Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, ában, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (3) bekezdésében, a 16. (1) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő természetes személyek közül csak a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyre terjed ki. 2. A szociális ellátások általános szabályai 2. A települési önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, folyósítására és ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az irányadók az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 3. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem a körjegyzőségen nyújtható be. (2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: a) munkáltatói igazolás, b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye, c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat, d) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat, e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről. (3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, postai kiutalással vagy a körjegyzőség házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre. (4) A temetési segély, a nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatás és a nem havi rendszerességgel adott átmeneti segély folyósítására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kerül sor. (5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. (6) Az Sztv. 2. -ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthat. (7) Az Sztv ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére e rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

2 2 4. A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: a) normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét, b) az egy alkalomra szóló átmeneti segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, legfeljebb ,-Ft összeg határig, c) a temetési segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, d) a karácsonyi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét és e) szülési segély megállapítására vonatkozó hatáskörét. 5. Nem kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni a) a karácsonyi támogatás megadásáról 3. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 6. A bérpótló juttatás jogosultja köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület és járda tisztán tartásáról, valamint rendeltetésszerű használatáról. 7. (1) Rendszeres szociális segély jogosultja - aki egészségkárosodottnak nem minősülő személy, a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát az együttműködésre kijelölt Közép Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központnál (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, d) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül igazolja a körjegyzőségen, hogy az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetette magát. (2) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, továbbá a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködő személy: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás szabályait megszegi, b) a számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban nem vesz részt, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt. (4) Az együttműködő személy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül igazolja az együttműködésre kijelölt szervnél, ha az együttműködési kötelezettségét önhibáján kívül szegte meg. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

3 3 Lakásfenntartási támogatás 8. (1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, b) aki a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott lakásban lakik, és c) akinek az Sztv-ben a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések alapján számított havi lakásfenntartási költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság mértéke komfortfokozatra tekintet nélkül: a) egyszemélyes háztartás esetén 40 m2, b) két-, három vagy négyszemélyes háztartás esetén 60 m2, c) négynél több személyes háztartás esetén legfeljebb 80 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (3) A (2) bekezdés alkalmazásánál a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra, összege havi Ft. (5) A fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a fűtési szezonra egy összegben is kifizethető. (6) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a lakbérre, közműdíjra vagy pénzintézeti kölcsönre jogosult szervhez is utalhatja. A fűtési támogatás nyújtható természetben is, a kérelmező által megjelölt fa és szén igény szerinti kiszállíttatásával. (7) A lakásfenntartási támogatásnak a (6) bekezdésben foglaltak szerinti folyósítását a támogatást megállapító határozat tartalmazza. (8) A lakásfenntartási költségek: villany, víz, gázfogyasztás igazolása legalább a kérelem benyújtását megelőző négy évszak egy-egy hónapjára vonatkozó közüzemi számlákkal történik. (9) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem év közben bármikor benyújtható. Ápolási díj 9. (1) Méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben: a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg, és b) az ápolt családjában nem él olyan másik személy, aki jövedelemszerző tevékenységet nem folytat, illetve rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik; és az ápolt személy gondozására, ápolására képes. (2) A képviselő-testület elutasíthatja a méltányossági ápolási díjra vonatkozó kérelmet, ha annak fedezete az önkormányzat költségvetésében nem biztosított. Átmeneti segély 10. (1) Átmeneti segély állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, aki az Sztv. vonatkozó rendelkezése alapján arra jogosult, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 200 %-át. (2) Átmeneti segély kérelemre és hivatalból is megállapítható.

4 4 (3) Az átmeneti segély adható: a) alkalmanként (egyszeri átmeneti segély) és b) havi rendszerességgel (folyamatos segély), valamint c) kamatmentes kölcsön formájában. (4) Az egyszeri átmeneti segély összege legalább 3.000,-Ft, de legfeljebb ,-Ft lehet. (5) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összegét legfeljebb ,-Ft összeghatárig a polgármester állapítja meg. (6) Ha a kérelmező élethelyzete rendkívüli támogatást indokol, az egyszeri átmeneti segély megállapításánál a képviselő-testület a (3) pontban meghatározott max. összeget túllépheti, ebben az esetben a családi jövedelem igazolásától eltekint. Rendkívüli eseménynek tekintendő: hirtelen haláleset, súlyos tartós betegség, súlyos baleset, elemi kár, valamint amit a képviselő-testület rendkívüli eseménynek minősít. (7) Folyamatos átmeneti segély összege legalább 5.000,-Ft, de legfeljebb ,-Ft lehet. (8) Átmeneti segély természetben nyújtott szociális ellátásként is nyújtható. (9) Természetben nyújtott ellátást kell megállapítani, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (10) A természetbeni ellátás formája: élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány, napi ebéd biztosítása, közüzemi díjak, tüzelő vásárlás, vagy a segély meghatározott célra történő átutalása ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is lehet. (11) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő - kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amennyiben a 10. (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, valamint az igénylő családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt, előre nem látható, jelentős többletkiadás keletkezett vagy várható. (12) A jelentős többletkiadást igazoló dokumentumokat illetve azok fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell, ennek hiányában a kérelmező írásban tett nyilatkozata szükséges. (13) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát nem haladhatja meg. (14) A kamatmentes kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 5. napjáig egyenlő részletekben kell visszafizetni. (15) Különösen indokolt esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető, de a 18 hónapot nem haladhatja meg. (16) Ha a jogosult a kölcsön összegét a számára előírt visszafizetési határidőig nem teljesíti, a kölcsön behajtásáról kell gondoskodni. (17) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön átmeneti segélyként történő megállapítása esetén a jogosulttal a polgármester hatósági szerződést köt. Temetési segély 11. (1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki az Sztv. alapján arra jogosult és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 300%-a. (2) A kérelem a haláleset bekövetkeztét követő 60 napon belül nyújtható be. (3) A temetési segély összege Ft. (4) A temetési segély kérelmeket a polgármester bírálja el.

5 5 Karácsonyi támogatás 12. (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a karácsonyi ünnepek előtt a lakosok részére támogatást biztosíthat. A karácsonyi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Képviselő-testület a támogatás részleteiről a költségvetési rendeletben dönt. Szülési segély 13. (1) Szülési segélyre jogosult az a szülő anya, aki gyermeke születésekor állandó lakóhellyel rendelkezik a településen. (2) A szülési segély összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. (3) A szülési segély kérelmeket a polgármester bírálja el. 4. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 14. A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés költségeit nem fedezi, és b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Közgyógyellátás 15. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15%-át, és havi jövedelme (ha családdal él együtt, a családra számított egy főre jutó jövedelem) csökkentve az igazolt havi gyógyszerköltséggel, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át. (2) Az Sztv. vonatkozó rendelkezése értelmében a közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. (3) A jogosultság 1 évre kerül megállapításra. 5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 16. (1) Az ellátást az önkormányzati társulás útján fenntartott illetve működtetett Közép- Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 8761 Pacsa Kisfaludy u. 2. közreműködésével biztosítja az Önkormányzat, az Sztv-ben meghatározott szabályok szerint. (2) Az ellátás igénybevételének, valamint a fizetendő térítési díjaknak a rendjét a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - Pacsa Város Önkormányzata rendeletben szabályozza. Házi segítségnyújtás 17. (1) Az ellátást az önkormányzati társulás útján fenntartott illetve működtetett Közép- Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 8761 Pacsa Kisfaludy u. 2. közreműködésével biztosítja az Önkormányzat, az Sztv-ben meghatározott szabályok szerint.

6 6 (2) Az ellátás igénybevételének, valamint a fizetendő térítési díjaknak a rendjét a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - Pacsa Város Önkormányzata rendeletben szabályozza. Családsegítés 18. (1) Az ellátást az önkormányzati társulás útján fenntartott illetve működtetett Közép- Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 8761 Pacsa Kisfaludy u. 2. közreműködésével biztosítja az Önkormányzat, az Sztv-ben meghatározott szabályok szerint. (2) Az ellátás igénybevételének, valamint a fizetendő térítési díjaknak a rendjét a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - Pacsa Város Önkormányzata rendeletben szabályozza. 6. Záró rendelkezések 19. (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2006.(IV.05.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 12/2007.(VII.31.), a 22/2007.(XII.28.), a 2/2009.(II.16.), az 5/2010.(V.31.), és a 7/2010. (X.15.) számú rendeletek. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Nemesszentandrás, április 2. Szatai Tibor polgármester Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző Kihirdetve: án. Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Általános eljárási rendelkezések

1. Általános eljárási rendelkezések Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - a 16/2011.(IX. 15.), 24/2011. (XII.22.), 3/2012.(I.26.),

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(V.19.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szociális ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 7/2006.(V.19.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben