Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított 21/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 41. (4) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében és 50. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Ercsi Város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) a) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes

2 tartózkodási engedéllyel rendelkezik. II. Fejezet Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. (2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelemi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. a-h) pontjában szereplő adatokat. (3) A jövedelem igazolásához csatolni kell: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 32/1993.(II.17.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. (4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) A jogosultsági feltételek megállapításához e -ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra. 3.

3 A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag a tárgyhót követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre postai átutalás útján. A nem rendszeres készpénzben megállapított ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül postai átutalás útján történik, vagy - a határozat külön előírása esetén - pénztári úton. A hivatal az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatához környezettanulmányt készít (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Képviselőtestület, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a polgármester jár el. Az Szt.-ben meghatározott esetekben az eljárásra a jegyző jogosult. (2) A Képviselőtestület dönt a) a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás visszafizetésének méltányosságból történő részbeni vagy egészbeni elengedéséről, b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezések elbírálásáról (3) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt: a) az ápolási díjról b) a lakásfenntartási támogatásról c) szociálisan rászorulók közgyógyellátásának, az Szt. 50 (2) bekezdése szerinti megállapításáról d) a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátások megtérítésének elrendeléséről (4) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt: a) a rendszeres szociális segélyről b) az átmeneti segélyről c) a temetési segélyről d) az időskorúak járadékáról e) a köztemetésről f) élelmiszerutalványról, vagy élelmiszercsomagról g) tüzelőtámogatásról h) gyógyszertámogatásról (5) A jegyző a) közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a Szt. 50. (3) bekezdése alapján b) közgyógyellátási igazolványt állít ki

4 III. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 6. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Szt. 37/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl az önkormányzattal, valamint a Munkaügyi Központ Kirendeltségével történő együttműködés. (2) Az önkormányzattal való együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles: a) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál adatait és adatainak változását bejelenteni 8 napon belül b) a segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni c) az önkormányzat által felajánlott, számára az Szt. 37/A. (10) bekezdése szerinti munkalehetőséget elfogadni d) amennyiben a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat így rendelkezik az önkormányzat által fenntartott Szociális Szolgálat programjaiban részt venni (3) A Munkaügyi Központ Kirendeltségével történő, Szt. 37/D. (2) c) pont szerinti együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles: a) nyilvántartásba vétel céljából a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél bejelentkezni, adatai megváltozását közölni; b) a Munkaügyi Központ Kirendeltségének értesítése alapján munkahely felajánlása céljából a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél megjelenni, a felajánlott megfelelő munkát elfogadni; c) amennyiben munkába áll, s a munkahelyet nem az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ Kirendeltsége ajánlja fel számára, a munkába állás tényét bejelenteni. 7. A kérelmezőt kérelme elbírálását megelőzően tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, formáiról, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. Amennyiben az együttműködést nem vállalja, részére a rendszeres szociális segély nem állapítható meg. 8. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy egyéni és családi körülményeinek ismeretében, azokat mérlegelve kötelezhető arra, hogy az önkormányzat által működtetett Szociális Szolgálattal együttműködjön.

5 (2) A Szociális Szolgálat által szervezett programok az életmód és életvezetés megváltoztatásának elősegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. Az erre irányuló együttműködést akkor kell az ellátásba részesülő számára előírni, ha körülményei alapján megállapítható, hogy a kialakult helyzet életmódjára, életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethető vissza. (3) Amennyiben a segélyt megállapító határozat az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Szociális Szolgálattal együttműködni. A megállapodásban rögzíteni kell a következőket: a) a programról szóló értesítés módját; b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. (4) A segélyben részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles jelentkezni a Munkaügyi Központ Kirendeltségén. (5) A Szociális Szolgálat, illetve a Munkaügyi Központ Kirendeltsége a programban való részvételről, illetve annak elmulasztásáról, külön megállapodás alapján, 8 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot. Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása 9. (1) Az önkormányzat az Szt. 37/A. (6) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzati intézmények útján tesz eleget. (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében a következő munkavégzésekre kerülhet sor: a) a szociális gondoskodással összefüggő személyes szolgáltatások terén: ebédkihordás, a gondozottak részére bevásárlás, szakember felügyelete alatt a házi ápolás segítése b) a települési környezet gondozásával és a környezetvédelemmel összefüggésben: középületek takarítása, közterületek gondozása, tisztán tartása, hulladékgyűjtés, vízelvezető rendszerek karbantartása c) a településfejlesztéssel összefüggésben: víz- csatorna és úthálózat kiépítése, karbantartása d) hivatalsegédi feladatok ellátása

6 (3) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás az erre a célra biztosított pénzügyi forrás figyelembevételével legalább 30 munkanapig tart. 10. (1) A rendszeres szociális segélyt kérő aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a részére felajánlott munkalehetőségről szóló értesítés kézhezvételét követően, az értesítésben szereplő időpontban munkára jelentkezni. Az értesítésben a foglalkoztatás tényleges időtartamáról az érintettet értesíteni kell. A munkavégzés előtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell végezni. (2) Akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Polgármesteri HivatalbaiHiavatlba. (3) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a polgármester megvizsgálja. (4) A felajánlott munkakör ellátására való tartós vagy végleges alkalmatlanság, foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel, az átmeneti alkalmatlanság pedig háziorvosi szakvéleménnyel igazolható. 11. Az együttműködési kötelezettség megszegése (1) Együttműködést nem vállalónak minősül a segélyezett, és a támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni, ha: a) az R. 9. (1)-(3) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja, vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg, b) a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a felajánlásra nem jelenik meg c) az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatában meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszűnteti d) az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, illetve a munkakezdésre jelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be e) a segélyezett az együttműködésre kijelölt kirendeltséggel az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot f) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező, illetve a segélyezett a Szt. 37/D. (2) bekezdésében és 37/F. -ában

7 foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget 12. A rendszeres szociális segély havi összege az Szt. 37/E. (1) bekezdésében kötelezően előírt minimális összeg. Időskorúak járadéka 13. (1) Ercsi Város Képviselőtestülete az Szt.-nek az időskorúak járadékára vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A járadék havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt minimális összeg. Lakásfenntartási támogatás 14. [1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, lakásonként 1 főt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri. 15. Lakásfenntartási költségként az alábbi kiadások vehetők figyelembe: a) lakbér, albérleti díj b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete c) távhő-szolgáltatási díj d) közös költség e) csatorna díj f) szemétszállítás költsége g) villanyáram, víz- és gázfogyasztás h) tüzelőanyag költségei 16.

8 A lakásfenntartási támogatás maximum hat hónapra adható, melynek havi összeg Ft. 17. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. Évi két alkalommal, minden év márc. 31-ig, illetve október 31.-ig (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a R. 2. -ában meghatározottakon kívül: víz- és csatornadíjnál, valamint szemátszállítási költségeknél az utolsó 3 hónap gázfogyasztás valamint tüzelőanyag költség esetén az utolsó 6 hónap lakhatással kapcsolatos egyéb költségek vonatkozásában az utolsó 1 hónap fogyasztását igazoló eredeti számláit lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét igazoló utolsó havi befizetési bizonylattal 18. (1) Természetben állapítható meg a támogatás annak a személynek, illetve a támogatás folyósítását meg kell szüntetni annak, akinek: az önkormányzat felé fennálló lakbértartozása van önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság felé közüzemi tartozása van 3 hónapot meghaladó közüzemi díj tartozása van. (2) Meg kell szüntetni támogatást annak, akinek a lakása hasznosításából jövedelme származik Ápolási díj 19. (1) Az Szt.-ben meghatározottakon túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi és az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén, annak 150%-át. (2) A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg a R. 2. -áben foglaltakon kívül mellékelni kell az Szt. 43. (1) bekezdésében előírt igazolást és szakvéleményt. 20.

9 Az ápolási díj havi összege az Szt. 41. (1) bekezdésében szabályozott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Az Szt. 41. (4) bekezdése esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 21. (1) Nem jogosult az ápolási díjra a kérelmező az Szt. 42. (1) bekezdésében foglalt esetekben. (2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. (2) bekezdésében foglalt esetekben. Átmeneti segély 22. Az Szt alapján átmeneti segélyben lehet részesíteni kérelemre azt a személyt: aki egyedülálló és nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 23. (1) Az átmeneti segély legmagasabb összege - a rászorultsághoz igazodva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél nem lehet magasabb. (2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó betegség, baleset, akinek a mozgás, látás és hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott segédeszköz szükséglete közgyógyellátási igazolványra nem váltható ki vagy közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik ) évente egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható átmeneti segély a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200%-ág terjedő összegben. (3) Az átmeneti segély évente maximum három alkalommal állapítható meg. Természetben nyújtott átmeneti segélyek 24. (1) A jogosultság feltételeire és az eljárásra, az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) Az átmeneti segély természetbeni formái: a) Élelmiszercsomag

10 b) Tüzelőtámogatás c) Gyógyszertámogatás Temetési segély 25. (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles b) tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Nem jogosult temetési segélyre: - akinek a családjában a saját és a vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát meghaladja[2] - aki részesült a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban - annak a hozzátartozója akinek eltemettetése köztemetéssel történt 26. A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés %-ában: amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el: 20% b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el annak kétszeresét: 15% c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja de nem éri el annak háromszorosát: 10% 27. (1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. (2) A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a R. 2. -ában meghatározottakon kívül: halotti anyakönyvi kivonat másolatát a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

11 IV. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 28. Az Szt. 50. (2) bekezdésére tekintettel közgyógyellátást kell megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek jövedelme nem haladja meg: a.) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b.) kettő, vagy többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz havi költsége meghaladja a család egy főre eső havi jövedelmének 10%-át. 29. A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a R. 2. -ában meghatározottakon kívül a 28/1993.(II.17.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti igazolást a gyógyszerköltségekről. Záró rendelkezések 30. (1) E rendelet július 15. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2002.(V.28.) Kt. számú rendelete és az azt módosító 9/2002.(VIII.27.), 13/2003.(IV.29.), 33/2003.(XI.26.), 8/2004.(II.25.) Kt. számú rendeletek Bátki József polgármester Dr. Feik Csaba jegyző 1. számú melléklet

12 Helyben szokásos legolcsóbb temetés: - hamvasztással: Ft+ÁFA - koporsóban: Ft+ÁFA [1] Módosította: 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelet. Hatályos július 26. napjától [2] Módosította: 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelet. Hatályos július 26. napjától

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2013. augusztus 14. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2 Németbánya

Részletesebben