Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.tv. (továbbiakban: Gyvt.) , 28.., és 148..(7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza az önkormányzat által biztosított rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés, személyi térítési díjkedvezményt igénybevevők körét, a folyósítás módját, feltételeit és az erre vonatkozó elbírálási és eljárási szabályokat. II. fejezet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja. (2) Pénzbeli ellátások: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b) étkeztetési díjkedvezmény. (3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása III. fejezet Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Módosította a 2/2011.(I.28.) Ör 2. -a

2 3.. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (továbbiakban rendkívüli támogatás) jár annak a gyermeknek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A jogosultság elbírálásáról rendkívüli esetben a Szociális Bizottság jövedelem vizsgálata nélkül is dönthet. (2) Elsősorban az a gyermek részesíthető rendkívüli támogatásban, akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni: (3) 2 a.) különösen, akit átmeneti, vagy tartós nevelésbe vettek a családjával való kapcsolattartás elősegítéséhez, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, b.) az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt (tartós betegség, iskoláztatás) anyagi segítségre szorul, feltéve, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át. (4) 3 A rendkívüli támogatást készpénzben kell nyújtani, egy alkalommal gyermekenként maximum 5.000,- Ft lehet, ennek évi együttes összege gyermekenként a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (5) 4 (6) 5 IV. fejezet A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetési díjkedvezmény 4.. (1) A Gyvt alapján biztosított kedvezményeken felül, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben további kedvezmény illeti meg azt az óvodás, általános- és középiskolában tanuló gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem: a.) 6 gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, b.) 7 ha a gyermek családban él, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át 2 Hatályon kívül helyezte a 6/2004.(III.17.) sz. Önkorm.rendelet 4. -a 3 Módosította a 2/2011.(I.28.)Ör.2. -a 4 Hatályon kívül helyezte a 6/2004.(III.17.) sz. Önkorm.rendelet 4. -a 5 Hatályon kívül helyezte a 6/2004.(III.17.) sz. Önkorm.rendelet 4. -a 6 Módosította a 6/2004.(III.17.)sz. önkorm.rendelet 2..(1) bekezdése 7 Módosította a 6/2004.(III.17.)sz. önkorm.rendelet 2..(2) bekezdése

3 nem haladja meg. (2) Térítési díj kedvezmény alapja az intézményi térítési díj. (3) 8 Térítési díjkedvezmény mértéke %-ig terjedhet gyermekenként. (4) 9 V. fejezet 10 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 5. (1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása útján biztosítja. (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti az önkormányzat e feladatokra létrehozott, illetve ezek ellátásban közreműködő intézményei útján gondoskodik. A szociális és gyermekjóléti alapellátást végző, illetve abban közreműködő intézmények feladatukat az alapító okiratukban és a szervezeti és működési szabályzatukban, valamint szakmai programjukban foglaltak szerint látják el. (3) A gyermekek napközbeni ellátását a Kacó Napközi Otthonos Óvoda és a Bajza Lenke Általános Iskola útján biztosítja. (4) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmeket az adott intézmény (óvoda, általános iskola) vezetőjéhez kell benyújtani. (5) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díját külön önkormányzati rendelet szabályozza. VI. fejezet Eljárási rendelkezések (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint az étkezési térítési díjkedvezmény iránti igényt a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. (2) Kérelmező köteles az e rendelet alapján igényelhető támogatásokhoz a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről, azok típusának megfelelő nyilatkozatot csatolni. (3) A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző egyhavi jövedelmet kell 8 Módosította a 6/2004.(III.17.)sz. önkorm.rendelet 2..(3) bekezdése 9 Hatályon kívül helyezte a 6/2004.(III.17.) sz. Önkorm.rendelet 4. -a 10 Módosította a 18/2011.(VI:29.)Ör. 1. -a 11 Módosította a 18/2011.(VI:29.)Ör. 2. -a

4 figyelembe venni. (4) Igazolás módja: a.) munkabér esetén - a béralap terhére kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kiállítást megelőző egy havi nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, b.) munkanélküliek esetében a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolata és az utolsó csekkszelvény, c.) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi, vagy előző havi igazolószelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat, vagy a folyósító szerv igazolása a havi teljes összegről, a nyugdíjas igazolvány bemutatásával, d.) A Polgármesteri Hivataltól rendszeres pénzellátásban részesülő nyilatkozata alapján az ellátást a hivatal saját nyilvántartásából ellenőrzi, e.) vállalkozók esetében az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolata és személyes nyilatkozat az előző egy havi nettó átlagról, f.) egyéb (alkalmi munkából származó) jövedelmek esetén személyes nyilatkozat a havi átlagos nettó jövedelemről, az alkalmi munkavállalási kiskönyv bemutatásával, g.) tartásdíj esetében - az utolsó 6 hónap ténylegesen kifizetett tartásdíj összegének átlaga - a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói határozat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen kifizetett tartásdíj utolsó egy havi átvételét igazoló okirat (elismervény, postai feladóvevény), h.) a jövedelem megállapításánál figyelembe kell venni a gyermekek részére folyósított családi pótlék összegét, melyet csekkszelvénnyel kell igazolni, i.) önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermek ösztöndíjának éves összegéről kiállított igazolást. (5) Az e rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (6) A Gyvt.20/a. -a alapján megállapított egyszeri támogatást a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Bajza Lenke Általános Iskola tanulóinak természetbeni ellátás formájában nyújtja tankönyvtámogatásként. VII. fejezet 12 Záró rendelkezések 7.. (1) 13 Ez a rendelet február 1-én lép hatályba. 12 Számozását módosította a 18/2011.(VI.29.) Ör. 2. -a

5 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zsámbok Község Önkormányzatának többször módosított 9/1995.(X.10.)sz. rendeletének 2..(5) bek. hatályát veszti. Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv.16..(2) bek. alapján a rendelet január 27-én kihirdetésre került. Kókai Zoltán polgármester Nagyné Szabó Judit jegyző 13 A 6/2004.(III.17.)sz. önkorm.rendelet március 17-én lép hatályba

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben