Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.), az 5/2006.(II.23.), a 19/2006.(XII.20.), a 20/2007.(XII.20.), a 6/2009.(V.28.), a 11/2009.(IX.24.), a 14/2009.(X.29.), a 4/2011.(II.17.), a 12/2011.(III.30.), a 22/2011.(XI.29.) és a 7/202.(III.29.) számú rendelettel módosítva egységes szerkezetbe foglalva) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18..(1)-(2) bekezdésében és a 29. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermeke részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben megfogalmazott jogainak érvényesítéséhez, gondoskodjon a veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban. A rendelet hatálya 2.. (1)A rendelet hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Kisszállás község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének

2 2 időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Kisszállás község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak Kisszállás község területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Kisszállás község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A gyermekek védelmének rendszere 3.. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - óvodáztatási támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - térítési díj kedvezmény. b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, * gyermekjóléti szolgálat - gyermekek napközbeni ellátása * napközi otthonos óvoda * általános iskolai napközi otthon * diákotthon - családok átmeneti otthona. II. fejezet PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3 3 4.. A jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg a Gyvt /A. -aiban foglaltak alapján. Óvodáztatási támogatás 4/A.. A jegyző óvodáztatási támogatást állapít meg a Gyvt. 20/C. -ban, a Gyer. 68/F.. 68/G., 68/H.., 68/I. -ban foglaltak alapján és gondoskodik annak folyósításáról. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként legalább Ft, legfeljebb Ft lehet. (2) A támogatás összegéről és formájáról a polgármester határozatban rendelkezik. Természetben nyújtott ellátások 6.. (1) A hatáskör gyakorlója a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában is nyújthatja, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítési díjának kiegyenlítése, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 7.. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. A gyermekjóléti alapellátások 8.. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az

4 4 alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményinek javításához. (2) Kisszállás község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat a Képviselő-testület a következő, általa fenntartott intézményekben biztosítja: - gyermekjóléti szolgálat - napköziotthonos óvoda, - általános iskolai napközi-otthon - diákotthon. (3) Hatályon kívül helyezve (4) Kisszállás község önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt a által meghatározott családok átmeneti otthoni ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretein belül biztosítja. Gyermekjóléti szolgálat 9.. (1) A gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el. Szervezetileg a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központhoz integráltan működik. (2) A gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen: - a településen élő gyermeke szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, - a gyermekek jogairól, részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése, - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - a helyettes szülői hálózat szervezése, - a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, - felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 10.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

5 5 (2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: - napköziotthonos óvoda, - általános iskolai napközi- otthon, - diákotthon. Térítési díjak 11.. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának alapja az élelmezési nyersanyag-költségek egy ellátottra jutó összege. (3) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokat (családi átmeneti otthona), azok igénybevételi szabályait, valamint az ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban megnevezett önkormányzat rendelet tartalmazza. Térítési díj kedvezmények 12.. Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt (5) bekezdés szerinti normatív kedvezményeket biztosítani kell a jogosult részére. 12/A.. Térítési díj a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által nyújtott szolgáltatások esetén (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára. (2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.

6 6 (3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha: a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel, b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását önhibáján kívüli egy éven túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti. (4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg szülő vagy gyermek esetén. (5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében. (6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján. 12/B.. (1) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. (2) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) pontja alapján. A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt. (3) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján A személyi térítési díjat az intézményvezető a R. 1. számú mellékletében foglalt napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezési napok számának, valamint a 12. -ban megjelölt kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg.

7 7 Eljárási szabályok 14.. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával. (2) Hatályon kívül helyezve. (3) Hatályon kívül helyezve (4) Hatályon kívül helyezve. (5) Amennyiben a jövedelem-nyilatkozat valódiságát illetően kétség merül fel, úgy a hatáskör gyakorlója elrendeli a környezettanulmány készítését. 2. számú melléklet. Az önkormányzat hivatalos tudomása (helyi adónyilvántartás, gépjármű nyilvántartás, építéshatósági eljárás, szociális ellátás során az önkormányzat tudomására jutott adatok, tények) is megalapozhatja a jövedelem-nyilatkozat valódiságának vitatását. (6) Hatályon kívül helyezve (7) Hatályon kívül helyezve (8) Hatályon kívül helyezve Értelmező rendelkezések 15.. E rendelet alkalmazása során figyelembe kell venni az 1997.évi XXXI. tv. 5. -ban foglalt rendelkezéseket. Záró rendelkezések 16.. E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Kmf. Kispál István s.k. polgármester Ceglédi Zoltánné dr. sk. jegyző

8 8 1. számú melléklet A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja: a) óvodai napközis étkezés 288 Ft/nap/fő b) óvodai tízórai 74 Ft/nap/fő c) általános iskolai napközis étkeztetés 322 Ft/nap/fő d) iskolai tízórai 74 Ft/nap/fő e) iskolai ebéd 164 Ft/nap/fő

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben