Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET"

Átírás

1 Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 10. (1) bek., 25. (3) bek. b) pont, 32. (1) bek. b) pontja és (3) bek., 37/A. (3) bek., 43/B. (1) bek. és (3) bek., 45. (1) (3) bek., 46. (1) bek., 50. (3) bek., 62. (2) bek., 92. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa a Süttő Község Önkormányzata által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat alapján lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban: Hivatal). 3. (1) A megállapított támogatásokat a Hivatal folyósítja az alábbiak szerint: a) az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az ápolási díjat, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

2 2 b) az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a döntést követő 8 napon belül, illetőleg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően azonnal. (2) A támogatások kifizetése történhet: házipénztárból, postautalványon vagy lakossági folyószámlára utalással, intézményekhez, szolgáltatókhoz történő utalással. 4. E rendelet szerinti támogatások megállapításával kapcsolatos ügyek elektronikus úton nem intézhetők. 5. A Képviselő-testület az Sztv. által hatáskörébe utalt ápolási díjjal, átmeneti segéllyel (időszakos támogatásként nyújtott) kapcsolatos hatásköreit a Szociális Bizottságra, átmeneti segéllyel (eseti támogatásként nyújtott), temetési segéllyel kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át. II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 6. Aktív korúak ellátása (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével az együttműködésre kijelölt szerv a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (továbbiakban Szolgálat). (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Szolgálattal. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében a.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát a Szolgálatnál, b.) írásban megállapodik a Szolgálattal a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról, c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d.) köteles a Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni.

3 3 (4) A beilleszkedést segítő programok típusai: a.) egyéni képességeket fejlesztő program, b.) életmódot formáló foglalkozás, c.) munkavégzésre történő felkészítő program. (5) A Szolgálat kötelezettségei: - figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megjelölt határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, a segélyben részesülőket nyilvántartásba veszi; - tájékoztatja a segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól; - a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül elkészíti a személyre szabott beilleszkedési programot; - a beilleszkedési programról kötött megállapodás egy példányát megküldi a jegyzőnek; - a Szolgálat vezetője három havonta tájékoztatja a jegyzőt a segélyezett együttműködési kötelezettségének teljesítéséről; - a Szolgálat az együttműködési kötelezettség megszegéséről 15 napon belül tájékoztatja a jegyzőt; - éves értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, melyet írásban megküld a jegyzőnek. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem jelenik meg a Szolgálatnál és távolmaradásának okát 5 napon belül nem igazolja; b.) a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem köt megállapodást; c.) a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem jelenik meg és távolmaradásának okát nem tudja igazolni; d.) a beilleszkedést elősegítő programban meghatározottakat nem hajtja végre. 7. Ápolási díj (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltötte, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha a kérelmező munkaviszonyát ápolási kötelezettségének teljesítése miatt szüntette meg, vagy szünetelteti, illetve ápolás miatt munkaviszonyt nem tud létesíteni, valamint az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó.

4 4 (2) Ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 8. Átmeneti segély (1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetőleg az terjesztheti elő, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez. (2) Rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 9. (1) Átmeneti segély formái: a) eseti segély, b) gyógyszertámogatás, c) időszakos támogatás. c) Az eseti segély a tárgyév folyamán legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg, az időszakos támogatás legfeljebb 6 hónapra adható. d) A gyógyszertámogatás iránti kérelem benyújtásakor a gyógyszerköltségről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. e) Az eseti segély összege alkalmanként legfeljebb ,-Ft, több alkalommal való segélyezés esetén a tárgyévben folyósított átmeneti segély összege legfeljebb ,-Ft lehet. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülés (pl: elemi csapás, súlyos baleset, illetve betegség) miatt egyszeri ,-Ft-ig terjedő átmeneti segély nyújtható Temetési segély (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem éri el.

5 5 (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéről minden év január 15-ig a községben temetkezési szolgáltatást végző Cs és Cs Temetkezési és Végtisztességet Szolgáltató Bt. adatot szolgáltat. (3) A temetési segély összege a (2) bekezdésben meghatározott összeg 20 %-a. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 12. Közgyógyellátás Közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át; b) havi rendszeres gyógyító ellátásainak összege eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 13. A községi önkormányzat működési területén az arra rászoruló polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a következőket biztosítja: a./ étkeztetés, b./ házi segítségnyújtás, c./ családsegítés. 14. Étkeztetés (1) Az Önkormányzat az étkeztetést az Szt ában foglaltak szerint biztosítja. (2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, így különösen

6 6 a.) b.) 60. életévét betöltötte, vagy korhatárra tekintet nélkül, akinek ba.) egészségi állapota, vagy bb.) fogyatékossága, vagy bc.) pszichiátriai betegsége, vagy bd.) szenvedélybetegsége, vagy be.) hajléktalansága ezt indokolja. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 22-23/A. szerinti fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni: a.) a (2) bekezdés ba.) és bd.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b.) a (2) bekezdés bb.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot, c.) a (2) bekezdés bc.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, d.) a (2) bekezdés be.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. (8) Az étkeztetés biztosításának módja a süttői Márvány Vendéglő konyhájáról történik. (9) Az étkeztetés iránti kérelmet a Szépkorúak Idősek Otthona vezetőjénél lehet előterjeszteni. (10) Az étkezés igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni. (11) Az étkezés biztosításáról és a fizetendő személyi térítési díj összegéről a megállapodásban kell tájékoztatni az igénylőt.

7 7 (12) Az étkezés adott évre érvényes intézményi térítési díját külön rendelet tartalmazza. 15. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szépkorúak Idősek Otthona vezetőjénél lehet előterjeszteni. (2) Az ellátásba való felvételről az igénylővel kötendő megállapodásban kell rendelkezni. (3) A házi segítségnyújtást az önkormányzat alapellátásként biztosítja. (4) Az ellátás igénybevételéért 590,-Ft/óra intézményi térítési díjat állapít meg. 16. Családsegítés A családsegítés szociális alapszolgáltatást társulás keretében a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (székhely: Lábatlan, Zalka M. ltp. 5.) útján biztosítja az önkormányzat. Süttőn a Szolgálat a Rákóczi F. út 30. szám alatt minden hónap első szerdáján működik. 17. A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák megszűnnek: - a térítési díj fizetési kötelezettség nem teljesítésével, - az ellátott halálával, - az ellátott az igénytől eláll. 18. Szociálpolitikai kerekasztal Süttő Község Szociálpolitikai kerekasztalának tagjai: - Süttő Község Képviselő-testületének Szociális Bizottságának elnöke, - Süttő Község Polgármesteri Hivatalának szociális igazgatási előadója, - Süttő község háziorvosa, védőnője, - Általános Iskola és az óvoda gyermekvédelmi felelőse, - Süttői Római Katolikus egyházközösség elnöke, - Vöröskereszt Helyi Szervezetének vezetője.

8 8 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) E rendelet a év március hó 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 11/2010.(IX.20.) és a 6/2011. (II.17.) rendeletekkel módosított 10/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelet. Süttő, február 2. Czermann János polgármester Dr. Józó Antal jegyző

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben