Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjér l szóló, évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) helyi alkalmazása érdekében az évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A RENDELET CÉLJA 1. A rendelet célja, hogy a rászorultak minimális szociális biztonságának meg rzése érdekében meghatározza az egyes szociális ellátások formáit, igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit, az önkormányzat teherbíró képessége figyelembevételével. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bak községben él, illetve tartózkodó, az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében és a 4. (2)-(3) bekezdésében és a 6. -ban meghatározott személyekre. (2) A Sztv-ben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a képvisel -testület és Bak-Sárhida községek körjegyz je (a továbbiakban: körjegyz ), valamint e rendelet felhatalmazása alapján a polgármester és a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (a továbbiakban: TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény) vezet je gyakorolja. (3) A képvisel -testület a hatáskörébe tartozó, szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellen rzésének szabályai: a) A szociális ellátások iránti, az igényelt ellátás típusának megfelel - kérelmet, valamint vagyonnyilatkozatot, a jövedelem-igazolással együtt Bak-Sárhida községek Körjegyz ségéhez (a továbbiakban: Körjegyz ség) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak. b) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmez az igazolásokat utólag is benyújthatja. c) A Körjegyz ség a beadott kérelmeket gy jti, döntésre el készíti, mely során az igazolások, a nyilatkozatok szabályszer ségét ellen rzi. d) A szociális ellátások biztosítását megel en a kérelmez vagyoni, szociális és lakáskörülményeir l - szükség esetén - a Körjegyz ség környezettanulmányt készít. 1

2 e) Nem kell környezettanulmányt felvenni, ha a kérelmez életkörülményei a Körjegyz ség el tt ismertek. f) Amennyiben a kérelmez az a), b) pontokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget a megadott határid re, a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehet vé, kérelmét el kell utasítani. g) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt joger sen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. h) A megállapított pénzbeli ellátások 8 napon belül kerülnek kifizetésre, míg a rendszeres szociális támogatásokat - havonta utólag - minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a jogosult részére, melyr l a körjegyz gondoskodik. i) A megállapított kérelmek jogosultsági feltételeit 2 évente felül kell vizsgálni. II. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGG PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Id skorúak járadéka 3. A körjegyz az Sztv. 32/B. (3) bekezdésében foglaltak szerint id skorúak járadékát állapít meg. Aktív korúak ellátása 4. (1) Az Sztv. 33. (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segélyben részesül személy aktív korúak ellátására jogosult a 37/A -ban meghatározott együttm ködési kötelezettség teljesítése esetén. (2) Az együttm ködési kötelezettség a) a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban a Sztv a alapján a körjegyz vel, valamint b) az együttm ködésre kijelölt szervvel áll fenn. (3) Az Önkormányzat az együttm ködés intézményi feltételeinek biztosítására a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményt jelöli ki. (4) A közfoglalkoztatásra való kiközvetítés biztosítása érdekében az Önkormányzat megállapodást köt a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Zalaegerszegi Kirendeltségével. (5) Az Sztv. 37/A. -ában foglalt együttm ködési kötelezettség alapján a rendszeres szociális segélyben részesül személy köteles 1. a támogatást megállapító határozatban megjelölt id ben megjelenni az TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársa ügyfélfogadásán. 2. A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménnyel való folyamatos együttm ködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott id pontokban, de legalább havonta megjelenni az ügyfélfogadáson napon belül bejelenteni a személy adataiban, szociális helyzetében, családi 2

3 körülményeiben bekövetkezett változást. (6) A rendszeres szociális segélyben részesül személy és az együttm ködésre kijelölt szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segít programról. (7) A beilleszkedést segít programok típusai: a) kapcsolattartás a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársával, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelel ellátások igénybevételére ösztönzés. b) A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását segít programok. c) Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel, az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások. (8) A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény vezet je és az együttm ködésre kötelezett személy közösen határozza meg. 5. (1) Az együttm ködés megszegésének esetei; ha a jogosult: a) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határid n belül nem keresi fel a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársát, nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét. b) Az együttm ködés során megadott id pontban nem jelenik meg a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársának ügyfélfogadásán. c) Együtt nem m ködésével meghiúsítja a beilleszkedést segít programok kidolgozását. d) A beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem m ködik együtt. (2) Az együttm ködési kötelezettség megszegését a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 3 napon belül írásban jelzi a körjegyz nek. 6. (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmez személy az Sztv ában foglaltak kivételével aki foglalkoztatást helyettesít támogatásra válik jogosulttá, a jogosultság további feltételeként köteles az Sztv. 35. (2) bekezdésében meghatározott lakókörnyezet rendezettség biztosítására az alábbi kötelezettséget teljesíteni: a) Az általa lakott lakás vagy ház rendbetételére, tisztántartására, ennek keretében a napi életvitelhez tartozó higiénés körülmények biztosítására. b) A lakáshoz vagy családi házhoz közvetlenül tartozó ingatlanrész (bejárat, udvar, el kert) takarítására. c) Id járásnak, évszaknak megfelel munka elvégzésére (síkosságmentesítés, hóeltakarítás, lomgy jtés, háztartási hulladék összegy jtése, kaszálás). (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését a körjegyz a foglalkoztatást helyettesít támogatás id szaka alatt alkalomszer en, de legalább negyedévente a helyszínen ellen rzi. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a körjegyz a kérelmez t 5 napos határid t zésével - az elvégzend tevékenység megjelölésével - felszólítja. 3

4 Rendszeres szociális segély 7. (1) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt esetben a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménnyel együttm ködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése. (2) Az (1) bekezdés szerinti együttm ködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesül személy a) a Munkaügyi Központ által megjelölt id pontokban megjelenési kötelezettségének eleget tesz, és a számára felajánlott munkát elfogadja. b) a Munkaügyi Központtal kötött együttm ködési megállapodás keretében rendszeresen részt vesz a szociális helyzetéhez és mentális állapothoz igazodó programokban. c) a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közrem ködik. (3) Az (1) bekezdésben foglalt együttm ködési kötelezettség tartalmát, követelményrendszerét a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltsége és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény határozza meg és az együttm ködés teljesítésér l havonta tájékoztatja a körjegyz t. Ápolási díj 8. A körjegyz ápolási díjat állapít meg az Szt /A. -ában foglaltak alapján az ápolást ellátó nagykorú hozzátartozó részére. 9. (1) A képvisel -testület által méltányossági ápolási díjat állapíthat meg az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a) a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontjában (a jegyes kivételével) meghatározott nagykorú hozzátartozó (továbbiakban: ápoló), 18. életévét betöltött tartós beteg személy (továbbiakban: ápolt) gondozását, ápolását végzi, b) az ápoló családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át, c) az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel az ápoló személy kora, egészségi állapota és fizikuma alapján alkalmas a feladat ellátására, d) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerz dés nem áll fenn, feltéve, hogy az Szt.3. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott érték vagyonnal nem rendelkezik. (2) A méltányossági ápolási díj iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell: a) a háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt, 4

5 b) jövedelemnyilatkozatot, c) vagyonnyilatkozatot d) az ápoló nyilatkozatát arról, hogy az ápolási tevékenység ellátására kora, egészségi állapota és fizikuma alapján, továbbá az ápolt gondozási és ápolási igényére tekintettel alkalmas, ápoltjával tartási, életjáradéki vagy öröklési szerz dése nincs. (3) Az ápolási díj összege független az ápoltak számától, az ápolási díj havi összege az Szt. 44. (1) bekezdés c) pontja szerint az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.) Átmeneti segély 10. (1) A képvisel -testület által átruházott hatáskörben a polgármester létfenntartását veszélyeztet, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint id szakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére átmeneti segélyt nyújt, az adott évben biztosított költségvetési keretösszeg erejéig. (2) Átmeneti segélyben részesíthet kérelemre, vagy hivatalból az a személy: a) akinek családjában 1 f re számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg. b) egyedülálló esetén az 1 f re számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. c) indokolt esetben (pl. gyermekét egyedül nevel, három és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott) esetében az egy f re jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg. (3) Az átmeneti segély összege rászorultsághoz igazodva, legalább 2000,- Ft, maximum ,- Ft. (4) Rendkívüli méltánylást érdeml esetben /pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdeml körülmény egyedi értékelését követ en. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke ,- Ft-ot nem haladhatja meg. (5) Az átmeneti segély megállapítása el tt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek min sül, ha a rendkívüli méltánylást igényl eset megítélése során a kérelmez lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges. Temetési segély 11. Temetési segély adható az elhunyt eltemetésér l gondoskodó személynek, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és az eltemettet háztartásában él családtagjainak egy f re jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 5

6 összegének 400 %-át. 12. (1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését l számított 60 napon belül lehet el terjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, temetési számlát. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. (3) A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: a nyugdíjminimum három és félszeresével azonos. III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 13. (1) Az alábbi a.) pontban és b.) pontokban szerepl segélyek a hatáskörrel rendelkez szerv döntése alapján meghozott olyan pénzbeli ellátások, melyek egészben vagy részben természetbeni szociális ellátási formában is nyújthatók. Természetben szociális ellátásként nyújtható: a.) a lakásfenntartási támogatás, b.) az átmeneti segély. (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzel segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. (3) A természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a kérelmez szociális körülményei vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószín síthet, hogy a támogatás vagy segély pénzben történ juttatása nem kívánt célra kerülne felhasználásra. Köztemetés 14. A köztemetés elrendelésére a Szt rendelkezései az irányadók. Közgyógyellátás 15. (1) Az Sztv. 50. (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátási igazolvány adható: a.) akinek a családjában az 1 f re jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%- át, egyedül él esetén a 200%-át. 6

7 b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költségének mértéke eléri a nyugdíjminimum 25%-át. (2) A kérelem elbírálásánál a háziorvos, kezel orvos, illetve gyógyszerész - egészségügyi állapotra, a gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz térítési díjára vonatkozó - igazolását is figyelembe kell venni. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 16. Az Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítási eljárásban az Szt át kell alkalmazni IV. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI 17. (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a szociális helyzetük, jövedelmi viszonyuk, egészségi állapotuk miatt önmaguk és eltartásra szoruló hozzátartozóik ellátásáról, élelmezésér l gondoskodni nem tudó személyek részére kedvezményes ellátást nyújt. (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási formák: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés d) jelz rendszeres házi segítségnyújtás e) nappali ellátás. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások biztosítása a 21. -ban foglalt jelz rendszeres házi segítségnyújtás kivételével a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján történik. Intézményi térítési díjak 18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele, valamint a fizetend intézményi térítési díjak a Zalaegerszeg és Térségi Többcélú Kistérségi Tárulás Társulási megállapodásában foglaltak alapján kerülnek megállapításra. 7

8 (2) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a a 17. (3) bekezdésben kijelölt szerv vezet jét l lehet kérni. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) E rendelet kihirdetését követ napon lép hatályba. Kihirdetésér l a helyben szokásos módon a körjegyz gondoskodik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályét veszti a 9/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet. Bak, április 26. Molnár Károly polgármester Császár László körjegyz Záradék: Kihirdetés napja: április 27. Császár László körjegyz 8

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XII.14.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi III. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Apácatorna község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 9/2007.(IX.28.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben