Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 58/B (2) bek.-ben (továbbiakban Szt.) foglalt felhatalmazás alapján a 3/2007. II.20.) Kt. számú rendeletét az alábbi bekezdéssel egészíti ki: 3. (5) A Szt. 58/B. (2) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján szociálpolitilai kerekasztal kerül létrehozásra. A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagok több mint fele részt vesz, határozatait egyszer többséggel hozza. Tagjai: polgármester, iskola igazgatója, Családvédelmi és Szociális Bizottság elnöke, Idsek Klubja vezetje, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézje. Záró rendelkezések 1. Jelen rendelet a kihirdetését követen napján lép hatályba. 2. A képvisel-testület megbízza a jegyzt, hogy a jelen rendelet módosítását fogalja egységes szerkezetbe az alaprendelettel. Bátya, február 13. Zsebics Ilona Polgármester dr. Magó Jen jegyz A rendelet kihirdetve: február 16. Dr. Magó Jen Jegyz

2 Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009. (II. 13.) Kt. számú rendelettel módosított 3/2007. (II. 20) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Rendelet célja (1) A rendelet célja, hogy Bátya lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza - a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szerkezetét, - a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, - szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) A szociális ellátás feltételeinek biztosításáért az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelsségén túl a helyi önkormányzat is felelsséget vállal és feladatának tekinti. 2. Rendelet hatálya E rendelet hatálya kiterjed (1) Bátya község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkez - magyar állampolgárra. - a bevándorlási engedéllyel rendelkez személyekre, - a letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, - a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Bátya község közigazgatási területén tartózkodó hajléktalanokra. (3) Bátya Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a módosított évi III. törvényben meghatározott hatásköreinek gyakorlását a.) átmeneti segély, egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány kiállítása, köztemetés, esetén a polgármesterre,

3 b.) méltányossági alapon megállapított ápolási díj, temetési segély, pénzbeli és természetbeli lakásfenntartási támogatás, utazási bérlet támogatása és szociális otthonba történ beutalás esetén Bátya Község Önkormányzatának Családvédelmi- és Szociális Bizottságra. 3. Eljárási rendelkezések (1) A szociális ellátásra megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igényl, vagy a törvényes képvisel terjesztheti el, elssorban formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban. A hatósági ellenrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylése és megállapítása, valamint folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. r. elírásai szerint történik. (3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetség az elektronikus ügyintézésre. (4) A megállapított támogatás folyósításáról elssorban kiutalás útján kell gondoskodni. (5) A Szt. 58/B. (2) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján szociálpolitilai kerekasztal kerül létrehozásra. A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagok több mint fele részt vesz, határozatait egyszer többséggel hozza. Tagjai: polgármester, iskola igazgatója, Családvédelmi és Szociális Bizottság elnöke, Idsek Klubja vezetje, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézje. 4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése (1) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemen igénybevevt pedig kötelezni kell: a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelel pénzegyenérték megfizetésére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszemen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételrl való tudomásszerzésrl számított 3 hónapon belül rendelhet el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtl, illetve folyamatos ellátás esetén az ellátás megsznésétl egy év már eltelt. 5. Pénzbeli ellátások ellenrzésének szabályai (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát ha e rendelet másként nem rendelkezik évente egyszer felül kell vizsgálni.

4 (2) A felülvizsgálat döntésre történ elkészítése a szociális ügyintéz feladata. (3) A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv köteles. II. Fejezet 6. A szociális ellátások formái (1) Az önkormányzat a rászorultságtól függ alábbi támogatásokat állapítja meg: a./ A pénzbeli támogatások a jogosultak számára az alábbiak lehetnek.: - rendszeres szociális segély - ápolási díj - átmeneti segély (adható természetbeli ellátásként is) - temetési segély b./ az önkormányzat által megállapított természetbeli ellátások: - köztemetés - közgyógyellátás - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - helyi utazási bérlet támogatása 7. Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély (1) Az aktív korú rendszeres szociális segélyt kérelmez, illetve segélyben részesül köteles együttmködni a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltségével, az önkormányzattal és a Sárköz Családsegít és Gyermekvédelmi Társulással. Kiközvetítéseken köteles megjelenni, távollétének okát hitelt érdemlen igazolni. A segélyezett a munkát köteles megkezdeni a munkáltató által meghatározott idpontban. (2) Az aktív korúak rendszeres szociális segélye megállapításának és folyósításának feltétele, hogy a munkanélküli köteles részt venni a mentális állapotát javító, szintentartó, beilleszkedést segít programokon és a családgondozói tevékenységet igénybe venni. A beilleszkedést segít programok típusai: A Sárköz Családsegít és Gyermekvédelmi Társulással való együttmködés célja a szociális helyzet és a mentális állapot felmérése, valamint az együttmködés részletes egyénre szabott kidolgozása. Felajánlott közhasznú, közcélú, közmunka, alkalmi munka elfogadása. A Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás és szolgáltatás igénybevétele az egyén, írásos megállapodás alapján. (3) Amennyiben a segélyezett együttmködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 1 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani.

5 (4) Súlyos kötelezettségét megszegésnek minsül az együttmködésre kijelölt szervekkel meghatározott kapcsolattartás megszegése. 8. Ápolási díj (1) Az ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását végzi. (2) Az (1) bek. esetén az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg ápolási díjra: a.) a jogosultság szempontjából figyelembe vehet egy fre számított havi családi jövedelem határ az öregségi nyugdíjminimum, egyedülálló esetén annak 150%-a, b.) ápolt és ápoló életvitelszeren közös háztartásban, együtt él, c.) a háztartásban nincs a kérelmezn kívül más alkalmas személy, aki az ápolási feladatokat ellátná. (3) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén a kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmez az ápolásra szorulóval tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerzdést kötött. (4) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a tartósan beteg személy ápolása címén. 9. Átmeneti segély (1) Az önkormányzat polgármestere - a képvisel-testület átruházott jogkörében - a létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minsül kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha az egy fre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül él esetén 150%-át. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól akkor lehet eltérni, ha bizonyítottan rendkívüli élethelyzetbe kerültek, amely a létfenntartásukat veszélyezteti, vagy alkalmanként jelentkez többletkiadások, különösen: egészségügyi okok miatt, súlyos fogyatékosság elemi kár, nagy összeg rendszeres gyógyszerköltség miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély idtartama 6 hónapot nem haladhatja meg.

6 (5) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000,-Ft-nál kevesebb és ,-Ft-nál több nem lehet. (6) A megállapított átmeneti segély folyósítása kézpénzzel, vagy vásárlási utalvánnyal, vagy az igényl költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. 10. Temetési segély (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély nem állapítható meg annak: a./ akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b./ aki a hadigondozásról szóló évi XLV.tv.16 -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. c./ aki tartási életjáradéki, öröklési szerzdés alapján köteles az eltemettetésrl gondoskodni. (3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirl a segélyt kér, vagy egy háztartásban él családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (4) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követ 30 napon belül lehet elterjeszteni. (5) A temetési segély összege:10.000,-ft. III. Fejezet 11. Természetben nyújtott szociális ellátások (1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelsegély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segít támogatás. (2) Az önkormányzat a következ természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: a./ pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak - átmeneti segély - temetési segély b./ jellegükbl fakadóan természetbeni ellátások - közgyógyellátás - utazási bérlet-támogatás. 12. Közgyógyellátás

7 (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. (2) A képvisel-testület méltányosságból annak is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, ahol az egy fre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül él esetében 220 %-át és a havi rendszeres gyógyítási ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-át meghaladja. 13. Utazási bérlet-támogatás (1) Utazási bérlet-támogatásban részesülhet az, aki külterületen (Alsószállás) lakik és a Bátyai Általános Iskola és Óvoda tanulója, óvodása és az intézménybe jutása helyközi járattal (autóbusszal) oldható meg. (2) A támogatás összege megegyezik a bérlet árával. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 14. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére térítés ellenében biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó következ alapellátási formákat: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátást nyújtó intézmény (Idsek Klubja) (2) Étkeztetés esetében szociálisan rászorulnak minsül az, akinek a családjában az 1 fre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül él esetén a 300%-át. 15. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetése napjával február 16. lép hatályba, rendelkezéseit azonban ha az, az ügyfélre kedvezbb, a folyamatban lév ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsbb szint jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejleg hatályát veszti a többször módosított 14/2003.(X.21.) Kt. sz. rendelet. A rendelet kihirdetésérl a jegyz gondoskodik.

8 Kmf. Zsebics Ilona polgármester Dr. Magó Jen jegyz A rendelet kihirdetve: február 16. Dr. Magó Jen jegyz

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 01.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására I. A rendelet célja, hatálya

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására I. A rendelet célja, hatálya VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(II. 12.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására Vizsoly

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VIII.12.) rendelete a szociális ellátásokról (A 3/2004.(II.17.), 9/2004.(VI.25.),17/2004.(XII.21.) 9/2005.(VII.1.),17/2005.(X.14.),3/2006.(II.27.),7/2006.(V.19.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Község Önkormányzata képviselő- testülete a szociális

Részletesebben