Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.), 1/2009. (I.23.), 13/2009. (IX.10.), 15/2009. (XI.20.), 6/2010. (IX.15.), 6/2011. (IX.14.) rendeletekkel. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többszörösen módosított évi III. tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében biztosított jogkörében a következő rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy meghatározza Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) is szabályozott - pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről, valamint igénybevétel módjáról. 2.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Lázi községben életvitelszerűen élő, a) állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, b) hajléktalanokra. c) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 3. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. (1) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi szociális ellátásokat: a) rendszeres szociális segély b) ápolási díj c) átmeneti segély d) temetési segély e) közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása g.) lakásfenntartási támogatás 4.. Rendszeres szociális segély 3.. (1) Az önkormányzat az Szt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres szociális segélyben részesíti az arra rászorult személyt. (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást az önkormányzat elsősorban a polgármester irányításával, közreműködésével végzi el. (3) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatási lehetőségek a következők: 1

2 a) személyi szolgáltatások, b) környezet gondozása, c) környezetvédelem. (4) A foglalkoztató a munka teljesítéséről, a foglalkoztatás időtartamáról nyilvántartást vezet. (5) Az aktív korú nem foglalkoztatott köteles együttműködni és kapcsolatot tartani az önkormányzattal és a számára felajánlott, az Szt. 37/H (6) bekezdésében szereplő feltételek fennállása esetén a munkalehetőséget elfogadni. (6) Amennyiben a segélyezett együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a megállapított rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (7) Az aktív korú nem foglalkoztatott a számára felajánlott jogszabály szerinti megfelelő munkát a felajánlást követő munkanapon köteles megkezdeni. (8) Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadály igazolását írásban, az akadály elhárítását követően azonnal köteles foglalkoztatójának bemutatni. (9) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: -nem tartja a kapcsolatot az önkormányzattal, -nem tartja a kapcsolatot a munkaügyi központtal, -a számára felajánlott az Szt. 37/H (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő munkát nem vállalja. (10) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegését jelenti, ha a rendszeres szociális segélyezett nem jelenik meg a munkavégzés helyén a meghatározott időben és távolmaradásának okát nem igazolja. (11) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély 6 hónapig csökkentett összegben kerül kifizetésre. (12) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben, különösen élelmiszerek, térítési, közüzemi díjak kifizetésére. 5.. Ápolási díj (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak (Ptk b.) pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha az ápolást végzőnek és a vele együtt élő családjának az egy főre jutó jövedelme a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, egyedül álló estén annak 150 %-át, az ápolást végző személy lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Lázi község és az ápoló és családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek az egy főre jutó együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja. 2

3 (3) Az ápolási díj iránti kérelem kötelező mellékletei: háziorvosi szakvélemény a Szt-ben meghatározottak szerint, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat. (4) A képviselő-testület az ápolási díjra jogosultság feltételeit évente köteles felülvizsgálni. 6.. Átmeneti segély (1) Lázi község önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Átmeneti segély különösen azon rászorulók részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén annak 150%-át. (3) Az átmeneti segély alkalmanként megállapítható összege rászorultságtól függően 1000,- Ft-től ,-Ft-ig állapítható meg. (3) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is adható. (4) A kamatmentes átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultság függvényében Ftig lehet megállapítani. (5) A kamatmentes kölcsön formájában adott átmeneti segélyt 6 hónapon belül vissza kell téríteni, egy összegben, vagy havi egyenlő részletekben a folyósítást követő második hónaptól. (6) Átmeneti segélyben ugyanazon személy egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal részesíthető. Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, a határozat rendelkező részében fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget. (7) A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelemnyilatkozatot tartós, vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem írható fel, vagy normatív és méltányos közgyógyellátásra nem jogosult gyógyszerköltségére vonatkozó igazolást gyógyászati segédeszköz, vagy külföldi gyógyszer esetén a szakorvos igazolását, hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetve külföldi beszerzése szükséges. (9) Sürgős esetben - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély utólagos bizonyítási eljárással, az igénylő nyilatkozat alapján kiutalható. (10) Az átmeneti segély odaítéléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 3

4 7.. Temetési segély (1) A képviselő-testület az Szt. 46. (1) bekezdésében meghatározottak szerint temetési segélyt állapít meg. (2) Temetési segély megállapításánál a képviselő-testület nem vizsgálja a kérelmező jövedelmi viszonyait. (3)A segély összege Ft. (4)A temetési segély kifizetése határozat alapján, készpénzben történhet. (5) A kérelem elbírálásához szükséges a temetés költségeiről a segélykérő nevére kiállított számla, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolata. (7) A temetési segély odaítéléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 8.. Méltányossági közgyógyellátás (1) Szociálisan rászorultnak tekinti a képviselő-testület, és méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki alanyi jogú, vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de a) aki családban él és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%- át. b) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. 9.. Lakásfenntartási támogatás (1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás egyikének sincs vagyona. (2)A településen elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2 b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2 c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2 d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2 e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d. pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2. (3)Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 290,-Ft. (4)A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó, 100 Ft-ra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500,-Ft-nál. (5)A kérelem évente legalább két alkalommal nyújtható be. 4

5 10.. Étkeztetés (1) A szociális étkeztetés keretében egyszeri meleg ebédet kap a jogosult. Kérelemre az önkormányzat az ebédet kiszállítja. Az ebédszállítás térítésköteles: 35Ft+ÁFA/alkalom. (2) A szociális étkeztetés térítésköteles, a térítés mértékét külön rendelet határozza meg. (3) A szociális rászorultság feltételeit a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Aki önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes a napi egyszeri meleg étkezést, kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt. Az a szociális étkeztetésre jogosult kérelmező, aki becsatolja a falugondnok és a házi gondozó ajánlását és a háziorvos igazolását arról, hogy egészségi állapota miatt önállóan nem tudja magának biztosítani az étkezést és minden étkezési napon igénybe veszi a szociális étkeztetést, az a külön rendeletben megállapított szociális étkeztetés térítési díjából 100 Ft kedvezményt kap. Ha a kérelmező nem veszi igénybe az étkeztetést az aktuális hónap minden étkezési napján, elveszíti a 100 Ft kedvezményt az aktuális hónapra, amennyiben a következő hónapban ismét minden étkezési napon étkezik, a kedvezmény feléled és ismételten jogosult lesz a kedvezményre, de csakis abban a hónapban, amelyikben minden étkezési napon étkezik. (4) Ellátásának módja: A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor út 2. intézményi társulás formájában. Kérelem benyújtásának módja, helye: Az ellátást kérvényezni a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor út 2. sz. az intézményvezetőhöz címezve Házi segítségnyújtás (1) Ellátásának módja: A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor út 2. intézményi társulás formájában. Kérelem benyújtásának módja, helye: Az ellátást kérvényezni a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor út 2. sz. az intézményvezetőhöz címezve. (2) Gondozási díjat nem állapít meg az önkormányzat. 12. Falugondnoki szolgáltatás (1) Lázi Község Önkormányzata falugondnoki szolgáltatást működtet. (2) A falugondnoki szolgáltatás az alábbi alapfeladatokat látja el: 5

6 Közreműködik -az étkeztetésben, -a házi segítségnyújtásban, -a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, -az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása) -óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában (az óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás különféle rendezvényekre) (3) A falugondnoki szolgáltatás az alábbi kiegészítő feladatokat látja el: -a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, -az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. (4) A falugondnoki szolgáltatás segíti az önkormányzati feladatok megoldását az alábbiak szerint: -ételszállítás önkormányzati intézménybe, -önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, -a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 13. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 16. nappal lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) rendelete és az azt módosító 11/2003. (IX.16.), 4/2004. (II.16.), 12/2004. (V.24.), 20/2004. (VIII.2), 3/2005. (II.14.), 11/2005. (VIII.26.), 3/2006. (II.8.), 9/2006. (VI.30.), 14/2006. (XII.14.) rendeletek. Lázi, április 12. Válintné Fekete Teréz polgármester A rendelet kihirdetése megtörtént: Lázi, április 13. Bajcs Hajnalka körjegyző Bajcs Hajnalka Körjegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Lázi, szeptember 27.. Bajcs Hajnalka körjegyző 6

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. III.29.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Nagytőke

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben