Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete"

Átírás

1 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselôtestület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 37/D (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, 46. -ban, az 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, a 92. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA A rendelet területi hatálya kiterjed Vének község közigazgatási területére. A rendelet személyi hatályát a Sztv. 3., 6. és 7. -ai határozzák meg. 1. II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres szociális segély Együttműködésre kijelőlt szerv 2. A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködésre köteles a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ Győri Kirendeltségével. (továbbiakban: együttműködésre kijelőlt szerv) Beilleszkedést segítő programok típusai 3. 1

2 (1) A munkaügyi központ által az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a szervezett programok tartalmát, követelményrendszerét a munkaügyi központ területileg illetékes kirendeltége határozza meg. Együttműködési eljárás szabályai, együttműködési kötelezettség megszegésének esetei, következményei 4. (1) A kérelmezőt - kérelme elbírálását megelőzően - tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, formáiról, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. (2) A rendszeres szociális segély jogosultja az együttműködés keretében nyilvántartásba veteti magát az együttműködésre kijelölt szervnél és a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik. (3) A beilleszkedést segítő program az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra terjed ki. (4) Amennyiben a segélyt megállapító határozat a 3. szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél személyesen megjelenni nyilvántartásba vétel céljából, és köteles azzal megállapodást kötni. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: a) a programról szóló értesítés módját; b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv részére a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot meg kell küldeni. (6) Az együttműködésre kijelölt szerv a programban való részvételről, illetőleg annak elmulasztásáról tájékoztatja az eljáró hatóságot. (7) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét az önkormányzat legfeljebb 2 hónapig 75%.os mértékben folyósítja tovább. (8) A rendszeres szociális segély az Sztv-ben meghatározott jogosultsági kör számára természetbeni ellátásként is megállapítható, ha a) a kérelem erre irányul, b) A kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem rendeltetésének megfelelőenn történik. 2

3 ( 9) A természetben megállapított rendszeres szociális segély összege a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének a 15%-a, de legfelejbb 50%-a. (10) Természetbeni szociális ellátásként az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt étkezési hozzájárulás vagy utalvány formájában telejsítheti. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 5. (1) A képviselõ-testület az Sztv. 38. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST az Sztv ra figyelemmel állapítja meg. (2) A képviselő- testület az Sztv. 38. (1) c) pontja szerinti HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST nyújt a Vének község közigazgatási területén lévő lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, ha a kérelmezô a) háztartásában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át, továbbá b) a lakásfenntartás költségei a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át elérik. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető 1 havi költségek: a) lakbér vagy albérleti díj összege; b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének teljes összege, c) szemétszállítási díj, d) a csatornahasználati díj; e) tüzelőanyag költsége, a villanyáram díja, a vízfogyasztás díja, a gázfogyasztás díja az alábbiakban meghatározott mértékig: víz villanyáram gáz Szénfűtés esetén Fafűtés esetén 5 m 3 /fő mértékig világítási célra 75 kw/ mértékig fűtési célra 500 kw/ mértékig 1 db 11 kg-os Pb palack költsége/háztartás/ mértékig (fűtési szezonban) 2500 kg/háztartás/év mértékig 2000 kg/háztartás/év mértékig (4) A lakásfenntartási költségeket a támogatást igénylő nevére kiállított tárgyhavi, vagy tárgyhót megelőző számlával, átutalási postautalvánnyal, a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt pénzintézeti igazolással, a lakbér, albérleti díj havi összegét bérleti szerződéssel kell alátámasztani. 3

4 (5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető, községben elismert minimális lakásnagyság mértéke a lakás minőségére, komfortfokozatára tekintet nélküla) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m 2, b) többszemélyes háztartás esetén 50 m 2 és együttlakó személyenként további m 2, legfeljebb 130 m 2. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente 2 alkalommal, először januar 31. napjáig, majd július 30. napjáig nyújtható be. (7) A támogatás legfeljebb 1 évre adható meg, kivéve a fûtési költségek támogatását, amikor a támogatás legfeljebb 6 hónapra, 1 fûtési idôszakra állapítható meg. Fûtési idôszak alatt az október 15 április 15. közötti idôszakot kell érteni. (8) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható. Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul b) a kérelmezô életvitele alapján feltételezhetô, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás megôrzése érdekében történik. (9) A természetbeni ellátás formái: közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása, lakáscélú törlesztő részlet pénzintézet részére történő megfizetése, tüzelőanyag vagy annak beszerzésére fordítható utalvány biztosítása. (10) A pézbeni támogatás mértéke havi 2500,-Ft. (11) Szociális rászorultság esetén a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz díjkedvezményhez jogosító igazolást a jegyző akkor álít ki, ha az egy főre jutó jövedelem a) egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. b) az a) pontba nem tartozó háztartás esetén 150 %-át nem haladja meg. ÁPOLÁSI DÍJ 6. (1) Az Sztv. 43/B. (1) bekezdés szerinti MÉLTÁNYOSSÉGI ÁPOLÁSI DÍJ állapítható meg a hozzátartozónak, ha 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) A méltányossági ápolási díj mértéke a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 4

5 (3) A jogusultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, egyedülálló esetében 200%-a. ÁTMENETI SEGÉLY 7. (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a Sztv. 4. (1) b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkező a) személynek, akinek családjában az egy fôre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, valamint b) egyedül élő személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) Átmeneti segély adható a) egyszeri alkalommal - melynek összege legalább ,- forint, de legfeljebb ,- forint lehet, valamint b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, legfeljebb ,- forint/hó lehet. c) kamatmentes kölcsön formájában is, amelynek legkisebb összege 5.000,- Ft, legmagasabb összege pedig ,- Ft lehet. A kölcsön folyósításához a segély jogosultjával a polgármester szerződést köt. A szerződésben a polgármester a kölcsön visszafizetésének idejét legfeljebb 10 havi részletekben engedélyezheti. A kölcsön visszafizetésének módját a polgármester köteles a szerződésben meghatározni. (3) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) az ellátásban részesülô életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (4) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is lehet. (5) Átmeneti segélyben részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ebben az esetben a segély megállapítására a polgármester jogosult. Ilyen esetben a segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétôl is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 5

6 TEMETÉSI SEGÉLY 8. (1)Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költsége ,- forint; a temetési segély mértéke ennek 10%-a, azaz ,- Ft. (3) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül terjeszthető elő a Körjegyzőségnél. SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 9. (1)Az önkormányzat gyermekenként ,-Ft segélyben részesíti azt az 1. -ban meghatározott személyt, akinek gyermeke született. (2)A támogatás iránti kérelmet a születést követő 1 hónapon belül a Körjegyzőséghez lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS 10. (1) Az Sztv. 50. (3) bekezdése alapján a jegyző méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot állapít meg, ha a) a kérelmező a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő esetén a 200 %-át b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át. (2) Kivételes méltányosságból közgyógyellátásban részesíthetõ az a személy aki tartós betegségéből kifolyólag legalább 3 hónapja gyógyszeres kezelés illetőleg gyógyászati segédeszköz rendszeres igénybevételére szorul, és a) akinek családjában az egy fõre jutõ havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 250 %-át nem haladja meg és b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 6

7 (3) Amennyiben a felmerülô gyógyítóellátás költsége az (1) bekezdés b) pont illetve (2) bekezdés b) pont szerinti mértéket eléri, de nem tekinthetô tartósnak, a kérelmezô támogatásáról közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell gondoskodni. IV. HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ( PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ESETÉN) 11. (1) A képviselő-testület dönt:, a helyi lakásfenntartási támogatásról, az Sztv. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díjról és az átmeneti segélyről. (2) A polgármester dönt: az átmeneti segélyről a 7. (5) bekezdés esetében, a temetési segélyrôl és a szülési támogatásról. 12. (1) A ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet elôterjeszteni. (2) A kérelemhez a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem formanyomtatványt, mely tartalmazza a jövedelemnyilatkozatot és a Korm. R. 1. számú mellékletében szereplô vagyon-nyilatkozatot kell csatolni. (3) Jelen rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák (étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékosok nappali ellátása) a 9/1999. (XI.24.) SzCsM R.-ben meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemmel vehetők igénybe. (4) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhetô jövedelmeknél a megelôzô 3 hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelôzô 12 hónap átlagát kell figyelembe venni. (5) Mellôzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetrôl szóló nyilatkozatot, ha a kérelmezô a kérelem benyújtását megelôzô 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhetô, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintô változás. Errôl a kérelmezô írásban köteles nyilatkozni. (6) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható. 7

8 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉTKEZTETÉS 13. (1) Térítés ellenében szociális étkeztetést kell biztosítani azon rászorulóknak, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést. (2) Kedvezményes, vagy térítés nélküli szociális étkeztetést kell biztosítani azon rászorult személynek, akinek a) tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs vagy tartási kötelezettségét nem teljesíti, valamint, b) aki eltartási, öröklési, gondozási szerzôdéssel nem rendelkezik, és c) jövedelmi viszonyai alapján étkezését önmaga más módon nem képes megoldani. (3) Kedvezményes, vagy térítés nélküli szociális étkeztetést kell biztosítani, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150%-át, egyedül élő esetében a 200%-át. (2) Az étkeztetés történhet: a) az étel házhoz szállításával, vagy b) a jogosult általi elvitellel. (3) A szociális étkeztetést az önkormányzat úgynevezett vásárolt étkeztetés (nem önkormányzati intézményben előállított étel vásárlása) útján biztosítja. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA 14. (1) A házi segítségnyújtás történhet főállású, részfoglalkoztatású vagy társadalmi gondozó útján, vagy más önkormányzattal együtt társulás keretében, illetve kistérségi társulás keretében. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást és a fogyatékosok napalli ellátását az önkormányzat a többcélú kistérségi társulás keretében külön megállapodás alapján biztosítja. VI. TÉRÍTÉSI DÍJ 15. 8

9 (1) Az Sztv (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjat (a díj csökkentésének mértékével együtt) az önkormányzat külön rendelete határozza meg. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2006.(III.15.) rendelete. Jakusné Ságer Anna polgármester Burányi Bernadett körjegyző Kihirdetve: Vének, 2007.június 29. Burányi Bernadett körjegyző 9

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Babót Község Önkormányzata Képviselô-testületének 3 /2007. (II. 26.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2007.III.21./ SZ. r e n d e l e t e A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja, alapelvei

1. A rendelet célja, alapelvei Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.24) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól Bakonyszentkirály Községi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított 21/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben