BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról"

Átírás

1 BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás szabályozására, az ellátási formák meghatározására, a jogosultság feltételeinek megállapítására, a szociális ellátás finanszírozásának elveire az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3.. (1), (2), (3) bekezdésében meghatározott személyek közül a ténylegesen Balatoncsicsó községben él magánszemélyekre 2. E rendeletben szabályozott szociális ellátási és gondoskodási formák a következ k: a./ Pénzbeni szociális ellátások: - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - átmeneti segély - temetési segély - születési segély - rendszeres szociális segély - id skorúak járadéka b./ Természetben nyújtott szociális ellátások: - köztemetés - közgyógyellátás - pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható: - átmeneti segély - lakásfenntartási támogatás c./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: - étkeztetés - házi segítségnyújtás 3.. Az Önkormányzat az egyes jogszabályokban meghatározott, továbbá e rendeleten alapuló támogatásokat éves költségvetése terhére biztosítja.

2 II. Eljárási rendelkezések 4..(1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások kérelemre valamint hivatalból állapíthatók meg. (2) A kérelmet a Körjegyz ségen kell benyújtani. (3) A szóbeli kérelemr l jegyz könyvet kell felvenni. (4) A kérelmez t szóbeli el terjesztés esetén a kérelem jegyz könyvi felvételekor, írásban el terjesztett kérelem esetén, annak átvétele után 8 napon belül kell felhívni az ellátás megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások benyújtására. (5) A jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozatoknál, a jövedelem számításánál irányadó id szak - havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél az utolsó 3 hónap, - egyéb jövedelmeknél az utolsó 12 hónap. (6) A szociális ellátásban részesül az ellátás alapjául szolgáló életkörülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni. 5.. Amennyiben az ellátást igényl vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Körjegyz ség megkéri a Megyei APEH igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan. 6.. A hivatal ügyintéz je a segélyt igényl szociális helyzetér l, a szociális ellátásokra vonatkozó kérelmér l tájékozódik. Ennek keretében becsatoltatja az igényl és családja rendszeres jövedelmér l szóló igazolásokat és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, valamint környezettanulmányt készít. 7.. Sürg s esetben, ha az igényl életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, a segély bizonyítási eljárás nélkül az igényl nyilatkozata alapján megállapítható. Ilyen esetben a hivatal a határozathozatalt követ 15 napon belül helyszíni ellen rzéssel vizsgálja a nyilatkozatok valódiságát.

3 8.. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes. 9.. A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem a Sztv a szerint illeti meg az igényl - ket. A személyes adatok védelmér l szóló 1992.évi LXIII. törvény 3../5/ bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni A szociális ellátások kifizetésének és folyósításának rendjét a képvisel testület az alábbiak szerint szabályozza: 1./ Pénzellátások: a./ a megállapított pénzellátás folyósítása átutalási postautalványon, bankszámlára utalással vagy házipénztári kifizetéssel történik. b./ az igényl rendkívüli élethelyzetére való tekintettel a polgármester engedélyezheti az ellátás azonnali készpénzben történ kifizetését. 2./ Természetben nyújtott ellátások: a./ közgyógyellátásnál a Körjegyz ség utalja át a MEPnek a térítést b./ átmeneti segély megállapítása esetén a megállapított támogatás összegét közüzemi díjként a szolgáltatónak a Körjegyz ség folyósítja. 11..(1) Az alábbi szociális ellátások megállapításáról a képvisel testület dönt: - lakásfenntartási támogatás - az Sztv 43/B. (1).bekezdésébe foglalt ápolási díj - átmeneti segély (2) Átruházott hatáskörben els fokon a polgármester dönt az alábbi ellátásokról: - átmeneti segély sürg s esetben vagy természetbeni juttatásként illetve gyógyszersegélyként - temetési segély - születési segély - köztemetés - étkeztetés - házi segítségnyújtás

4 (3)A körjegyz dönt: - id skorúak járadéka - rendszeres szociális segély - közgyógyellátás - az Sztv.41. (1).bekezdésébe és a 43/A. (1).bekezdésbe foglalt ápolási díj III. Pénzbeni szociális ellátások 1. Lakásfenntartási támogatás 12. (1) A képvisel testület a kiegészít lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv.38. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) bekezdésében meghatározott normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek. (2) A kiegészít támogatás összege: 1000 Ft/hó. 3. Ápolási díj 13. Ápolási díj állapítható meg annak a személynek, aki a vele közös háztartásban él 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának gondozását végzi. 14. Nem állapítható meg a 13. alapján ápolási díj a hozzátartozó részére, ha az ápolt olyan vagyonnal rendelkezik, amelyb l ápolásának költségeit fedezni tudja. Az ápolási díj nem állapítható meg, ha az egy f re es jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át meghaladja. 15. Az ápolási díj mértéke a Sztv. 41. /1/ bekezdés esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 100 %-a, a Sztv. 43./A. bekezdése esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-a, a Sztv. 43./B. bekezdése esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a. 16. Az ápolási díj összege magasabb lehet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 130 %-ánál, ha az ápoló két személy ápolását végzi. Ebben az esetben sem lehet több, mint a mindenkori minimálbér. 17. Az ápolási kötelezettség megszegésének min sül, ha az ápolást végz személy több egymást követ napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvet gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, az ellátott és lakókörnyezete megfelel higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megel zésér l.

5 4. Átmeneti segély 18. Átmeneti segélyben részesíthet k kérelemre, vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkez többletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak. Rászorulónak min sül az a kérelmez, akinek családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimumot, egyedülállók esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. 19. (1) Rendkívüli méltánylást érdeml esetben jövedelemre tekintet nélkül adható az átmeneti segély. (2) Az átmeneti segély összegét alkalmankénti támogatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-áig terjed összegben lehet megállapítani. A segély egy évben legfeljebb hat alkalommal adható. (3) Az alkalmanként jelentkez többletköltségek fedezésére - ilyen lehet: tüzel vásárlás, tartós betegség vagy kórházi tartózkodás, beiskolázási költségek, elemi kár - az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújthat. (4) A kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-áig terjedhet, melynek folyósításáról a képvisel testület dönt. Amennyiben a kölcsönigénylés a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg és a késedelmes döntés hátránnyal jár, a képvisel testület utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a polgármestert a döntésre és a kölcsönszerz dés aláírására. (5) A kölcsönt legfeljebb 18 hónapon belül kell visszafizetni, de a minimális törleszt részlet összege: 1000 Ft. A visszafizetés garanciájaként egy készfizet kezes szükséges. 5. Temetési segély 20. (1) A képvisel testület az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-ának megfelel összeg, egyszeri, pénzbeni támogatást nyújt annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésér l gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

6 (2) A jogosultság feltétele, hogy - az eltemettet családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát - hadigondozotti temetési hozzájárulásban nem részesült 6. Születési segély 21. (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150%- ának megfelel összeg támogatásban kell részesíteni azt a Balatoncsicsó községben él családot, ahol gyermek született. (2) A kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat hátlapjára rá kell vezetni. 7. Rendszeres szociális segély 22. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére történ rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának az Sztv.37/A, 37/B, 37/C, 37/D, 37/E, 37/G, 37/H. -ban foglalt rendelkezéseken túl további feltétele, hogy 30 munkanap id tartamú közmunkát, közhasznú munkát vagy a települést érint közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munkát végezzen és a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Balatonfüredi Kirendeltségével m ködjön együtt. (2) Az együttm ködés keretében a kérelmez köteles: - az Önkormányzat hivatalánál és a Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vétetni magát - a segélyre való jogosultság feltételei fennállásának vizsgálatában együttm ködni, a jogosultságot megalapozó feltételekben beállt változást 5 munkanapon belül bejelenteni - az önkormányzat illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott és számára megfelel munkalehet séget elfogadni és a munkát 3 munkanapon belül megkezdeni. - vagy a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó az illetékes munkaügyi központ által szervezett egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló csoportos foglalkoztatáson, tanácsadáson, munkavégzésre történ felkészülési programokon részt venni.

7 23.. (1) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha a kérelmez illetve a támogatott : - a Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vételét nem kéri - a segélyre való jogosultság feltételei fennállásának vizsgálatában nem m ködik együtt, a jogosultságot megalapozó feltételekben beállt változást 5 munkanapon belül nem jelenti be - az önkormányzat illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott és számára megfelel munkalehet séget nem fogadja el - vagy a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó az illetékes munkaügyi központ által szervezett egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló csoportos foglalkoztatáson, tanácsadáson, munkavégzésre történ felkészülési programokon nem vesz részt (2) Az együttm ködési kötelezettség súlyos megszegésének min sül, ha a kérelmez illetve a támogatott: - a Munkaügyi Központnál a nyilvántartásba vétel kérelmezését felszólítás ellenére elmulasztja - a segélyre való jogosultság feltételei fennállásának vizsgálatában valótlan adatokat közöl - a jogosultságot megalapozó feltételekben beállt változást 5 munkanapon belül nem jelenti be és erre vonatkozóan igazolási kérelmet sem terjeszt el - az önkormányzat illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott és számára megfelel munkalehet séget kétszer nem fogadja el - felajánlott munkát 3 munkanapon belül nem kezdi meg, illetve munkaviszonya rendkívüli felmondás a munkavállaló részér l címén sz nik meg. (3) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének esetében annak id pontjától 90 naptári nap id tartamban a rendszeres szociális segély csökkentett összegben az egyébként járó összeg 50 %-ában -állapítható meg illetve folyósítható. (4) Az együttm ködési kötelezettség súlyos megszegésének esetében a rendszeres szociális segélyt megállapítani nem lehet illetve a megállapított ellátást a súlyos megszegés id pontjától meg kell szüntetni.

8 8. Id skorúak járadéka 24. Az id skorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell jelen rendelet 3. sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló okiratot. IV. Természetben nyújtott szociális ellátások 9. Köztemetés 25. A községben elhunyt személy közköltségen történ eltemettetésér l a polgármester dönt. 26. Köztemetésként csak a helyben szokásos, legolcsóbb temetés rendelhet el. 10. Közgyógyellátás 27. A körjegyz méltányosságból megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát annak, akinek a családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de 150 %-át illetve egyedülálló esetén 200 %-át nem éri el és a havi gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költsége jövedelmének 10 %-át meghaladja. 11. Lakásfenntartási támogatás 28. A rendelet 12. -ban meghatározott feltételek esetén természetbeni lakástámogatás nyújtható úgy, hogy a közüzemi díjakat, vagy annak egy részét átvállalja az Önkormányzat. Ebben az esetben a lakástámogatás összegét közvetlenül a közüzemi szolgáltató számlájára kell átutalni. 12. Átmeneti segély 29..(1) A rendelet 18. -ában meghatározott feltételek megléte esetén az átmeneti segély adható természetbeni juttatásként élelmiszercsomag, tüzel segély, gyermekintézményi térítési díj, vásárlási utalvány formájában, vagy az igényl költségeinek közvetlen átvállalásával.

9 30. (1) Az önkormányzat havi rendszeres gyógyszertámogatásban részesíti azt az igényl t, akinek családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és igazolt havi gyógyszerköltsége a jövedelme 10 %-át meghaladja. A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, melyet 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (2) Az önkormányzat havi rendszeres gyógyszertámogatásban részesíti azt az igényl t, akinek családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de 125 %-át nem éri el és igazolt havi gyógyszerköltsége jövedelme 10 %-át meghaladja. A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 35 %- a, melyet 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (3) Az önkormányzat havi rendszeres gyógyszertámogatásban részesíti azt az igényl t, akinek családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át meghaladja, de 150 %-át nem éri el és igazolt havi gyógyszerköltsége jövedelme 15 %-át meghaladja. A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 30 %- a, melyet 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (4) Az önkormányzat havi rendszeres gyógyszertámogatásban részesíti azt az egyedülálló igényl t, akinek családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de 175 %-át nem éri el és igazolt havi gyógyszerköltsége jövedelme 15%-át meghaladja. A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 40 %-a, melyet 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. V. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 13. Étkeztetés 31. A képvisel testület felhatalmazása alapján a polgármester az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésér l gondoskodik, akik ezt önmaguknak, illetve eltartottaiknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

10 32. Az étkeztetésben részesített az ellátásért térítési díjat köteles fizetni. 33. (1) A térítési díj mértéke az étel adagonkénti árával azonos, ha az igénybevev családjában az egy f re es jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át meghaladja. (2) a)amennyiben a kérelmez családjában az egy f re es jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét meghaladja, de másfélszeresét nem éri el, az ebéd térítési díjából 25 % b/ amennyiben a kérelmez családjában az egy f re es jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét nem éri el, az ebéd térítési díjából 35 % kedvezmény adható. Házi segítségnyújtás 34. Az önkormányzat az arra rászorulóknak a házi segítség nyújtást eseti megbízás illetve szerz dés alapján az igényl havi jövedelmének 20 %-áig terjed mérték díj ellenében biztosítja. 35. A családsegítést, a jelz rendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás által m ködtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ útján látja el. VI. Záró rendelkezések 35. Ez a rendelet az évi III. törvénnyel és a végrehajtására kiadott 63/2006.(III.27.), Korm. számú, a 29/1993.II.17.) Korm. számú, a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendeletekkel valamint az LXIII. törvénnyel együtt alkalmazandó. 36. A május 1. el tt megállapított munkanélküliek jövedelempótló támogatására fennálló jogosultság esetén a április 30-án hatályban lév szabályok alapján kell eljárni.

11 37. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. egyidej leg az 5/2006. (II.23.) rendelet hatályát veszti. Schumacher József polgármester Sólyom Gyuláné dr. körjegyz Kihirdetve: december 19. Sólyom Gyuláné dr. körjegyz

4/2010.(II.16.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról

4/2010.(II.16.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2010.(II.16.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról Tagyon község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja, alapelvei

1. A rendelet célja, alapelvei Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.24) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól Bakonyszentkirály Községi

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében,

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2007.( VI. 1. ) rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2007.( VI. 1. ) rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2007.( VI. 1. ) rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 9/2007.(IX.28.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi

Részletesebben