Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e"

Átírás

1 Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. /1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. 1 /1/ E rendelet hatálya a /2/ - /3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Hortobágyon élő a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándoroltakra és letelepedettekre, c./ hontalanokra, d./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. /2/ A rendelet hatálya az Szt. 7. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 2 /3/ A rendelet hatálya kiterjed a./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 1 Módosította: 2/2010. (I. 29.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: II. 1-től. 2 Az Szt. 3. /2/ bekezdésének szó szerinti átvétele.

2 b/ a 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 1 A szociális szolgáltatások Az ellátások formái igénybevételének módja 2. /1/ Az önkormányzat a településen a szociálisan rászorultak részére a következő személyes gondost nyújtó ellátásokat biztosítja a szociális alapszolgáltatás keretén belül: a./ 2 családsegítő szolgáltatás, b./ étkeztetés, c./ házi segítségnyújtás, d./ támogató szolgáltatás, e./ 3 tanyagondnoki szolgáltatás /2/ 4 Az /1/ bekezdés a./ - d./ pontjában meghatározott szolgáltatást az önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében létrehozott Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (4060 Balmazújváros, Veres P. u. 57.) útján biztosítja. A szolgáltatás az intézmény Hortobágy, Kossuth u. 8. szám alatti telephelyén vehető igénybe. /3/ 5 Az /1/ bekezdés e./ pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatást az önkormányzat biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 4/2006. (II. 15) Hö. rendelet szerint. /4/ A támogató szolgálat igénybevételére az igénylő a szolgáltatást végző szervezettel külön megállapodást köt. 1 Az Szt. 3. /3/ bekezdésének szó szerinti átvétele. 2 Módosította: 7/2007. (III. 30.) Hö. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: IV. 1-től. 3 Beiktatta: 7/2007. (III. 30.) Hö. rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos: IV. 1-től. 4 Módosította: 18/2009. (IX. 30.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: X. 1-től. 5 Módosította: 7/2007. (III. 30.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: IV. 1-től. /5/ 1 Az /1/ bekezdés b./, c./, és d./ pontjában meghatározott ellátások iránti kérelmet a - 2 -

3 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon amely tartalmazza a jövedelemnyilatkozatot is lehet benyújtani a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ /2/ bekezdésben megjelölt hortobágyi telephelyén. /6/ 2 Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője (továbbiakban: intézményvezető) dönt a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet alapján. /7/ Az intézményvezető köteles soron kívül külön eljárás nélkül ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek az ellátás hiánya az érintett egészségét, testi épségét veszélyezteti. /8/ Az intézményvezető a /6/ bekezdés szerinti ellátás igénybevételét követő 8 napon belül köteles a szükséges eljárást lefolytatni. /9/ 3 A családsegítő szolgáltatás személyes megkeresésre - külön eljárás nélkül - történik. /10/ 4 Az /1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott étkeztetésre jogosult: a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személy, b) a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, c) az Szt. 37/A. (1) bekezdés a) pontja alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában részesülő személy, d) a hadigondozott személy (Hdt. 17. (1) bekezdés d) pontja) e) a pszichiátriai betegek, f) a szenvedélybetegek, g) a hajléktalan személyek, h) az emelt összegű családi pótlékban részesülő személy, i) a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személy, illetve a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottjaik (kivéve a gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult személy). 1 Módosította: 7/2007. (III. 30.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: IV. 1-től. 2 Módosította: 3/2008. (I. 25.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: II. 1-től. 3 Módosította: 7/2007. (III. 30.) Hö. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: IV. 1-től. 4 Módosította: 9/2008. (III. 31.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: IV. 1-től. /11/ 1 A /10/ bekezdés a), c), e), f), g), h), i) pontjaiban felsorolt személyeknek az étkeztetés iránti kérelemhez háziorvosi igazolást kell csatolniuk, mely szerint - 3 -

4 egészségi állapotukra tekintettel a napi egyszeri meleg étkeztetést önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátások megszűnésének esetei és módjai 2/A. 2 /1/ A rendeletben meghatározott ellátások megszűnnek: a./ a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnése esetén a megszűnést követő hónap 1. napjától, b./ az ügyfél halálával, a halálozást követő naptól, c./ az ügyfél kérelmére, a kérelemben megjelölt időponttól d./ a térítési díj fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a felszólításban meghatározott határidő lejártát követő naptól. /2/ Az ellátás megszűntetéséről az intézményvezető dönt. Térítési díjak 3. /1/ A 2. /1/ bekezdés b./, c./, és d./ pontjában megjelölt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt /3/ bekezdés a./ és b./ pontjában meghatározott kivétellel az igénybe vevőnek személyi térítési díjat kell fizetni. /2/ 3 /3/ 4 A 2. /1/ bekezdés b./, c./, és d./ pontjában meghatározott ellátások intézményi térítési díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /4/ 5 A 2. /1/ bekezdés b./, c./, és d./ pontjában meghatározott ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az /5/ bekezdésben foglaltak szerint. 1 Módosította: 17/2008. (VI. 30.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: VII. 1-től. 2 Kiegészítette: 27/2005. (XI. 30.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: XII. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 18/2009. (IX. 30.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: X. 1-től. 4 Módosította: 18/2009. (IX. 30.) Hö. rendelet 3.. Hatályos: X. 1-től. 5 Módosította: 9/2008. (III. 31.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: IV. 1-től. /5/ A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének a./ étkeztetés esetén a 25 %-át, - 4 -

5 b./ házi segítségnyújtás esetén a 20 %-át, c./ házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés esetén együttes összege a 30 %-át. /6/ 2 Az intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjat az /5/ bekezdés a c./ pontjában foglalt mértékre figyelemmel az intézményvezető a jogosult rendszeres havi, illetve a nem mindennap igénybe vett ellátások esetén a napi jövedelme figyelembe vételével sávosan, 5%-onként csökkentett mértékben, forintra kerekítve állapítja meg. /7/ Az intézményvezető az alapellátás keretében igénybevett szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat legfeljebb 50%-kal mérsékelheti, amennyiben a jogosult jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos, vagy az alatt van, és/vagy rendszeres, vagy alkalmanként jelentkező kiadásai miatt létfenntartása veszélyeztetett. /8/ 1 A személyi térítési díjakat az intézményvezető az intézményi díj módosítását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. A megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni. Záró rendelkezések 4. /1/ E rendelet május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/2000. (III. 31.) Hö. rendelet és az azt módosító 13/2000. (X. 31.) Hö., és a 8/2003. (IX. 30.) Hö. rendelet hatályát veszti. /2/ E rendelet a Közösségben mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló a Tanács 1408/71 EGK. rendeletével és annak végrehajtását tartalmazó 574/72 EGK. rendelettel, valamint a Tanács munkavállalók szabad mozgásáról szóló 1612/68 EGK. rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 1 Módosította: 27/2005. (XI. 30.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: XII. 1-től. Hortobágy, április

6 Titi Éva s.k. Polgármester Vincze Andrásné s.k. jegyző Záradék: E rendelet kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: április 28-án. Hortobágy, április 28. Vincze Andrásné s.k. jegyző - 6 -

7

8 1.számú melléklet BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által biztosított - HORTOBÁGY településen igénybe vehető szolgáltatások évi intézményi térítési díjai ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE É t k e z t e t é s (áfás ár) Azon ellátottaknak, akik részére a települési önkormányzat szociális étkeztetést biztosít - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 290.-Ft/adag - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van Ft/adag - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja 370.-Ft/adag É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s (áfás ár) Azon ellátottaknak, akik részére a települési önkormányzat szociális étkeztetést biztosít kerékpáros szállítás esetén - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 430.-Ft/adag - a Szt.119/C. -a alapján egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van Ft/adag - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja 480.-Ft/adag - Azon ellátottaknak, akik részére a települési önkormányzat szociális étkeztetést biztosít gépkocsival történő szállítás esetén. - a Szt. 119 /C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el 650.-Ft/adag - a Szt. 119 /C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van Ft/adag - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja Ft/adag 1 Az 1. számú melléklet helyébe a 2/2013. (I.30) Hö. rendelet 1. sz. melléklete lép. Hatályos: február 1-től

9 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Házi segítségnyújtás Azon ellátottaknak, aki k részére a települési önkormányzat há zi segítségnyújtást biztosít - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminim 150% -át nem haladja meg - a Szt. 119/C. -a alapján megállapítot t egyéni jövedelme a nyugdíjminim 150 % -át meghaladja. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE 110.-Ft/óra 165.-Ft/óra T á m o g a t ó S z o l g á l t a t á s Szociális rászorultság alapján biztosított szolgáltatás Szociálisan nem rászoruló részére biztosított szolgáltatás Személyi segítés 0.-Ft/óra Ft/óra Szállítói Szolgálat Hortobágy területén kívül: 55.- Ft/km Ft/km Hortobágy belterületén: - Fogyatékkal élő személy részére 70.-Ft/km - - Nem fogyatékos személy részére Ft/km K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i g o n d o z á s K ö z ö s s é g i s z e n v e d é l y b e t e g g o n d o z á s a S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes térítésmentes térítésmentes - 3 -

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Község Önkormányzata képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben