elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik."

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)**** ör. rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a Sztv. 1. (2) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1) bekezdésében, a 45. (1), (3) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, a 47. (1) bekezdésében, az 50. (2) bekezdésében, a 62. (2) bekezdésében és a 92. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, a nehéz élethelyzetőek támogatásáról a következı rendeletet alkotja:*** elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelısség elvét. (4) A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt személyes gondoskodást igénylık részére ellátás biztosítása. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) az Esztergom város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra; b) az Esztergom város közigazgatási területén tartózkodó: ba) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, bb) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. c) A Sztv. 3. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet az Sztv. helyi végrehajtásaként meghatározza az Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényességének garanciáit. (2) A szociális segítséget minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni, és II. Fejezet Pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás 3. (1) Lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. (2) - (8) bekezdésében szabályozottakon túl önálló ellátásként az e rendeletben meghatározott feltételekkel (szociális és egészségügyi körülményeinek figyelembevételével) annak a személynek (családnak) kell megállapítani: a) akinek családjában (háztartásában) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és***

2 b) lakhatási költségei meghaladják a család (háztartás) havi összjövedelmének alábbi százalékértékeit: fı esetén 30 %-át - 3 fı esetén 25 %-át - 4 fı esetén 20 %-át - 5 és annál több fı esetén 15 %-át. c) az a személy (család) aki az elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó térmértékő lakásban lakik. (2) A lakásfenntartási támogatás, a lakás komfortfokozatától függetlenül, az alábbi elismert lakásnagyságig adható: a) lakótelepi lakásnál egy- vagy kétszemélyes háztartás esetében hetven négyzetméter, minden további együtt lakó hozzátartozónként további tíz négyzetméter, de legfeljebb százötven négyzetméter; b) családi háznál egy- vagy kétszemélyes háztartás esetében nyolcvan négyzetméter, minden további együtt lakó hozzátartozónként további tíz négyzetméter, de legfeljebb kétszáz négyzetméter.** (3)** hatályát vesztette (4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani, a támogatásra való jogosultságot megújítás elıtt felül kell vizsgálni. (5) A kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani, minden év május és október 31. napjáig. A kérelem elbírálásához csatolni kell a lakásfenntartási költségekrıl szóló igazolásokat. (6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy m²-re jutó elismert költség szorzata. Az 1 m²-re jutó elismert havi költség 425 Ft, melyet évente a Képviselı-testület felülvizsgál. (7) A lakásfenntartási támogatás mértéke azonos az elismert havi lakásfenntartási költségek és a család (háztartás) összjövedelme: fı esetén 30 %-ának - 3 fı esetén 25 %-ának - 4 fı esetén 20 %-ának - 5 és annál több fı esetén 15 %-ának különbözetével, de legkisebb összege havi forintnál kevesebb, legmagasabb összege havi forintnál több nem lehet. (8) Lakásfenntartási támogatás egy évre ugyanazon lakásra egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élı személyek és családok számától, kivéve a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás. (9) A támogatás megszőnik, amennyiben a jövedelmi viszonyok változása esetén az egy fıre jutó jövedelem az elıírt értékhatár felett van, valamint amennyiben a kérelmezı vagy a vele egy háztartásban élı személy lakás hasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik. (10) A lakásfenntartási támogatás havonta, a tárgyhónapot követı hó 10-éig kerül kiutalásra. Ápolási díj 4. (1) Ápolási díj méltányosságból állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladhatja meg. (2) Méltányosságból nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt tartási, életjáradéki szerzıdést kötött, továbbá az Sztv ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben. (3) Az ápolási díjat meg kell szüntetni az Sztv. 42. (2) bekezdésében foglalt esetekben.

3 (4) Az ápolási díj mértéke kiskorú ápolása esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a, felnıtt ápolása esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-a. (5) Az ápolási díj megállapításakor a háziorvos szakvéleményét és a helyszínen készített környezettanulmány megállapításait kell figyelembe venni. Átmeneti segély 5. (1) Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, akik létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint akik idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (2) Átmeneti segélyt, annak a személynek lehet megállapítani, ahol a családban az egy fıre jutó havi jövedelem, illetve az egyedül élı jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (3) Az átmeneti segély évente legfeljebb öt alkalommal adható. (4) Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. (5) Elemi kár esetén az átmeneti segély legmagasabb összege amennyiben a károsult a károsodott vagyontárgyra biztosítással nem rendelkezett a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a. (6) Elemi károsultnak azt a személyt kell tekinteni, akinek elemi csapás következtében vagyona oly mértékben rongálódott meg, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértıi véleménnyel kell alátámasztani. Rendszeres szociális segély 6. (1) A rendszeres szociális segélyt a Sztv /H. szerint kell megállapítani. (2) Aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély kérelem benyújtása elıtt köteles a Munkaügyi Központ kirendeltségével vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) kötött megállapodás által kijelölt intézménnyel a kapcsolatot felvenni, és magát munkanélküliként regisztráltatni. (3) A Sztv. 37/A. (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személy (továbbiakban: nem foglalkoztatott) részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles. Az együttmőködési kötelezettség: - a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban az önkormányzattal, valamint - Családsegítı Szolgálattal áll fenn. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülı nem foglalkoztatott személy részére, szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, beilleszkedést segítı programok típusai: - egyéni képességeket fejlesztı - életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, - munkavégzésre történı felkészülési program - a Munkaügyi Központnál munkanélküliként történı nyilvántartásba vétel, és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködés.

4 A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét a Családsegítı Szolgálat határozza meg. (5) Az együttmőködés megszegésének minısül, ha az együttmőködésre kötelezett: a) meghatározott határidın belül, valamint az elıírt idıpontokban nem jelenik meg a Családsegítı Szolgálatnál b) súlyos esetei: - nem vesz részt az élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedését segítı program kidolgozásában, vagy - nem teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat vagy, - a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatakor a szükséges nyomtatványt és igazolásokat nem csatolja. (6) Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetében, a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (7) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése esetén a segély folyósítását azonnali hatállyal meg kell szüntetni. (8) Az együttmőködési kötelezettség megszegését a Családsegítı Szolgálat haladéktalanul jelzi a jogosultságot megállapító szervnek. A jogosultságot megállapító szerv a jelzés alapján a rendszeres szociális segélyt megszünteti. Temetési segély 7. (1) Temetési segélyt annak a személynek lehet megállapítani, akinek családjában az egy fıre jutó, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 20 %-ánál, de elérheti annak 100 %-át, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családtagjának a létfenntartását veszélyezteti.** III. Fejezet Természetbeni ellátások Köztemetés 8. (1) A polgármester a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, amennyiben nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. (2) Az eltemettetésre köteles személynek lehetısége van a köztemetés költségeinek részletekben történı megtérítésére, maximum 12 havi részletfizetés keretében. (3) A részletfizetés annak a személynek engedélyezhetı, aki azt kérelmezi, és: a) a családjában (háztartásában) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedülálló személy esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.**** Méltányosságból történı közgyógyellátás 9. (1) A Jegyzı méltányosságból közgyógyellátási igazolványt ad ki annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek saját, illetve családja létfenntartását

5 veszélyezteti a rendszeresen jelentkezı havi gyógyító ellátás költsége.* (2) A közgyógyellátás iránti kérelemhez az e rendeletben meghatározottakon kívül csatolni kell a háziorvos, illetıleg a kezelı szakorvos igazolását a havi gyógyító ellátás költségeirıl.* (3) A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élı esetén annak 250 %-a. Amennyiben a gyógyszerköltség, illetve a gyógyászati segédeszköz költsége a kérelmezı megélhetését veszélyezteti, a jogosultság megállapítható. (4) Létfenntartást veszélyeztetı körülmény az, amikor a kérelmezı havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 10. A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint a járulékfizetés alapjának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki az arra jogosult személynek, az Sztv a alapján.*** Hajléktalanok támogatása 11. Hajléktalan személy részére a családsegítı feladatokat ellátó intézmény közremőködésével elsısorban természetbeni, indokolt esetben pénzbeni támogatás is nyújtható. Adósságkezelési szolgáltatás 12. Az Önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást nyújt, az adósságkezelésrıl, valamint az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályairól szóló 22/2005.(IV.28.) esztergomi ör. rendelete szerint. 12/A. **** Kedvezményes környezetbarát tüzelı biztosítása (1) Az Önkormányzat az arra jogosult részére ingatlanonként egy évben legfeljebb 40 mázsa kedvezményes árú környezetbarát tüzelı (a továbbiakban: biobrikett) vásárlását biztosítja. (2) A jogosult a támogatást egy ingatlan vonatkozásában veheti igénybe. (3) A kérelmezınek a) a formanyomtatványon elıterjesztett kérelemhez mellékelnie kell a kéményseprı-ipari szolgáltató szakvéleményét arról, hogy az ingatlan főtési rendszere szilárd tüzelésre alkalmas, továbbá b) nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásra ba) az ingatlan tulajdonosaként, vagy bb) az ingatlannak a tulajdonjogtól eltérı egyéb jogcímen (pl. bérlet) fennálló használata alapján jogosult. (4) A kérelemben meg kell adni az érintett ingatlan pontos címét és helyrajzi számát; az ingatlanban a kérelmezıvel együttélı közeli hozzátartozóinak nevét, és édesanyjuk nevét; továbbá a (3) bekezdés bb) pont esetében a kérelemhez mellékelni kell a használat jogcímét igazoló okirat másolati példányát.

6 (5) A támogatásra jogosult, a) aki három, vagy több gyermeket nevel, jövedelemi viszonyoktól függetlenül, feltéve, hogy a gyermekek az érintett ingatlanban a kérelmezıvel együtt élnek; vagy b) akinek az egy fıre esı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- át; vagy c) akinek az egy fıre esı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %- át; vagy d) akinek az egy fıre esı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %- át. (6) Az egy fıre esı jövedelmet a kérelmezı és az érintett ingatlanban vele együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel rendelkezı, közeli hozzátartozói (Ptk b) pont) jövedelmének alapulvételével kell meghatározni. (7) A támogatás mértéke a biobrikett beszerzési árának a) az (5) bekezdés a)-b) pontja esetében 90 %-a; b) az (5) bekezdés c) pontja esetében 80 %-a; c) az (5) bekezdés d) pontja esetében 70 %-a. (8) A jogosultságot megállapító döntést követıen a jogosult a biobrikettet a támogatás összegével csökkentett kedvezményes vételáron vásárolhatja meg, amit az Önkormányzat részére készpénzátutalási utalványon kell megfizetnie. IV. Fejezet Egyes szociális segélyek vásárlási utalvány formájában történı biztosítása 13. (1) Elı kell segíteni azt, hogy az Önkormányzat által megállapított egyes segélyek a valós rendeltetésüknek megfelelıen legyenek felhasználva. Ennek érdekében az átmeneti segély és a rendszeres szociális segély vásárlási utalvány formájában is biztosítható. (2) Az utalvány a segélyezettet az azon feltüntetett értékig alapvetı élelmiszerek, mosó-, mosogató- és tisztítószerek, valamint gyógyszerek vásárlására jogosítja. (3) Az utalvány készpénzre nem váltható, más személyre át nem ruházható. (4) Az utalvány az azon feltüntetett személy személyi adatainak egyidejő igazolásával érvényes. (5) Az utalvány minden olyan Esztergom város közigazgatási területén mőködı kereskedelmi egységben és gyógyszertárban beváltható, amelynek fenntartójával, üzemeltetıjével az Önkormányzat megállapodást kötött. Az utalványok alapján történı elszámolás módját, idıpontjait a megállapodásban rögzíteni kell. (6) A vásárlási utalvány szigorú elszámolású bizonylatnak minısül, az utalványok ellenértékének megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal. (7) Az utalvány nyomdailag elıre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendı.** (8) Az utalványlap három részbıl áll: a) tıszelvénybıl, amely tartalmazza: - az utalvány értékét; - az utalvány sorszámát. b) az utalványból, mely tartalmazza: - a kibocsátó önkormányzat megnevezését; - az utalvány sorszámát; - a vásárlási utalvány elnevezését;

7 - az utalvány értékét; - az utalvány alapján vásárolható áruféleségek felsorolását; - felhasználási korlátozásokat; - az utalványt fizetési eszközként elfogadó üzleteket fenntartó gazdálkodó szervek megnevezését; - a vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának számát; - az utalvány érvényességi idejét; - a kiállítás keltét; - a kiállító aláírását; - Esztergom Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) hivatalos bélyegzıjét. c) ellenırzı szelvénybıl, amely tartalmazza: - az utalvány értékét; - a sorszámát; - a segélyezett nevét és lakcímét. (9) Az utalványok a megjelölt naptári évben érvényesek. V. Fejezet Személyes gondoskodás formái 14. (1) Szociális információs szolgáltatás Biztosítja: Polgármesteri Hivatal; (2) Étkeztetés Biztosítja: Glatz Gyula Szociális Központ, Esztergom (önkormányzati fenntartású intézmény); (3) Házi segítségnyújtás Biztosítja: Glatz Gyula Szociális Központ, Esztergom (önkormányzati fenntartású intézmény); (4) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Biztosítja: Glatz Gyula Szociális Központ, Esztergom (önkormányzati fenntartású intézmény); (5) Családsegítés Biztosítja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (ellátási szerzıdés alapján); (6) Támogató szolgáltatás Biztosítja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (ellátási szerzıdés alapján); (7) Nappali ellátás keretén belül hajléktalanok nappali ellátása Biztosítja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (ellátási szerzıdés alapján). (8) A szociális alapszolgáltatásokat a szolgáltatást nyújtó intézmények biztosítják. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények igénybevétele 15. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények igénybevétele az Sztv /E. -aiban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint történik. (2) Az igénybevételre irányuló kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (3) Az intézményi jogviszony megszőnésére az Sztv aiban foglaltak az irányadók. Az étkeztetés igénybevételének feltételei 16. **** (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

8 a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az étkeztetés igénybevételének módjai: a) az étel helyben fogyasztásával; b) az étel elvitelével; c) az étel kiszállításával. (3) Az étkeztetés személyi térítési díjai: a) az étkeztetés térítésmentes azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; b) az étkeztetés személyi térítési díja az intézményi térítési díj 50 %-a, azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg annak 300 %-át. c) az étkezés személyi térítési díja az intézményi térítési díj 100 %-a, azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (4) Amennyiben az étkeztetést az ellátott a (2) bekezdés c) pontja alapján kiszállítással veszi igénybe, úgy alkalmanként 100.-Ft kiszállítási költséget kell fizetnie. (5) Közös háztartásban élı személyek részére történı kiszállítás esetén a kiszállítási költséget csak egy személy részére lehet megállapítani.**** VI. Fejezet Eljárási szabályok 17. (1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a kivételével a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon*** (2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátáshoz történı jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és a vele egy háztartásban élı személyek személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történı megkéréséhez hozzájárulni. (3) A jogosultság feltételeit az alábbi dokumentumok igazolják: a) személyazonosító igazolvány, illetve a népesség-nyilvántartás adata; b) iskolalátogatási igazolás; c) tanulmányi ösztöndíj igazolás; d) fogyatékosságot és rokkantságot igazoló határozat; d) a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás; e) kiskorú gyermek elhelyezésérıl szóló jogerıs ítélet; f) a különélık nyilatkozata; g) az illetékes intézmények igazolása; h) közüzemi számla, igazolás; i) orvosi szakvélemény j) jövedelemigazolás;**** k) a kérelmezı nyilatkozatai.**** (4) A jogosultságot a Sztv. 10. (2) - (5) bekezdései alapján kell megállapítani.*** (5) E rendelet 3., 4., 5., 7., 8. és 12/A. - ában foglalt esetekben a polgármester dönt, a 4., 5. és 7. -ban meghatározott ellátások esetében a Közjóléti Bizottság javaslatának figyelembe vételével.**** (6) A kérelmezı a polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez címzett fellebbezéssel élhet.

9 18. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. (3) bekezdésében foglaltak esetén a kérelem egyszerősített határozattal bírálható el. VI. Fejezet Záró rendelkezések 19. E rendelet május 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és szolgáltatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 33/2006. (VI.21.) ör. rendelet, valamint az azt módosító 52/2006. (IX. 22.) ör. rendelet. Esztergom, április 19. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyzı A rendeletet április 26. napján kihirdettem: Dr. Marosi György jegyzı * 56/2007.(VIII.31..) módosító rendelet ** 70/2007.(X.31.) módosító rendelet *** 38/2008.(V.29.) módosító rendelet ****50/2009.(XII.17.) módosító rendelet

10 1. sz. melléklet**** Melléklet a nehéz élethelyzetőek támogatásáról szóló 24/2007.(IV.26.) esztergomi ör. rendelethez 1. Étkeztetés intézményi térítési díja, a beszerzési hely függvényében: Ft/adag Ft/adag Ft/adag 2. Házi segítségnyújtás óradíja: Jövedelem mértéke a) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, b) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át c) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át d) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át e) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át Fizetendı díj térítésmentes Ft/óra Ft-óra Ft/óra Ft/óra

11 1. sz. FÜGGELÉK a nehéz élethelyzetőek támogatásáról szóló 24/2007. (IV.26.) ör. rendelethez. 1. Rokkantsági járadék Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogszabály: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. Átmeneti járadék Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogszabály: a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EÜM-PM rendelet Rendszeres szociális járadék Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogszabály: a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EÜM-PM rendelet Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes jegyzı Jogszabály: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 5. Parkolási igazolvány Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes okmányiroda Jogszabály: a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 6. Egészségkárosodási járadék Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogszabály: a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI.29.) EÜM-PM rendelet 24/A. 7. Fogyatékossági támogatás Intézı szerv: a Magyar Államkincstár megyei területi igazgatósága Jogszabály: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 8. Baleseti járadék Intézı szerv: lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogszabály: a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Táppénz Intézı szerv: társadalombiztosítási kifizetıhelyek vagy egészségbiztosítási pénztárak Jogszabály: a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 40028/2005. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-94/2008. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.16.) rendelete az önkormányzati közút- és közmőépítések fejlesztési hozzájárulásáról Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került Piliscsaba

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben