NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011. (III.03.) Önk., 20/2011. (VIII.12.) Önk., 23/2012. (VII.30.) Önk., 16/2013. (VII.31.) Önk., 27/2013.(XII.20.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának és folyósításának szabályairól Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, valamint a törvény ainak és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet ainak helyi alkalmazására az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az ebben meghatározott ellátásokkal segítséget nyújtson az önkormányzat a gyermekes családok részére, megelőzve ezzel az anyagi veszélyeztetettséget. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Nagykálló Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint ha a nemzetközi szerződés másként nem

2 2 rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Támogatási formák 3. 1 Az anyagi veszélyeztetettség megelőzésére, a gyermekek védelmére pénzbeni és természetbeni támogatás állapítható meg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint önkormányzati beiskolázási támogatás. Eljárási rendelkezések 4. (1) A támogatások megállapítása iránt kérelmet kell előterjeszteni a polgármesteri hivatalnál. A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet 3. számú 2 mellékletében szereplő nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt. (2) A jövedelemre vonatkozó szabályokat a többszörösen módosított évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell alkalmazni. A vagyonra vonatkozó szabályokat a többszörösen módosított évi XXXI. törvény 19. (6) (8) bekezdésében foglaltak alapján kell alkalmazni. (3) A gyermekvédelmi ellátást igénylő kérelmező köteles benyújtani a saját maga és családja jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozatot, illetve azok igazolásait. (4) A jövedelem számításánál felhasználható bizonyítékok: a.) 3 a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 21 nettó jövedelem igazolás (nyugdíj jogosultság esetén a nyugdíjas igazolvány másolatának benyújtása) b.) rendszeres nem mérhető jövedelem esetén a megelőző évi nettó jövedelem c.) 4 hatósági bizonyítvány élettársi kapcsolat fennállásáról

3 3 (5) E rendelet alkalmazásában: a gyermek, fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermek hozzátartozói, gyermek tartására köteles személy az évi XXXI. tv. 5.. a-f) pontja szerint értelmezendő. (6) A törvény és e rendelet feltételeinek hiányában vagy rendelkezéseinek megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni. (7) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtéríttetésére, az évi XXXI. tv ában foglaltakat kell alkalmazni. (8) 5 Az önkormányzatnak ellátások megállapítása esetén a kérelem elbírálása és felülvizsgálata során a kérelmező körülményeinek vizsgálata, és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal készíti el. (9) 6 Ha a helyi önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, 22 a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (10) 7 Amennyiben a (9) bek. alapján lefolytatott eljárás nem vezet eredményre kérelmező kötelezhető vagyonnyilatkozat benyújtására. (11) 8 Amennyiben az Önkormányzat vitatja a vagyoni helyzet vizsgálata során benyújtott nyilatkozat tartalmát, akkor a vagyon tényleges forgalmi értékének megállapítása érdekében: a.) megkeresi az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalt; b.) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.

4 4 (12) 9 Az eljáró hatóság jogosult hivatalos tájékoztatást kérni az Önkormányzat intézményeivel szembeni tartozások tekintetében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől és a TESZOVAL Kft-vel szembeni (lakbér, vízdíj, víz-és csatornadíj) tartozások tekintetében a TESZOVÁL Kft-től. (13) 19 A rendszeres pénzellátásokat havonta utólag minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres pénzellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a kérelmezőnek a kérelem nyomtatványán megjelölt lakossági folyószámlájára. Külön kérelem esetén, kivételesen a nem rendszeres gyermekvédelmi ellátás a Polgármesteri Hivatal házipénztárából is kifizethető a házipénztár nyitvatartási rendjéhez igazodó időben. Különös méltánylást érdemlő esetben a nem rendszeres pénzellátás folyósításának, illetve kifizetésének határidejére vonatkozóan e bekezdésben szabályozottaktól el lehet térni. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására, megszüntetésére és folyósítására a többszörösen módosított évi XXXI. törvény és a többszörösen módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet ában foglaltakat kell alkalmazni. 5/A. 20 Óvodáztatási támogatás (1) A jegyző a Gyvt. 20/C. (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg annak, aki a Gyvt aiban foglalt feltételeknek, illetve a Gyvt. 20/C. (2) bekezdés feltételeknek megfelel. (2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására a Gyer. 68/F., 68/G., 68/K. -ait kell alkalmazni. (3) Az óvodáztatási támogatás összegét a Gyvt. 20/C. (3) bekezdése szerint kell megállapítani. (4) Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell nyújtani: b.) az óvodavezető és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján

5 5 (5) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a jegyző a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegysége útján biztosítja, aki a támogatás számlával történő elszámolására köteles. (6) A természetben megállapított óvodáztatási támogatást a Gyer. 68/H. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni. Tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása (1) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása állapítható meg azon gyermekek részére, akik orvosi igazolás alapján emelt összegű családi pótlékban részesülnek, s rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak a család jövedelmi viszonyai miatt. (2) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. (3) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatásának havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka, melyet utólag minden hó 5-ig kell folyósítani. (4) Méltányosságból maximum 1 év időtartamra azon gyermek után, ahol a családban legalább kettő másik gyermek a fenti támogatásra jogosult. (5) 23 A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatási ügyekben átruházott hatáskör alapján az Ügyrendi és Jogi Bizottság 24 dönt. Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása 12 6/A. 27 Hatályon kívül helyezte a 27/2013.(XII.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja.

6 6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Hatályon kívül helyezte a 27/2013.(XII.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja. 7/A. 14 Hatályon kívül helyezte a 47/2006.(XI.29.) Önk. rendelet. Hatályba lépése december 1. Önkormányzati beiskolázási támogatás Hatályon kívül helyezte a 27/2013.(XII.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja. Záró rendelkezések 9. (1) E rendelet július 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított 5/2001. (IV.10.) Kt. számú rendelet hatályát veszti. A jegyző nevében és megbízásából: Juhász Zoltán sk. polgármester Hudákné Dr. Kirilla Szilvia sk. aljegyző (1-2-) Módosította a 3/2006. (I.19.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje 2006.február 1 (3) Módosította a 47/2006.(XI.29.) Önk. rendelet. Hatálybalépése december 1. (4)Kiegészítette a 47/2006.(XI.29.) Önk. rendelet. Hatálybalépése december 1. ( ) Kiegészítette a 47/2006.(XI.29.) Önk. rendelet. Hatálybalépése december 1. (9) Módosította a 9/2010. (III.31.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje április 01. napja, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7 7 (10) Módosította a 3/2006. (I.19.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje 2006.február 1 (11) Módosította a 25/2006.(VI.29.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje 2006.július 1., de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (12 ) Kiegészítette a 34/2005. (VIII.25.) Önk. rendelet. A kihirdetése napján lép hatályba. (13) Módosította a 13/2005.(II.16.) Kt. sz. rendelet. Hatálybalépésének ideje március 16. (14) Kiegészítette : 50/2005.(XI.30.) Önk. rendelet Hatályos december 1. (15) Módosította a 29/2007.(VII.26.) Önk. rendelet. Hatályos július 26. (16) Módosította a 45/2008.(VII.16.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje augusztus 1 napja. (17) Módosította a 20/2010. (VIII.12.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje kihirdetés napja. (8. (6) bek.) (18) Kiegészítette a 29/2007.(VII.26.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje 2007.július 26. (19) Módosította a 32/2007. (VIII.31.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje szeptember 01. (20) Módosította a 7/2009. (II.13.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje február 15. napja, de rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (21), (22), (23) Módosította a 9/2010.(III.31.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje április 01.napja, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (24) Módosította az 5/2011. (III.03.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (25) Módosította a 23/2012. (VII.30.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje augusztus 01. napja, mely rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (26) Módosította a 16/2013. (VII.31.) Önk. rendelet Hatálybalépésének ideje augusztus 01. napja, mely rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (27-29) Módosította a 27/2013.(XII.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben