Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések"

Átírás

1 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. (továbbiakban:gyvt.) 18. (1) bekezdésében, a 29. (1)- (2) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I.FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy meghatározza Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a gyermekek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez igénybe vehető ellátások egyes formáit, feltételeit, mértékét, az igénybevételük rendjét a Gyvt-ben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Gyer.) foglaltakkal összhangban. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. -ában felsorolt gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. Eljárási rendelkezések 3. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatalához (Dunapataj, Petőfi S.u.20.) lehet benyújtani. (2) Ha magasabb szintű jogszabály kötelezően nem írja elő, a Gyvt. hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyek elektronikus úton nem intézhetők. 4. (1) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének átruházott hatáskörében az Egészségügyi, Szociális Bizottság dönt a) 1 b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyekben. 1 E rendelet 20.. (3) bekezdése január 1. időponttól hatályon kívül helyezte.

2 2 (2) A döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportja végzi, a támogatást a Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport folyósítja. 5. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátás visszafizetésére a Gyvt ában foglaltak az irányadók. (2) A környezettanulmányt végző javaslata alapján a megtérítést méltányosságból az Egészségügyi, Szociális Bizottság elengedheti, ha a támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti. II.FEJEZET Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a kiskorú vagy a 18 év feletti, de 24. életévét be nem töltött közép-vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekét gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában időszakos létfenntartási gond, illetve létfenntartást veszélyeztető élethelyzet: a) szülő halála, b) családot ért elemi kár, c) a gyermek tartós-vagy átmeneti nevelésbe vételének megszüntetése, családba való visszahelyezése, d) szülő vagy gyermek súlyos megbetegedése, e) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, a nevelésbe vétel megszűnését, családba való visszahelyezést gyámhivatali határozattal, a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat az intézmény által kiállított igazolással, betegséget háziorvos vagy szakorvos által kiadott igazolással kell bizonyítani. Az elemi kár tényét az eljáró szerv környezettanulmány útján állapítja meg. 2 E rendelet 20.. (3) bekezdése január 1. időponttól hatályon kívül helyezte a jelzett szakaszokat.

3 3 (4) A kérelem mellé a (3) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell a Gyer.2. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt. (5) Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a) a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) meghaladja, b) a támogatást nem a (2) bekezdés szerinti esetekre kérik, c) a (2) bek.e) pontja esetén a felsőfokú oktatási intézményben tanuló részére, d) a családot ért elemi kár esetén ,-Ft, vagy azt meghaladó biztosítási összeg vehető fel, e) a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat vagy az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak és a gyermek vonatkozásában anyagi veszélyeztetettség nem áll fenn. 12. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a 11. (2) bekezdés a) a) és b) pontja esetén családonként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, b) c) pontja esetén családonként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összege, c) d) pontja esetén családonként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 75 %-a, d) e) pontja esetén gyermekenként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-a lehet. 13. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege részben vagy egészben olyan nem pénzbeli juttatással is biztosítható, amely a családnak hatásos segítséget nyújt. (2) Nem pénzbeli juttatás különösen az élelmiszerjuttatás, élelmiszer utalvány, vásárlási utalvány, tanszer-, illetve tankönyvjuttatás, ruhavásárlás. 14. A pénzbeli támogatás összegét az ügyfél kérésének megfelelő módon, bankszámlára utalással vagy házipénztári kifizetéssel kell biztosítani.

4 4 III.FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti alapellátások 15. (1) Az Önkormányzat a Gyvt.15. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása keretében - óvoda, - iskolai napközis foglalkozás. (2) Az önkormányzat a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat a fenntartásában lévő intézményekben (intézményegység) biztosítja. 16. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az intézmény (intézményegység) vezetőjénél kell benyújtani. (2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a képviselőtestület külön rendeletben állapítja meg. (4) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonta előre kell megfizetni. (5) A gyermekétkeztetést (ebédet vagy menzai ellátást) igénybevevők részére rászorultsági alapon 100 %-ig terjedő térítési díjkedvezmény adható az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után. (6) A térítési díjkedvezményre való jogosultságot az Általános Művelődési Központ igazgatója / intézményvezető/ állapítja meg a 6/2005.(VI.20.) ICSSZEM-BM-PM együttes rendelet 4.sz. mellékletében meghatározott keretösszeg erejéig. Gyermekjóléti szolgálat 17. (1) A gyermekjóléti szolgálat a Solt Térségi Gyermekjóléti Szolgálathoz (6320 Solt, Posta u.10.) társulva az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (Dunapataj, Ordasi u ) működik. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt.17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző,

5 5 a gyámhivatal vagy bármely állampolgár a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Gyermekek napközbeni ellátása 18. Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a Gyvt.41. -ában foglaltakat, valamint a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. IV.FEJEZET Záró rendelkezések 19. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a Gyer., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm.rend. rendelkezései az irányadók. 20. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével november 1- én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet 16. (5)-(6) bekezdéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni. (3) E rendelet 4. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a ai január 1-jén hatályon kívül helyezve. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2003.(X.1.), a 16/2001.(X.02.) rendelettel módosított 12/2000.(VII.1.) rendelet a gyermekek támogatásáról. Dunapataj, október 27. Dr. Nagy Antal sk. polgármester Botykai János s.k. jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése november 1-jén megtörtént. Botykai János s.k. jegyző

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.. /1/ bekezdése,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben