Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól."

Átírás

1 Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi LXV.tv /1/ bek.-ben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. / továbbiakban: Sztv. / 10.. /1/ bek.-ben, 26.., 32.., /1/és /3/ bek., 37./D../3/, 38../9/ bek., 43/B../1/, 45../1/ és /2/ bek, 47../2/., /5/ bek., 50.. /3/ 62.., /2/ bek., 92../1/, /2/ bek., és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv /1/ bek., valamint 36../1/ bek., 38.. /1/ bek., 71../3/ bek., /2/ d./pontjában, /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja. 1.. A rendelet célja A rendelet célja, az 1993.évi III.tv. végrehajtásán túl, meghatározni azokat a szociális ellátásokat, melyeket Bajna Község közigazgatási területén biztosítani tud azoknak a személyeknek, akik átmenetileg, vagy tartósan igénylik az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó, természetbeni, vagy pénzbeli ellátását. 2.. Eljárási szabályok (1) A kérelmező a szociális támogatás megállapítása érdekében az alábbi iratokat /igazolásokat / köteles benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Polgármesteri Hivatalhoz: a.) írásbeli kérelem, vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat a szociális támogatás igényléséről. b.) a 63/2006./III.27./ Korm. sz. rendeletben szereplő jövedelemnyilatkozat. c.) a 63/2006/III.27./ Korm. sz. rendeletben szereplő vagyonnyilatkozat. (2) A támogatás elbírálása előtt, amennyiben a jövedelemigazolásban foglaltak valódisága vitatható, a kérelemnek a döntésre jogosító hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítása előtt- a Polgármesteri Hivatal a Dorog Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozója útján környezettanulmányt készít. (3) A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli támogatás kifizetéséről a megállapított természetbeni támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik. /5/ A havi rendszeres pénzbeli ellátások esetén a kifizetés időpontja a hirdetőtáblán kifüggesztett kifizetési napok elnevezésű hirdetményben szereplő ( mindig a hónap első hetének egy munkanapja ) időpont. /6/ A nem rendszeres pénzbeli támogatások és természetbeni juttatások kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

2 3.. Rendszeres szociális segély (1) Az az aktív korú ellátásra jogosult személy aki rendszeres szociális segély megállapítását kérte, a megállapítás esetén a köteles együttműködni.: a.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ezt a feladatot a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. (2)A beilleszkedést segítő programok típusai: - az együttműködésre kijelölt szervvel történő kapcsolattartás - beilleszkedést segítő program / életmódformáló tanácsadás, szociális, mentális képességek fejlesztése/ - munkaerő-piaci integrációt célzó oktatás, képzés, munkavégzésre történő felkészítést segítő / program. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát és írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő programról. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a megállapodásban megjelölt programokon a megjelölt időpontokban köteles megjelenni. (4) Indokolt távolmaradása esetén a távolmaradás okát hitelt érdemlően igazolni kell, a mulasztás időpontjától számított 10 napon belül. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv évente írásos értékelést készít a beilleszkedési program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyben részesülő személy bevonásával módosítja a programot. (6) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden hónap 5. napjáig értesíti az önkormányzatot, amennyiben az együttműködésre kötelezett személy a határidőig nem kötötte meg az együttműködési megállapodást, illetve nem teljesítette az abban foglaltakat. (7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: - a./ a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel az együttműködésre kijelölt szervet. / Dorog Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat/ - nem köti meg az együttműködési megállapodást, - nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, - nem tanúsít együttműködő magatartást és a fentiek megszegése esetén 15 napon belül nem terjeszt elő kérelmet a mulasztás igazolására.

3 4.. Lakásfenntartási támogatás (1) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: a./ ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2 b./ ha a háztartásban két személy lakik 45 m2 c./ ha a háztartásban három személy lakik 55 m2 d./ ha a háztartásban négy személy lakik 65m2 e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d./pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5- m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (2) Az Sztv. 38../2/-/5/ bekezdésében szabályozottakon túl helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (3) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb Ft.-nál. (4) A lakásfenntartási támogatásnál az alábbi költségeket kell figyelembe venni: a./ lakbér, b./ albérleti díj c./ lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete d./ csatorna használati díj e./ szemétszállítási költség f./ villanyáram költsége g./ vízfogyasztás költsége h./ gázfogyasztás költsége i./ tüzelőanyag költsége (5) A támogatás havi részletekben vagy egy összegben is kifizethető, valamint természetbeni támogatásként is megállapítható. Erről a támogatást megállapító határozatban rendelkezni kell. (6) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 1 év. (7) a./ A kérelmek benyújtása az év során folyamatos, b./ a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától esedékes. (8) A támogatás megállapítása az Egészségügyi- Szociális Bizottság hatásköre. 5.. Ápolási díj (1) Az önkormányzat ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az ápolási díj támogatásra jogosult, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.

4 /3/ A támogatás megállapítása az Egészségügyi Szociális Bizottság hatásköre. 6.. Átmeneti segély (1) Az Önkormányzat a kérelmező részére a./ a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülése miatt egyszeri Ft.- ig terjedő, b./ időszakosan, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére ismétlődően Ft -tól Ft.-ig terjedő átmeneti segélyt nyújt. (2) Ha az igénylő rendkívüli életkörülményei indokolják, az azonnali intézkedést igénylő esetekben a polgármester saját hatáskörben Ft, azaz Ötezer Ft.összeg erejéig eseti segélyt nyújthat. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre. (3) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az 1 főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. (4) A támogatás megállapítása- jelen rendelet 6../2/ bekezdése kivételével- az Egészségügyi- Szociális Bizottság hatásköre. 7.. Temetési segély (1) A temetési segélyre való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az 1 főre számított havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át. (2) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre. 8.. Közgyógyellátás (2) A közgyógyellátásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az 1 főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %- át, egyedül élő esetén annak 250 %-át. /2/ A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségei az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át elérjék.

5 9.. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) A személyes gondoskodás formái közül az önkormányzat a következőket biztosítja: a./ étkeztetést a polgármesteri hivatal konyháján keresztül, b./ házi segítségnyújtást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálata útján c./ a családsegítést a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján, d./ a szociális információs szolgáltatást a Bajna Községi Polgármesteri Hivatalban lévő papíralapú adatbázis útján, vagy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának ügyfélfogadása útján. (2) Az étkeztetés iránti kérelmet Bajna Község Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ellátást igénylő jövedelemigazolását. (3) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítását a befizetés rendjét külön rendelet szabályozza. (4) A polgármester dönti el, hogy azonnali intézkedés szükséges-e az étkeztetés biztosítására, ez különösen akkor igaz, ha a kérelmező nem tud a napi egyszeri étkezéséről sem gondoskodni. Ez esetben azonnali eljárással biztosítja az ellátást az igénylő részére. (5) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a kérelmező: a./ a térítési díj fizetési vagy egyéb kötelezettségét nem teljesíti, b./ számára az ellátás nem indokolt, c./ az igényétől eláll, d./ meghal. (6) Ezen rendelet 9../5/bek.a és b.pontja esetén a polgármester felbontja a megkötött megállapodást és azt az ellátottal írásban közli. A c. és d. pontok fennállása esetén az igénybevevőt a nyilvántartásból törli. (7) A polgármester és az igénybevevő megállapodást köt az étkezés biztosítására. A megállapodás tartalmazza:- a személyes gondoskodás időtartamát / határozott, határozatlan/ - a gondoskodás formáját, módját, körét, kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, - a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. (8) A házi segítségnyújtás és a családsegítés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, majd a hivatal ügyintézője haladéktalanul továbbítja az erre megállapított külön eljárásrend szerint- az intézményvezetőnek.

6 10. Szociálpolitikai kerekasztal (1) A Képviselő- testület a Szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülésezik. (3) A kerekasztal tagjai: háziorvos, védőnő, Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, iskola igazgató, óvoda vezető, gyermekvédelmi felelősök, jegyző, gyámügyi előadó, körzeti megbízott, Nyíri Róbert kanonok, az Egészségügyi- Szociális Bizottság Elnöke. (4) A Szociális kerekasztal működésének szabályait maga állapítja meg Egyéb rendelkezések (1) Az e rendelet ában foglalt szociális támogatások megállapítása iránti eljárás a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat írásos jelzése alapján hivatalból is megindítható. (2) Az e rendelet szerinti támogatások megállapítására irányuló eljárásban újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. (3) Ha a hatóság az e rendeletben foglalt szociális támogatások vonatkozásában a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az ügyben egyszerűsített határozat hozható. /4/ Az e rendelet szerinti támogatások megállapításával kapcsolatos ügyintézés elektronikus úton nem biztosított. Záró rendelkezések: (1) E rendelet szeptember 15.napján lép hatályba. (2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2009/ VI.29./ számú Ökt. Rendelet a szociális ellátás helyi szabályairól. Pallagi Tibor Polgármester Elődné Lukács Erzsébet jegyző Kihirdetés napja: Bajna, szeptember 15. Elődné Lukács Erzsébet jegyző

7

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Részletesebben