Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 45., az 50. (3) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtatni a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a Bői Közös Önkormányzati Hivatal Sajtoskáli Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal). 2. Az Ör. 8. -a helyébe következő rendelkezés lép: 8. Az Sztv. 37/B.. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti személy (továbbiakban rendszeres szociális segélyre jogosult személy) a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatással (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködni köteles. 3. Az Ör a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és alcímmegjelölés lép: Önkormányzati segély 19. (1) Önkormányzati segélyben részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy

2 alkalmanként jelentkező többletkiadásuk (különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása) miatt anyagi segítségre szorulnak és a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a vagy b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200 %-a. (2) Az önkormányzati segélyben az egy családban élők egy naptári éven beül évente négy alkalommal részesíthetők. Az egy alkalommal nyújtott segély összege a mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át nem haladhatja meg, a megállapított segély összege forintnál nem lehet kevesebb. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal max Ft átmeneti segélyben részesíthető, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 4. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. (1) A 19. -ban foglaltaktól eltérően a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester a 3 éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal forint önkormányzati segélyt állapíthat meg. (2) Gyermek születése esetén a polgármester a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben Ft önkormányzati segélyt állapíthat meg. (3) Az önkormányzati segély iránti kérelem benyújtásakor a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával, a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal kell bizonyítani. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott segélyt a polgármester kérelemre vagy hivatalból állapítja meg, ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 5. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 21. (1) A 19. -ban foglaltaktól eltérően a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulásként önkormányzati segélyt állapíthat meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint, Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a, forint. (3). A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segélyt a temetés napjáról számított 30 napon belül lehet igényelni.

3 (4) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. (5) Az önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Az Ör. a következő 21/A. -sal egészül ki: 6. 21/A. (1) A 19. -ban foglaltaktól eltérően a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre önkormányzati segélyt állapít meg a községben állandó lakcímmel rendelkező óvodásoknak, alsó,- közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatóknak. (2) Az önkormányzati segély minden év szeptember 30. napjáig igényelhető a hivatalban. (3) A támogatás összege: - óvodás esetén forint/gyermek - általános iskolás tanuló esetén forint/tanuló - közép- és felsőfokú intézményi tanuló esetén forint/tanuló (4) A gyermek óvodai nevelésével, iskoláztatásával kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszonyt bizonyító iskolalátogatási igazolást. (5) Az önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (6) A polgármester átruházott hatáskörében forint támogatásban részesíti azokat a családokat, akiknek gyermeke nem a kötelező felvételt biztosító Bük székhelyű általános iskolába jár, amennyiben a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 7. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 25. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át elérő vagy meghaladó összegű gyógyító ellátás költsége van. 8. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 26. A Képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként:

4 a) szociális étkeztetést a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál, Rákóczi u.1. intézmény, b) családsegítést a Répcementi Önkormányzati Társulás útján biztosítja. 9. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az Ör. 2. (4)-(5) bekezdése, 14. -a, 18. (2) bekezdése, 20. -t megelőző alcímmegjelölés, 23. -t megelőző alcímmegjelölés, 24. -a, 29. (2) bekezdése. Sajtoskál, december 23. Haller Imre polgármester Dr. Vincze György jegyző A rendelet kihirdetve: Bő, december 31. Dr. Vincze György jegyző

5 1. melléklet a 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 19/2005.(XII. 28.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM KÉRELMEZŐ ADATAI: Neve:... Születési neve:. Születési hely, idő: Állandó bejelentett lakcíme:. Tartózkodási helye:... /Amennyiben tartózkodási helye is van, életvitelszerűen hol él?.../ Anyja neve:. Állampolgársága:.. TAJ száma:... Telefonszám (nem kötelező megadni):. Nyilatkozat: A megállapított önkormányzati segélyt (a megfelelő választ kell megjelölni) a Bői Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában kívánom felvenni folyószámlára kérem utalni, melynek száma:..... aláírás

6 A KÉRELMEZŐ CSALÁDTAGJAINAK ADATAI: Név Anyja neve Születési hely, idő TAJ szám Állandó bejelentett lakcíme/tartózko dási helye Rokoni kapcsolat Családi állapot Az elhunyt adatai (Csak a temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély esetén töltendő ki!) Neve:... Születési neve:. Születési helye, ideje: Anyja neve:. Állandó bejelentett lakcíme:. Elhalálozás helye, időpontja:. Milyen célból kéri a segélyt? /részletes indokolás/ Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Sajtoskál,..... aláírás

7 A kérelemhez csatolandó: A kérelmező családjában élők jövedelem igazolásai: - havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról - gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolás, 18 év feletti gyermekek esetén iskolalátogatási igazolás A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolható GYES, GYED, GYET, családi pótlék, munkanélküli ellátás, nyugdíj, árvaellátás, stb.) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély esetén csatolandó továbbá: - temetési számla eredeti példánya - halotti anyakönyvi kivonat másolata Az önkormányzati segély iránti kérelem benyújtásakor a) a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával, b) az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, c) a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal, d) a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, e) az elemi kárt hatósági bizonyítvány kiállításával kell bizonyítani.

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

3/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

3/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya B a k o n y s z e n t i v á n K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 3/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben