Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (2) bekezdésében és az 50. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, továbbá a Szt. 3. (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. II. Fejezet Eljárási rendelkezések (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 38. (1) bekezdésében meghatározott hatóságokhoz lehet benyújtani. (2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint vele közös háztartásban lakó személyek adatairól (név, lakcím, születési adatok), jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni. (3) A jövedelemigazolás módja: - havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás - egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 32/1993.(II.17.)Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti formában tett nyilatkozat a havi átlagos nettó jövedelméről. 2.

2 3. A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag a tárgyhót követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre postai átutalás útján. A nem rendszeres, készpénzben megállapított ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül postai átutalás útján történik, vagy a határozat külön előírása esetén pénztári úton. 4. (1) Az e rendeletben meghatározott eljárások tekintetében a Képviselőtestület, illetve a (3)-(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben Szociális- és Egészségügyi Bizottság és a polgármester jár el. (2) A Képviselőtestület dönt: - a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás visszafizetésének méltányosságból történő részbeni vagy teljes elengedéséről - a Szociális- és Egészségügyi Bizottság, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezések elbírálásáról (3) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt: - a lakásfenntartási támogatásról - az Szt. 43/B. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díjról - az Szt. 50. (2) bekezdésében meghatározott közgyógyigazolványról - a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátások megtérítésének elrendeléséről (4) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt: - a átmeneti segélyről - a temetési segélyről - a köztemetésről - a rendszeres szociális segélyről - az időkorúak járadékáról III. Fejezet Szociális rászorultságról függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 5. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Szt. 37/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl- az önkormányzattal és annak kijelölt intézményével, valamint a Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével (továbbiakban: Kirendeltség) történő együttműködés. (2) Az önkormányzattal való együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy

3 köteles: a) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál személyes adataiban történt változást 15 napon belül bejelenteni b) a segélyre való jogosultság felülvizsgálatánál együttműködni c) az önkormányzat által számára felajánlott, az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerinti munkalehetőséget elfogadni d) amennyiben a rendszeres szociális segélyt megállapító, felülvizsgáló határozat úgy rendelkezik, az önkormányzat által fenntartott Szociális Szolgálat programjaiban részt venni (3) A Kirendeltséggel történő, az Szt. 37/D. -ában meghatározott együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles: a) nyilvántartásba vétel céljából a Kirendeltségnél bejelentkezni, személyes adatainak változását közölni b) a Kirendeltség értesítése alapján munkahely felajánlása céljából a Kirendeltségen megjelenni, a felajánlott számára megfelelő munkát elfogadni c) munkába állás esetén, amennyiben a munkahelyet nem az önkormányzat vagy a Kirendeltség ajánlja fel számára, a munkába állás tényét bejelenteni. (4) Az önkormányzat intézményével történő együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy az Szt. 37/D.-ában foglaltak alapján a Szociális Szolgálat kijelölt munkatársával köteles együttműködni. (5) A Szociális Szolgálat a nem foglalkoztatott személy szociális és munkaerő-piaci helyzetére figyelemmel beilleszkedési programot készít, az érintett bevonásával. A programban személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés elemei, annak keretében nyújtott szolgáltatások, illetve a segélyre jogosult személy munkavállalással kapcsolatos kötelezettségei (munkanélküliként történő regisztráció, közcélú munkában való részvétel stb.) Az együttműködési programról az intézménynek és a segélyezettnek írásban kell megállapodni. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az ellátást megállapító határozat, kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Szociális Szolgálatnál és a Kirendeltségen együttműködésre jelentkezni. (7) A Szociális Szolgálat, illetve a Kirendeltség a programban való részvételről, illetve annak elmulasztásáról 8 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot. Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása 6. (1) Az önkormányzat az Szt. 37/H. -a szerinti foglalkoztatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal vagy más önkormányzati intézmény útján tesz eleget. (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében különösen a következő

4 munkavégzésekre kerülhet sor: a) a szociális gondoskodással összefüggő személyes szolgáltatások terén: ebédkihordás, a gondozottak részére bevásárlás, szakember felügyelete alatt a házi ápolás segítése b) a települési környezet gondozásával és a környezetvédelemmel összefüggésben: középületek, buszmegállók takarítása, közterületek gondozása, tisztán tartása, hulladékgyűjtés, vízelvezető rendszerek, árkok karbantartása c) a településfejlesztéssel összefüggésben: víz- csatorna és úthálózat építése, karbantartása d) kisegítő feladatok ellátása (3) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás az erre a célra biztosított pénzügyi forrás figyelembevételével legalább 30 munkanapig tart. 7. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a részére felajánlott munkalehetőségről szóló értesítés kézhezvételét követően, az értesítésben szereplő időpontban munkára jelentkezni. Az értesítésben a foglalkoztatás tényleges időtartamáról az érintettet értesíteni kell. A munkavégzés előtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell végezni. (2) A segélyben részesülő személy akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadályról, egészségügyi okra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Polgármesteri Hivatalba. (3) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a polgármester megvizsgálja. (4) A felajánlott munkakör ellátására való tartós vagy végleges alkalmatlanság, foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel, az átmeneti alkalmatlanság pedig háziorvosi szakvéleménnyel igazolható. 8. Ha segélyezett a rendelet 5. és 7. -ában előírt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget együttműködést nem vállalónak minősül és a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 9. A Szociális- és Egészségügyi Bizottság lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, lakásonként 1 főt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri.

5 10. Lakásfenntartási költségként az alábbi kiadások vehetők figyelembe: - lakbér, albérleti díj - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete - közös költség - víz, csatorna díj - szemétszállítás költsége - villanyáram és gázfogyasztás költsége - tüzelőanyag költségei A lakásfenntartási támogatás maximum hat hónapra adható, melynek havi összege Ft (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket két alkalommal, minden év március 31-ig, illetve október 31-ig lehet benyújtani. (2) A kérelemhez mellékelni kell: - víz- és csatornadíjnál, valamint szemétszállítási költségeknél az utolsó 3 hónap - gázfogyasztás, valamint tüzelőanyag költség esetén az utolsó 6 hónap - lakhatással kapcsolatos egyéb költségek vonatkozásában az utolsó hónap fogyasztását igazoló eredeti számlák másolatát - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét igazoló utolsó havi befizetés bizonylatát 13. (1) A támogatást természetben kell nyújtani annak a személynek, akinek: - az önkormányzat felé fennálló lakbértartozása van - önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság felé közüzemi tartozása van - 3 hónapot meghaladó közüzemi díj tartozása van (2) Nem állapítható meg a támogatás, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek a lakása hasznosításából jövedelme származik. Ápolási díj 14. (1) Az Szt. 43/A. (1) bekezdése, valamint a 43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható

6 meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és az ápoló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150%-át. (2) A benyújtott kérelemhez mellékelni kell az Szt. 43. (1) bekezdésében előírt igazolást és szakvéleményt. Átmeneti segély 15. Az Szt a alapján átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt: - aki egyedülálló és nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg - családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. (1) Az átmeneti segély összege Ft. 16. (2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó betegség, baleset, akinek a mozgás, látás és hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott segédeszköz szükséglete közgyógyellátási igazolványra nem váltható ki vagy közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik) évente egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható átmeneti segély a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-áig terjedő összegben. (3) Átmeneti segély évente maximum három alkalommal állapítható meg. Természetben nyújtott átmeneti segély 17. (1) A természetben nyújtott átmeneti segélyek jogosultsági feltételeire és az eljárásra, az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) Az átmeneti segély természetbeni formái: - élelmiszercsomag - tüzelőtámogatás - gyógyszertámogatás Temetési segély 18.

7 (1) A polgármester temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott: a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles b) vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Nem jogosult temetési segélyre: - akinek a családjában a saját és a vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át - akinek a hozzátartozója részesült a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban - annak a hozzátartozója, akinek eltemettetése köztemetéssel történt 19. (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%-a. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékét e rendelet melléklete tartalmazza. Közgyógyellátás 20. Az Szt. 50. (2) bekezdésére tekintettel közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot kell megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek a jövedelme nem haladja meg: a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át b) kettő, vagy többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz havi költsége meghaladja a család egy főre eső havi jövedelmének 10%-át 21. A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a R. 2. -ában meghatározottakon kívül a 28/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti igazolást a gyógyszerköltségekről. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba.

8 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelete és az azt módosító 26/2004.(VII.26.)Kt. számú, 6/2005.(II.17.) Kt. számú, 17/2005.(VII.4.)Kt. számú rendelete. (3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993(II.17.) Korm. rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltak az irányadók. Bátki József Polgármester Dr. Feik Csaba jegyző Záradék: Ez a rendelet október 28-án kihirdetésre került. Melléklet A helyben szokásos legolcsóbb temetés: - hamvasztással: Ft+ÁFA - koporsóban: Ft+ÁFA

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben