Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete"

Átírás

1 Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat területén a község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényességének garanciáit. (2) A rendelet hatálya kiterjed Tarjánpuszta község közigazgatási területén él: a) állandó lakóhellyel rendelkez magyar állampolgárokra, b) a Sztv. 3. (1) b) d) pontja, valamint a (2) - (3) bekezdés szerinti személyekre. 2. (1) A következ ellátásokban az eljárási és döntési jogosultság a képvisel-testület hatáskörébe tartozik. a) átmeneti segély (2) A képvisel-testület a törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságát a polgármesterre ruházza át: a) temetési segély, b) helyi, normatív lakásfenntartási támogatás, c) rendkívüli átmeneti segély d) születési támogatás e) els lakáshoz jutók támogatása (3) A törvény által a jegyz hatáskörébe tartozik az eljárási és döntési jogosultság az alábbi ügyekben: a) rendszeres szociális segély b) rendelkezésre állási támogatás b) az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátási jogosultság 3.

2 2 (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítása kérelemre indul, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a körjegyzség hivatalába lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat. (2) A jövedelemszámításnál irányadó idszak a kérelem benyújtását megelz: a) 3 hónap: a havonta rendszeresen mérhet jövedelemmel rendelkezk esetében, b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezk esetében. (3) A megállapított rendszeres ellátásokat ha e jogszabály másként nem rendelkezik a Körjegyzség havonta utólag a hónap 4. napjáig folyósítja. (4) Az ellátásokat a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (5) Az idskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra az Sztv. 25. (4)-(7) bekezdései az irányadók. II. fejezet Rendszeres pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 4. (1) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. (1) bekezdés b) pontjában megjelölt esetben (nem foglalkoztatott) a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével és a Családsegít Szolgálattal együttmködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése. (2) Az (1) bekezdés szerinti együttmködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesül személy: a) a Munkaügyi Központ által megjelölt idpontokban megjelenési kötelezettségének eleget tesz, a számára felajánlott munkát elfogadja, b) a Pannonhalmi Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal kötött együttmködési megállapodás keretében rendszeresen részt vesz a mentális állapotához és szociális helyzetéhez igazodó egyénre szabott programokban. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti foglalkozás tartalmát, követelményrendszerét a Családsegít Szolgálat határozza meg. (4) Az együttmködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély összegét 3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (5) Az együttmködési kötelezettség súlyos megszegésének minsül az Sztv. 37/B. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl és a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni, ha

3 3 a) a segélyben részesül a munkavédelmi szabályokat, elírásokat nem tartja be, b) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, védfelszerelést szándékosan megrongálja. 5. (l) Az önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosultnak, rendelkezésre állási támogatásra jogosultnak munkát tud felajánlani a létszámtól függen napi 6 illetve 8 órás munkarendben köztisztasági feladatok ellátására. (2) A szervezett foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a körjegyzség látja el. A foglalkoztatás keretében a munkavégzés történhet: községben, óvodában, iskolában, valamint a körjegyzségben. (3) Ha a kérelmez részére a jogszabályban meghatározott végzettségének megfelel munka felajánlására sor kerül és azt a kérelmez elfogadja, a polgármester vele munkaszerzdést köt. (4) A munkavégzés megszervezésérl, ellenrzésérl a polgármester gondoskodik. Normatív lakásfenntartási támogatás 6. Az normatív lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Sztv. 38. és 39. -ai az irányadó. Helyi lakásfenntartási támogatás 7. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható azon személyeknek, családoknak, ahol a háztartásban együtt él személyek egy fre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) A támogatás jogosultsági feltétele továbbá, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (3) A lakásfenntartási elismert havi költségének megállapítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) A lakásfenntartási támogatás havi összege 500 Ft. (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos. A támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani. Méltányossági ápolási díj 8.

4 4 (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg a jegyes kivételével annak a hozzátartozónak (Ptk b) pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az ápolási díjra az az igényl jogosult, akinek családjában az egy fre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható. III. fejezet Nem rendszeres pénzbeli ellátások Átmeneti segély 9. (1) A létfenntartását veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd személynek átmeneti segély adható. (2) Átmeneti segélyre jogosultak azok, akik: a) családban élnek, és az egy fre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, b) egyedül él személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 10. (1) Az átmeneti segély mértéke nem lehet kevesebb Ft-nál, de maximum Ft. (2) Különös méltánylást érdeml esetben (Pl: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti keresetkiesés, kiemelkeden magas gyógyszerköltség, a térítéses egészségügyi ellátáshoz, stb.) a kérelmez évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére és vagyonára tekintet nélkül méltányossági átmeneti segélyben részesíthet. A méltányosságból adott átmeneti segély összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (3) Sürgs szükség esetén, ha az igényl életkörülményei, betegség, elemi kár vagy más súlyos ok az azonnali segítségnyújtást indokolják, a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igényl nyilatkozata alapján azonnal, vagy a lehet legrövidebb idn belül kifizethet. Ilyen esetben a körjegyzség a határozathozatalt követ 15 napon belül helyszíni ellenrzéssel gyzdik meg a nyilatkozat valódiságáról. Nincs szükség a helyszíni ellenrzésre, ha egyébként a sürgs szükség tényérl hivatalos tudomás van. (4) Átmeneti segély hivatalból is adható. (5) Az átmeneti segély jogosultja kötelezhet arra, hogy a segély felhasználásáról a megadott határidn belül számoljon el. (6) Megtagadható az átmeneti segélyben való részesítése annak, akinek a felróható magatartása idézte el az (1) bekezdésben megjelölt körülmények bekövetkezését, vagy saját hibájából ereden nem tette meg mindazt, ami az adott helyzetben tle elvárható lett volna.

5 5 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthet a gyermek, ha a gyermeket gondozó család idszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosultak: a) a gyermekét(eit) egyedül nevel szül, három vagy több gyermeket nevelk, tartósan beteg illetleg fogyatékos gyermeket nevelk, ha családjukban az egy fre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének150 %-át nem haladja meg, b) akik a (2) bekezdés a) pontja alá nem tartoznak, de családjukban az egy fre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható egyszeri legkisebb összege gyermekenként Ft, de nem haladhatja éves szinten meg az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át. Temetési segély 12. (1) Temetési segély adható annak a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodó személynek, akinek a családjában egyedülálló esetén is az egy fre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét nem éri el. (2) A temetési segély összege egyszeri Ft. (3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétl számított 30 napon belül kell elterjeszteni. IV. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 13. (1) Természetbeni ellátások: tankönyv- és tanszervásárlás, étkezési térítési díj, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetend térítési díj támogatása, tartós élelmiszer, ruházat vásárlásának támogatása. (2) Az átmeneti segély természetbeni szociális ellátás formájában történ nyújtása esetén a képvisel-testület konkrét célra adja a segélyt, amelyet az egyedi határozatba belefoglal.

6 6 Méltányossági közgyógyellátás 14. (1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy fre jutó havi jövedelme nem haladja meg: a) a családban élk esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja, b) egyedül él személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja. V. fejezet Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái Étkeztetés 15. (1) Egy gyrasszonyfai vállalkozóval kötött ellátási szerzdés keretében látja el az étkeztetést a Pannonhalma TKT. (2) Étkeztetés keretében egyszeri meleg étel biztosításával kell gondoskodni azokról a személyekrl, akik a következ feltételeknek megfelelnek:! "#$ $%% &!! '( )! * ' ( ( ' (! * ' '#$ $%%+,$ )

7 7 (3) A díjak: 0-: Ft Ft Ft Házi segítségnyújtás 15. A Pannonhalma TKT gondoskodik a házi segítségnyújtásról, egy házi gondozót fállásban alkalmaz. A házi gondozás esetében a képvisel-testület nem állapít meg gondozási díjat. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 17. Az önkormányzat a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatát a Pannonhalmi Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján látja el. Gyermekek napközbeni ellátása 18. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Napsugár Óvoda elnevezés Tarjánpuszta és Gyrasszonyfa községek által fenntartott intézmény keretében gondoskodik. 19. Az önkormányzat a Pannonhalma és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítja a házi segítségnyújtást. Ellátások igénybe vételének feltételei 20. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele ha a törvény másként nem rendelkezik önkéntes. (2) Az ellátás iránti kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani. (3) Az önkormányzat a kérelmezt külön eljárás nélkül ellátásban részesíti, ha a késedelem életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. (4) Az ellátás megsznik: - a térítési díj fizetésének elmaradásával, - az ellátás igénybevételének lemondásával. 21. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a (2) bekezdés kivételével személyi térítési díjat kell fizetni.

8 8 (2) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. A térítési díj fizetésére a Gyvt (5) bekezdése az irányadó. A Családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a támogató szolgálat és a házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevk részére térítésmentes. (3) A személyi térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Azoknak az igénybevevknek, akiknek rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, személyi térítési díjat fizetni nem kell. (5) A személyi térítési díjakat a képvisel-testület - a benyújtott kérelem alapján - csökkentheti vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett: a) idszakosan létfenntartási gondokkal küzd és b) az egy fre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejleg hatályát veszti az 5/2007.(V.04.) rendelet, valamint a módosításai. Tarjánpuszta, 2009.szeptember 09. Kálmán Józsefné polgármester Ottlakán Beatrix körjegyz Kihirdetve : szeptember 10. Ottlakán Beatrix körjegyz

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben