I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Feladat és hatáskör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör"

Átírás

1 JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 25. (3) bekezdés, a 26., továbbá a 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. 1 (1) 4 A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. határozza meg. (2) A települési Önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 4 Feladat és hatáskör 2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati segély ügyekben történő döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 1 _

2 Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátások megszüntetéséről, módosításáról, a jogtalanul felvett összeg megtérítéséről, méltányosságból történő csökkentéséről, részletfizetés engedélyezéséről, illetve elengedéséről, az ellátás iránti kérelmet első fokon elbírálni jogosult dönt, határozatban. (2) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, a törvényes képviselő terjesztheti elő, - illetve bárki, aki tudomást szerzett a rászorult személyről. Utóbbi esetben az eljárás hivatalból történő megindítása iránt kell intézkedni, amennyiben a rászoruló is hozzájárul. (3) A szociális ellátások iránti kérelmet - az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében - elsősorban a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (4) 11 (5) 1 (6) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni. Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni. (7) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a határozatban havi részletekben történő megtérítést is meg lehet állapítani a kötelezett kérelmére, olyan összegű havi részletekkel, hogy a.) a havi részletek megfizetése a kötelezett és családja létfenntartását ne veszélyeztesse, b.) de a megtérítés ne aránytalanul hosszú idő múlva vezessen eredményre. (8) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítésére részletfizetést engedélyezett, két havi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követően a megtérítés egy összegben esedékessé válik 1. 2 _

3 (9) A megtérítés összegét az alábbi méltánylást érdemlő esetekben a fél kérelmére- lehet csökkenteni illetve elengedni: - hosszantartó súlyos betegség, - elemi kár, - a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át nem éri el. (10) A kérelmező szociális helyzetéről, körülményeiről környezettanulmány készíthető. Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha egyéb eljárás során /egy éven belül/ keletkezett iratokból a kérelmező körülményei ismertek és azokban lényeges körülmény nem következett be. (11) Környezettanulmány a szociális ellátást igénylő és családtagjainak természetes személyazonosító adataira, a család szociális és vagyoni helyzetére foglalkozás, munkahely, lakáskörülmények, egészségi állapot- vonatkozó, az igénylő lakásán felvett adatok. Az ellátás folyósításának időpontja, módja 4. (1) A megállapított támogatás folyósításáról elsősorban házipénztár útján kell gondoskodni a jogerős határozatban megállapított időpont szerint. Az ellátások ellenőrzésének szabályai _

4 II. FEJEZET A szociális ellátások formái 6. Szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújthatók: a) önkormányzati segély b) közgyógyellátás Időskorúak járadéka (10) (11) 7. Önkormányzat Segély 7/A. (1) A képviselő-testület önkormányzati segélyt nyújt az évi III. törvény 45. (1) és (4) bekezdésében meghatározott személyi kör részére. (2) Önkormányzati segélyben részesíthető az, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (3) Önkormányzati segélyben részesíthető az egyedül élő, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (4) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét Ft-ban állapítja meg. 4 _

5 Rendszeres szociális segély (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 37. (1) bekezdés b)-d) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a támogatás folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az Szt. 37/A. (1) bekezdésében foglalt együttműködésen túl az (1) bekezdésben foglalt szociális segélyben részesülő személy köteles a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a családgondozónál megjelenni. (3) A családgondozó az (1) bekezdésben foglalt szociális segélyben részesülő személy részére a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programot szervez. (4) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) kapcsolattartás a családgondozóval, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés, az intézményi kapcsolódás megerősítése, megőrzése, b) a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását segítő programok c) életmódot formáló foglalkozások, tanácsadások, az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások. (5) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezett személlyel a beilleszkedést segítő programban való részvételről megállapodást köt. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett személy a) jelentkezési kötelezettségének a Családsegítő Szolgálatnál nem tesz eleget, b) az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, c) a számára előírt beilleszkedést segítő programban nem vesz részt és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. (7) Az együttműködési kötelezettség megszegését a Családsegítő Szolgálat öt napon belül írásban jelzi a Polgármesteri Hivatalnak. 5 _

6 8/A. 10 (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) legalább 30 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül, vagy munkaképesség csökkenésének mértéke legalább 40 %-os. b) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább három alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, c) gyermeket vár és betöltötte a terhesség 12. hetét, d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll. 8/B. (1) A 8/A. szerinti rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 8/A a) pont szerinti esetben az orvosszakértői szerv által kiadott, az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes szakhatósági állásfoglalás vagy szakértői vélemény másolatát, b) a 8/A. b) pont szerinti esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó szakvélemény másolatát, c) a 8/A. c) pont szerinti esetben a terhesgondozási könyv másolatát, d) A 8/A. d) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. (2) Amennyiben a kérelmező a rendszeres szociális segély megállapítását a 8/A. a)-b) pontja alapján kéri, és orvosszakértői szerv által kiadott szakértői véleménnyel nem rendelkezik, az orvosszakértői vizsgálatra történő beutalásáról a jegyző gondoskodik. Ápolási díj _

7 Pénzbeli és természetbeni támogatások Átmeneti segély 10. (11) Temetési segély 11. (11) Rendkívüli szociális segély 12. (11) Lakásfenntartási támogatás 13. (11) 13/A. (3) 13/B. (11) Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés _

8 Közgyógyellátás 15. (1) (6) (11) Az önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg azon kérelmező részére: a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, b) egyedül élő esetén a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, és c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. (2) A kérelmezőnek csatolnia kell a havi rendszeres gyógyszer költségéről szóló igazolást. (3) A kérelmezőnek csatolnia kell családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság III. FEJEZET 17. (1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt az alábbi személyek részvételével hozza létre: - Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármestere, - Jakabszállás Községi Önkormányzat Jegyzője, - Jakabszállás Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke, - Jakabszállási Plébánia által delegált személy, - Református Egyház Lelkészi Hivatala által delegált személy, - Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetője. 8 _

9 (2) A Kerekasztal működtetéséért felelős a Jegyző. V. fejezet Záró rendelkezések 18. (1) Az Önkormányzat rendeletében nem szabályozott kérdésekben a Szoc. Tv. és a végrehajtására kiadott Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, közzétételéről a Jegyző gondoskodik, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1997. (V.9.) kt. számú rendelet és az azt módosító 1/1998. (II. 4.) sz. kt., a 9/1999. (IX. 16.) sz. kt, az 5/2000. (VI. 28.) sz. kt rendelet. Jakabszállás, augusztus 25. Szabó Mihály polgármester Hegedűs Gáborné j e g y z ő 9 _

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012.(III.28.)Önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben