MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról"

Átírás

1 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) és (3) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy az Szt. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően, meghatározza az Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. (2) A szociális segítséget mind olyan esetben, amikor lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét ezáltal erősítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben, 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre, amennyiben Mosonszolnok község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. (2) Szociális szolgáltatások tekintetében e rendelet hatálya kiterjed Mosonszolnok község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező életvitelszerűen a község területén élő személyekre, hajléktalan személyekre.

2 II. fejezet Pénzbeli szociális ellátások Aktív korúak ellátása 3. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Mosonszolnok község Önkormányzata a Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. 4. Az együttműködés eljárási szabályai (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy (az egészségkárosodott személy kivételével) az ellátása megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni Mosonszolnok község Önkormányzatával, valamint az önkormányzat által kijelölt szervként a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Mosonszolnok községbe kihelyezett családgondozójával. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az együttműködés keretében köteles: - a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartás vétel miatt megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, - a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő programról, - teljesíteni a beilleszkedési programban foglaltakat, - az Szt-ben foglalt egyéb kötelezettségének eleget tenni. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személy az együttműködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül bejelenteni az Önkormányzat, illetve a családgondozó felé. Az akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles hitelt érdemlően igazolni, melynek megalapozottságát a családgondozó köteles vizsgálni. 2

3 (4) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segély folyósításának ideje alatt az együttműködés keretében a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. (10), (11) és (12) bekezdéseiben foglal rendelkezéseknek köteles eleget tenni. A beilleszkedési programok típusai 5. A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki: - munkaerő-piaci integrációt célzó oktatáson, képzésen való részvétel, - munkavégzésre történő felkészülést segítő program, vagy ehhez kapcsolódó - életmódformáló tanácsadás, szociális, mentális képességek fejlesztése (álláskeresők klubja, kommunikációs tréning, személyiségfejlesztő tréning stb.), - az aktív korú ellátott személy saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok, - hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok, - munkaügyi központtal való együttműködés, önálló munkahely keresésének, lehetősége, aktív álláskeresés. Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei, következményei 6. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú ellátott személy: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél, b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, d) a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre, e) a számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, f) közfoglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg. 3

4 (2) Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy 2 éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 7. A lakásfenntartási támogatás megállapítására Mosonszolnok község Önkormányzata a Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. Ápolási díj 8. (1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága méltányosságból - a törvény által előírt feltételek mellett ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a. (2) Az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét: a) ha az ápolt személy, illetve a lakókörnyezet gondozatlan, rendezetlen állapotban van, b) ha az ápolt személy élelmezéséről nem, vagy hiányosan gondoskodik, c) ha az ápolt háziorvosával nem tartja rendszeresen a kapcsolatot, illetőleg az ápolt gyógyszerezéséről nem gondoskodik. (3) A megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg. Átmeneti segély 9. (1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére adható, akiknek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg: a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át, 4

5 b.) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, c.) teljesen egyedül álló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185 %-át, d.) olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek, illetve a családban fogyatékos felnőtt él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át. (2) Átmeneti segély a rászorult kérelmére vagy bármely más személy javaslatára továbbá hivatalból is adható. (3) A segély iránti kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjesztetni a Mosonudvar és Mosonszolnok és Mosonudvar Községek Körjegyzősége körjegyzőjénél, vagy Mosonszolnok Község Polgármesterénél. (4) A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a család jövedelméről szóló igazolás(oka)t, jövedelem nyilatkozato(ka)t. Amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok - a bizottság megítélése szerint - nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi döntést, b) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá kárbecslés és javítás költségeinek előzetes kalkulációját, c) többletkiadás esetén a közüzem által kiállított igazolást a számla öszszegéről. (5) Az átmeneti segély alkalmanként megállapított összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot. (6) Az átmeneti segély formái: - pénzbeli segély - természetbeni segély - közüzemi díj átvállalása. (7) Az átmeneti segélyt úgy kell megválasztani, hogy az maradéktalanul szolgálja a segélyben részesült érdekét. (8) Természetbeni juttatásként kell a segélyt megállapítani, ha a segély céljának elérése készpénzben történő kifizetéssel nem látszik biztosítottnak. (9) Amennyiben átmeneti segély pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. 5

6 (10) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés) a rendkívüli élethelyzetbe került személy részére jövedelmére tekintet nélkül évente legfeljebb egy alkalommal átmeneti segély adható, amelynek összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500 %-át. (11) Különös méltánylást érdemlő, sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl.: elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés, haláleset), a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, rendkívüli átmeneti segélyt állapítson meg, melynek összege maximum: ,- Ft. Temetési segély 10. (1) Temetési segélyben az az eltemettető részesíthető, akinél az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át. (2) A Képviselő-testület a helyben szokásos temetés költségét ,- Ft-ban állapítja meg. (3)A segély összege a helyben szokásos temetési költség 10 %-a. (4) A temetési segély megállapítása iránt eljárásban a kérelemhez be kell mutatni: - a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát, - ha a haláleset más település önkormányzatának területén történt, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, - jövedelemigazolásokat. Szociális kölcsön 11. (1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága kétévente egy alkalommal kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászorult személyt, aki olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadása merült fel, amely veszélyezteti a saját és családja létfenntartását. (2) A szociális kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladhatja meg, a visszafizetés időtartama: maximum 12 hónap. (3) A kölcsönnyújtás feltételeit szerződésben kell rögzíteni. (4) A kölcsönt a folyósítás időpontját követő hónaptól kezdődően, havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. 6

7 (5) Különös, méltánylást érdemlő esetben (önkormányzati feladatot lát el) a Képviselő-testület szociális kölcsönt állapíthat meg egyéni elbírálás alapján - maximum Ft összegig. Ez esetben a visszafizetés időtartama: maximum 5 év. (6) A kamatmentes kölcsönnek a kérelemben megjelöltektől eltérő célú felhasználása esetén a jogosult a kölcsön, illetve hátralékos összege, valamint a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamata azonnali visszafizetésére kötelezhető. (7) Aki fizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság az ismételten benyújtott kérelem teljesítését elutasíthatja. (8) A támogatást kétévente egyszer lehet igénybe venni, kivétel haláleset esetén. Beiskolázási segély 12. (1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága beiskolázási segélyben részesíti azokat a.) a gyermekes családokat, akiknek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, b) gyermeküket egyedül nevelő szülőket és a magasabb összegű családi pótlékban részesülő családokat, ahol az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át. (2) A beiskolázási segély évente egyszer tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig nyújtható be, a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából. (3) A beiskolázási segély legmagasabb összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 19 %-át nem haladhatja meg és azt elsősorban pénzben kell kifizetni. (4) Ha a beiskolázási segély célirányos felhasználása nem látszik biztosítottnak, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. (5) A beiskolázási segély az általános iskolai és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatók részére állapítható meg kérelemre, hivatalból vagy az oktatási intézmény jelzésére. 7

8 III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 13. (1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, természetben nyújtott ellátásként is megállapíthatja. (2) A pénzbeli támogatás természetben nyújtott ellátásként nyújtott biztosításáról az a szerv dönt, amely pénzbeli ellátás adott formája tekintetében hatáskörrel rendelkezik. Közgyógyellátás 14. (1) Szociális rászorultnak kell tekinteti és méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető orvosi javaslatra kérelemre az a személy, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg: a.) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, b.) gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve olyan család esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, c.) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. d) az egy főre számított jövedelem számításánál a havi rendszeres gyógyító ellátás költségét csökkentő tényezőként kell figyelembe venni. e) Jövedelemhatárra, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségre tekintet nélkül az a személy, akinek életviteléhez háziorvosi igazolás alapján - gyógyászati segédeszközök használata szükséges. 8

9 IV. fejezet Alapszolgáltatások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 15. Az étkeztetés feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, társulási megállapodás alapján történik. Házi segítségnyújtás 16. A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, társulási megállapodás alapján történik. Családsegítés 17. A Családsegítés feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, társulási megállapodás alapján történik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 18. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, társulási megállapodás alapján történik. Záró rendelkezések 19. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 9

10 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet és a rendeletet módosító 4/2008.(II.29.), a 3/2009.(III.25.) és a 7/2009.(IX.24.) rendeletek. Mosonszolnok, február 23. Török Sándor polgármester Gálné dr. Takács Eszter körjegyző Záradék: Kihirdetve! február 23. Gálné dr. Takács Eszter körjegyző 10

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben