Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról"

Átírás

1 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 2. -ában, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, ban, 32. (1) b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdés g) pontjában, 134/E. -ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Kunmadaras közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. (1)-(3) bekezdése szerinti jogosultakra. (2) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. (3) Az Sztv. 7. (1) bekezdésére nyújtott szociális ellátásoknál az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesülését nem vizsgálja. 2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete települési támogatás keretében az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a) közgyógytámogatást b) köztemetést állapít meg. (2) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli települési támogatást nyújt. (3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköreinek gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.

2 3. Általános eljárási szabályok (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot a) a közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. (4) bekezdésében meghatározott személyekről, b) az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó oda bejelentett -, az Szt. 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről. (3) A szociális ellátásra való jogosultság megállapításakor a jövedelemszámítás tekintetében a Szt. eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti: a) az állami adóhatóságot, b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, c) az igazolást kiállító szervet, d) a munkáltatót, e) elrendelheti környezettanulmány készítését, illetve elfogadható a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is. (5) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni. (6) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. (7) Az ellátások kifizetése az ügyfél külön írásbeli nyilatkozata alapján történhet lakossági folyószámlára való utalással vagy házipénztárból. (8) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén a polgármester az Szt. 17. (5) bekezdése szerint jár el. 4. Közgyógytámogatás (1) A polgármester kérelemre közgyógytámogatást állapít meg egy évre annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetén annak 210 %-át és a havi rendszerességgel szedett gyógyszerek igazolt költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

3 (2) A közgyógytámogatás összege a (3) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi Ft összegben állapítható meg. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereinek igazolt költségét. (4) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik. (5) A közgyógytámogatás kifizetése három havonta történik az ügyfél külön írásbeli nyilatkozata alapján házipénztárból, vagy folyószámlára való utalással. 5. Köztemetés (1) Kérelemre a polgármester az Szt a alapján gondoskodik a Kunmadaras közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt kötelezi a köztemetés költségeinek megtérítésére, vagy a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. (3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti. (4) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg. (5) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. (1) c)-e) pontjai irányadóak. 6. Rendkívüli települési támogatás (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul. (2) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

4 (3) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen: a) családot ért elemi kár, b) 30 napon túli kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, c) előre nem tervezett, váratlan kiadás különösen betegség, baleset esetén, d) vagyon elleni bűncselekmény megvalósulása esetén, e) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, g) a családban történt haláleset. (4) A rendkívüli települési támogatás mértéke családonként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a. (5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelemhez csatolni kell a rendkívüli élethelyzet megvalósulását bizonyító dokumentumokat és a (2) bekezdésben meghatározott jogosultság megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat. (6) A jogosultságot megállapító határozatban a kérelmező kötelezhető arra, hogy a támogatás összegét a kijelölt családgondozóval, vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával együttműködve használhatja fel. (7) A rendkívüli települési támogatás a kérelem benyújtását követő 15 napon belül kerül elbírálásra, ezt követően házipénztárból, illetve külön kérelemre a megállapított támogatás összege folyószámlára kerül utalásra. 7. (1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről annak ellenére gondoskodott, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az e jogcímen nyújtott támogatás összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege, de legalább Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. (3) A kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. (4) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre tekintettel a rendkívüli támogatás, amennyiben a kérelmező a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (5) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező számára kiállított temetési számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát és a 6. (2) bekezdésében meghatározott jogosultság megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat.

5 8. Záró rendelkezések (1) E rendelet március 1. napjától lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 5/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelete. Kunmadaras, február 27. Guba László polgármester dr. Vincze Anita jegyző Záradék: Kihírdetve: március 02. dr. Vincze Anita jegyző

6 1. számú melléklet Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása, valamint az átláthatóság, az egységesség fenntartása és az Szt. 134/E. -ban kapott rendeletalkotási kötelezettség is indokolja egy új pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló rendelet megalkotását. A rendelet-tervezet részletes indokolása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(III.02.) önkormányzat rendelet hoz A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák a rendelet hatályát, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint a hatáskör gyakorlójának megjelölését. 3. -hoz A rendelet-tervezet ezen szakaszában a pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási rendelkezései kerültek részletezésre. Meghatározásra került, hogy az ellátások iránti kérelmet hol kell benyújtani, a kérelemnek milyen nyilatkozatokat kell tartalmaznia, a nyilatkozatok tartalma hogyan ellenőrizhető, a jövedelemszámítás módja, a kifizetés rendje, valamint a jogosultatlanul, illetve rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének szabályozása. 4. -hoz A méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás rendeletből történő kivezetésével a közgyógytámogatással kapcsolatos rendelkezések a korábbi szabályozást alapul véve kerültek részletezésre. 5. -hoz A köztemetéssel kapcsolatos rendelkezéseket részletezi, ami a korábbi szabályozáshoz képest a különös méltánylást érdemlő körülmények meghatározására tekintettel kibővült. 6. -hoz A korábbi szabályozásban az önkormányzati segély címen nyújtott támogatások Rendkívüli települési támogatás elnevezéssel került részletezésre a rendelet-tervezetben, ami a korábbi szabályozáshoz képest nem változott.

7 7. -hoz A korábbi szabályozásban az önkormányzati segély címen nyújtott temetési költségek mérséklésére szolgáló önkormányzati segély Rendkívüli települési támogatás elnevezéssel került részletezésre, ami a korábbi szabályozáshoz képest nem változott. 8. -hoz A szakasz a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat eddig szabályozó önkormányzati rendeletet.

8 2. számú melléklet Hatásvizsgálati lap Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(III.02. ) önkormányzati rendeletéhez 1. Társadalmi hatások Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet megalkotásával az adminisztráció nem emelkedik. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Szt március 1. napjától történő módosítása és az ezzel összefüggésben az Szt. 134/E. -ban foglaltak tették szükségessé a rendelet megalkotását. A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formák kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2013. augusztus 14. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2 Németbánya

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben