SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE"

Átírás

1 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított, évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (továbbiakban : Gyvt.) biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja : I. fejezet Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy Siófok Város Közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, továbbá gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 2. (1) Siófok Város Önkormányzata, ha e rendelet másként nem rendelkezik, e rendeletében szabályozott ellátásokat a Gyvt. 38. (2) bekezdésben meghatározottak kivételével Siófok városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek számára biztosítja. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 2 A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermekek védelme a gyermek családjában történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint Gyvtben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. (3) Pénzbeli ellátások : a./ kiegészítő családi pótlék, b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, c./ gyermektartásdíj megelőlegezése, d./ otthonteremtési támogatás, melyet Siófok Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 8/2001. (III.22.) sz. helyi rendeletében szabályozott. (4) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások : a./ gyermekjóléti szolgáltatás, b./ gyermekek napközbeni ellátása, c./ gyermekek átmeneti gondozása. II. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások formai, biztosításuk módjai 4. (1) A gyermekjóléti alapellátások közül az önkormányzat : a./ a gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata b./ a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, óvodákban és általános iskolai napközis foglalkozások keretében c./ a gyermekek átmeneti gondozását pedig helyettes szülői hálózat, valamint a családok átmeneti otthona működtetésével biztosítja

3 3 Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat 5. (1) Siófok Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálat szervezését, irányítását és összehangolását a Családsegítő Központhoz integrált, önálló szakmai csoportként működő gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. (2) A Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Gyvt.-ben meghatározottak alapján gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat lát el. (3) A gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel és szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartás érdekében jelzőrendszert működtet, annak képviselőit havonta összehívja. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde 6. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt ában meghatározottak szerint bölcsőde, óvodai, valamint általános iskolai napközis foglalkozások keretében szervezi meg. (2) Az önkormányzat a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére bölcsődét működtet. Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona 7. (1) Siófok Város Önkormányzatának Családsegítő Központja működteti az anya és gyermeke/gyermekei számára átmeneti lakhatást biztosító családok átmeneti otthonát. Az átmeneti gondozás : a./ biztosítja az anya számára a gyermekével/gyermekeivel való együttes lakhatást b./ segítséget nyújt az anyának gyermeke ellátásához, neveléséhez c./ közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. (2) A családok átmeneti otthona szakmai tevékenységét, irányítását, felügyeletét a gyermekjóléti szolgálat látja el.

4 4 Helyettes szülő ) Az önálló helyettes szülő jogszabályban meghatározott feladatát Siófok Város Gondozási Központjának működtetésében látja el. (2) A helyettes szülővel a jogszabályban meghatározott tartalmú megállapodást kell megkötni. (3) A helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermek után az elhelyezés időtartamára a Gyvt.-ben meghatározott juttatás illeti meg. (4) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról. (5) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése iránti kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot a csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni. (6) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díja: 0,- Ft Az ellátások igénybevételének módja 9. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgálat ellátásai önkéntesen, az észlelő és jelzőrendszer által, valamint az ellátásra való kötelezéssel vehető igénybe. A szolgáltatás történhet eseti segítség formájában, valamint folyamatos gondozással, kapcsolattartással. (2) A gyermekek átmeneti gondozására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthat be, amennyiben a kérelmet nem az annak benyújtására jogosult terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. (3) A gyermekek átmeneti gondozására irányuló kérelmet az intézményvezetőnél írásban kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell az ellátást igénylők egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi igazolást, valamint a jövedelemnyilatkozatokat. Az ellátások biztosítása külön eljárás nélkül Módosította a 39/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől.

5 5 (1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátás elmaradása a kérelmező életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti. 11. (1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül intézkedhet az ellátás biztosításáról a következő feltételek együttes fennállása esetén : a./ családok átmeneti otthona : ha a kérelmező szülő - életvitelszerűen Siófokon tartózkodik - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik - olyan nagykorúvá vált gyermekvédelmi szakellátásból kikerült anya gyermekével, akinek előzőleg siófoki állandó lakcíme volt - krízishelyzetéből adódóan lakhatását átmenetileg önmaga biztosítani nem tudja - önmaga és gyermeke/gyermekei ellátására egyébként képes. b./ gyermekek napközbeni ellátása esetén soron kívüli elhelyezésben kell részesíteni azt a kiskorút, akire a gyermekjóléti szolgálat, ill. a gyámhatóság javaslatot tesz. Ellátás biztosítása külön eljárás keretében 12. (1) Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, az irodának haladéktalanul megküldi : - a kérelmet - háziorvosi igazolást - jövedelem nyilatkozatokat, valamint - a kérelmező eddig ismert körülményeire vonatkozó családgondozói tájékoztatást. (2) A gyermek átmeneti gondozását ellátó helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére Siófok Város Önkormányzata jelöli ki. Az önkormányzat a helyettes szülővel kötött megállapodásról értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. A kijelölés során az önkormányzat figyelembe veszi a törvényes képviselőnek a helyettes szülő személyére vonatkozó kérelmét, a helyettes szülőnél nevelkedő gyermekek számát, valamint a helyettesítő védelem során a gyermeket megillető jogokat. * (3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság biztosíthatja az ellátást - ha a kérelmező nem rendelkezik siófoki lakcímmel. Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai 13. (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szünteti meg a jogviszonyt, ha a./ az elhelyezés a Bizottság döntésén alapul és az ellátás biztosításának feltételei már

6 6 nem állnak fenn b./ ha a jogosult a Bizottság döntési jogkörébe tartozó más ellátási forma biztosítását kérte és a biztosítható. (2) Az intézményvezető intézkedik az ellátás megszüntetéséről, ha a./ az Egészségügyi és Szociális Bizottság az intézményi jogviszonyt megszüntette b./ és a személyes gondoskodás feltételei már nem állnak fen, feltéve, hogy a további ellátást az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem biztosítja c./ a jogosult más ellátási forma igénybevételét kérte, és az az intézményvezető intézkedésével biztosítható. (3) Ha az ellátás megszüntetése a (2) bek. b./ pontján alapul és azzal az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője nem ért egyet, 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. A döntésig az ellátást változatlan feltételekkel biztosítani kell. Térítési díj 14. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásért a (2) bek. kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) Nem kell térítési díjat fizetni : - a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele esetén - a családok átmeneti otthonában, valamint a helyettes szülőnél történő elhelyezés első 30 napjára. 15. (1) A térítési díjat családok átmeneti otthona esetén az ellátását igénybevevő, ill. annak törvényes képviselője köteles megfizetni. (2) Gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a helyettes szülőnél elhelyezett gyermek ellátásáért a gyermek törvényes képviselője köteles fizetni. Személyi térítési díj 16. (1) A gyermekek átmeneti gondozásáért a kötelezett által fizetendő térítési díj (személyi térítési díj) a kötelezett rendszeres havi jövedelmétől függően az intézmény térítési díj összegéig terjedhet. (2) A rendszeres jövedelemtől függő személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 50 %-át. Átmeneti gondozás igénybevételekor egy gyermek esetében a rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.

7 7 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti térítési díj elengedhető, ha az ellátását igénylő siófoki lakcímmel rendelkezik, és a kötelezett rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, vagy a szociális, vagyoni, ill. lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti térítési díj csökkenthető, ha az ellátást igénybevevő siófoki lakcímmel rendelkezik és a kötelezett havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj érje el a kötelezett havi jövedelmének 40 %-át, egy gyermek esetében a 15 %-át. 17. (1) A személyi térítési díjról a személyes gondoskodás iránti igényt elbíráló értesíti a kötelezettet. (2) Ha a kötelezett a családok átmeneti otthonának igénybevételéért megállapított személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak elengedését, ill. csökkentését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, aki a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt. III. fejezet 18. (1) Ezen rendelet május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Szélyes Miklós sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester * 2/2006.(I.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: február 1.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben