ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE"

Átírás

1 Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény március 1-jén hatályba lépő 132. (4) bekezdés g) pontja szerint a települési önkormányzat felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait, mely rendeletet a testületnek a 134. alapján legkésőbb február 28-ig meg kell alkotnia. A jogszabály a szerint a testületnek legkésőbb február 28-ig meg kell alkotnia a rendeletét. Kérem a képviselő-testületet, szíveskedjenek megtárgyalni az előterjesztést és meghozni a szükséges döntést. Csanádpalota, február 18. Kovács Sándor polgármester

2 HATÁSVIZSGÁLAT Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról szóló /2015. (..) önkormányzati rendeletéhez (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) 1. Társadalmi hatása: van A segélyezési rendszer magasabb szintű jogszabályi változásai miatt az önkormányzatok feladata a helyi szintű támogatások kialakítása, mely a hátrányos helyzetű rétegek ellátására van hatással. 2. Gazdasági és költségvetési hatása: van Az önkormányzat a központi költségvetésből kapott normatíva és a saját bevételeiből e célra elkülönített összeget használhatja fel, mely összeg korlátozott. 3. Környezeti és egészségügyi következményei: x nincs 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: x nincs 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: x van Törvény írja elő az önkormányzat számára a rendelet megalkotását, melynek elmaradása törvényességi észrevételt von maga után. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.

3 Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének sz. rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 42. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a külön jogszabályokban meghatározottak szerinti személyekre. 2. Eljárási szabályok (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmet a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalban kell írásban előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon, melyhez csatolni kel a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmére, rendszeres pénzellátására vonatkozó igazolásokat. (2) A jövedelemre, háztartásra, egyedül élésre vonatkozó fogalmakat, valamint a jelen rendeletben nem szabályozottakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény határozza meg. 3. Eseti települési támogatás (1) Az Önkormányzat eseti jelleggel települési támogatást állapíthat meg azon rászoruló kérelmező részére, aki átmenetileg nehéz helyzetbe került, feltéve, hogy: - a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át, - egyedül élő kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb Ft lehet, s évente legfeljebb négy alkalommal adható ugyanazon háztartás részére.

4 (3) Eseti települési támogatás nyújtható: - élelmiszer, ruhanemű, gyógyszer vásárlására eseti jelleggel - lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi díjak eseti kiegyenlítésére (4) A támogatás elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozik. 4. Rendkívüli települési támogatás (1) Az Önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési támogatást állapít meg, feltéve, hogy a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg, s bekövetkezett rendkívüli élethelyzet miatt időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokat okoz a kérelmezőnek. (2) Rendkívüli élethelyzetet megalapozó tények: - elemi kár bekövetkezése - hirtelen kialakult tartós vagy súlyos betegség - válsághelyzetbe került várandós anya gyermekének megtartása - válsághelyzetben lévő család gyermekének iskoláztatása, családba fogadásának előkészítése - nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások (3) A támogatás elbírálása Ft-ig a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozik. Ennél nagyobb összegű támogatás esetén a képviselő-testület a kérelmet soron kívül bírálja el. 5. Rendszeres települési támogatás (1) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez rendszeres támogatást nyújt, feltéve, hogy: - a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át, - egyedül élő kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg és a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egyike sem rendelkezik a korábbi jogszabályok alapján hatályban lévő lakásfenntartási támogatással.

5 (2) A támogatás mértéke: Ft/hó/háztartás (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez egy lakóingatlan vonatkozásában egy támogatás állapítható meg, az egy háztartásban élők közül csak egy fő részére, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban lakik. (4) A támogatás egy évre kerül megállapításra azon hónap első napjával, mely hónapban a kérelmet benyújtották. (5) A kérelem alapjául szolgáló feltételek változását a jogosult a változástól számított 5 napon belül köteles bejelenteni. (6) A támogatás elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozik. 6. Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás (1) Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete kamatmentes kölcsönt nyújthat azon csanádpalotai állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetését más módon nem tudja megoldani. (2) A támogatás mértéke maximum a helyben szokásos köztemetés összege, mely legfeljebb egy évre adható. (3)A támogatás igénybe vételéről és a visszafizetés feltételeiről egyedi megállapodást kell kötni az igénylővel. Amennyiben házastársi, vagy élettársi kapcsolatban él az igénylő, a visszafizetési kötelezettség mindkét felet egyetemlegesen terheli. (4)A temetéshez igényelt kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. 7. Települési temetési segély (1) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ft temetési segélyt állapít meg azon csanádpalotai állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott. (2) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

6 8. Köztemetési költség alóli mentesítés A képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, feltéve, ha az eltemettetésre köteles személy ingó-ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, az örökségének összege nem haladja meg a köztemetés költségének kétszeresét és jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete 10/2011.(V.27.), a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Csanádpalota, Kovács Sándor Polgármester dr. Barna Angéla jegyző Kihirdetve: Csanádpalota,.. Dr. Barna Angéla jegyző

7 Kérelem települési támogatás megállapítására Kérelmező adatai: Név: Születési adatok: Lakcím: Egyéb elérhetőség: Kérelem típusa: (aláhúzni) Eseti települési támogatás: gyógyszer élelmiszer ruhanemű közüzemi díj Rendkívüli települési támogatás Rendszeres települési támogatás Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás Települési temetési segély Köztemetési költség alóli mentesítés Kérelem indokolása: Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: (név, születési adatok, rokonsági fok)

8 A háztartás jövedelmi és vagyoni adatai: VAGYONI ADATOK (FT-BAN) Név JÖVEDELEM (FT- EGYÉB EGYÉB BAN) INGATLAN VAGYONTÁRGY A háztartás tagjai részesülnek-e az alábbi támogatásokban - közgyógyellátás igen. fő nem - gyermekvédelmi kedvezmény igen. fő nem - lakásfenntartási támogatás igen nem Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék. aláírás A kérelemhez csatolni kell: - jövedelemigazolások (kivéve a családi pótlék, gyes,, gyet, fogyatékossági támogatás, mivel azokat a Hivatal köteles beszerezni) - a kérelem alátámasztására szolgáló iratok másolata (recept, közüzemi számla stb.) - temetéshez kapcsolódó támogatási kérelem esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az eltemettetésről ő gondoskodik.

9

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd, 2015. február 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 35/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben