A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Dobai Sándor Készítette: Szivós-Nagy Márta vezető-tanácsos Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság Humán Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/215. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit. Egyes ellátásokat eseti szociális ellátás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják. A gyakorlati tapasztalatok alapján a Rendeletben szereplő ellátások szabályozása, feltételei módosításra szorulnak. A rendelet tervezetben az alábbi módosítások szerepelnek: A Rendelet 1. -a rendelkezik a rendelet hatályáról, miszerint Decs nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel, illetve lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. Azonban a településen élnek településszintű lakcímmel rendelkező személyek, akikre a fenti rendelkezés miatt nem terjed ki a rendelet hatálya, ezért szükséges kibővíteni településszintű lakcímmel rendelkező fogalommal. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultsági feltételek teljes mértékben módosításra kerültek. A Rendelet 2. -ában kiegészítésre került a lakásfenntartási támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezés, miszerint a támogatás összegét annak a szolgáltatónak kell utalni, amelyiknél a jogosult szerződése még él. A Rendelet 3. -ában szabályozásra került a lakásfenntartási támogatás megállapításának kezdő dátuma, azaz a támogatás megállapításának kezdő dátuma a kérelem benyújtása hónapjának első napja. A Rendelet 4. -ában a jogosultsági feltételek kerültek módosításra. Támogatásra az a személy jogosult, aki nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1

2 1993. évi III. tv. szerinti vagyonnal, továbbá akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetében 250%-át (71.250,- Ft), és a lakásfenntartás igazolt havi költsége a háztartás összjövedelmének a 30%-át meghaladja. A lakásfenntartási támogatás négyzetméterrel való megállapítása kikerült a rendeletből, így a támogatás elbírálása a háztartás jövedelme alapján fog megvalósulni. A Rendelet 5. -a szerint a lakásfenntartás havi összege a lakásfenntartás igazolt havi költségének a 20%-a, de legalább 3.000,- Ft/hó, legfeljebb 7.000,- Ft/hó. Ez a rendelkezés a háztartás közüzemi díjának egy részét fedezi. Az eseti szociális segély rendelkezéseinek módosítására a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás - társulási megállapodás alapján - átfogó pénzügyi ellenőrzésének eredménye miatt van szükség. A pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésre a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján került sor. A vizsgálat célja Decs Nagyközség Önkormányzata pénzbeli szociális ellátások igénylésének, folyósításának, elszámolásának ellenőrzése. A belső ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletben szükséges az önkormányzati támogatások alkalmankénti összege, valamint az évente, személyenként adható összegének maximalizálása. A Rendelet 6. -a kimondja, hogy az eseti szociális segély összege egy évben személyenként legfeljebb ,- Ft, egy évben legfeljebb 5 alkalommal adható. A Rendelet 7. -ában szereplő módosítás a temetési segély rendelkezéseit érinti. Módosításra került a kérelmező családjában egy főre jutó jövedelemhatár, amely nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén annak 250%-át (71.250,- Ft). A temetési segély iránti kérelem benyújtási határidejét is módosítani szükséges. A korábbi rendelkezés szerint a benyújtási határidő a temetés időpontját követő 30 nap, de a temetés időpontjának leigazolása nem követhető. Ezért célszerűbb a halálesettől számított 30 napot figyelembe venni. Temetési segélyként adható összeg megemelésére is sor került, egységesen ,- Ft. A köztemetés esetében csak a köztemetés költségeinek megtérítése tekintetében hozható rendelkezés az önkormányzat rendeletében. A Rendelet 8. -ában kiegészítésként szerepel a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentése az illetékes köznél, ennek hiányában a polgármester az eltemettetésre kötelezett személyt kötelezi a költségek megtérítésére. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését! Decs, június 18. dr. Dobai Sándor 2

3 HATÁSVIZSGÁLAT a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításához A rendelet módosítására Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése során megállapított hiányosság miatt került sor. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs Környezeti és egészségügyi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes A jogalkotás elmaradásának következményei: A rendelet megalkotásának elmaradása törvénysértést nem jelentene. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 3

4 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében,. 10. (1) bekezdésében, 18. a) pontjában, ában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya a Decs nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel, illetve lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetve településszintű lakcímmel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (1)- (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 2. A Rendelet 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (3) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani, vagy mindezek hiányában annak a szolgáltatónak, amelyiknél a jogosult szerződése még él. 3. A Rendelet 13. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 13. (5) A lakásfenntartási támogatás megállapításának kezdő időpontja a kérelem benyújtása hónapjának első napja. 4. A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a) a lakásfenntartás igazolt havi költségét b) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét, c) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét. (2) Lakásfenntartási támogatást kell nyújtani annak a személynek, a) aki nem rendelkezik az Szt. szerinti vagyonnal b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át c) a lakásfenntartás igazolt havi költsége a háztartás összjövedelmének a 30%-át meghaladja 4

5 (3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni. 5. A Rendelet 16. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) A lakásfenntartási támogatás havi összege a lakásfenntartás igazolt havi költségének a 20%-a, de legalább 3.000,- Ft/hó, legfeljebb azonban 7.000,- Ft/hó összeg lehet. 6. A Rendelet 18. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (2) Az eseti szociális segély legkisebb összege alkalmanként 1.000,- Ft. Egy évben az eseti szociális segély összege személyenként legfeljebb ,- Ft, egy évben legfeljebb 5 alkalommal adható. 7. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250%-át, b) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, c) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, d) nem igényelt köztemetést. (2) A temetési segély iránti kérelemhez melyet legkésőbb a haláleset időpontját követő 30 napon belül kell benyújtani mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat mellett a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak a hivatal által hitelesített másolatát, valamint ha a haláleset helye nem Decs a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési segély összege ,-Ft. (4) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. 8. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 20. (1) A polgármester a köztemetést az Szt ában meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja. (2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 170 %-át, 5

6 illetve az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is elengedheti, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (3) A köztemetés költségeit a polgármester a) hagyatéki teherként a területileg illetékes köznél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. 9. A Rendelet 2-es számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 10. E rendelet június 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit június 25-e után keletkezett ügyekre kell alkalmazni. Decs, június 24. Antal Zsolt polgármester dr. Dobai Sándor Záradék : A rendelet június 25. napján került kihirdetésre. dr. Dobai Sándor 6

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 35/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére Tárgy: az egyes szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd, 2015. február 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A 2015. február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1.

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben