Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről."

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendeletet módosító 11/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelettel.) Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. tv. (Ötv.) 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. tv-ben (Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a szociálisan rászorult gyermekek és családjaik ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény helyi végrehajtásaként meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben deklarált jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, segíti a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a társadalmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt és (1) bekezdésében foglalt általános és különös illetékességi szabályok alapján Kardoskút község közigazgatási területére. (2) A rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. -ában foglalt értelmező rendelkezések az irányadók. 1

2 A gyermekek védelmének rendszere 3.. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) pénzbeli ellátások: a.a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; a.b.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; b.) természetbeni ellátások: a Képviselő-testület döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában nyújtása. c.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: c.a.) gyermekjóléti szolgáltatás; c.b.) gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül: óvoda; iskolai napközis foglalkozás; c.c.) gyermekek átmeneti gondozása. Eljárási rendelkezések 4.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő terjesztheti elő. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 2

3 (3) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt, valamint az élethelyzettől függően agyer (1) bek. b.-f.) pontjában meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat. II. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5.. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. (2) A jegyző 1 évi időtartamra annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek a családjában a jövedelmi és vagyoni viszonyok megfelelnek a Gyvt ában foglaltaknak. (3) A jövedelem számításánál: a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát kell figyelembe venni; b.) egyéb jövedelmeknél az éves átlagot kell figyelembe venni; c.) amennyiben a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt (pl.: munkanélkülivé válás, munkaképesség-csökkenés miatti leszázalékolás, GYES igénybevétele stb.) tartós romlás vélelmezhető, akkor a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagát kell figyelembe venni. (4) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a Gyvt (4) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. 6.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a.) a gyermekek ellátásáról a család más módon nem tud gondoskodni; b.) az alkalmanként jelentkező többletkiadások (szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásához kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való 3

4 kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, iskoláztatás stb.) miatt anyagi segítségre szorulás. (2) Az (1) bekezdés a.) pontja esetében a rászorultság vélelmezhető azon családokban, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem lépi túl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (3) Az (1) bekezdés b.) pontja esetében a rászorultság vélelmezhető, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem lépi túl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege: a.) esetenként maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a; b.) egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 7.. Természetben nyújtott ellátások (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Különösen: a.) általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása; b.) gyermekintézmények étkezési térítési díjának támogatása; c.) oktatási intézmények tandíjának támogatása; d.) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj támogatása; e.) egyéb ellátások (pl.: kollégiumi ellátás) díjának támogatása. (2) Akkor állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában, ha a gondozó a támogatást így kéri, vagy az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást közvetlenül a díjra jogosult intézményhez kell átutalni. 4

5 III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kötött társulási megállapodás alapján, a Társulás által fenntartott Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központja útján biztosítja. 9.. Gyermekek napközbeni ellátása (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását saját fenntartású intézménye útján, a Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Kardoskút, Kossuth u. 2-4.) keretén belül biztosítja. (2) Az ellátás iránti igényt a szülő (törvényes képviselő) az intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki soron kívül dönt az ellátás biztosításáról. (3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (4) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület évente kétszer állapítja meg. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag-költségének egy ellátottra jutó napi összege. (5) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a (4) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, valamint a Gyvt (5) bekezdésében foglalt normatív kedvezmények alapján. (6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (7) Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (8) 2 A szülő, illetve a törvényes képviselő által fizetendő, az (5) bek. alapján megállapított személyi térítési díjat január 1. napjától kezdődően augusztus 31. napjáig Kardoskút Község Önkormányzata fizeti meg az étkeztetést biztosító vállalkozó részére. 1 Módosította a 11/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet 1. -a. Hatályos: január 1. napjától. 2 Módosította a 11/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet 2.. (1) bekezdése. Hatályos: január 1. napjától. 5

6 10.. Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozását a Képviselő-testület a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel létrejött ellátási szerződés keretében biztosítja. IV. fejezet Zárórendelkezések 11.. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó szabályokat január 1-jétől visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvényben, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni. (3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2000. (X. 05.) sz. ÖKT. rendelet, valamint az ezt módosító 13/2003. (XII. 01.) sz. és a 14/2004. (XI. 02.) sz. ÖKT. rendelet. Kardoskút, március 20. / Ramasz Imre / / dr. Mészáros Erzsébet / polgármester jegyző Záradék: Kihirdetve: Kardoskút, március 31. / dr. Mészáros Erzsébet / jegyző Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül: Kardoskút, január 11. / dr. Mészáros Erzsébet / jegyző 6

7 1. sz. melléklet a 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT rendelethez 3 Intézményi térítési díjak január 1. napjától Megnevezés Intézményi térítési díj Önkormányzati költségvetési támogatás Vállalkozói díj / ÁFÁ-t tartalmaz / ÓVODAI ELLÁTÁS Ebéd: 179,- 72,- 251,- Tízórai: 67,- 27,- 94,- Uzsonna: 49,- 20,- 69,- Teljes ellátás 295,- 119,- 414,- ISKOLAI ELLÁTÁS Ebéd: 232,- 93,- 325,- Tízórai: 88,- 35,- 123,- Uzsonna: 56,- 22,- 78,- Teljes ellátás: 376,- 150,- 526,- 3 Módosította a 11/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet 1. sz. melléklete. Hatályos: január 1. napjától. 7

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Zsámbék Város Képviselő-testületének 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben