Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról"

Átírás

1 Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1)-(2), 21. (1)-(3), 29.., 131. (1), valamint 148..(7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt ellátásokkal, intézkedésekkel, a helyi sajátosságoknak megfelelıen segítséget nyújtson a gyermekeknek jogaik érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, segítse a szülıket a gyermekükrıl való gondoskodásban. 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. -ában megjelölt és Sajószöged Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén tartózkodó személyekre. (2) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a.) jegyzıje rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, b.) képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. (3) A képviselı-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a következı természetbeni ellátásokkal biztosítja: a.) általános és középiskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, b.) nappali rendszerő felsıoktatási intézményben elsı diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató hallgatók jegyzettámogatása. (4) Az Önkormányzat alapellátás keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat szervezi: a.) gyermekjóléti szolgálat, b.) gyermekek napközbeni ellátása.

2 - 2 - II. fejezet 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultsági feltételeket a Gyvt /A. -ai és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet ai szabályozzák. 4.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Kérelemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a gyermeket, akinek gondozó családja átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsısorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolat tartásának elısegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszőnését követı gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást meghatározott célra kell adni. (4) Nem részesíthetı pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a gyermek, akinek gondozó családjában élı valamely személy Sajószöged Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete 5. (3) bekezdésében meghatározott együttmőködési kötelezettségét a kérelem benyújtásától visszamenıleg számított egy éven belül megszegte, vagy ha az igénylı vagy családjának életvitelébıl vélelmezhetı, hogy a részére nyújtott támogatást nem célszerően használja fel. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás az ott meghatározott feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben állapítható meg, ha a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, - özvegy, elvált, egészségkárosodott kérelmezı esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. (6) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a tárgyév folyamán a gyermeket gondozó család legfeljebb két alkalommal részesíthetı, melynek együttes összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

3 - 3 - III. fejezet Természetben nyújtott ellátások 5.. (1) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére és elbírálására e rendelet 4. -ában foglaltak az irányadók. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, élelmiszervásárlási és ruházati cikk vásárlási utalvány, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) A védelembe vett gyermek számára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában kell nyújtani. 6.. (1) A Bizottság a Képviselı-testület mindenkor hatályos erre vonatkozó rendeletében meghatározott támogatáson felül a Sajószögeden állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezı, és életvitel szerően itt tartózkodó, oktatási-nevelési intézményekben tanuló gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díját mérsékelheti, illetve elengedheti, amennyiben a gyermeket gondozó családban a közös háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, és a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. (7) bekezdésben meghatározott értéket. (2) A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben közép, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és tanulói jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja. (3) A megállapított támogatás az intézmények részére az általuk készített kimutatások alapján, utólag kerül átutalásra.

4 - 4 - IV. fejezet Eljárási rendelkezések 7.. (1) A Gyvt-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és e rendeletben meghatározott gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló eljárás a szülı, illetve törvényes képviselı kérelmére, vagy hivatalból indulhat az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, családi állapotra vonatkozó, valamint az ellátások érdemi elbírálásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat. (2) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenırzi a gyermeket gondozó család szociális helyzetét, életkörülményeit, a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát. (3) A gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírálásánál a vagyoni helyzet vizsgálatát kell elvégezni abban az esetben, ha a Bizottság hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatoknak. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 8. Gyermekjóléti szolgáltatás (1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az Ezüstfenyı Alapszolgáltatási Központ útján önálló gyermekjóléti szolgáltatón keresztül biztosítja. (2) Az önálló gyermekjóléti szolgáltató tevékenységére a szolgáltatás igénybe vételére a Gyvt aiban, valamint a fenntartó által elfogadott szakmai programban foglaltak az irányadóak. (3) A szolgáltatás minden esetben díjmentes.

5 Gyermekek napközbeni ellátása (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a.) Napközi Otthonos Óvoda, b.) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános és Zeneiskola napközis foglalkozása keretében biztosítja a fenntartó által elfogadott szakmai programban foglaltak szerint. (2) A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában levı Hejıkürti bölcsıde biztosítja. (3) Az ellátásért fizetendı térítési díjat külön rendelet határozza meg. VI. fejezet Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levı ügyekben is alkalmazni kell. Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Sajószöged Önkormányzat Képviselıtestületének a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló 4/1998./III.30./ sz. rendelete, valamint az ezt módosító 8/1998.(XII.03.)sz., 5/2000.(II.24.) sz., 4/2001.(I.31.) sz., 6/2006.(II.23.) sz. KT. rendeletek. k.m.f. Ládi Balázs sk. polgármester dr. Boros István sk. jegyzı

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. A rendelet célja 1.. Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.30./ sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodás helyi rendszeréről /módosításokkal egységes

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás helyi rendszeréről. Gölle Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben