a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról"

Átírás

1 Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A. (3) bekezdésében, a 45. -ában, a 46. -ában, a 48. (4) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási rendelkezések 1. (1) A rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Herend Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell előterjeszteni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket a) átmeneti segély iránti kérelem esetén az 1. melléklet b) temetési segély iránti kérelem esetén a 2. melléklet c) közgyógyellátás iránti kérelem esetén a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. (4) A rendeletben meghatározott ellátások esetén a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelmekhez csatolni kell a rendelet 4. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. (5) A Polgármesteri Hivatal döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt készíthet. (6) A környezettanulmány során vizsgálni kell a család lakáskörülményeit, vagyoni, jövedelmi viszonyait, az életvitelét. 2. (1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. 3. (1) Ha az aktív korú kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy jövedelemmel nem rendelkezik, csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását, hogy álláskeresési támogatásra nem jogosult, és részére képzettségének megfelelő munkahelyet az igazolás kiállításának időpontjában nem tudnak biztosítani. 4. Az átmeneti segély kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető körülményeket a közüzemi számlák, a gyógyszerszámlák, a táppénzes papír, baleseti jegyzőkönyv, biztosító kárfelmérésével és egyéb iratokkal kell igazolni.

2 5. köztemetés esetén csatolni kell a kérelemhez az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről nem gondoskodik. 6. (1) A képviselő-testület a) az átmeneti segély megállapításával, megszüntetésével és a b) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésével kapcsolatos hatáskört a Humán Ügyek Bizottságára ruházza át. (2) A képviselő-testület a) az átmeneti segély, amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, b) a temetési segély c) normatív lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza. (3) A 2. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármester hatáskörében eljárva maximum ,- Ft/fő/év összegben állapíthat meg átmeneti segélyt. 2. Értelmező rendelkezések 7. (1) A rendelet alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, különösen, ha a) a kérelmezőnek legalább két hónapos közüzemi díj tartozása van, b) a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni, c) kérelmező nyugdíjazása folyamatban van, de ellátásban nem részesül, d) a kérelmezőnek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett. (2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül a) a hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatti jelentős jövedelem kiesés, b) elemi kár. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 3. Átmeneti segély 8. (1) Az átmeneti segély akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén a 250 %-át. (2) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 40 %-át, éves szinten ugyanazon kérelmező esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum egy havi összegét. (3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segély adható kérelemre, vagy hivatalból évi egy alkalommal a rendelet 7. (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben maximum Ft, a b) pontja szerinti esetben maximum ,- Ft értékben. (4) Átmeneti szociális segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. A segély természetben nyújtható: étkezés,- és térítési díj átvállalásával,

3 élelmiszerellátás formájában, illetve közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalásával. 4. Temetési segély 9. (1) Temetési segélyre jogosult az, akinek a családjában számított az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át. (2) A támogatás mértéke a helyben szokásos temetési költség 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege kétszázezer forint. (3) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetés költsége fedezhető lenne és a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, illetve egyedül élő esetén a 200%-át, ,- Ft összegig kamatmentes temetési kölcsön nyújtható. A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jegyeztetni. Természetben nyújtott szociális ellátások 5. Köztemetés 10. (1) Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól annak ötven százaléka erejéig mentesíthető a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén. (2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, amennyiben az eltemettetésre köteles személynek a családjában számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a fizetésre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan értékű forgalomképes vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető (ide értve a hagyatéki vagyont is). (3) A köztemetés költségének legfeljebb húsz havi egyenlő részletekben történő megtérítése engedélyezhető, amennyiben annak egy összegben történő megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti. 6. Közgyógyellátás 11. (1) Méltányosságból közgyógyellátási jogosultság állapítható annak a személynek a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg, és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25%-át. (2) aki mozgáskorlátozott, valamint fekvőbeteg és egészségi állapota miatt teljes mértékben gondozásra szorul, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át.

4 III. Fejezet Aktív korúak ellátása 7. Rendszeres szociális segély 12. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) fizikai, vagy mentális, a munkavégzési képességet hátrányosan érintő állapota miatt a közfoglalkoztatásban átmenetileg, vagy véglegesen nem tud részt venni, b) az ORSZI szakvélemény alapján munkaképessége legalább 40%-ban csökkent, c) gyermeket vár. (2) Az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállását az a) pontban felsorolt esetben az a háziorvos vagy a kezelőorvos igazolásával, b) pontban meghatározott esetben az ORSZI szakvéleményével, a c) pontban meghatározott körülményt a szakorvos igazolásával, vagy a terhes kiskönyvvel kell igazolnia a kérelmezőnek. (3) Az (1) bekezdés alapján a rendszeres szociális segély a jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 8. Együttműködési kötelezettség 13. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) A (1) bekezdése szerint együttműködésre köteles személy köteles a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítő Szolgálatot felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban vállaltakat, e) közreműködni a Családsegítő Szolgálat munkatársaival - legalább háromhavonta történő - személyes találkozás létrejöttében, f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. 9. Beilleszkedést segítő program típusai 14. A Családsegítő Szolgálat által biztosított az együttműködésre kötelezett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programok típusai: a) az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok, b) szakmai tanácsadás, c) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok életvezetési, pszichológiai tanácsadással, d) munkavégzésre felkészítő programok, e) életmódot ormáló csoportos foglalkozás, f) mentálhigiénés tanácsadás.

5 10. Az együttműködés megszegésének esetei 15. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: a) nem jelenik meg előírt határidőre a Családsegítő Szolgálatnál és távol maradásának okát nem igazolja 3 munkanapon belül, b) a nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, c) nem vesz részt a beilleszkedési programban előírt foglalkozáson, tanácsadáson és távol maradásának okát 3 napon belül nem igazolja. IV. Fejezet 5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 16. (1) A Képviselő-testület a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával (továbbiakban: VKTT) kötött feladatellátási megállapodás alapján a VKTT által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény útján a következő alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) időskorúak nappali ellátása d) időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézménye (2) az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételére, az ellátás megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra a VKTT által kijelölt Papkeszi település önkormányzati rendelete vonatkozik. (3) A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a következő alapszolgáltatásokat nyújtja: a) családsegítés V. Fejezet Záró rendelkezések 17. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 17/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (4) A hatályon kívül helyezett rendelet alapján önkormányzati hatáskörben megállapított ellátások folyósítását a felülvizsgálat időpontjáig kell folyósítani. Vajai László polgármester Dr. Jáger György jegyző

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Hangács

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(V.19.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szociális ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 7/2006.(V.19.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben