1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/D. (5) bek., 38. (9) bek., 43/B. (1) bek., 45. (1)-(2) bek., 46. (1) bek., 50. (3) bek., 62. (2), 32. (3) bek., 92. (1) bek., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. (3) bek. felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) (2) A képviselı-testület az e rendelet 5. (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását a polgármesterre ruházza át. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt hatáskörökben másodfokon a képviselıtestület jár el. (4) (5) Az e rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmeket a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani az ellátás formájának megfelelı nyomtatványon. (6) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél 1 hónap. (7) Az e rendelet 8. (2) bekezdésében foglalt ellátások iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani. (8) Az e rendelet alapján megállapított pénzbeli támogatás kifizetésérıl és a megállapított természetbeni támogatás folyosításáról a jegyzı gondoskodik. (9) A havi rendszeres ellátások esetében a kifizetés idıpontja minden hónap 3. napja, vagy az azt megelızı munkanap. (10) A nem rendszeres támogatások kifizetésének idıpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 2. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként a kérelmezı köteles együttmőködni az önkormányzattal, a Komárom- Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltségével, valamint a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással megállapodást kötött, együttmőködésre kijelölt szervvel. (2) Az együttmőködés intézményi feltételeirıl az önkormányzat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással megállapodást kötött, együttmőködésre kijelölt szerv útján gondoskodik.

2 (3) A segélyezett beilleszkedést segítı programban köteles részt venni. A beilleszkedést segítı program típusai: - A beilleszkedést segítı program szakpszichológus segítségével csoportos személyiségfejlesztı tréning keretében valósul meg. - Indokolt esetben az egyéni foglalkozás menetét a szakpszichológus szakmai szempontok alapján határozza meg. A személyre szabott beilleszkedést segítı programról az együttmőködésre kijelölt szerv és a segélyezett írásbeli megállapodást köt. (4) A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja a rendszeres szocális segély folyósításának feltételeirıl, valamint az együttmőködésre kijelölt szerv megnevezésérıl, elérhetıségérıl. (5) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerıre emelkedését követı 8 napon belül személyesen megkeresni az együttmőködésre kijelölt szervet, nyilvántartásba vétel céljából. (6) Ha a segélyezett nem tesz eleget az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az együttmőködésre kijelölt szerv a határidı lejártát követı 8 munkanapon belül írásban felszólítja a segélyezettet a nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésére. (7) Ha a segélyezett a nyilvántartásba vételi kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétıl számított újabb 8 napon belül nem tesz eleget, az együttmőködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttmőködési kötelezettségét megszegte. (8) a) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a segélyezett: - az együttmőködésre kijelölt szervnél a megadott határidıben nem jelentkezik nyilvántartásba vétel, vagy foglalkozás céljából és a késedelem okát hitelt érdemlıen nem igazolja, - a munkaügyi központtal a kapcsolatot a megjelölt idıpontban nem veszi fel, - a beilleszkedési programban elıírtakat nem teljesíti. b) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a segélyezett: - a számára kijelölt munkahelyen nem jelenik meg, kivéve, ha orvosi igazolással igazolja a távolmaradás okát, - a beilleszkedési program végrehajtásában nem mőködik együtt, - a közcélú, vagy közhasznú munkavégzésben nem vesz részt, kivéve, ha orvosi igazolással igazolja alkalmatlanságát. (9) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködési kötelezettségét megszegi (8 bek. a) pont), akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. 3. Lakásfenntartási támogatás (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az Szt (2(-(7) bekezdésében meghatározott személyek körén túl az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltévek, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (2) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmezı által fenntartott lakás nagysága: (3) a) egy személyes háztartás esetén a 60 m2-t

3 b) egyéb esetben minden további személy után plusz 15 m2-t, de legfeljebb a 120 m2-t nem haladja meg. (4) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehetı költségek: lakbér vagy albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete, csatorna használati díj, szemétszállítási díj, villanyáram, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelıanyag költségei. (5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege Ft. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos. (7) A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó idıszak a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap, illetve ha a támogatást a főtési költségekre tekintettel kérik, az elızı főtési szezon. (8) A lakásfenntartási költségeket a kérelmezı hitelt érdemlıen köteles igazolni az alábbiak szerint: a) lakbér vagy albérleti díj összegét szerzıdéssel b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét hitelszerzıdéssel, folyószámla-kivonattal, vagy banki értesítıvel, c) csatornadíj, szemétszállítási díj, villanyára, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelıanyag díját közüzemi számlával, banki átutalások esetén folyószámla-kivonattal. (9) A megállapított lakásfenntartási támogatást a Szociális Bizottság elsısorban természetbeni juttatásként nyújtja, közvetlenül a közmőszolgáltató részére történı átutalással. 4. Ápolási díj (1) Ápolási díj a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzı hozzátartozó részére akkor állapítható meg, ha a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg. (2) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-a. 5. Átmeneti segély (1) Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át nem haladja meg. (2) Az átmeneti segély adható pénzbeli vagy természetbeni ellátásként. A természetbeni átmeneti segély lehet tüzelıanyag, élelmiszer, vagy iskolai tanszer. (3) Különösen indokolt esetben a polgármester az átmeneti segély azonnali kifizetését engedélyezheti, a Szociális Bizottság utólagos tájákoztatásával. Különösen indokolt esetnek tekintendı minden olyan rendkívüli esemény, amely a kérelmezı jövedelmi helyzetében átmenetileg a létfenntartását veszélyeztetı romlást idéz elı, például kórházi- és gyógykezelés; illetve ha az átmeneti segély olyan kiadások fedezéséhez szükséges, melyek a kérelmezı szociális ellátásához szükségesek, és ezt saját jövedelmébıl biztosítani nem képes, például útiköltség-térítés az ügyintézéshez.

4 6. Temetési segély (1) Temetési segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élı esetén annak 250%-át nem haladja meg. (2) Temetési segély iránti kérelem az eltemetést követı 90 napon belül nyújtható be. (3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı nevére kiállított, temetési költségeket tartalmazó számla másolati példányát. 7. Kögyógyellátás (1) A közgyógyellátásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át. (2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségei az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át elérjék. (3) Közgyógyellátásra jogosult továbbá az a személy, aki I. és II. csoportú rokkantsági nyugdíjra jogosító betegségben szenved és családjában az 1fıre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (4) A (3) bek. I. fordulatában foglalt jogosultságot szakorvosi zárójelentés alapján a háziorvos igazolja. 8. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások a következık: étkeztetés, házi segítéségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés, szociális információs szolgáltatás. (2) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást az önkormányzat a Csolnok és Annavölgy Szociális Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja. (3) Az önkormányzat a családsegítés feladatait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként biztosítja. (4) A szociális információs szolgáltatást az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban lévı papíralapú adatbázis útján biztosítja a szociális elıadónál vagy a családsegítı szolgálat munkatársánál. 9. Egyéb rendelkezések (1) Az e rendelet szerinti támogatások megállapítására irányuló eljárásban újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. (2) Ha a hatóság az e rendeletben foglalt szociális támogatások vonatkozásában a

5 kérelmenek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekő ügyfél, az ügyben egyszerősített határozat hozható. (3) Az e rendeletben foglalt eljárások esetén az elektronikus ügyintézés nem biztosított. 10. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A hatályba lépéssel egyidejőleg Annavölgy Község Önkormányzat Képviselıtestületének szociális ellátásokról szóló 7/2005. (V.2.) számú rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 16/2005. (X.3.), és 2/2006. (I.30.) számú rendeletek hatályukat vesztik. (3) Annavölgy, június 27. dr. Pap Krisztina jegyzı Bánhidi József polgármester

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben