Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról"

Átírás

1 Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, ában, 32. (1) és (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (2) bekezdésében, 45. (1)-(4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 29. valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed Osli község területén élő a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. (1) b), c), d), (2), (3) bekezdésében meghatározott személyekre, c) a Sztv. 6. -ban meghatározott hajléktalan személyekre. d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre. II. FEJEZET PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása (Sztv /C. -hoz) 2. (1) A Sztv. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a támogatás folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával. (2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: a) a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben, b) a személyi adataiban, szociális helyzetében és családi körülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni, c) a Családsegítő Szolgálattal való folyamatos együttműködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább kéthavonta megjelenni a szolgálatnál.

2 (3) A Családsegítő Szolgálat a segélyezett személy részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, beilleszkedési programokat szervez, és az együttműködésre kötelezettel a programokban való részvételről megállapodást köt. (4) A beilleszkedést segítő program típusai: a) kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálat családgondozójával, egyéni családsegítés, a megfelelő ellátások személyre szabott igénybevételére ösztönzés b) életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel c) egészségügyi, szociális és mentális állapot javítást célzó foglalkozások, tanácsadás d) csoportos készségfejlesztő tréningek (5) Az együttműködés megszegésének esetei: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül nem keresi fel a Családsegítő Szolgálatot és nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét b) az együttműködés során a megadott időpontokban nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálat családgondozójánál c) nem működik együtt a beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában (6) Az együttműködési kötelezettség megszegését a Családsegítő Szolgálat 5 munkanapon belül írásban jelzi a jegyzőnek. (7) Az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő, amennyiben a közfoglalkoztatásban való részvételt önként vállalja és a közfoglalkoztatása a közfoglalkoztatási terv alapján biztosítható, a polgármester az önkormányzat nevében legfeljebb l éves időtartamra megállapodást köt. Méltányossági ápolási díj (Sztv hoz) 3. (1) A Sztv. 43/B. (1) bekezdése szerinti méltányossági ápolási díj megállapítása a Sztv ai alapján történik. (2) Az ápolási díjra az az igénylő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetében a 150 %-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható. Önkormányzati segély (Sztv hoz) 4. (1) Önkormányzati segélyben részesíthető, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át, egyedül élőknél ennek 200 %-át nem haladja meg. (2) Önkormányzati segélyt kaphatnak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen:

3 - betegséghez, - halálesethez, - elemi kár elhárításához, - a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, - iskoláztatáshoz, - a gyermek fogadásának előkészítéséhez, - a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, - a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Önkormányzati segély adható a) egyszeri alkalommal melynek összege legalább 2.000,-Ft, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át., valamint b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 2.000,- Ft, de legfeljebb ,- Ft lehet. c.) Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege nem haladhatja meg a Ft-ot és egy év alatt vissza kell fizetni. d.) Az (5) bekezdés f.) pontban foglalt esetben az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. e.) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. f.) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. (4) Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (5) Természetbeni juttatások az alábbiak lehetnek: a) élelmiszervásárlás b) tüzelő vásárlás c) tankönyv-, tanszervásárlás d) közüzemi díj kifizetése e) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése f.) elhunyt személy eltemettetéséhez történő hozzájárulás (6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt juttatások esetében vásárlási utalvánnyal történhet a segélyezés. Az (5) bekezdés c), d) és e) pontjaiban foglalt juttatások esetében a segélyt az oktatási nevelési intézmény, illetve a közüzemi szolgáltató részére történő átutalással is lehet folyósítani.

4 (7) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően átmeneti segélyben részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki - természeti csapás, katasztrófa, baleset, betegség miatt - rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmezô a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. (8) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. Szülési támogatás (Sztv hoz) 5. (1) Szülési támogatásra jogosult az a szülő, akinek gyermeke született. (2) A szülési támogatás összege gyermekenként Ft. (3) Szülési támogatást a gyermek születését követő 30 napon belül lehet igényelni. III. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Köztemetés (Sztv hoz) 6. A köztemetés elrendelése a Sztv a alapján történik. Méltányossági közgyógyellátás (Sztv hoz) 7. Méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek a) a családjában az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át b) egyedül élő személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. IV. FEJEZET A PÉNZBELI- ÉS A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 8. (1) A pénzbeli és a természetbeni ellátások tekintetében a képviselő-testület és a polgármester jár el.

5 (2) A képviselő-testület dönt: önkormányzati segély 4. (3) bekezdés c.) pontjáról, méltányossági ápolási díjról (3. ), (3) A polgármester dönt: az önkormányzati segélyről (kivéve a 4. (3) bekezdés c.) pontját), a szülési támogatásról (5. ), a köztemetésről (6. ), méltányossági közgyógyellátásról (7. )és a szociális étkeztetésről (11. ), személyi térítési díj csökkentésről, vagy elengedésről (15. (3) bek.) 9. (1)A ellátás kérelemre és az Sztv. 45. (8) bekezdés alapján hivatalból is előterjeszthető a Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltségén (9354 Osli, Fő utca 9.). Az 1. melléklet szerinti kérelem formanyomtatvány a hivatalban elérhető. (2) A kérelemhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet átal említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni. (3) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelmeknél a megelőző 1 hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelőző 12 hónap átlagát kell figyelembe venni. (4) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi- és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Errôl a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható, de a 3. és a 4. (3) bekezdés c.) pontja esetében a környezettanulmány elvégzése kötelező. A környezettanulmányt a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat családgondozója végzi. (6) A polgármester a 3. szerinti megállapító jogerős határozat egy példányát megküldi a Családsegítő Szolgálat vezetőjének. A szolgálat családgondozója negyedévente ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését. (7) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (8) A kérelmező kezéhez fizetendő támogatások kifizetése az ügyfél kérése szerint történhet: házipénztárból vagy lakossági folyószámlára való átutalással. V. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK 10. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások körében az önkormányzat biztosítja:

6 a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítő szolgáltatást, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, e) támogató szolgálatot biztosít. f.) gyermekjóléti szolgálat g.) gyermekek napközbeni ellátása Étkeztetés (Sztv hoz) 11. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a.) koruk b.) egészségi állapotuk c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte. Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud. Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti támogatásban részesül. Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) Az étkeztetés történhet a) házhoz szállítással, b) a jogosult általi elvitellel. (4) A szociális étkeztetést az önkormányzat a konyhája útján biztosítja. Házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (Sztv. 63. és 64. és 65. és 65/C. -hoz) 12. (1) A házi segítségnyújtással, a családsegítéssel és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő feladatokat az önkormányzat a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával látja el.

7 (2) A támogató szolgálattal összefüggő feladatokat az önkormányzat a Magyar Máltal Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződés keretében látja el. Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt hoz) 13. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál lehet. Gyermekek napközbeni ellátása (Gyvt hoz) 14. A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat óvoda fenntartása útján biztosítja. Térítési díj (Sztv hoz, és a Gyvt és hoz) 15. (1)Az Sztv (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendelete határozza meg. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. (3) A személyi térítési díjat kérelemre a polgármester csökkentheti, vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett: a.) időszakos létfenntartási gondokkal küzd, b.) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyigdíj legkisebb összegének 150 %-át. VI. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK HATÁSKÖREI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (Sztv hoz) 16. (1) Az étkeztetés iránti kérelmet a Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltségén (9354 Osli, Fő utca 9.) lehet előterjeszteni. (2) A házi segítségnyújtás, a családsegítés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Kapuvári Családsegítő Intézet Családsegítő Szolgálata ügyintézőjénél lehet előterjeszteni a szolgálat által Osli községben tartott ügyfélfogadási időben. A kérelemről a szolgálat intézményvezetője dönt.

8 (3) A támogató szolgálat iránti kérelmet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ügyintézőjénél lehet előterjeszteni. A kérelemről a szeretetszolgálat vezetője dönt. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. (5) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, d) az ellátás megkezdésének időpontjára, e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. (6) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha a) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább egy hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, b) az ellátott a részére megállapított személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, c) az ellátott magatartásával az ellátást akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 17. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2006.(III.27.) rendelete. Osli, november 7. Fodor József polgármester Pásztor Katalin jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján a mai napon megtörtént. Osli, november 27. Pásztor Katalin jegyző

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimrôl, családom és velem közös háztartásban

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben