SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2 Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 10.. (1) bekezdése, 25.. (3) bekezdés b.) pontja, 26.., 32.. (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, 38.. (1) bekezdés c.) pontja, valamint a (9) bekezdése, 43/B.. (1) bekezdése, 45.. és 46., a 47.. (2) és (5) bekezdése, 48.., 50.. (3) bekezdése, 55.. és az 55/C.. felhatalmazása alapján a felnõtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2007. (III. 21.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 4.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Ha e rendelet eltérõ szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet az adósságkezelési szolgáltatás kivételével a polgármesteri hivatal hatósági osztályánál lehet elõterjeszteni, kizárólag a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. 2. A R. 5. (5) bekezdés második mondata hatályát veszti. 3. A R. 6. (1) és (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján hozza meg. (2) Mellõzni lehet új környezettanulmány felvételét, ha a kérelmezõnél a kérelem benyújtását megelõzõen 1 éven belül már készült környezettanulmány, és vélelmezhetõ, hogy körülményeiben nem állt elõ változás. 4. A R. 7. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhetõ, a részletfizetés idõtartama azonban nem lehet hosszabb, mint 12 hónap. 5. (1) A R. 9. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert költség a lakás hasznos alapterülete és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben Ft évet követõen a havi költség összegét az éves központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg. (2) A R. 9. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A támogatást csak az ingatlanba állandó, vagy tartózkodási hellyel bejelentett személy veheti igénybe. (3) A R. 9. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3 (5) A támogatásra nem jogosult, aki az Sztv.4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik. 6. A R a az alábbiak szerint módosul: A támogatás az egy lakásban életvitelszerûen együtt lakó személyek számától függõen a következõ alapterületû lakásokhoz nyújtható: Személyek száma Szobaszám Alapterület 2 személyig 2 szoba 65 m2 4 személyig 3 szoba 75 m2 5 személytõl 4 szoba 100 m2 Minden további személy esetén további 5 m2 7. A R. 11. az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A már megállapított támogatás a 13. (1) bekezdésében foglalt esetekben egyösszegben folyósítandó. 8. (1) A R. 14. (2)-(4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (2) Az Sztv. 43/B. (1) bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az a személy, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy a) a gondozás más módon nem oldható meg, vagy a gondozás más módja az önkormányzat számára nagyobb költséget jelentene, és b) keresõtevékenységet nem folytat illetve munkaideje - az otthon történõ munkavégzés kivételével és a napi 4 órát nem haladja meg c) a kérelmezõ családjában az egy fõre számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélõ esetén annak 250 %-át nem haladja meg, - jövedelemszámításnál figyelembe kell venni az ápolt jövedelmét is. (3) Az ápolási díj havi bruttó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ával azonos. (4) A kérelmezõ lakcímének az ápolt lakcímével meg kell egyeznie. (2) A R (5) bekezdésétõl kezdõdõen a bekezdések számozása eggyel növekszik. 9. A R. a következõ 14/A. -sal egészül ki: Rendszeres szociális segély (1) Annak a személynek, aki vállalja a beilleszkedést segítõ programban való részvételt és megfelel a Sztv aiban foglaltnak, aktív korúak rendszeres szociális segélyre való jogosultságát állapítja meg a jegyzõ. (2) A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a Hatósági Osztályán lehet benyújtani. (3) A jegyzõ a határozat egy példányát megküldi a Családsegítõ és a Gyermekjóléti Szolgálatnak (továbbiakban: Szolgálat) és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltségének. (továbbiakban: Munkaügyi Központ)

4 (4) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül köteles megjelenni a Munkaügyi Központnál és a Szolgálatnál, ahol nyilvántartásba veszik. (5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (4) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenik meg a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a családgondozó 10 napon belül az otthonában felkeresi. Amennyiben a családgondozó nem tudja felvenni a kérelmezõvel a kapcsolatot, illetve a kérelmezõ nem veteti nyilvántartásba magát és távolmaradásának okát sem igazolja, a Szolgálat kezdeményezésére a rendszeres szociális segélyt a jegyzõ megszünteti. (6) A Szolgálat családgondozója az együttmûködés megkötésétõl számított 15 napon belül továbbítja a megállapodást a jegyzõnek. (7) A nyilvántartásba vételtõl számított hatvan napon belül a Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítõ programot, arról a segélyben részesülõ személlyel írásban megállapodást köt, melyrõl értesíti a jegyzõt. (8) A nem foglalkoztatott személy teljesíti a beilleszkedést segítõ programban és az együttmûködési megállapodásban rögzített kötelezettségeit, melynek keretében részt vesz a számára meghatározott foglalkozásokon, tanácsadáson. (9) A beilleszkedési program típusai: a) egyéni foglalkozás keretében: - képességfejlesztés - önbizalom-erõsítés - egyéni életvezetési tanácsadás - kommunikációfejlesztés - konfliktuskezelés - képzésben való részvétel - adósságcsapdák elkerülésének fejlesztése - havi közüzemi számlák befizetésének bemutatása b) csoportos foglalkozáson: - életvitel, életformáló csoport - álláskeresést ösztönzõ csoport (Álláskeresõ Teaház, Állásbörze) - háztartásgazdálkodási csoport - képességfejlesztõ csoport - munkavégzésre felkészítõ foglalkozás (10) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy a Szolgálattal kötött megállapodásban vállalt együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény írásbeli figyelmeztetés után javaslatot tesz a jegyzõnél a szociális segély megszüntetésére. (11) A Szolgálat a nem foglalkoztatott személlyel történõ együttmûködés során tapasztaltak alapján szükség esetén (pl. a segélyezett szociális és mentális helyzetének javulása vagy romlása esetén) a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a beilleszkedést segítõ programot, melyrõl értesíti a jegyzõt. 10. A R. 15. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Amennyiben a kérelmezõ vagyoni, jövedelmi, egészségügyi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhetõ, hogy létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzetbe kerül és azt önmagától nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott idõtartamra, - de legfeljebb 3 hónapra szóló - és havi rendszerességgel fizetendõ átmeneti segély állapítható meg, amennyiben

5 a) családjában az egy fõre esõ jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) az egyedülélõ személy, jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -a. 11. A R. 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettetõ, ha az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedülélõ személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át A R (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülélõ személy esetén 300 %-a. 13. (1) A R. 23. (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: (3) A támogatás az egy lakásban életvitelszerûen együtt lakó személyek számától függõen a következõ alapterületû lakásokhoz nyújtható: Személyek száma Szobaszám Alapterület 2 személyig 2 szoba 65 m2 4 személyig 3 szoba 75 m2 5 személytõl 4 szoba 100 m2 minden további személy esetén további 5 m2 (2) A R (6) bekezdése hatályát veszti. 14. A R. 27. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A (2) bekezdés b) pontja alól kivételt képez: a) az unoka részére kirendelt gyám nagyszülõ, b) fogyatékos, I-II. csoportú rokkant, vagy öregségi nyugdíjban részesülõ kérelmezõ, annak házastársa, vagy élettársa egyenes ági rokona. 15. A R. 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, rokkantság esetén a leszázalékolásról szóló határozatot, valamint a szemétszállítást végzõ gazdasági egységnek a kérelmezõ nevére kiállított számláját, és a nemleges tartozásról szóló igazolását, valamint a vagyonnyilatkozatot. 16.

6 A R. 29/A. (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti. 17. A R. 31. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A megállapított támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja a) az ügyfél és közüzemi szolgáltató által megkötött szerzõdés alapján a közmûvet biztosító számlaszámára vagy b) az ügyfél általi befizetés igazolása után az ügyfél által megadott címre, vagy számlaszámra. 18. (1) A R. 39/A. -ának számozása 39. -ra változik, egyben az eredeti 39.. számozása 39/A. -ra változik. (2) A R 39. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul. (1) A jelen rendeletben szabályozott átmeneti segély, temetési segély, gyógyszerköltség átvállalás, szemétszállítási támogatás és közmûfejlesztési támogatás ellátásokat a döntésre jogosult kivételes méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmezõ nem felel meg az adott ellátási forma feltételeinek. (2) Adósságkezelési támogatást és lakásfenntartási támogatást a döntésre jogosult kivételes méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, amennyiben a jövedelem az e rendelet 23. (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt és/vagy az alapterület a rendelet 23. (3) bekezdésében meghatározott alapterületet 30 %-kal meghaladja. (3) A R a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: (3) A képviselõ-testület kivételes méltányosságból támogatást állapíthat meg az e (1) és (2) bekezdésében nem szabályozott esetekben. (4) E szerint kivételes méltányosság gyakorolható különösen abban az esetben, ha a kérelmezõt és családját elemi kár, katasztrófa, betegség, vis maior helyzet sújtja, továbbá az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmezõ vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. 19. Hatálybalépés A R. 39/A. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A 14/A. hatálybalépésével egyidejûleg az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyt igénylõ személyek együttmûködési kötelezettségérõl szóló 14/2000. (V.26.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szigetszentmiklós, június Pammerné Gaál Ágnes sk. jegyzõ Szabó József sk. polgármester

7 ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete ezen rendeletét a június 25-ei ülésén alkotta, június 26. napján kihirdetésre került. Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben