JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről."

Átírás

1 JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról szóló évi CXXVI. törvény 28. (12) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási területén a Gyvt-ben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII. 29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámhatósági eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Juta község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárságú b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. d) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a fentieken túl kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken túl Juta község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelmében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermeke védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a) Pénzbeli és természetbeni ellátás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tankönyvtámogatás - óvodáztatási támogatás b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - gyermekjóléti szolgáltatás. Eljárási rendelkezések 4. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy a törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő. (2) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő törvényes képviselő a 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi viszonyaira vonatkozó bizonyítékokat becsatolni: - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése tárgyában hozott bírósági határozatot, - a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlására vonatkozó megállapodást, - középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében igazolást a tanulói jogviszony fennállásáról, - tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást. (3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagkeresetét kell figyelembe venni.

3 Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátás: a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. (2) A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át. 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi esetekben állapítható meg: a) a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, b) elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akinek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet Juta Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a) az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, b) az igénylő és családja jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat, c) a gyermeket gondozó család létfenntartási gondjait igazoló, illetve a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó bizonyítékokat. (4) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 5.000,-Ft-nál, és gyermekenként évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladhatja meg. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a Gyvt. 18. (6) bekezdésében meghatározott célra. (6) A támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.

4 Tankönyvtámogatás 7. (1) Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves segélykeret összegének figyelembevételével tankönyvtámogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az általános iskolai, a szakképző, középfokú tanulói és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére. (2) A tanulók részére a tankönyvtámogatás pénzbeli ellátás formájában - az önkormányzat házipénztárából történő kifizetés útján - nyújtható. (3) A szakmunkás, a középiskolai tanulók és a felsőfokú intézményben járók részére a kifizetés feltétele az iskolalátogatási igazolás leadása. (4) A tankönyvtámogatás odaítéléséről a képviselő-testület évente határozatban dönt. Óvodáztatási támogatás 7/A. (1) Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeni támogatás helyett a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a szülőnek a gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A kérelem a rendelet 1. számú mellékletét képezi. (2) Az óvodáztatási támogatás igénybevételének módjáról a 149/1997.(X. 10.) Kormányrendelet 68/F-68/L -ai rendelkeznek. Térítési díj 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek. (3) A nyersanyagnormát az önkormányzat évente egyszer minden március 31-ig állapítja meg. (4) A gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (5) Gyermekétkeztetés esetén

5 a) az óvodás rendszeres támogatásban részesülő után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. (7) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a) a tizennyolc éven aluli, b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanul, valamint c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. (8) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. (9) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a térítési díjról. (10) A térítési díjat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni. (11) A térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napon határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévenként tájékoztatja a képviselő-testületet. A térítési díj hátralék behajtásáról a képviselő-testületi intézkedik Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 9. A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermekjóléti alapellátások 10. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

6 (2) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretében az alábbi gyermekjóléti alapellátást biztosítja: - gyermekjóléti szolgálat. (3) Juta Községi Önkormányzat az önkormányzatok közötti megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a (2) bekezdésben foglaltakat. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési és gondozási feladatokat lát el a védőnővel együttműködve. (2) A szolgálat feladatai: - a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése - a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének készítése - gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi ellátásnak segítése - felkérésre környezettanulmány készítése - szabadidős programok szervezése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 12. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt ában meghatározottak szerint óvodai és általános iskolai napközi keretében szervezi meg. Záró rendelkezések 13. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 29/2008.(XI. 26.) képviselő-testületi rendelet. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, a 133/1997.(VII. 29.) és a 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Hivatal Nándorné polgármester Vassné Enyedi Mária jegyző

7 Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kihirdetés napja: június 16. Vassné Enyedi Mária jegyző

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben