Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az 1. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 32 (3) bekezdésében, a 2. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 35. (2) bekezdésében, valamint 132. (4) bekezdés a) pontjában, az 3. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 37. (1) bekezdés d) pontjában, valamint 132. (4) bekezdés b) pontjában, a 5. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 37/A. (3) bekezdésében, valamint 132. (4) bekezdés c) pontjában, a a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 38. (9) bekezdésében, a a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 43./B. (1) bekezdésében, a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény a 45. (1) bekezdésében, a 15. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 46. (1) bekezdésében, a 16. tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 50. (3) bekezdésében, a 17. -a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 48. (4) bekezdésében, a 18. -a tekintetében a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 62. (2) bekezdésében, valamint 132. (4) bekezdés d) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Eljárási szabályok 1. (1) A támogatások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon. (2) A kérelemhez csatolni kell, illetve a nyomtatványon szükség szerint igazolni a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói-, hallgatói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, társadalombiztosítási jogviszony időtartamára, közmű kiadásokra, együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, lakás- és lakással kapcsolatos adatokra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

2 2. Aktív korúak ellátása 2. (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a. az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b. a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c. az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e. a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, f. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g. állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. 3. (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki a rendelet 2. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (2) A jogosultság feltételeként a rendelet 2. -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat szociális ügyintézője az Alapszolgáltatási Központ Ajak (kistérségi szociális szolgáltató) Lövőpetri Község közigazgatási területén működő családgondozója (a továbbiakban Kistérségi Családgondozó) bevonásával ellenőrzi. 4. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján, családi körülményeire, illetve egészségi állapotára tekintettel rendszeres szociális segélyre jogosult, amennyiben a. legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy b. veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja, c. 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján rendszeres szociális segély a jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 5. (1) Rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában vállalja a Kistérségi Családgondozóval való együttműködési kötelezettséget. (2)Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították: a. a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles felkeresni a Kistérségi családgondozót, b. az (1) bekezdés szerinti szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, c. a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá, d. teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, e. havonta 4 alkalommal az együtmműködésre kijelölt szervnél az általuk megadott időpontban megjelenik,

3 f. az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik az Önkormányzattal. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a. elmulasztja a Kistérségi Családgondozónál a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát, b. a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, c. a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban foglaltakat. 6. (1) A beilleszkedést segítő programok - a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva - az alábbiak lehetnek: a. szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése b. munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába (2)A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei: a. személyi adatok b. megvalósítandó célok c. a kliens feladatai d. a családgondozó feladatai e. az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása. 3. Lakásfenntartási támogatás 7. 1 (1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítés mértéke 100 Ft havonta. (3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. 8. (1) 2 (2) A kérelmet egész évben folyamatosan be lehet nyújtani. (3) 3 (4) 4 A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (5) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a jogosult időközben lakóhelyet változtatott, illetve elhunyt. 9. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 4. Ápolási díj 1 Az 5/2011.(VII.31.) Ör. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: től 2 Hatályon kívül helyezte az 5/2011.(VIII.31.) Ör. Hatályát veszti: től 3 Hatályon kívül helyezte az 5/2011.(VIII.31.) Ör. Hatályát veszti: től 4 Az 5/2011.(VII.31.) Ör. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: től

4 10. (1) A képviselő-testület méltányossági ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2)A méltányossági ápolási díj csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetében állapítható meg: a. az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át. b. az ápolt családjában a kérelmezőn kívül helyzeténél fogva ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs, c. az ápoló és az ápolt nem kötöttek eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést, illetve d. az ápolás más módon nem biztosítható. (3) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. 11. A méltányossági ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 5. Átmeneti segély 12. (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az 200 %-át nem haladja meg. (2) Átmeneti segély rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (így különösen elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. (3) Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. (4) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján azonnal kiutalható. 13. (1) Amennyiben a 10. (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, átmeneti segély pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható (2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb ,- Ft, időtartama legfeljebb 6 hónap lehet. (3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről. (4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 14. Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. 6. Temetési segély 15. (1) A Képviselő-testülete jövedelmi helyzetre tekintet nélkül temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, ha az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén volt. (2) A segély összege Ft. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege Ft.

5 (4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél. (5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a a. halotti anyakönyvi kivonatot másolatát, b. a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák másolati példányát. (6) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-restület a polgármesterre ruházza át. 7. Közgyógyellátás 16. (1) A szociálisan rászoruló személy részére méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapítandó meg, ha az igénylő a. háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%- át nem haladja meg, b. a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, c. nem rendelkezik vagyonnal és d. daganatos megbetegedésben szenved, vagy e. cukorbeteg. (2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételek fennállását a háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolás, vagy két évnél nem régebbi kórházi zárójelentés csatolásával kell igazolni. 8. Köztemetés 17. A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számukra aránytalanul nagy terhet jelent. 9. Étkeztetés 18. (1) Az étkeztetés igénybevételére jogosult, aki: a. 60 éven felüli, vagy b. igazoltan mások gondozására, ellátására szorul, vagy c. fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy d. lakhatási körülményei meleg étel elkészítését nem teszik lehetővé, vagy e. nyugdíjszerű ellátásban vagy f. aktív korúak ellátásában részesül. (2) Az étkeztetést a Képviselő-testület az Óvoda főzőkonyháján keresztül biztosítja. (3) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségi Hivatalba kell benyújtani, a kérelemről a polgármester dönt. (4) Az étkeztetés a hét munkanapjain vehető igénybe.

6 10. Házi segítségnyújtás 19. (1) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Kistérségi Szociális Szolgálat útján biztosítja. 11.Családsegítés 20. A családsegítést a Képviselő-testület a Kistérségi Szociális Szolgálat útján biztosítja. 12. Záró rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet május 15-én napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: 1. az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, 3. az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló a önkormányzati rendelet

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/ 2007. (II.6.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86 /2013. A javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT a pénzbeli és

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben