı rendelkezések A hallgatói jogosultság II. rész A hallgatók számára nyújtható támogatások... 5 A hallgatói elıirányzat intézményi keretösszege Az intézményi hallgatói elıirányzati keret jogcímei és felhasználása Az intézményi hallgatói elıirányzati keret felosztása Tanulmányi ösztöndíj BMF és közéleti ösztöndíjak A hallgató szociális helyzete Rendszeres szociális ösztöndíj Rendkívüli szociális ösztöndíj Alaptámogatás Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi elhelyezés, alapszolgáltatás A nyári szakmai gyakorlat alatt járó támogatás Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret Sport- és kulturális tevékenység támogatása Hallgatói munkadíj A külföldi állampolgárságú hallgatók díjfizetése, támogatása Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje Az Európai Gazdasági Térség országaiban, részképzésben részt vevı hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsıoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje III. rész A hallgatók által fizetendı díjak és térítések Általános szabályok Kollégiumi térítési díj Egyéb díjak és térítések A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetıség biztosításának feltételei és szabályai Költségtérítéses képzés Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje IV. rész Egyéb rendelkezések A pénzbeli támogatások kifizetésének rendje A díjfizetési kötelezettség megállapítása Befizetett díjak felhasználása Vegyes rendelkezések Átmeneti rendelkezések Záró rendelkezések melléklet melléklet melléklet melléklet

3 PREAMBULUM A évi CXXIX. törvény a felsıoktatásról, továbbá a kormány 51/2007. (III. 26.) rendelete a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl, és az idevágó egyéb jogszabályok alapján a Budapesti Mőszaki Fıiskolán a fıiskolai hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendı díjak és térítések rendjét a Szenátus a Fıiskolai Hallgatói Önkormányzattal (FHÖK) egyetértésben az alábbiak szerint szabályozza. I. rész Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Budapesti Mőszaki Fıiskolán államilag finanszírozott elsı alapképzésben, elsı kiegészítı alapképzésben, elsı szakirányú továbbképzésben, valamint elsı felsıfokú szakképzésben, továbbá a mesterképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, illetve külföldi állampolgárságú államilag finanszírozott képzésben részt vevı hallgatókra. (2) Az államilag finanszírozott esti vagy levelezı tagozatos elsı alapképzésben és kiegészítı alapképzésben továbbá a mesterképzésben tanulmányokat folytató, illetve az államilag nem finanszírozott költségtérítéses képzésben részt vevı hallgatókra egyes paragrafusok nem, vagy csak megszorításokkal a paragrafusoknál jelzett módon vonatkoznak. Értelmezı rendelkezések 2. (1) Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alkalmazásában: a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülıje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nıtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülıje elhunyt és nem fogadták örökbe; b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülıje elhunyt és nem fogadták örökbe; c) fogyatékossággal élı vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart, vagy elıreláthatólag még legalább egy évig fennáll; d) családfenntartó: az a hallgató, da) akinek legalább egy gyermeke van, db) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élı személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejő felsıfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevı hallgató, aki 3

4 fa) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy fb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; g) saját bevétel: a felsıoktatási törvény ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele. (2) Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alkalmazásában az érintett támogatási forma megszőnése miatt a felsıoktatási törvény ának 10. pontja szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülınek kell tekinteni azt a személyt is, aki a) árva, vagy b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy d) gyámsága nagykorúsága miatt szőnt meg. (3) Hátrányos helyzető hallgató: az a beiratkozás idıpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató (jelentkezı), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. (4) Halmozottan hátrányos helyzető hallgató: az a hátrányos helyzető hallgató (jelentkezı), akinek a tankötelessé válásának idıpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülıje a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülıi nyilatkozat szerint legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. (5) Kiemelkedı tanulmányi teljesítményő hallgató: a felsıoktatási intézmény szabályzatában meghatározott ismérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgató. (6) A központok esetében (ROIK, TMPK) a dékánokra meghatározott teendık a központ fıigazgatójára, a dékánhelyettesekre meghatározott teendık a központ fıigazgató helyettesére vonatkozik. A hallgatói jogosultság 3. (1) Az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgatónak minısül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és a) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, aa) amennyiben e jogviszony létesítése elıtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és elsı alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elıírt képzési idı féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettıvel megnövelt értéket, vagy ab) amennyiben e jogviszony létesítése elıtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és elsı alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elıírt képzési idı féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettıvel megnövelt értéket, vagy 4

5 b) bármely szakon költségtérítéses képzésbıl az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévı államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejébıl még hátralévı idıtartamban. (2) A felsıoktatási törvény 55. -ának (2) és (4) bekezdése szerint minısül államilag támogatott képzésben résztvevınek a 2006/2007-es tanévtıl hallgatói jogviszonyt létesített személy. (3) A hallgató a képesítési követelményekben meghatározott képzési idın túl 8 féléves, vagy annál rövidebb képzési idı esetén legfeljebb további 2 megkezdett félévig egyéni kérelmére részesülhet a hallgatói juttatásokból rendkívüli méltányosság alapján, de rendszeres szociális támogatást, tanulmányi ösztöndíjat, valamint köztársasági ösztöndíjat nem kaphat. II. rész A hallgatók számára nyújtható támogatások A hallgatói elıirányzat intézményi keretösszege 4. (1) Az intézményi támogatás megállapításakor a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, ab) a kollégiumi támogatásra, ac) a lakhatási támogatásra, ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében; b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében; c) a ténylegesen kifizetendı összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében. (2) Márciusi statisztikai adatközlésen a felsıoktatási intézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adatközlésen a felsıoktatási intézmény október 15-i állapotát rögzítı, a felsıoktatási intézmény által teljesített statisztikai adatközlést kell érteni. (3) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési idıszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik. (4) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosult létszám az államilag támogatott alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintő képzésben, fıiskolai szintő képzésben vagy felsıfokú szakképzésben teljes idejő képzésben részt vevı hallgatók száma. (5) A kollégiumi támogatás esetében a jogosult létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott teljes idejő képzésben vesznek részt, és a) az intézmény kollégiumában, b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban, c) e rendelet szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítı, a felsıoktatási intézmény által bérelt férıhelyen vannak elhelyezve. 5

6 (6) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosult létszám a felsıoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejő képzésben részt vevı hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkezı államilag támogatott teljes idejő képzésben részt vevık létszámának 95%-át, továbbá levonva az (5) bekezdés szerinti létszámot. (7) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosult létszám az (4) bekezdés szerinti létszám. (8) A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosult létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülı hallgatók száma. Az intézményi hallgatói elıirányzati keret jogcímei és felhasználása 5. (1) A hallgató részére a) szociális alapú támogatás a felsıoktatási intézménynek a felsıoktatási törvény a (3) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatásának, b) teljesítmény alapú támogatás, ba) a felsıoktatási intézménynek a felsıoktatási törvény a (3) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatása, bb) az államilag támogatott képzésben részt vevık által fizetett, a felsıoktatási törvény 125/A. -a (2)-(3) bekezdése szerinti képzési hozzájárulásból származó bevétele terhére nyújtható. (2) A felsıoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat. (3) A fıiskola az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást (a továbbiakban: intézményi keretösszeg) az alábbi jogcímeken használhatja fel: a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, c) doktorandusz ösztöndíj, d) egyéb, a fıiskola jelen szabályzatában meghatározott ösztöndíj kifizetésére, e) az intézményi mőködési költségek finanszírozására ea) a jegyzet-elıállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányait segítı eszközök beszerzésére, eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, ec) kollégium fenntartása, mőködtetése, ed) kollégiumi férıhely bérlése, kollégiumi felújítás, ee) a hallgatói önkormányzat mőködésének támogatása. 6

7 (4) A (3) a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. (5) A (3) a), ba), bc)-be), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat e rendelet eltérı rendelkezése hiányában havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsıoktatási intézmény a tanulmányi félév elsı hónapjának kivételével legkésıbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezetı hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról. (6) A (3) aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejő alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgató részesülhet támogatásban. A (3) ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejő alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgató részesülhet támogatásban. A (3) ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejő alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsıfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevı hallgató részesülhet támogatásban. A (3) c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejő doktori képzésben részt vevı hallgató részesülhet támogatásban. A (3) bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejő alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. A (3) ba)-bc) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. (7) Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végzı hallgató részére jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint pályázat alapján, meghatározott idıre, havonta folyósított, a felsıoktatási törvény 46. -ának (9) bekezdése szerinti nem kötelezı juttatás. (8) A jegyzet-elıállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a fıiskola jegyzetek elıállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányait segítı eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat elızetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. (9) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a 18. (5) bekezdésben meghatározott Bizottság a felsıoktatási törvény 78. -a (2) bekezdése alapján a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt azzal, hogy a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a fıiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás; b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsıoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. (10) A hallgató a (3) b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejőleg csak egy felsıoktatási intézménytıl kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsıoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elıbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsıként létesített hallgatói jogviszonyt. 7

8 (11) A (3) aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az elsı és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (12) A (3) bekezdés ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a felsıoktatási törvény a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás normatívája] 30%- át. (13) A (3) bekezdés ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a felsıoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva] 56%-át. Az intézményi hallgatói elıirányzati keret felosztása 6. (1) A hallgatói támogatási keret felosztása: I. Teljesítmény alapú támogatás Σ 66,5% a) Tanulmányi ösztöndíj 57,5% b) BMF ösztöndíj 1,0% c) Közéleti ösztöndíj 7,5% (FHÖK 1,5%, KHÖK 6%) d) TDK jutalmak, szakmai és tanulmányi versenyek 0,5% II. Szociális alapú támogatás Σ 28,5% (Rendszeres, rendkívüli, alaptámogatás) III. HÖK mőködésének támogatása Σ 5,0% a) FHÖK dologi keret támogatás 3,5% b) Kari dologi keret támogatás 1,5% (2) Az (1) I./a pontban meghatározott hallgatói normatívát az egyes karok és a ROIK között az abból részesíthetı hallgatók arányában kell felosztani. (3) Az (1) I./a pontban meghatározott keretek felhasználásáról a Kari Hallgatói Önkormányzat (KHÖK) dönt. (4) Az (1) I./c pontban a karokat megilletı 5, 5% felosztása a karok között a hallgatói létszám alapján történik és annak felhasználásáról a KHÖK dönt. (5) Az (1) I./d. pontban meghatározott TDK jutalmakról a TDK Tanács javaslata alapján az FHÖK dönt. (6) Az (1) II. pontban meghatározott keret felhasználásáról az FHÖK dönt. (7) Az FHÖK és KHÖK keretek felhasználásáról minden gazdasági év végén az elfogadott tárgyévre vonatkozó költségvetés alapján elszámolás készül. Az elszámolásokat az FHÖK összesíti, és a Szenátus rendelkezésére bocsátja a tárgyév gazdasági beszámolójához csatolva. Tanulmányi ösztöndíj 7. (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév idıtartamára adható, amelynek összegét úgy kell megállapítani, hogy az ösztönzı legyen a hallgató tanulmányi munkájára. Tanulmányi ösztöndíjban a 8

9 fıiskola államilag támogatott teljes idejő képzésben részt vevı hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelı összeget, és nem haladhatja meg a 40%- át. (2) Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók a TVSZ 27. (6) bekezdésben meghatározott ösztöndíj-mutató alapján jogosultak külön pályázat nélkül. A félévre (5 hónapra) fizetendı tanulmányi ösztöndíj összegeire a kari Hallgatói Önkormányzatok tesznek javaslatot a kari Tanulmányi Osztályok felé szeptember, illetve február végéig. (3) A hallgatók tanulmányi ösztöndíja elsı körben annak függvényében kerül megállapításra, hogy a hallgató ösztöndíj-mutatója alapján a homogén hallgatói csoportonként felállított rangsorban hol helyezkedik el. Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók a csoportjuk átlagának elérésétıl jogosultak. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor az abban részesülık körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetıek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékőek legyenek. A hallgatói csoportok összetételét a KHÖK határozza meg. A homogén hallgatói csoportok kialakításánál arra kell törekedni, hogy azok létszáma minél magasabb legyen. (4) A hallgatók tényleges ösztöndíja szakonként, a csoportindexük alapján történı sorban állítás után határozható meg. A csoportindex a tanulmányi eredmények azon mérıszáma, amely összehasonlíthatóvá teszi a hallgatók teljesítményét, függetlenül attól, hogy milyen szakon, évfolyamon illetve homogén csoportban nyertek eredetileg besorolást. (5) A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módját, a csoportindex kiszámítását egy példán keresztül az 1. melléklet tartalmazza. (6) A kreditrendszerő képzésben az elızı megkezdett félévben 15 kreditpontot nem teljesítık, továbbá a más felsıoktatási intézménybıl átvett hallgatók az átvételt követı elsı félévben tanulmányi ösztöndíjat nem kapnak. (7) A fıiskolán belül más szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, külföldi részképzésen az elızı félév(ek)ben részt vett, illetve szünetelı hallgatói jogviszonyát beiratkozottá tévı hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról az illetékes Tanulmányi Bizottságnak rendelkeznie kell. (8) Felsıoktatási intézménybe elsı alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követı elsı képzési idıszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (9) Tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az elsı és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (10) A felsıoktatási intézménynek a szeptember 1-je elıtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során figyelemmel kell lennie arra, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi teljesítményő hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre. BMF és közéleti ösztöndíjak 8. (1) A BMF ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenı, kiemelkedı szakmai, tudományos, sport, kulturális és közéleti teljesítmények alapján pályázat útján nyerhetık el. 9

10 (2) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesülhet a fıiskola minden hallgatója. (3) A pályázati feltételeket a félév kezdetekor a rektor és az FHÖK határozza meg és hozza nyilvánosságra. (4) A pályázatokat az FHÖK-nek kell eljuttatni a szorgalmi idıszak 2. hetének végéig, amelyek elbírálásáról a kiírók gondoskodnak október, illetve március 5-éig. (5) A BMF ösztöndíjban a fıiskola hallgatóinak maximum 1 %-a részesedhet, havi összege nem lehet kisebb a hallgatói normatíva 15%-ánál, és nem lehet több 30%-ánál. (6) Köztársasági és BMF ösztöndíj együttesen nem adható. (7) A közéleti ösztöndíjban az FHÖK alapszabályában, illetve annak mellékletében meghatározott feladatokat ellátók az ott meghatározott összegekkel részesülhetnek az FHÖK javaslatára. A közéleti ösztöndíjak havi rendszerességgel az egyéb ösztöndíjakkal együtt kerülnek kifizetésre. (8) Az ösztöndíjas hallgatók névsorát nyilvánosságra kell hozni. A hallgató szociális helyzete 9. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) az egy lakásban, életvitelszerően együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezık számát és jövedelmi helyzetét, b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás idıtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítı, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülı egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élı eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövıbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. (3) A hallgató szociális helyzetének megítélésére a DJB jogosult. (A pályázati őrlapot és pontozó lapot lásd: 4. melléklet.) Rendszeres szociális ösztöndíj 10. (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint egy képzési idıszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. 10

11 (2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élı vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzető, vagy kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülıje, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megilletı szolgáltatás megállapításához a szülı nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva, illetve mindkét szülıje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nıtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülıje elhunyt. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a) hátrányos helyzető, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szőnt meg, vagy c) félárva. (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül. (5) A pályázatok feltételrendszerét az FHÖK határozza meg, ennek során az adhatóság kritériumait egyértelmő és jól ellenırizhetı szempontokhoz kell kötni. (lásd: 4. melléklet) (6) A pályázatokat a 4. melléklet szerinti pályázati őrlapon kell eljuttatni a KHÖK döntése alapján a kari hallgatói irodába a szorgalmi idıszak második hetének végéig. (7) A rendszeres szociális támogatást a DJB ítéli oda egy félévre az FHÖK egyetértésével. A döntésrıl készült jegyzıkönyveket az FHÖK irattárában kell elhelyezni. Az FHÖK elnökének aláírásával ellátott, a szociális támogatás összegét tartalmazó listákat október, illetve március 5-éig kell átadni az illetékes Tanulmányi Osztály vezetıjének. (8) A szociális támogatások elbírálása során biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését. Rendkívüli szociális ösztöndíj 11. (1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. (2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató részletes indoklást tartalmazó kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekrıl legalább havonta egyszer a DJB-nek döntést kell hozni. A kifizetésrıl a döntést követı nyolc munkanapon belül intézkedni kell. (3) A rendkívüli szociális támogatás kifizetése a szociális alapú támogatás keret terhére történik. A rendkívüli szociális segély nagysága minimum a hallgatói normatíva 10%-a. 11

12 Alaptámogatás 12. (1) Az elsı alkalommal államilag támogatott teljes idejő felsıfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítı személy az elsı bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelı összegő alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 10. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) Az elsı alkalommal államilag támogatott teljes idejő mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítı személy az elsı bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelı összegő alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 10. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 13. (1) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsıoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. (2) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat beadásának feltételeit, az Ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait az oktatási és kulturális miniszter rendeletben állapítja meg. (3) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelıi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelı szervezet) látja el. (4) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhetı meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehetı figyelembe. (5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy fıre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyezı, azonban nem haladhatja meg a meghatározott összeghatárt. (6) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejő alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (7) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsıoktatási intézményben folyósított támogatástól, és azt az oktatási és kulturális miniszter adományozza. (8) Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. 12

13 (9) Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésıbb a felsıoktatási intézményhez történı átutalást követı elsı ösztöndíj kifizetésekor kezdıdik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt. (10) A felsıoktatási intézmények térítésmentesen, havonta, az egyéb általuk nyújtott juttatásokkal azonos módon folyósítják az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat a felsıoktatási intézmény csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelı szervezet a számlájára átutalta. (11) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. (12) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel. (13) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsıoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsıoktatási intézmény a pályázatkezelı szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázatkezelı szervezet az intézményektıl visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követıen visszautalja. (14) Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintı változásról 15 napon belül értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt és a pályázatkezelı szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: a) hallgató neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, c) tanulmányok halasztása. (15) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási intézmény részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követıen (június 30-áig, illetve január 31-éig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Köztársasági ösztöndíj 14. (1) Az oktatási és kulturális miniszter kiemelkedı tanulmányi eredményő, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzı hallgató részére egy tanév idıtartamára, a felsıoktatási intézmény elıterjesztésére köztársasági ösztöndíjat adományoz. (2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) idıtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 13

14 (3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthetı hallgatók száma az elızı év október 15-i állapotát rögzítı statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejő alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevı hallgatók számának 0, 8%-a, de intézményenként legalább egy fı. A felsıoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevı hallgatókra elkülönítetten teszi meg. (4) Köztársasági ösztöndíjban az a teljes idejő alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevı hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. (5) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhetı el. A pályázati felhívást, a pályázati határidıt 30 nappal megelızıen a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt a felsıoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsıoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a Szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. (6) A fıiskolán köztársasági ösztöndíjban részesíthetı, aki az elızı tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb tanulmányi átlag eredményt (kreditrendszerben a kreditindex) ért el és a Hallgatói Önkormányzatban, tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez. (7) A köztársasági ösztöndíjra a kérvényt 3 példányban minden évben a BMF köztársasági ösztöndíj pályázatra vonatkozó Felhívás és Eljárási Rendjében megjelölt idıpontig az oktatási és kulturális miniszterhez címezve kell az illetékes tanulmányi osztályhoz benyújtani. (8) A kar dékánja a pályázókat rangsorolja és véleményezi a KHÖK-kel egyetértésben, majd a pályázatokat a leckekönyv másolatokkal együtt megküldi a rektornak a BMF köztársasági ösztöndíj pályázatra vonatkozó Felhívás és Eljárási Rendjében megjelölt idıpontig. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (9) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszőnik, vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési idınek megfelelıen páratlan tanulmányi félévben végzıdı tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szőnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. (10) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az e paragrafusban meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehetı figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói elıirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. (11) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 14

15 Kollégiumi elhelyezés, alapszolgáltatás 15. (1) Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a fıiskolára, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. (2) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhetı el. A pályázati kérelmekrıl pontozásos rendszer alapján kell dönteni. A pontozási rendszer megismerését, a megpályázható férıhelyek helyszíneit, az adott helyszíneken nyújtott szolgáltatások körét, illetve a fizetendı térítési díjakat, a pályázati kérelmek benyújtása elıtt közzé kell tenni. (3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 28. (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót a felsıoktatási törvény 52. -ának (2) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál elınyben kell részesíteni, akkor az elınyben részesítés felsıoktatási törvényben meghatározott feltételének fennállását is. (4) A pontozás 100 pontos rendszerben történik. Az egyes szempontok az alábbi súlyozással kerülnek figyelembe vételre: a) Szociális helyzet (egységesen): 50 pont (50%) b) Tanulmányi eredmény: 40 pont (40%), Leendı elsı évesek esetén: 50 pont (50%) c) Közélet, sport, egyéb: 10 pont (10%), Leendı elsı évesek esetén: 0 pont (0%) Az FHÖK által megadott tisztségeket betöltı, kimagasló közéleti tevékenységet folytató hallgatók (maximum 25 fı) a fentieken túl plusz pontokra jogosultak, amely maximum az összpontszám 70%-a lehet. (5) A kollégiumi jelentkezések és azok elbírálásnak részletes szabályait, illetve a szervezeti kereteit, továbbá a pontozásos rendszer részletezését a BMF Kollégiumi Jelentkezések Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendje tartalmazza. A szociális helyzet értékelését a 9. (3) bekezdése szerint a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága végzi. (6) A kollégiumi elhelyezés egy tanévre, a tanévhez tartozó szorgalmi, valamint vizsgaidıszak idejére szól. Ettıl eltérı bentlakás (VII-VIII. hó) külön kollégiumigazgatói engedélyhez és térítési díjhoz kötött, mely rendelkezésnek összhangban kell lennie a kollégiumi Szabad férıhelyek hasznosítása címő szabályzatával. (7) A hallgatói (kollégiumi) jogviszony megszőnése esetén az érintett hallgatónak a határozat kézhezvételétıl számított 2 héten belül ki kell költöznie a kollégiumból. (8) A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium használatára vonatkozó szabályokat e szabályzat 3. melléklete tartalmazza. (9) A kollégiumból való kiköltözésre és a kollégiumi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet, a hallgatónak írásban kell benyújtania, saját kollégium esetén a kollégium vezetıjének, bérlemény esetén a bentlakó nevelıtanárnak. (10) A kollégiumi felvételi eljárás során egyenlı felvételi esélyt kell biztosítani a fıiskola minden hallgatója számára, ennek során figyelembe kell venni a képzés helyének és a kollégiumi elhelyezés helyszínének távolságát, illetve a hallgató által igényként megjelölt helyszínek sorrendjét. 15

16 (11) A lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartózó hallgatók után biztosított intézményi összegének 70%-át kollégiumi férıhely bérlésére, kollégium felújításra kell felhasználni. A nyári szakmai gyakorlat alatt járó támogatás 16. (1) A nyári szakmai gyakorlat idejére pénzbeli támogatás a normatív keret terhére nem adható. (2) A tantervben elıírt nyári szakmai gyakorlat idejére a hallgató kérésére kollégiumi elhelyezést kell biztosítani a fıiskola kollégiumában, amelynek térítési díja a 15. (6)-ban meghatározott összeg. Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret 17. (1) A tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva, a felsıfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevı hallgatók után biztosított, intézményi összegének 24%-át a felsıoktatási törvény ának (4) bekezdése szerinti elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag elıállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányait segítı eszköz beszerzésére fordítja a fıiskola. (2) Az (1) bekezdés szerinti részrıl évente Jegyzetbizottság javaslatára a Rektori Tanács a felsıoktatási törvény elıírásai szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével rendelkezik. (3) A jegyzet-elıállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsıoktatási intézmény jegyzetek elıállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányait segítı eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat elızetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. Sport- és kulturális tevékenység támogatása 18. (1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen a fıiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. (2) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a fıiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás. (3) A sporttámogatás összege a felsıoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás 10%-a. (4) A kulturális támogatás összege a felsıoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás 10%-a. 16

17 (5) A sporttevékenység támogatására szolgáló keret felhasználására beérkezett igényekrıl Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság a HÖK egyetértésével dönt minden félév 3. hetének végéig. Az ötfıs Bizottságot, amelynek 2 fı hallgató tagja van, a Szenátus bízza meg. A hallgatói tagokat az FHÖK delegálja. (6) A kulturális tevékenység támogatására szolgáló keret felhasználására beérkezett igényekrıl a Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság a HÖK egyetértésével dönt minden félév 3. hetének végéig. Az ötfıs Bizottságot, amelynek 3 fı hallgató tagja van, a Szenátus bízza meg. A hallgatói tagokat az FHÖK delegálja. Hallgatói munkadíj 19. (1) Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a hallgató által megbízási jogviszony keretében végzett a) oktatási, b) kutatási tevékenység, valamint c) az intézmény egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való közremőködés. A külföldi állampolgárságú hallgatók díjfizetése, támogatása 20. (1) A külföldi hallgatók költségtérítéses formában, vagy állami ösztöndíjasként vehetnek részt a fıiskolai képzésben. (2) A költségtérítéses képzésre felvett külföldi hallgatókra jelen szabályzat 29. -a vonatkozik. (3) A költségtérítéses képzésben részt vevı határon túli hallgatók esetében kérésükre szociális helyzetük figyelembe vételével a költségtérítés nagysága csökkenthetı, amelyrıl a Tanulmányi Bizottság dönt. (4) Jelen szabályzat 27. -a az állami ösztöndíjas külföldi hallgatókra is vonatkozik. Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje 21. (1) A kétoldalú nemzetközi szerzıdés, illetve törvény alapján államilag elismert felsıoktatási intézményben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az államilag támogatott doktori képzésben résztvevı hallgatót kivéve az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. (2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a) más alap- és mesterképzésben részt vevı hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának, b) doktori képzésben részt vevı hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. (3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsıoktatási intézmény fizeti ki. 17

18 (4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerzıdés elıírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. (5) A nemzetközi szerzıdés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekrıl a Balassi Bálint Intézet tájékoztatja a felsıoktatási intézményeket. A január 1-je elıtt hallgatói jogviszonyt létesítı és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás elıírásai szerint kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat a felsıoktatási intézmények folyósítják. (6) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsıoktatási intézményben államilag támogatott képzésben résztvevı hallgató részére az államilag támogatott doktori képzésben résztvevı hallgatót kivéve az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományoz. a) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15 %-ának. b) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Bálin Intézet bonyolítja le. Az ösztöndíj kifizetésére a (3); (5) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni. (7) A Magyarországon költségtérítéses képzésben részt vevı nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományozhat. (8) A pályázatot a költségvetési törvényben meghatározott keretek között az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és Balassi Bálint Intézet bonyolítja le. (9) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési elıirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor. (10) A pályázatokat a felsıoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsıoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (6) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (7) bekezdésben megállapított elvek alapján szükség szerint szakértık bevonásával dönt a pályázatokról. (11) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsıoktatási intézménybe. (12) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtıl számított 30. nap. (13) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vették fel, két félévvel megnövekedik. (14) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendı díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsıoktatásban részt vevı magyar állampolgárságú hallgatót. (15) nemzetközi megállapodás és a kedvezménytörvény alapján részképzésben résztvevı nem magyar állampolgárok esetén az (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíja a részképzés idıtartamára szól. 18

19 Az Európai Gazdasági Térség országaiban, részképzésben részt vevı hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje 22. (1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsıoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére a (2) bekezdésben meghatározottak szerint attól a felsıoktatási intézménytıl, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat. (2) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsıoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsıoktatási intézmény a tanulmányi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén hozzájárul a külföldi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. A felsıoktatási intézmény évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ösztöndíjalap terhére adományozott ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseket a fıiskola az alábbiak figyelembevételével szabályozza: a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni; b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjérıl és elveirıl a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik döntés; c) a pályázati felhívást a fıiskolában szokásos módon, valamint a fıiskola honlapján kell közzétenni; d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtıl számítva legalább 30 napot kell biztosítani; e) az ösztöndíj átutalásáról a fıiskola lehetıleg a hallgató kiutazása elıtt, de legkésıbb a kiutazását követı 15 napon belül gondoskodik; f) sikertelen részképzés esetében a fıiskola elıírhatja a támogatás legfeljebb felének visszafizetését. Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsıoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje 23. (1) Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsıoktatási intézményben folytatott képzéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati úton elnyerhetı ösztöndíjjal nyújthat segítséget. (2) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhetı el. (3) A pályázatot a költségvetési törvényben meghatározott keretek között az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és a Balassi Bálint Intézet bonyolítja le. A pályázat a) a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerzıdésben meghatározottak szerint, b) külföldi teljes vagy részképzés keretében, államilag elismert felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja. 19

20 (4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerzıdések, és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor. (5) A pályázatokat a Balassi Bálint Intézetbe kell benyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján szükség szerint szakértık bevonásával dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót és hallgató esetében a felsıoktatási intézményt is. (6) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsıoktatási intézménybe és az érintett nemzeti és etnikai kisebbség országos kisebbségi önkormányzatához is. (7) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtıl számított 30. nap. III. rész A hallgatók által fizetendı díjak és térítések Általános szabályok 24. (1) A hallgatók a kollégiumi elhelyezésért, férıhely igénybevételéért kollégiumi térítési díjat fizetnek. Ennek mértékét tanévenként az FHÖK-kel egyetértésben a fıiskola Szenátusa határozza meg. (2) A fıiskola az FHÖK egyetértésével minden olyan egyéb szolgáltatásért, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez a szolgáltatás igénybevétele esetén szolgáltatási díjakat is megállapíthat. (3) A külföldi részképzésben részt vevı hallgatók díjfizetési kötelezettségeik alól a Tanulmányi Ügyrend alapján mentesülhetnek. Kollégiumi térítési díj 25. (1) A hallgatók a kollégiumi férıhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek. (2) A kollégiumi térítési díjat a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerő használatot biztosító alapszolgáltatásokért kell fizetni. (3) A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként a rektor és az FHÖK közötti megállapodásban kell rendezni a tárgyév május 30-áig, a (4) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével. (4) A kollégiumi térítési díj a kollégiumok komfortfokozatához igazodik. A kollégiumok komfortfokozatba sorolásának alapelveit (I-IV. kategória) az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 22. (3) bekezdése, míg a kollégiumi térítési díj maximális összegét a 23. (1) bekezdése tartalmazza. (5) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsıdlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. (6) A költségtérítéses képzésben részt vevı, valamint a külföldi hallgatók által fizetendı kollégiumi térítési díjakat a fıiskola jelen szabályzatának 2. melléklete tartalmazza. 20

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás R E K T O R 6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató: Csak az a hallgató pályázhat: aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdés m) pontjában

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentendre Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kéthely Község Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben