ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 12. napján tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1. napjától hatályos módosítása alapján megszűnik az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély, helyettük önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő testülete. A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskolázatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítható. Változás, hogy az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a

2 gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. E rendeletet december 31.-ig kell megalkotni. Továbbá a december 31. napját követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az SZt a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szociális rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadására. Alsózsolca, december 5.

3 Alsózsolca Város Képviselő-testületének./2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (1),(3) bekezdéseiben, 45. (1) bekezdésében, 92. (1) (2), 115. (3) bekezdésében és a 140/C. kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) A rendelet 3. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) és e rendeletben biztosított pénzbeni ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik. (2) A rendelet 3. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (3) A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, a polgármester és a által megállapított és természetben nyújtott önkormányzati segélyt az Szt. 47. (3) bekezdésében foglaltak szerint, és szükség esetén a segélyben részesülő a Családsegítő Szolgálat családgondozójával együttműködve használhatja fel. 2. A rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartóznak, akinek családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg. A jövedelmi viszonyok számításánál az ápolt jövedelme nem vehető figyelembe. Az ápolási díj összege az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80%-a. (1) Az átmeneti segély alcím helyébe az önkormányzati segély kifejezés lép. 3.

4 (2) A 11. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület Humánpolitikai és Jóléti Bizottsága önkormányzati segélyt nyújthat annak a személynek, akinek az egy főre jutó havi családi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át, amennyiben az Szt. 45. (4) bekezdése szerinti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (3) A 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére benyújtott kérelem esetében a képviselő-testület Humánpolitikai és Jóléti Bizottsága önkormányzati segélyt nyújt annak a gyermeket nevelő szülőknek, akinek az egy főre jutó havi családi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetén a 350%-át, amennyiben az Szt. 45. (4) bekezdése szerinti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (4) Az (1) (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásakor előre nem látható sürgős ügyekben a polgármester önkormányzati segélyt nyújthat, melyről a Humánpolitikai és Jóléti Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja. 4. A 12. (1)-(3) bekezdésében a temetési segély kifejezés helyébe a halál esetén adható önkormányzati segély kifejezés lép A rendelet 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodás keretében az alábbi ellátási formát biztosítja az önkormányzat. A személyes gondoskodás formái: - szociális információs szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogató szolgáltatás - idősek nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. alapján a gyermekjóléti alapellátás biztosítása: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása

5 (2) A rendelet 17. (2) bekezdés a) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a) Alsózsolca Városban a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait az Alsózsolcai Gondozási Központ (Alsózsolca Kossuth Lajos út 104.) látja el. b) Alsózsolca Városban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a házi segítségnyújtást, valamint a támogató szolgáltatás feladatait az Ongai Szociális Szolgáltató Központ (Onga, József Attila út 5.) látja el. (1) A rendelet 18. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az idősek nappali ellátására való felvétel megállapítása iránti kérelmet az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás megállapításáról és megszüntetéséről. 6. (2) A rendelet a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgálat igénybevételére irányuló kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, az ellátás megállapításáról és megszüntetéséről az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetője dönt. 7. A rendelet 20. (2) bekezdés d) pontjában szereplő Alsózsolca-környéki gyermekjóléti intézményfenntartó társulás családgondozói és gyermekjóléti feladatokat is ellátó dolgozója kifejezés helyébe a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat családgondozója kifejezés lép. Hatályát veszti a rendelet 8. (1) temetési segély alcíme, (2) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alcíme, (3) 15. (1)-(3) bekezdése, valamint (4) 17. (2) c) d) pontja 9. (1) Ez a rendelet a január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Zsiros Sándorné polgármester

6 HATÁSVIZSGÁLATI LAP Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges. Társadalmi hatás: A jelenleg hatályos évi III. törvény január 1. napjától módosul. A szociális ellátásokról szóló az önkormányzati rendelet módosításának hiányában a rendkívüli élethelyzetbe kerülő rászorulók segélyezésének a lehetősége megszűnne és ez sok család számára jelentene nagy problémát. Gazdasági, költségvetési hatások: Nincs Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A feladat a jelenlegi apparátussal ellátható. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Jogszabály változás A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Magasabb szintű jogszabálynak való meg nem felelés. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. Alsózsolca, december 5.

7 Indoklás Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletéhez, amely A szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1. napjától hatályos módosítása alapján megszűnik az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély, helyettük az önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő testülete. A rendeletmódosítás szükségessége a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés. Alsózsolca, december 5.

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet.

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben