Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I."

Átírás

1 Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Mosonszolnok község területén tartózkodó a) magyar állampolgárságú b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, valamint szüleikre (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Mosonszolnok község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló évi LXXIX. tv a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik. 1

2 A gyermekek védelmének rendszere 3.. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. II. rész A pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4.. (1) A Képviselő-testület Szociális- Egészségügyi- Sport és Kulturális Bizottsága gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, ahol a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló is, akinek tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll legfeljebb azonban 25. évének betöltéséig. (2) A rendszeres támogatás mértéke gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ával megegyező, amennyiben az öregségi nyugdíj összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összeget figyelembe véve kell megállapítani. (3) Ha a Képviselő-testület Szociális- Egészségügyi- Sport és Kulturális Bizottsága a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás a fentiekben leírt feltételek fennállásáig tart. A támogatásra való jogosultság feltételeit a Képviselő-testület évente legalább egyszer felülvizsgálja. (4) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtják be, úgy egész havi, amennyiben 15-e után nyújtják be, úgy félhavi ellátást kell megállapítani az első hónapra. (5) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. (6) A rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. 2

3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.. (1) A Képviselő-testület Szociális- Egészségügyi- Sport és Kulturális Bizottsága a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente 2 alkalommal adható, melynek összege alkalmanként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át, de legalább 4.000,- Ft. (3) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. Indokolt esetben a határozatot azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. A természetben nyújtott ellátások 6.. (1) E rendelet 4. és 5. -ban foglalt megállapítások természetbeni ellátások formájában is nyújthatók. (2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni ellátások formájában nyújtható különösen az általános iskolás korú, védelembe vett gyermekek számára a gyermekintézményi étkezési térítési díj vagy annak egy része átvállalása céljára. (3) A (2) bekezdés szerinti szabályokat lehet alkalmazni a középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul gyermek részére is tandíj, kollégiumi díj átvállalása céljára. (4) Akkor lehet a rendelet 4. és 5. -ában foglalt támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha az ügy összeg körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. 3

4 III. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 7.. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő a törvényes képviselője kérelmére történik. (2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be. (3) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: - az ellátás tartamáról és feltételeiről - az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról - az intézmény házirendjéről - a fizetendő térítési díjról (5) Az ellátásra jogosult köteles: - a tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni, - az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, - a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokról nyilatkozni. A gyermekjóléti alapellátások 8.. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megelőzése. (2) Az önkormányzat e rendelet hatálybelépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása: óvoda, iskolai napközis foglalkozás c) étkeztetés 4

5 A gyermekjóléti szolgálat 9.. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. (2) A szolgálat feladatai különösen: - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való biztosítás, az ezekhez való hozzájutás segítése - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése - helyettes szülői hálózat megszervezése - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése - felkérésre környezettanulmány készítése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 10.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezik meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. IV. rész A térítési díjak 11.. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület évente két alkalommal rendeletben határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a a helyben szokásos módon tájékoztatja. (4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 5

6 (5) A személyi térítési díj a (4) bek. szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának szorzata. (6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézmény térítési díj összegét. (7) A három és többgyermekes családoknál gyermekenként az intézmény térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. (8) A (7) bek-ben biztosított kedvezményről az intézményvezető határoz, melyről a Polgármesteri Hivatalt egyidejűleg értesíti. Záró rendelkezések 12.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeit is alkalmazni kell. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. tv. továbbá a 133/1997.(VII.29.) és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Mosonszolnok, március 31. Szitás József polgármester Bajcsai Jánosné Záradék: Kihirdetve: április 01. Bajcsai Jánosné 6

7 Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000.(VII.06.) ÖKT számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998. (IV.01.) ÖKT számú rendelet módosításáról Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló évi CXXII. törvény aival módosított a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, ahol a gyermeket gondozó családban - az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, - a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, - az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét. (2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló is, akinek tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban a 25. évének betöltéséig. (3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás mértéke: a.) gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %- ával megegyező, amennyiben az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összeg figyelembevételével kell megállapítani. b.) azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév szeptember hónapjában rendszeres támogatást folyósítanak - kormányrendeletben meghatározott mértékű - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a szeptember hónapban esedékes rendszeres támogatás folyósításával egyidejűleg kell kifizetni. 7

8 (4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. - amennyiben a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát kell elrendelni. - a kérelmezőnek a felhívástól számított 8 napon belül csatolni kell vagyonnyilatkozatot. (5) Ha a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás a fentiekben leírt feltételek fennállásáig tart. A támogatásra való jogosultság feltételeit a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága évente legalább egyszer felülvizsgálja. (6) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtják be, úgy egész havi, amennyiben 15-e után nyújtják be, úgy félhavi ellátást kell megállapítani az első hónapra. (7) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. (8) A rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. Ebben fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő bármi nemű lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hivatalt. 2. A rendelet 10. (2) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki: c.) gyermekek átmeneti gondozása. 3. A rendelet 14. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozását a Képviselő-testület helyettes szülői hálózat által biztosítja. 2 8

9 4. A rendelet 14. -a 15. -ra módosul. 5. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/1998.(IV.1). sz. ÖKT rendelet 6. paragrafusa. Mosonszolnok, június 19. Török Sándor polgármester Fazekas Gáborné Záradék: Kihirdetve: július 06. Fazekas Gáborné 9

10 Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004.(IX.17.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998. (IV.01.) ÖKT számú rendelet módosításáról Mosonszolnok község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: 4. A rendelet 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A rendelet területi hatálya Mosonszolnok közigazgatási területe. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az évi XXXI. tv. 4. -ában foglalt körre. 5. A rendelet 12. -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: (2) A Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjét a szülők, gondozók munkavégzéséhez igazítja. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mosonszolnok, szeptember 16. Török Sándor polgármester Fazekas Gáborné Záradék: Kihirdetve! szeptember 17. Fazekas Gáborné 10

11 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006.(II.01.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998. (IV.01.) ÖKT számú rendelet módosításáról Mosonszolnok község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvény 28. (12) alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998.(IV.01.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. -át hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet 7. -ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 3. A rendelet 8. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) E rendelet 7. -ában foglalt megállapítások természetbeni ellátások formájában is nyújthatók. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapíthatja - középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére tandíj, - kollégiumi díj, - albérleti díj teljes, vagy annak egy részének átvállalása céljából. 6. A rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 11

12 Záró rendelkezések 7. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01- től kell alkalmazni. (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/1998.(IV.01.) rendelet 6. -a, a 7. (3) bekezdése, a 8. -a, 13. -a, a rendelet módosításáról szóló 7/2000.(VII.06.) rendelet 1. - a, valamint a rendeletet módosító 4/2003.(II.27.) rendelet,. Mosonszolnok, január 31. Török Sándor polgármester Fazekas Gáborné Záradék: Kihirdetve! február 01. Fazekas Gáborné 12

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben