Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: április 1. Egységesítve: március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkezés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményekről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 162. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkezés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Ökr.) alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat a nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek, tanulók által igénybe vett étkeztetés intézményi térítési díját a Gyvt (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a térítési díjkedvezménnyel kapcsolatos szabályokat megállapítsa. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed ha a Gyvt. és e rendelet másképpen nem rendelkezik a.) az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező Gyvt. 4.. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott b.) az önkormányzat területén élő Gyvt. 4. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személyekre. Általános rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat gyermekétkeztetés keretében az alábbi ellátásokat nyújtja: a.) óvodai étkeztetés b.) napközi otthoni étkeztetés c.) általános és középiskolai diákotthoni étkeztetés d.) általános és középiskolai menzai étkeztetés (ebéd) e.) háromszori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna). (1) Az önkormányzat a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat a fenntartásában lévő intézményben biztosítja.

2 Eljárási rendelkezések 4. (1) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelem a nevelés-oktatási intézmény vezetőjéhez nyújtható be. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott ellátások igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 5. (1) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik az étkeztetés ellátásért térítési díjat kell fizetni. (2) Az étkeztetés ellátás intézményi térítési díját az önkormányzat képviselő-testülete évente 2 alkalommal - a Gyvt (3) bekezdése alapján - tárgyév április 1. és június 1. napjáig állapítja meg. Az étkezési térítési díjakat az Ökr. 1. melléklete tartalmazza. (3) Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj összegéről (továbbiakban: személyi térítési díj) melyet az intézményvezető a Gyvt (4) bekezdésének alkalmazásával állapít meg az intézményvezető értesíti a fizetésre kötelezettet, legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető évente 2 alkalommal felülvizsgálja. A felülvizsgálat során megállapított új térítési díjat a felülvizsgálatot követő 2. hónap 1. napjától kell alkalmazni. (5) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonta előre, tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. (6) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díj összegét vitatja az intézményvezető értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről. 6. (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a Gyvt (9) bekezdése alapján további térítési díjkedvezményt állapít meg a gyermek egyéni rászorultsága alapján, ha a családban az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegének 110 %-át és a család vagyona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) 4. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt a nevelési-oktatási intézmény vezetője az Ökr. 2. melléklete alapján állapítja meg, a kérelem benyújtásának napjától az 5. (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat időpontjáig. (3) A Gyvt (5) bekezdésében és az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény csak egy a gyermek számára kedvezőbb jogcímen vehető igénybe. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (családként) kell figyelembe venni: 2

3 a.) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény számításánál a jövedelem fogalma megegyezik a Gyvt. 5. -ában foglaltakkal. (6) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt.10. -ának (2) bekezdése szerint kerül megállapításra. (7) A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok: - nettó munkabérről szóló munkáltatói igazolás, - munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi központ igazolása, - GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás utolsó havi összegét igazoló postai utalvány vagy számlakivonat, annak hiányában a MÁK Somogy Megyei Igazgatósága /7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8./ igazolása, - tartásdíjról a kifizetői igazolás, fix összegű tartásdíj esetén a bírósági végzés, egyéb esetben a tartásdíjra jogosult szülő nyilatkozata, - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás összegét igazoló nyugdíjszelvény, számlakivonat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság /1820 Budapest/ tárgyév január hónapban megküldött igazolásával, - minden egyéb jövedelemről (pl. ösztöndíjról, tiszteletdíjról) a kifizető igazolása, annak hiányában a jövedelemben részesülő büntetőjogi felelősség terhe mellett tett nyilatkozata, - a kérelmező, illetve a felnőtt családtag büntetőjogi felelősség terhe mellett tett nyilatkozata, ha nem rendelkezik jövedelemmel, - vállalkozó esetén: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző évi jövedelemről; valamint a vállalkozó nyilatkozata folyó év 1. napjától a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig terjedő időben elért havi átlagjövedelméről. (8) E rendelet alkalmazásában Öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb összege. Záró rendelkezések 7. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba. 3

4 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelete 3. (2) bekezdés I. a. pontja, 3. (2) bekezdés II. b. pontja, 16. (1) bekezdésének b.), c.) pontja, 17. -a, 18. -a, 19. -a, 21. -a, 1. és 2. melléklete. Karsai József polgármester dr. Horváth Zsolt jegyző A rendelet kihirdetve: Kadarkút, március 29. dr. Horváth Zsolt jegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Kadarkút, március 1. Dr. Horváth Zsolt jegyző 4

5 1 1,2,3,4,5. melléklet a 8/2012.(III.29.) számú Ökr.-hez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja Az ellátás fajtája Óvoda Napközi Menza / általános iskola/ Menza / szakmunkásképző, szakiskola/ Diákotthon 3-szori étkezés Diákotthon ebéd Térítési díj 242.-Ft/nap 320.-Ft/nap 173.-Ft/nap 244.-Ft/nap 531.-Ft/nap 228.-Ft/nap A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák! 1 Módosította a 15/2013.(IX..30.) Ökr. 1..-a. Hatályos: től 2 Módosította a 17/2013.(XI.8.) Ökr. 1..-a. Hatályos: től 3 Módosította a 4/2014.(II.28.) Ökr. 1..-a. Hatályos: től 4 Módosította a 10/2014.(IV.25.) Ökr. 1..-a. Hatályos: től 5 Módosította a 3/2015.(II.28.) Ökr. 1..-a. Hatályos: től 5

6 2. melléklet a 8/2012.(III.29.) számú Ökr.-hez A személyi térítési díj megállapítása során adható további kedvezmények Kategória 1 főre jutó havi jövedelem a térítési díjkedvezmény az öregségi nyugdíj az intézményi térítési díj %-ig 50 %-a %-ig 30 %-a 6

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2012.(III.1.), 23/2013.(XII.21.), 25/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011 (IX.21.) önkormányzati rendelete a gyermekek ellátásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. A rendelet célja 1.. Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.30./ sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodás helyi rendszeréről /módosításokkal egységes

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben