I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. /1/ bekezdés b/ pontjában, a /2/ bekezdésében, a 21. /1/ és /3/ bekezdésében, a 29. -ában, a 131. /1/ bekezdésében, és a 157. /5/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. /1/ E rendelet célja, hogy a község közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat és alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. /2/ A rendelet célja továbbá, hogy elősegítse a gyermekek családi környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. /3/ A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. 1 Módosította: 13/2009. (VI. 30.) Hö. rendelet 5. (1) bekezdés. Hatályos: VII. 1-től.

2 A rendelet hatálya 2. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a./ 1 a /2/ és /3/ bekezdésben foglalt eltéréssel a Hortobágy község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b./ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK. tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 1 /2/ A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 2 /3/ E rendelet szerint kell eljárni az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3 /4/ A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó. 4 1 Módosította: 28/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: XII. 1-től. 1 A Gyvt. 4.. /1/ bek. a, b. pontjának szó szerinti átvétele. 2 A Gyvt. 4.. /2/ bekezdésének szó szerinti átvétele. 3 A Gyvt. 4.. /3/ bekezdésének szó szerinti átvétele. 4 A Gyvt. 4.. /4/ bekezdésének szó szerinti átvétele.

3 II. fejezet Gyermekek védelmének helyi rendszere 3. A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a./ 1 b./ 2 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása és kollégium biztosítása, - gyermekek átmeneti gondozása. III. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások A pénzbeli ellátás /Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 4. 3 Természetben nyújtott ellátások 5. 3 IV. fejezet Eljárási szabályok Hatályon kívül helyzete: 30/2013. (XII. 18.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: I. 1-től. 2 Módosította: 28/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet 2.. Hatályos: XII. 1-től. 3 Hatályon kívül helyzete: 30/2013. (XII. 18.) Hö. rendelet 1.. Hatályos: I. 1-től

4 V. fejezet A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások Általános szabályok 7. 1 /1/ A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. /2/ a) Az e rendelet 8. /1/ bekezdés b)pontjában megjelölt óvodai ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Nyitnikék Óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. /Hortobágy, Erdei F. u. 3. sz./ b) 2 Az e rendelet 8.. (1) bekezdés b.) pontjában megjelölt iskolai napközi és kollégiumi ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium hortobágyi tagintézményének vezetőjéhez kell benyújtani. (Hortobágy, József A. u. 1.) c) 3 Az e rendelet 8. /1/ bekezdés c) pontjában megjelölt gyermekek átmeneti gondozása alapellátás tekintetében a kérelmet a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetőjéhez az intézmény hortobágyi telephelyén (Hortobágy, Kossuth u. 8.) kell benyújtani. d) A 8. /1/ bekezdés a) pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás személyes megkeresésre külön eljárás nélkül, térítésmentesen történik. /3/ a) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás igénybevételéről az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt. b) A gyermekek napközbeni ellátása biztosításánál az elbírálás szempontjai: - A jelentkezés sorrendjében minden igénylő számára biztosítani kell az ellátást. - Amennyiben az intézmény számára engedélyezett férőhely számot az ellátottak száma eléri, az ellátást a Gyvt. 41. /2/ bekezdésében foglalt szempontok szerint kell biztosítani. /4/ Az intézményvezető köteles soron kívül ellátást biztosítani annak a rászoruló gyermeknek, akinek az ellátás hiánya az egészségét, testi épségét veszélyezteti. 1 Módosította: 28/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet 4.. Hatályos: XII. 1-től. 2 Módosította: 17/2007. (XII. 31.) Hö. rendelet 16.. Hatályos: XII. 1-től. 3 Módosította: 13/2009. (VI. 30.) Hö. rendelet 5. (3) bekezdés. Hatályos: VII. 1-től

5 7/A. 1 Az ellátások megszűnésének esetei és módjai /1/ A rendelet 8. -ában foglalt ellátások megszűnnek: a./ a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnése esetén a megszűnést követő hónap 1. napjától, b./ a jogosult halálával, a halálozást követő naptól, c./ az ügyfél kérelmére, a kérelemben megjelölt időponttól. /2/ Az ellátás megszűnéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt. A gyermekjóléti alapellátások 8. /1/ Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a./ Gyermekjóléti szolgálat keretében gyermekjóléti szolgáltatás, b./ Gyermekek napközbeni ellátása keretében: - óvoda, - iskolai napközi, - kollégium, c./ A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői hálózat keretében biztosítja. /2/ A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja: a./ 2 A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által alapított Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján az /1/ bekezdés a./ és c./ pontjában foglaltakat. b./ A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Nyitnikék Óvoda keretében az /1/ bekezdés b./ pontjának első francia bekezdésében foglalt óvodai ellátást. c./ 3 A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium közreműködésével az (1) bekezdés b.) pontjának második és harmadik francia bekezdésében foglalt iskolai napközi és kollégiumi ellátást. 1 Beiktatta: 28/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet 4.. Hatályos: XII. 1-től. 2 Módosította: 13/2009. (VI. 30.) Hö. rendelet 5. (3) bekezdés. Hatályos: VII. 1-től. 3 Módosította: 17/2007. (XII. 31.) Hö. rendelet 17.. Hatályos: XII. 1-től

6 A gyermekjóléti szolgálat 9. /1/ 1 A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt ában előírt feladatait a gyermekeket ellátó háziorvosoknak, a védőnővel és a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium hortobágyi tagintézményével együttműködve, összehangolva látja el. /2/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 10. /1/ A gyermekek napközbeni ellátására a Gyvt ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A térítési díjak 11. /1/ A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. /2/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. /3/ A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. /4/ A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. /5/ A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. /6/ 2 A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította: 17/2007. (XII. 31.) Hö. rendelet 18.. Hatályos: XII. 1-től. 2 A 1.sz. melléklet helyébe a 30/2013. (XII. 18.) Hö. rendelet 1. sz. melléklete lép. Hatályos: I. 1-től - 6 -

7 VI. fejezet Záró rendelkezések 12. /1/ E rendelet május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő még el nem bírált ügyekben alkalmazni kell. /2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/1998. (III. 31.) Hö. rendelet, valamint az azt módosító 11/1998. (VI. 10.) Hö. rendelet, 15/1999. (XII.20) Hö. rendelet, 9/2000. (VI.31.) Hö. rendelet, 6/2001. (IV. 25.) Hö. rendelet, 14/2001. (XI. 28.) Hö. rendelet, 7/2002. (VII. 01.) Hö. rendelet, 6/2003. (VIII. 29.) Hö. rendelet (Egységes szerkezetben), 9/2003. (XII. 15.) Hö. rendelet, 9/2004. (IV. 30.) Hö. rendelet, 11/2004. (VI. 2.) Hö. rendelet, 6/2005. (II. 25.) Hö. rendelet (Egységes szerkezetben), 19/2005. (IX. 20.) Hö. rendelet, 23/2005. (X. 28.) Hö. rendelet, és a 31/2005. (XII. 5.) Hö. rendelet. /3/ E rendelet a Közösségben mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló a Tanács 1408/71. EGK rendeletével és annak végrehajtását tartalmazó 574/72/EGK. rendelettel, valamint a Tanács munkavállalók szabad mozgásáról szóló 1612/68. EGK rendeletével összeegyeztethető szabályzást tartalmaz. Hortobágy, április 19. Titi Éva s.k. polgármester Vincze Andrásné s.k. jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: április 25-én. Hortobágy, április 25. Vincze Andrásné s.k. jegyző - 7 -

8 1. számú melléklet 1 A gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosított napközbeni ellátás január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjai Ellátási norma megnevezése Intézményi térítési díj Ft/adag ÓVODA (gyerekek) tízórai 50 ebéd 202 uzsonna 50 ÖSSZESEN: 302 NAPKÖZI OTTHON (gyerekek) tízórai 57 ebéd 230 uzsonna 57 ÖSSZESEN: 344 DIÁKOTTHON (gyerekek) reggeli 66 tízórai 57 ebéd 230 uzsonna 57 vacsora 87 ÖSSZESEN: 497 MENZA (csak ebéd 7 14 éves) 230 /A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!/ 1 A 1.sz. melléklet helyébe a 30/2013. (XII. 18.) Hö. rendelet 1. sz. melléklete lép. Hatályos: I. 1-től - 8 -

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.)

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Hatályos: 2014. január 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának

Részletesebben