Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Rendelet célja (1) A rendelet célja, hogy Bátya lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza - a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szerkezetét, - a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, - szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) A szociális ellátás feltételeinek biztosításáért az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelsségén túl a helyi önkormányzat is felelsséget vállal és feladatának tekinti. 2. Rendelet hatálya E rendelet hatálya kiterjed (1) Bátya község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkez - magyar állampolgárra. - a bevándorlási engedéllyel rendelkez személyekre, - a letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, - a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Bátya község közigazgatási területén tartózkodó hajléktalanokra. (3) Bátya Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a módosított évi III. törvényben meghatározott hatásköreinek gyakorlását a.) átmeneti segély, köztemetés, esetén a polgármesterre, b.) temetési segély, pénzbeli és természetbeli lakásfenntartási támogatás, utazási bérlet támogatása és szociális otthonba történ beutalás esetén Bátya Község Önkormányzatának Családvédelmi- és Szociális Bizottságra ruházza át.

2 3. Eljárási rendelkezések (1) A szociális ellátásra megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igényl, vagy a törvényes képvisel terjesztheti el, elssorban formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban. A hatósági ellenrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylése és megállapítása, valamint folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. r. elírásai szerint történik. (3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetség az elektronikus ügyintézésre. (4) A megállapított támogatás folyósításáról elssorban kiutalás útján kell gondoskodni. (5) A Szt. 58/B. (2) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján szociálpolitilai kerekasztal kerül létrehozásra. A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagok több mint fele részt vesz, határozatait egyszer többséggel hozza. Tagjai: polgármester, iskola igazgatója, Családvédelmi és Szociális Bizottság elnöke, Idsek Klubja vezetje, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézje. 4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése (1) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemen igénybevevt pedig kötelezni kell: a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelel pénzegyenérték megfizetésére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszemen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételrl való tudomásszerzésrl számított 3 hónapon belül rendelhet el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtl, illetve folyamatos ellátás esetén az ellátás megsznésétl egy év már eltelt. 5. Pénzbeli ellátások ellenrzésének szabályai (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát ha e rendelet másként nem rendelkezik évente egyszer felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat döntésre történ elkészítése a szociális ügyintéz feladata. (3) A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv köteles.

3 II. Fejezet 6. A szociális ellátások formái (1) Az önkormányzat a rászorultságtól függ alábbi támogatásokat állapítja meg: a./ A pénzbeli támogatások a jogosultak számára az alábbiak lehetnek.: - rendszeres szociális segély - ápolási díj - átmeneti segély (adható természetbeli ellátásként is) - temetési segély b./ az önkormányzat által megállapított természetbeli ellátások: - köztemetés - közgyógyellátás - helyi utazási bérlet támogatása 7. Pénzbeli ellátások A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttmködési kötelezettségérl (1) Bátya Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesül személyek ide nem értve az egészségkárosodott személyeket (továbbiakban RSZS-ben részesül) együttmködésének intézményi feltételeirl a Sárköz Családsegít és Gyermekjóléti Társulás (továbbiakban kijelölt szerv) útján gondoskodik. (2) A RSZS-ben részül személy köteles az együttmködés keretében a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerre emelkedésétl számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követ 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidre a beilleszkedését segít programról írásban megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni. (3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételrl, illetve a beilleszkedési programról a polgármesteri hivatal ügyintézjét 15 napon belül értesíti. (4) Beilleszkedést segít programok típusai: - tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi, stb ), - egyéni képességeket fejleszt, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, - munkavégzésre felkészít foglalkozás (munkahelykeresést segít technikák elsajátítása), - alkalmi munkavállalást segít programok. (5) Az együttmködés megszegésének esetei:

4 - a RSZS-ben részesül személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette nyilvántartásba magát, - a kijelölt szerv által számára elírt idpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelel módon nem igazolta, - számára elírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt, - a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre. 8. Ápolási díj Bátya Község Önkormányzata szeptember 1.-tl méltányossági alapon ápolási díjat nem állapít meg és a jelenleg érvénybe lévket nem hosszabbítja meg. 9. Átmeneti segély (1) Az önkormányzat polgármestere - a képvisel-testület átruházott jogkörében - a létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minsül kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha az egy fre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül él esetén 150%-át. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól akkor lehet eltérni, ha bizonyítottan rendkívüli élethelyzetbe kerültek, amely a létfenntartásukat veszélyezteti, vagy alkalmanként jelentkez többletkiadások, különösen: egészségügyi okok miatt, súlyos fogyatékosság elemi kár, nagy összeg rendszeres gyógyszerköltség miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély idtartama 6 hónapot nem haladhatja meg. (5) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000,-Ft-nál kevesebb és ,-Ft-nál több nem lehet. (6) A megállapított átmeneti segély folyósítása kézpénzzel, vagy vásárlási utalvánnyal, vagy az igényl költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. 10. Temetési segély

5 (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély nem állapítható meg annak: a./ akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b./ aki a hadigondozásról szóló évi XLV.tv.16 -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. c./ aki tartási életjáradéki, öröklési szerzdés alapján köteles az eltemettetésrl gondoskodni. (3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirl a segélyt kér, vagy egy háztartásban él családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (4) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követ 30 napon belül lehet elterjeszteni. (5) A temetési segély összege:10.000,-ft. III. Fejezet 11. Természetben nyújtott szociális ellátások (1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelsegély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segít támogatás. (2) Az önkormányzat a következ természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: a./ pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak - átmeneti segély - temetési segély b./ jellegükbl fakadóan természetbeni ellátások - közgyógyellátás - utazási bérlet-támogatás. 12. Közgyógyellátás (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. (2) A képvisel-testület méltányosságból annak is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, ahol az egy fre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül él esetében 220 %-át és a havi rendszeres gyógyítási ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-át meghaladja.

6 13. Utazási bérlet-támogatás (1) Utazási bérlet-támogatásban részesülhet az, aki külterületen (Alsószállás) lakik és a Bátyai Általános Iskola és Óvoda tanulója, óvodása és az intézménybe jutása helyközi járattal (autóbusszal) oldható meg. (2) A támogatás összege megegyezik a bérlet árával. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 14. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére térítés ellenében biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó következ alapellátási formákat: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátást nyújtó intézmény (Idsek Klubja) (2) Étkeztetés esetében szociálisan rászorulnak minsül az, akinek a családjában az 1 fre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül él esetén a 300%-át. 15. Záró rendelkezések (1) E rendelet a augusztus 01. lép hatályba, rendelkezéseit azonban ha az, az ügyfélre kedvezbb, a folyamatban lév ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsbb szint jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejleg hatályát veszti a 4/2009. (II.13.) rendelettel, valamint a 3/2007.(II. 20.) Kt. sz. rendelet. A rendelet kihirdetésérl a jegyz gondoskodik. Bátya, július 21. Zsebics Ilona polgármester Dr. Magó Jen jegyz A rendelet kihirdetve: július 22. Dr. Magó Jen jegyz

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben