Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a Sztv. 1. (2) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1) bekezdésében, a 45. (1), (3) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, a 47. (1) bekezdésében, az 50. (2) bekezdésében, a 62. (2) bekezdésében és a 92. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, a nehéz élethelyzetőek támogatásáról a következı rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. (1) A rendelet az Sztv. helyi végrehajtásaként meghatározza az Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényességének garanciáit. (2) A szociális segítséget minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni, és elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelısség elvét. (4) A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt személyes gondoskodást igénylık részére ellátás biztosítása. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) az Esztergom város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra; b) az Esztergom város közigazgatási területén tartózkodó: ba) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, bb) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. c) A Sztv. 3. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. Lakásfenntartási támogatás 3. (1) Lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. (2) - (8) bekezdésében szabályozottakon túl önálló ellátásként az e rendeletben meghatározott feltételekkel (szociális és egészségügyi körülményeinek figyelembevételével) annak a személynek (családnak) kell megállapítani: a) akinek családjában (háztartásában) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és b) lakhatási költségei meghaladják a család (háztartás) havi összjövedelmének alábbi százalékértékeit: fı esetén 30 %-át - 3 fı esetén 25 %-át - 4 fı esetén 20 %-át - 5 és annál több fı esetén 15 %-át. 1

2 c) az a személy (család) aki az elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó térmértékő lakásban lakik. (2) A lakásfenntartási támogatás, a lakás komfortfokozatától függetlenül, az alábbi elismert lakásnagyságig adható: a) lakótelepi lakásnál egy- vagy kétszemélyes háztartás esetében hetven négyzetméter, minden további együtt lakó hozzátartozónként további tíz négyzetméter, de legfeljebb százötven négyzetméter; b) családi háznál egy- vagy kétszemélyes háztartás esetében nyolcvan négyzetméter, minden további együtt lakó hozzátartozónként további tíz négyzetméter, de legfeljebb kétszáz négyzetméter. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani, a támogatásra való jogosultságot megújítás elıtt felül kell vizsgálni. (4) A kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani, minden év május és október 31. napjáig. A kérelem elbírálásához csatolni kell a lakásfenntartási költségekrıl szóló igazolásokat. (5) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy m²-re jutó elismert költség szorzata. Az 1 m²-re jutó elismert havi költség 450 Ft, melyet a Képviselı-testület évente felülvizsgál. (6) A lakásfenntartási támogatás mértéke azonos az elismert havi lakásfenntartási költségek és a család (háztartás) összjövedelme: fı esetén 30 %-ának - 3 fı esetén 25 %-ának - 4 fı esetén 20 %-ának - 5 és annál több fı esetén 15 %-ának különbözetével, de legkisebb összege havi forintnál kevesebb, legmagasabb összege havi forintnál több nem lehet. (7) Lakásfenntartási támogatás egy évre ugyanazon lakásra egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élı személyek és családok számától, kivéve a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás. (8) A támogatás megszőnik, amennyiben a jövedelmi viszonyok változása esetén az egy fıre jutó jövedelem az elıírt értékhatár felett van, valamint amennyiben a kérelmezı vagy a vele egy háztartásban élı személy lakás hasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik. Hatályát vesztette Ápolási díj 4. * Átmeneti segély 5. (1) Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, akik létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint akik idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (2) Átmeneti segély annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában (háztartásában) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 200 %-át. (3) Az átmeneti segély három havonta adható. (4) Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Elemi kár esetén az átmeneti segély legmagasabb összege amennyiben a károsult a károsodott vagyontárgyra biztosítással nem rendelkezett az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a. (6) Elemi károsultnak azt a személyt kell tekinteni, akinek elemi csapás következtében vagyona oly mértékben rongálódott meg, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértıi véleménnyel kell alátámasztani. 2

3 (7) Átmeneti segélyt a polgármester külön méltányosság alapján is megállapíthat. Átmeneti segély vásárlási utalvány formájában történı biztosítása 6. (1) Elı kell segíteni azt, hogy az Önkormányzat által megállapított egyes segélyek a valós rendeltetésüknek megfelelıen legyenek felhasználva. Ennek érdekében az átmeneti segély és a rendszeres szociális segély vásárlási utalvány formájában is biztosítható. (2) Az utalvány a segélyezettet az azon feltüntetett értékig alapvetı élelmiszerek, mosó-, mosogató- és tisztítószerek, valamint gyógyszerek vásárlására jogosítja. (3) Az utalvány készpénzre nem váltható, más személyre át nem ruházható. (4) Az utalvány az azon feltüntetett személy személyi adatainak egyidejő igazolásával érvényes. (5) Az utalvány minden olyan Esztergom város közigazgatási területén mőködı kereskedelmi egységben és gyógyszertárban beváltható, amelynek fenntartójával, üzemeltetıjével az Önkormányzat megállapodást kötött. Az utalványok alapján történı elszámolás módját, idıpontjait a megállapodásban rögzíteni kell. (6) A vásárlási utalvány szigorú elszámolású bizonylatnak minısül, az utalványok ellenértékének megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal. (7) Az utalvány nyomdailag elıre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendı. (8) Az utalványok a megjelölt naptári évben érvényesek. Aktív korúak ellátása 7. (1) Az aktív korúak ellátását az Sztv /G. elıírásainak figyelembevételével kell megállapítani. (2) Az aktív korúak ellátásában részesülı személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: Szolgálat) együttmőködik, amelynek keretében: a) a Szolgálatnál az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és b) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik a Szolgálattal, és c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítı program, az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a) a Szolgálattal való kapcsolattartásra, b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. (4) Az aktív korúak ellátásában részesülı személy az együttmőködési kötelezettségét megszegi, amennyiben: a) a meghatározott határidın belül nem veszi fel a kapcsolatot az együttmőködésre kijelölt szervvel, b) a beilleszkedést segítı programról szóló megállapodást nem köti meg, c) a beilleszkedést segítı programban kötött megállapodásban meghatározottakat a rögzítettek szerint nem teljesíti, d) megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget. 3

4 (5) Az együttmőködési kötelezettség megszegését a Szolgálat haladéktalanul jelzi a jogosultságot megállapító szervnek. A jogosultságot megállapító szerv a jelzés alapján a rendszeres szociális segélyt megszünteti. Hatályát vesztette Temetési segély 8. * Köztemetés 9. (1) A polgármester a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, amennyiben nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. (2) Az eltemettetésre köteles személynek lehetısége van a köztemetés költségeinek részletekben történı megtérítésére, maximum 12 havi részletfizetés keretében. (3) A részletfizetés annak a személynek engedélyezhetı, aki azt kérelmezi, és a családjában (háztartásában) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, Méltányosságból történı közgyógyellátás 10. (1) A Jegyzı méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti a rendszeresen jelentkezı havi gyógyító ellátás költsége. (2) A közgyógyellátás iránti kérelemhez az e rendeletben meghatározottakon kívül csatolni kell a háziorvos, illetıleg a kezelı szakorvos igazolását a havi gyógyító ellátás költségeirıl. (3) A szociális rászorultság feltétele, hogy az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 200 %-át és a gyógyszerköltség, illetve a gyógyászati segédeszköz költsége a kérelmezı megélhetését veszélyezteti. (4) Létfenntartást veszélyeztetı körülmény az, amikor a kérelmezı havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 11. A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint a járulékfizetés alapjának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki az arra jogosult személynek, az Sztv a alapján. Kedvezményes környezetbarát tüzelı biztosítása Hatályát vesztette 12. * Az étkeztetés igénybevételének feltételei 13. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 4

5 jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az étkeztetés igénybevételének módjai: a) az étel helyben fogyasztásával; b) az étel elvitelével; c) az étel kiszállításával. (3) Az étkeztetés személyi térítési díjai: a) az étkeztetés térítésmentes azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 150%-át; b) az étkeztetés személyi térítési díja az intézményi térítési díj 50 %-a, azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi 150%-át, de nem haladja meg annak 300 %-át. c) az étkezés személyi térítési díja az intézményi térítési díj 100 %-a, azon személy esetében, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi 300%-át. (4) Amennyiben az étkeztetést az ellátott a (2) bekezdés c) pontja alapján kiszállítással veszi igénybe, úgy alkalmanként 100.-Ft kiszállítási költséget kell fizetnie. (5) Közös háztartásban élı személyek részére történı kiszállítás esetén a kiszállítási költséget csak egy személy részére lehet megállapítani. Eljárási szabályok 14. (1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a kivételével a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon. (2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátáshoz történı jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és a vele egy háztartásban élı személyek személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történı megkéréséhez hozzájárulni. (3) Az egy fıre esı jövedelmet a kérelmezı és az érintett ingatlanban vele együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel rendelkezı, közeli hozzátartozói (Ptk b) pont) jövedelmének alapulvételével kell meghatározni. (4) A jogosultság feltételeit az alábbi dokumentumok igazolják: a) személyazonosító igazolvány, illetve a népesség-nyilvántartás adata; b) iskolalátogatási igazolás; c) tanulmányi ösztöndíj igazolás; d) fogyatékosságot és rokkantságot igazoló határozat; c) a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás; d) kiskorú gyermek elhelyezésérıl szóló jogerıs ítélet; f) a különélık nyilatkozata; g) az illetékes intézmények igazolása; h) közüzemi számla, igazolás; i) orvosi szakvélemény j) jövedelemigazolás; k) a kérelmezı nyilatkozatai. l) vagyonnyilatkozat (5) A jogosultságot a Sztv. 10. (2) - (5) bekezdései alapján kell megállapítani. (6) E rendelet 3., 4., 5., 7., 8. és 12/A. - ában foglalt esetekben a polgármester dönt, a 4., 5. és 7. -ban meghatározott ellátások esetében a Közjóléti Bizottság javaslatának figyelembe vételével. (7) A kérelmezı a polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testületéhez fellebbezhet. 5

6 Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a nehéz élethelyzetőek támogatásáról szóló 24/2007.(IV.26.) esztergomi ör. rendelet, valamint az azt módosító 56/2007.(VIII.31.), 70/2007.(X.31.), 38/2008.(V.29.) és 50/2009.(XII.17.) esztergomi ör. rendeletek. Esztergom, június 24. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyzı A rendeletet június 30. napján kihirdettem: Dr. Marosi György jegyzı * 51/2010.(XII.22.) módosító rendelet 6

7 Melléklet a nehéz élethelyzetőek támogatásáról szóló 19/2010. (VI.30.) ör. rendelethez 1. Étkeztetés intézményi térítési díja: Ft/adag 2. Házi segítségnyújtás óradíja: Jövedelem mértéke Fizetendı díj a) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme nem éri el az öregségi 150%-át, Ft/óra b) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a és 300%-a közé esik, c) Akinek az egy fıre esı havi jövedelme meghaladja az öregségi 300%-át, 450.-Ft/óra 530.-Ft-óra 3. Nappali ellátás esetén a térítési díj: térítésmentes 7

8 8

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl

Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl (Egységes szerkezetben a 39/2008.(V.29.)*, 61/2008.(X.1.)**

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I.

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Halmaj Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16..(1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben