Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet"

Átírás

1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ. rendelet módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: R.). 4. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztályán (a továbbiakban: Népjóléti Osztály), a megyei kormányhivatal járási hivatalánál, a kormányablaknál, valamint aktív korúak ellátása iránti kérelem esetén - a felsoroltakon kívül - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Győri Kirendeltség és Szolgáltató Központnál (a továbbiakban: Munkaügyi Központ), valamint 2. A R a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 3. A R. 11. alcímmegjelölése és 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. Önkormányzati segély 23. (1) Önkormányzati segélyben - a 28. (1) bekezdés, a 29. (1) bekezdés és a 35. kivételével - az a személy részesíthető, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg: a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át vagy c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 1

2 (2) Az (1) bekezdésen túl önkormányzati segélyben részesíthető - a temetést követő 6 hónapon belül - az a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 4. A R. 25. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki lakásfenntartási támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül, együttesen legfeljebb hat alkalommal - bele nem értve a 23. (2) bekezdésében meghatározott esetet - kaphat önkormányzati segélyt, melyek együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 5. (1) A R. 26. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzati segély alkalmanként megállapítható összege - a (3) bekezdés és a 28. (3) bekezdés kivételével - nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 6. (2) A R. 26. a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: (3) A 23. (2) bekezdésében meghatározott esetben az önkormányzati segély összege, amennyiben a kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-50%-a, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-35%-a vagy c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-30%-a között állapítható meg. (4) A legolcsóbb temetés költségét az 1. sz. melléklet állapítja meg, melyet a Közgyűlés minden év március 31. napjáig felülvizsgál. 7. A R. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az a személy, a) aki a 25. (1) bekezdésében meghatározott alkalommal már részesült önkormányzati segélyben, b) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a 23. -ban meghatározott mértéket 2

3 meghaladja és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy c) aki különösen elemi kár, tűzeset okozta rendkívüli élethelyzetbe került, egy főre számított családi jövedelmétől függetlenül, kárának enyhítésére évente legfeljebb egy alkalommal a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságtól kérheti önkormányzati segély megállapítását. A R. 49. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat keretében: ba) gyermekek napközbeni ellátása, bb) gyermeknevelést segítő szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet, játszóház A R. 2. sz. mellékletének 3. pontja helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 10. (1) A R. 5. (2) bekezdés b) pontjában a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Győri Kirendeltség és Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) szövegrész helyébe a Munkaügyi Központ szöveg lép. (2) A R. 25. (2) és (4) bekezdésében az átmeneti segélyben szövegrész helyébe az önkormányzati segélyben szöveg lép. (3) A R. 25. (7) bekezdésében az átmeneti segélyek szövegrész helyébe az önkormányzati segélyek szöveg lép. (4) A R. 28. (3) bekezdésében és 29. (1) bekezdésében az átmeneti segélyt szövegrész helyébe az önkormányzati segélyt lép. (5) A R. 29. (2) bekezdésében az átmeneti szociális segély szövegrész helyébe az önkormányzati segély szöveg lép. (6) A R. 15. alcímmegjelölésében az Átmeneti segély szövegrész helyébe az Önkormányzati segély szöveg lép. (7) A R. 35. (1) bekezdésében az átmeneti segély szövegrész helyébe az önkormányzati segély szöveg lép. (8) A R. 35. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében és 36. (1) bekezdés a) pontjában az összvonalas szövegrész helyébe az általános szöveg lép. (9) A R. 45. (2) bekezdésében a 148. (5) bekezdése szövegrész helyébe a 151. (5) bekezdése szöveg lép. 3

4 (10) A R. 1. sz. mellékletében a temetési segély szövegrész helyébe az önkormányzati segély szöveg lép. (11) A R. 2. sz. mellékletének címében a június 1. napjától szövegrész helyébe a november 1. napjától szöveg lép. 11. (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1. napján lép hatályba. (2) A 8., a 9. és a 10. (11) bekezdése november 1. napján lép hatályba. 12. Hatályát veszti a R. a) 2. e) pont ea) alpontja, b) 2. e) pont ec) alpontjában és 4. (3) bekezdés c) pontjában a szociális szövegrész, c) 4. (3) bekezdés a) pontja, d) 5. (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés d) pontja, e) 6. (1) bekezdés a) pontjában az és a 37. -ban szövegrész, f) 25. (3) és (6) bekezdése, g) 13. alcíme, h) 19. alcíme, i) 49. e) pontja, valamint j) 2. sz. melléklet 4. pontja. Borkai Zsolt polgármester dr. Lipovits Szilárd jegyző 4

5 5

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény alapján január 1. napjával hatályba lép az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás. A települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély szabályozását tartalmazó rendeletét. RÉSZLETES INDOKOLÁS az 1. -hoz A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1/A. -ával összhangban, a kérelmek benyújtásának helye került szabályozásra. a 2. -hoz A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege került meghatározásra. a 3. -hoz Az önkormányzati segély jogosultsági feltételeit tartalmazza. a hoz Az önkormányzati segély mértékét szabályozza. a 6. -hoz Az eltemettetést vállaló személy számára megállapítható önkormányzati segély mértékét szabályozza. a 7. -hoz A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság által méltányosságból megállapítható önkormányzati segély eseteit határozza meg. a 8. -hoz Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat által nyújtott szolgáltatásokat határozza meg. 6

7 A 9. -hoz A R.-nek a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának, valamint a gyermeknevelést segítő szolgáltatások térítési díjának meghatározását tartalmazó mellékletét módosítja. a 10. -hoz A R.-ben a szövegváltozás miatti változtatások kerültek átvezetésre. a 11. -hoz Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. A hatályon kívül helyezésről rendelkezik. a 12. -hoz az 1. melléklethez A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának, valamint a gyermeknevelést segítő szolgáltatások térítési díjának meghatározását tartalmazza a melléklet. 7

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben