Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37. (1) bekezdés d) pontjában,37/a. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1) és (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a 47. (2) és (5) bekezdésében, a 48. (4) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, az 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) Sztv. által meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az egyes ellátások feltételeiről, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Lipót község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a mindenkor hatályos Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 3. A képviselő-testület Hatáskör a) a 10. (3) bekezdésében és a 11. -ban meghatározott esetekben az önkormányzati segély megállapításával, b) jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, c) a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultsággal, d) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítéssel e) születési segéllyel kapcsolatos hatásköröket a Polgármesterre ruházza át. Eljárási rendelkezések

2 4. (1) A rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket a) önkormányzati segély esetén az e rendelet 1. melléklete, b) a Sztv. 43/B. alapján megállapítható ápolási díj esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. melléklete, c) a méltányossági közgyógyellátás esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani. (3) A rendeletben meghatározott ellátások esetén a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelmekhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (4) Amennyiben az aktív korú kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy úgy nyilatkozik, hogy kizárólag alkalmi munkából származó jövedelemmel rendelkezik, vagy jövedelemmel nem rendelkezik ha jogszabály másként nem rendelkezik az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy nevezett személy a nyilvántartásukban szerepel, továbbá, hogy onnan pénzbeli ellátásban nem részesül. (5) Az önkormányzati segély kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását igazolni kell. Igazolásként el kell fogadni minden olyan dokumentumot, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását valószínűsíti, így különösen közüzemi számlát, orvosi igazolást, balesetről készült jegyzőkönyvet, vagy biztosító által készített kárfelmérést. (6) A Hivatal vezetője, vagy felhatalmazása alapján más személy amennyiben az a döntés előkészítése során szükségessé válik - a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. A környezettanulmány során vizsgálni kell a család lakáskörülményeit, vagyoni, jövedelmi viszonyait, és életvitelét. (7) Eltérő rendelkezés hiányában az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában meghatározott értelmező rendelkezések irányadóak. II. Fejezet Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 5. Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit az ellátás összegét az Sztv /C -ai állapítják meg. Együttműködési kötelezettség 6. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a rendszeres szociális segély

3 folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központtal (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) és Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével. (2) A (1) bekezdése szerint együttműködésre köteles személy köteles a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítő Szolgálatot és Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségét felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban vállaltakat, e) közreműködni a Családsegítő Szolgálat munkatársaival - legalább háromhavonta történő - személyes találkozás létrejöttében, és f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Beilleszkedést segítő program típusai 7. A Családsegítő Szolgálat által biztosított, az együttműködésre kötelezett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programok típusai: a) az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok, b) önsegítő és képességfejlesztő programok életvezetési tanácsadással, c) munkavégzésre felkészítő programok és d) mentálhigiénés tanácsadás. Az együttműködés megszegésének esetei 8. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: a) nem jelenik meg az előírt határidőre a Családsegítő Szolgálatnál és Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségénél valamint távol maradásának okát nem igazolja 3 munkanapon belül, b) az előírt határidőre a beilleszkedést segítő program megvalósítására az írásbeli megállapodást neki felróható okból nem köti meg, c) a nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, d) nem vesz részt a beilleszkedési programban előírt foglalkozáson, tanácsadáson és távol maradásának okát 3 munkanapon belül nem igazolja. Lakókörnyezet rendben tartása 9. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, az ellátás folyósításának feltételeként köteles házának, kertjének, az ingatlan

4 környezetének rendben tartására az alábbiak szerint: 1. az általa lakott ingatlan udvarán egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, 2. a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, hulladék és lom eltávolítására, 3. az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gondozása, 4. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 5. a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 6. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. (2) Az Sztv. 34. (2) és 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti. (3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését a Gyermekvédelmi és Családsegítő Intézmény családsegítője környezettanulmány készítésével ellenőrzi. Önkormányzati segély 10. (1) Az önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő kérelmező esetében a 250 %-át és vagyonnal nem rendelkezik. Az önkormányzati segély - a 12. alapján megállapított önkormányzati segély kivételével - háztartásonként évente legfeljebb két alkalommal adható. (2) Az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a polgármester jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyt adhat kérelemre, vagy hivatalból egy háztartás esetében évi egy alkalommal legfeljebb ,- Ft összegben. (4) Az önkormányzati segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. A segély természetben nyújtható különösen: a) élelmiszer vásárlásával, b) a 18. (1) bekezdésében meghatározott, valamely személyes gondoskodást nyújtó ellátás személyi térítési díjának meghatározott időre szóló mérséklése vagy elengedése útján c) tüzelő vásárlása útján, vagy d) közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalásával. (5) Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, különösen, ha a) a kérelmezőnek legalább két hónapos közüzemi díj tartozása van, b) a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni, c) kérelmező nyugdíjazása folyamatban van, de ellátásban nem részesül, vagy d) a kérelmezőnek egyéb igazolt szükséges, rendkívüli kiadása keletkezett. (6) A (3) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül:

5 a) a kérelmezőt érő elemi kár, b) a kérelmező súlyos balesete, vagy c) a kérelmező családja egyedüli eltartójának halálesete. 11. Önkormányzati segély elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható azzal, hogy ilyen célú kérelem benyújtása esetén a 10. rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: a) Az önkormányzati segély igénylésére a temetési költségeket megfizető személy jogosult. b) Az önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. c) Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-a. A helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség összege forint. Kamatmentes kölcsön 12. (1) Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A polgármester kamatmentes kölcsönt nyújt annak a személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá az olyan család esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át. (3) A kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladhatja meg. A kölcsönt a folyósítás időpontját követő hónaptól kezdődően a szerződésben feltüntetett egyenlő részletben kell visszafizetni, de legfeljebb 12 hónap alatt. (4) Kamatmentes kölcsönnek a kérelemben megjelöltektől eltérő célú felhasználása esetén a jogosult a kölcsön, illetve a hátralékos összege, valamint annak a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamata (jegybanki alapkamat) azonnali visszafizetésére kötelezhető. Születési támogatás 13. (1) Az önkormányzat születési támogatásként önkormányzati segélyt nyújt a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére. (2) A születési támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy a gyermek születésének időpontjában a kérelmező és a gyermek Lipót lakóhellyel rendelkezzen. (3) A születési támogatás a gyermek egy éves koráig kérelmezhető. (4) A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható, összege Ft. III. Fejezet

6 Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 14. Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól annak ötven százaléka erejéig mentesíthető, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és vagyona nincs. Közgyógyellátás méltányossági 15. (1) Méltányosságból közgyógyellátási jogosultság állapítható annak a személynek akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg, és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15%-át. (2) Kivételes méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át. IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 16. (1) A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Családsegítő Szolgálat útján a következő alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, d) idősek nappali ellátása (idősek klubja, idősek otthona, idősek gondozóháza), e) hajléktalanok átmeneti ellátása, f) hajléktalanok nappali ellátása, g) fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, h) családsegítés és i) gyermekjóléti szolgáltatás. (2) az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételére, az ellátás megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza. V. Fejezet Záró rendelkezések

7 18. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a) a szociális ellátásokról szóló 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete, b) az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. (4) A hatályon kívül helyezett rendelet alapján önkormányzati hatáskörben megállapított ellátásokat a felülvizsgálat időpontjáig kell folyósítani. Csatolmányok Megnevezés méret 1. melléklet 24 KB

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben