Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat"

Átírás

1 Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Kt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1), 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet hatálya kiterjed: a/ a Gyvt. 4. -ában meghatározott és Lőrinciben állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre, fiatalkorúra, fiatal felnőttre és szüleikre, b/ az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira és hozzátartozóira. 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél a jegyző, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos első fokú hatásköröket a polgármester gyakorolja. Módosítási javaslat Rendelet-módosítási javaslat Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011.(..) önkormányzati rendelete A gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Kt. ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény ( továbbiakban Gyvt. ) 18. (1) b), (2) bekezdésében, a 29. (1) bekezdésében és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V.25.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 1. A R.1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Jelen rendelet hatálya kiterjed: a) A Gyvt. 4. (1),(2),(4) bekezdésében meghatározott, a Gyvt 18/A (1) bekezdése szerinti gyermekekre, fiatal felnőttre és szüleikre, b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában Lőrinci Város Önkormányzata által fenntartott intézményekre ide értve a polgármesteri hivatalt is -, valamint a Szociális ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás által fenntartott Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül működő Gyermekjóléti Szolgálatra. 2. A R. 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos első fokú hatásköröket, a Kt.által átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja.

2 3. (1) Az önkormányzat a gyermekekről való gondoskodás és a gyermekek védelme érdekében a (2) és (3) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. (2) Pénzbeli és természetbeni ellátások: a/ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt. 19. b/ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. c/ pénzbeli támogatás Gyvt. 20/A d/ kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/B (3) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a/ gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39. b/ gyermekek napközbeni ellátása Gyvt. 41. c/ gyermekek átmeneti gondozása Gyvt. 45. II. 3. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Kt. a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását. 4. A R. 4. -a hatályát veszti. Pénzbeli és természetbeni ellátások 4. (1) A jegyző megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 19. alapján. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja: a/ a Gyvt (5) bekezdés a- b/ pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, b/ a Gyvt. 20/A -ban meghatározott egyszeri támogatás, c/ külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele

3 (3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtásakor havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél a három hónapot, egyéb jövedelemnél pedig az 1 évet nem haladhatja meg. (4) A Gyvt. 19. (2) bekezdés a/ pontjában foglalt feltételek fennállása esetén vagyoni helyzet vizsgálata nélkül állapítja meg a jegyző a kedvezményre való jogosultságot. 5. A 4. (1) bekezdésében meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a kérelem benyújtása időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a/ a Gyvt. 19. (4) bekezdésében, b/ a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer.) szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 66. -ában meghatározottakat. 6. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti hivatalos kérelmeket formanyomtatványon a Hivatalnál lehet előterjeszteni a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek. 5. A R. 5. -a hatályát veszti. 6. A R. 6. -a hatályát veszti. (2) A kérelemhez csatolni a nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt, valamint a Gyer. 65. (1) bekezdésben meghatározott igazolásokat, okiratokat. (3) A benyújtott nyilatkozatok és igazolások valódiságát a Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrzi a évi CXL törvény alapján. (4) A környezettanulmány során vizsgálni kell, hogy a kérelmező számlákkal (gáz, víz, villany, stb.) igazolt kiadásai meghaladják-e az általa bevallott összjövedelem 70

4 %-át. Az igazolásban, illetve a nyilatkozatban szereplő adatok valótlansága miatt a kérelmet el kell utasítani, a megállapított kedvezményt meg kell szüntetni. (5) A jogosultság elbírálásánál a települési önkormányzat jegyzője előírja a vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyvt. 19. (7) bekezdés alapján. A Gyvt. 19. (2) bekezdés b/ pontja alá tartozó esetekben a vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19. (4) bekezdésében meghatározottakra, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. (6) A fenti bekezdés alkalmazása során a vagyont a Gyvt. 19. (7) bekezdése határozza meg. (7) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a (6) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (6) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek (8) Nem állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, illetőleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 7. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző a feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítja meg. 7. A R. 7. -a hatályát veszti. (2) Nagykorúvá válás esetén a Gyvt. 20. (3) (4) bekezdéseit kell alkalmazni.

5 (3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. 8. Ha a nyugdíjminimum összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. 8.. A R. 8. -a hatályát veszti. 9. A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. 20/A -ában meghatározottak szerint az pénzbeli támogatást azon gyermekek után folyósítja, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll. Az pénzbeli támogatás folyósításáról nem kell határozatot hozni, illetve végzést kibocsátani (évi kétszer: július, november). 9/A Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a 6/2006. (I.13.) Korm.rendelet alapján a jegyző állapítja meg. 10. (1)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható a Gyvt. 21. (1)-(2)-(3) bekezdései szerint. (2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a Hivatal Igazgatási Irodájában lehet benyújtani. A kérelemben a támogatás kérését indokoló helyzetet indokolni kell. Indokolt esetben egyéb igazolások kérhetők. A valódiság megállapítására a Hivatal környezettanulmányt végez. 9. A R. 9. -a hatályát veszti. 10. A R. 9/A -a hatályát veszti. 11. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyvt ában foglalt esetekben adható. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet,, jelen rendelet 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán lehet benyújtani. A kérelemben ismertetni kell a támogatás alapjául szolgáló rendkívüli élethelyzetet, létfenntartást veszélyeztető okot. Az ügy intézője köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni, ha ehhez nem elegendő a rendelkezésre álló adat, bizonyítási eljárást köteles lefolytatni.

6 (3) Rendkívüli támogatás annak a családnak, szülőnek vagy törvényes képviselőnek adható, ahol az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, szülőnek vagy törvényes képviselőnek adható, akinél a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni, a Gyvt. 19. (4) bekezdésében meghatározott személyeket. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (4) A rendkívüli támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a lehet gyermekenként. Rendkívüli támogatás egy évben ugyanazon család részére két ízben állapítható meg. 11. A pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, megszüntetéséről, illetve visszafizetéséről határozatban kell rendelkezni. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50%-a lehet gyermekenként. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy évben ugyanazon család részére két ízben állapítható meg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is biztosítható. 12. A R a hatályát veszti. 12. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában Gyvt. 18. (6) bekezdés is nyújtható, különösen a Gyvt a szerinti védelembe vett gyermekek számára. III. Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 13. A gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt ában meghatározott feladatait a Gyvt.40. -a szerint a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül működő Gyermekjóléti Szolgálat végzi.

7 13. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (1) A gyermek napközbeni ellátásának biztosítása történhet napos vagy hetes időszakra szervezett óvodai, általános iskolai napköziben, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében. (2) A Kt. a városi óvoda és általános iskola napközis foglalkoztatásai útján biztosítja az ellátást. Az ellátásba vételről az intézményvezető dönt. (3) A gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. alapján kell biztosítani. 15. A gyermekek átmeneti gondozásáról az önkormányzat heti vagy hosszabb időre szervezett teljes körű ellátással gondoskodik helyettes szülő útján a Gyvt. 49. szerint, illetve szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 16. A térítési díjakra a Gyvt aiban foglalt eltérésekkel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm.rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt ban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. (2) A Kt. a bölcsőde, óvoda és iskolai napközi útján biztosítja az ellátást. Az ellátásba vételről az intézményvezető dönt. (3) A bölcsődei ellátást valamint a felvétel rendjét a Gyvt. 42. és a 42/A. -ában, valamint a bölcsőde helyi nevelési-gondozási szakmai program mellékletét képező felvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, az óvodai ellátást, az iskolai napközis foglalkozást a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 24. -ában és az 53. -ában foglaltaknak megfelelően kell biztosítani és megszervezni. 14. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A térítési díjakra a Gyvt aiban foglalt rendelkezéseket, valamint az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló külön önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pammerné Gaál Ágnes jegyző Víg Zoltán polgármester

8 IV. Záró rendelkezések 17. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 27/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Víg Zoltán sk. Tari Mihályné sk. polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Tari Mihályné sk... kihirdetés dátuma aláírás

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2003.(XI.26.) Kt. számú rendelete A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályairól

a gyermekvédelem helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Biri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben