Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdés, 25. (3) bekezdés b) pont, 26., 32. (1) bekezdés b) pont, 32. (3) bekezdés, 37/A. (3) bekezdés, 38. (9) bekezdés, 43/B. (1) bekezdés, 45. (1) és (2) bekezdés, 46. (1) bekezdés, 50. (3) bekezdés, 62. (2) bekezdés, 92. (2) bekezdés, 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási rendelkezések 1. E rendeletben meghatározott eljárásokra vonatkozó kérelmeket Tardos Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. 2. Az e rendeletben meghatározott ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles a saját, illetőleg a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi helyzetéről nyilatkozni és kérelméhez köteles a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat csatolni. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. Aktív korúak ellátása 3. (1) Egészségkárosodottnak nem minősülő aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (1) bekezdés a) pontjában, 37/A. (1) bekezdés c) pontjában, 37/A. (2) bekezdésében meghatározott együttműködésre köteles. (2) Tardos Község Önkormányzatánál az együttműködésre kijelölt szervek a Polgármesteri Hivatal, valamint a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálata (Tata, Almási út 43.), (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (3) A beilleszkedést segítő program típusai: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés, b) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése, c) más ellátásba jutás segítése. 1

2 (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból: a) az (1) bekezdésben foglaltakat nem tartja be, b) a Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg, c) távolmaradásának okát 15 napon belül nem igazolja, d) amennyiben munkába áll és a munkahelyet nem az önkormányzat ajánlja fel számára, a munkába állás tényét nem igazolja. (5) Igazolásként orvosi, hatósági, vagy bírósági igazolás fogadható el. 4. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni: a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház takarításáról, annak udvara, kertje gyommentesítéséről és a kert rendeltetésszerű használatáról, b) keletkező szilárd és folyékony települési hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről, elszállításáról, c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, d) az ingatlana előtt lévő nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról. 2. Lakásfenntartási támogatás 5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. -ában meghatározott normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt feltételeken túl további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni: a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház takarításáról, annak udvara, kertje gyommentesítéséről és a kert rendeltetésszerű használatáról, b) keletkező szilárd és folyékony települési hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről, elszállításáról, c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, d) az ingatlana előtt lévő nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról. 3. Ápolási díj 6. (1) Ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha a kérelmező a munkaviszonyát ápolási kötelezettségének teljesítése miatt szüntette meg, vagy szünetelteti, illetve ápolás miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud, és a családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetén 150 %-át. (2) Az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. - ában és e rendeletben meghatározott ápolási díjjal kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben Tardos Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága gyakorolja. 2

3 4. Átmeneti segély 7. (1) Átmeneti segélyt állapít meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át. (2) Az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben Tardos Község Polgármestere gyakorolja. 5. Lakáshoz jutás támogatása 8. (1)Lakáshoz jutás támogatására kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás adható a) feltételes vételár kedvezmény lakótelek megvásárlásához, b) új vagy használt lakás megszerzéséhez vagy c) fiatal házasoknak első személyi tulajdonú lakás építéshez vagy megvásárlásához. (2) Támogatás akkor adható, ha a) lakótelek vásárló esetén a támogatásban részesülő házaspár esetén legalább az egyik házastárs életkora nem haladja meg a 40. évet, de a 18. életévét már betöltötte, b) lakástámogatás esetén a lakás nagysága nem haladja meg a törvényben, kormány rendeletben, önkormányzati rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, c) a támogatásban részesülővel közös háztartásban együtt lakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, d) fiatal házasok első személyi tulajdonú lakáshoz jutásának támogatása esetén a támogatásban részesülők egyike sem töltötte be a 35. életévét, e) a támogatásban részesülő házaspár esetén az egyik fél állandó lakása legalább 10 éve Tardoson van és f) a támogatott személy, a támogatás megállapításakor figyelembe vett személyekkel együtt, a lakásba állandó lakosként beköltözésre kötelezettséget vállal. (3) Lakáshoz jutásra támogatás csak egy jogcímen és ugyanannak a személynek legfeljebb egy alkalommal adható. 9. (1) A lakáshoz jutásra adott kamatmentes kölcsön visszafizetésének leghosszabb futamideje legfeljebb két évre adható türelmi időt is beleszámítva öt év. (2) A kölcsönt általában negyedévi vagy havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. (3) Ha az adós részletfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a késedelem idejére, a lejárt tartozása után, a Ptk (3) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot köteles fizetni. 10. (1) Önkormányzati lakótelek értékesítése esetén annak a vevőnek adhat a Képviselőtestület vételárkedvezményt, aki a 8. (2) bekezdésének a), c) és e) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. (2) A vételárkedvezmény összegét a Képviselő-testület az önkormányzati lakótelek vevőjének kijelölésekor, a költségvetési rendeletében megállapított mértékben határozza meg. 3

4 11. (1) A lakáshoz jutással kapcsolatos kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő támogatást, illetve vételárkedvezményt egy összegben kell visszafizetni a támogatás nyújtásának időpontjától kezdődően a Ptk (3) bekezdésében foglalt mértékű kamataival együtt, ha a) a kedvezményhez a Képviselő-testület megtévesztésével jutottak, b) a lakást cserelakás nélkül elidegenítik, c) a lakást kevesebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra cserélik, d) a lakást megfelelő másik lakásra cserélik, de a cserelakás nem Tardoson van, e) a támogatást nem az engedélyezett célra használják fel, illetve a célnak megfelelő felhasználás ellenőrzését akadályozzák, f) a vételárkedvezménnyel vásárolt lakótelek beépítési kötelezettségét nem teljesítik vagy g) a vételárkedvezménnyel vásárolt lakótelket az azon létesített épülettel vagy építménnyel együtt elidegenítik és a tulajdonosa nem az Önkormányzat lesz. (2) A támogatással kapcsolatos ingatlan elidegenítése miatt visszafizetési kötelezettség a támogatás igénybevételétől számított 15 évig áll fenn. 12. (1) A támogatás végrehajtásával kapcsolatos, valamint pénzintézeti kezelési költség az adóst terheli. (2) A visszafizetési kötelezettségről a Képviselő-testület esetenként határoz. 13. A lakáshoz jutás támogatása iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat, nyilatkozatokat, különösen az adás-vételi szerződést vagy előszerződést, tulajdoni lap másolatot, jövedelemnyilatkozatot és jövedelem igazolást. 14. A támogatásnak az engedélyezett célra történő felhasználásáról a Képviselő-testület döntése alapján el kell számolni, a helyszíni ellenőrzést lehetővé kell tenni. 15. A lakáshoz jutás támogatásáról a Képviselő-testület hatósági szerződés megkötésével dönt. A szerződést a Képviselő-testület nevében Tardos Község Polgármestere írja alá. 6. Temetési segély 16. (1) Temetési segélyt abban az esetben nyújt, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén a 350 %-át. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költségek mértékéről a temetkezési vállalkozó minden év január 31-ig tájékoztatja az önkormányzatot, a polgármester megkeresése alapján. (3) Temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben Tardos Község Polgármestere gyakorolja. 4

5 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 1. Közgyógyellátás 17. (1) Közgyógyellátásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg, továbbá a rendszeres havi gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %- át. (2) A közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben Tardos Község Polgármestere gyakorolja. 2. Idősek köszöntése 18. (1) Tardos minden 65. életévét betöltött állandó lakosát a Képviselő-testület évente egy alkalommal köszönti, vendégül látja és részükre élelmiszerekből álló csomagot ad. (2) Az idősek köszöntésének megrendezéséről, a vendéglátás módjáról és egyéb feladatainak ellátásáról a Szociális Bizottság határoz éven felüliek születésnapi köszöntése 19. Az önkormányzat nevében minden tardosit hetvenedik életévének betöltésekor, majd azt követően öt évenként, minden nyolcvanötödik életévét betöltött tardosit pedig évente születésnapja alkalmából a Szociális Bizottság vagy a Képviselő-testület egy vagy több tagja személyesen felkeres és köszönt, élelmiszerekből, használati tárgyakból álló ajándékcsomagot ad át. A köszöntés megszervezését a Szociális Bizottság végzi. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szociális alapszolgáltatások 1.Étkeztetés 20. (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62. (1) bekezdésében meghatározott személyek közül szociálisan rászorult aki: a) 60. életévét betöltötte, vagy b) korhatárra tekintet nélkül, akinek ba) egészségi állapota, vagy bb) fogyatékossága, vagy bc) pszichiátriai betegsége, vagy bd) szenvedélybetegsége vagy be) hajléktalansága ezt indokolja. (2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. 5

6 (3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 22-23/A. szerinti fogyatékossági támogatásban részesül. (4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (6) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni: a) a (1) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b) a (1) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot, c) a (1) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményét, d) (1) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. (7) Az étkeztetést az önkormányzat a Dama-Fém Kft. konyhája útján biztosítja, egyébként a Tardos Község Önkormányzata költségvetési szakfeladata. (8) Az étel kiszállításáról igény esetén a polgármester gondoskodik. (9) Az étkezés intézményi térítési díját 1. melléklet tartalmazza. (10) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben Tardos Község Polgármestere gyakorolja. 2. Házi segítségnyújtás 21. Az önkormányzat a házi segítségnyújtást Tata Város Önkormányzati Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja. 3. Családsegítés 22. Az önkormányzat a családsegítést Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja. V. Fejezet Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet április 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti: 1. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról, 2. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI.9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, 6

7 3. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 9/2008. (VI.9.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, 4. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010. (II.22.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, 5. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IX.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, 6. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 7

8 l. melléklet az 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Étkeztetés térítési díja Szociális ellátás Térítési díj Étkeztetés (helyben fogyasztás, elvitel esetén) Ft/ellátási nap Étkeztetés (házhoz szállítás esetén) Ft/ellátási nap Az ebéd kiszállítási díja 0.- Ft. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IV.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben