Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, 10. (1) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egyének és családok szociális biztonsága érdekében a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 3. (2)-(3) bekezdésében meghatározott eltérésekkel kiterjed Kerepes Nagyközség illetékességi területén életvitelszerűen élő, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott személyekre. Az ellátások formái 2. (1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: a) átmeneti segély b) temetési segély c) krízis segély (2) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni szociális ellátásokat állapítja meg: a) átmeneti segély b) helyi ápolási díj c) helyi lakásfenntartási támogatás d) rendszeres szociális segély (3) Szociális rászorultság esetén a rendeletben meghatározott feltételek szerint a jegyző a jogosult számára közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg. Hatásköri szabályok 3. (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. -ában meghatározott szociális támogatások megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörét az (1) bekezdés b) és c) pontja kivételével Egészségügyi és Szociális Bizottságára ruházza át. (2) A Képviselő-testület a rendelet 2. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szociális támogatások megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 1

2 Eljárási rendelkezések 4. (1) A rendelet 3. -ában meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet a Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) benyújtani. (2) A kérelemhez a Szt ában meghatározottak szerint csatolni kell az igénylő és családja jövedelemviszonyairól szóló igazolást. (3) Azon kérelmezőnek, illetve családtagnak, aki jövedelemmel nem rendelkezik, e tényről írásban kell nyilatkoznia. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 5. (1) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az Szt ában foglaltakon túl - a jogosultság egyéb feltételeként - lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert tisztán tartása, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, e) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása, f) a lakás rendeltetésszerű használata, ennek keretében ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, higiéniájának biztosítása, eb) a vizes helyiség, WC rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, g) az ingatlan,valamint a hozzá tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevőktől valómentesítése, h) állattartásra vonatkozó szabályok betartása. (2) A bérpótló juttatásra jogosult személy (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését a Hivatal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével ellenőrzi. (3) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jogosult az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének felszólítást követően sem tesz eleget, a bérpótló juttatás folyósítását és az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések 6. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - szakorvos által igazoltan a) egészségi állapotára való tekintettel nem képes eleget tenni az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettségének, vagy 2

3 b) veszélyeztetett terhes. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás a jogosult kérelmére, az Szt. 37. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 7. (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltétele a jogosult együttműködése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: az együttműködésre kijelölt szerv). (2) Az együttműködés keretében a jogosult a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az együttműködésre kijelölt szervet, b) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi nyilvántartásba vételét, c) az együttműködésre kijelölt szervvel beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik és d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, e) havonta 4 alkalommal az együttműködésre kijelölt szervnél, az általa meghatározott időpontban megjelenik. (3) A jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségén túl köteles együttműködni az önkormányzattal a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv a) a jogerős határozat alapján az együttműködésre jelentkezőt nyilvántartásba veszi, b) a kötelezett megjelenési kötelezettsége teljesítésnek elmulasztása esetén annak okát a határidő leteltét követő 8 napon belül megvizsgálja, és megállapításairól írásban tájékoztatást küld az önkormányzat részére, c) a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja az együttműködésre kötelezettet az együttműködési kötelezettség feltételeiről és menetéről, a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a program típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a kötelezett bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban szerződést köt, e) a szerződés megkötéséről 8 napon belül írásban értesíti az önkormányzatot, f) 8 napon belül írásban értesíti az önkormányzatot, ha a kötelezett a szerződés aláírását önhibájából elmulasztja és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megtagadja, g) folyamatosan kapcsolatot tart a segélyezettel, segítséget nyújt számára a program betartásának és sikeres végrehajtásának érdekében, h) a program végrehajtása során szükség szerint, de legalább évente írásos értékelést készít, ha kell, azt módosítja, i) a program befejezésével azt értékeli és lezárja, ha szükséges, javaslatot tesz az elkövetkező időszakra vonatkozóan. 8. (1) a beilleszkedést segítő programok a jogosult szociális és mentális helyzetéhez igazodva az alábbiak lehetnek: a) szocializációs program, melynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése, b) munkaerő-piaci esélynövelő program, melynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába. 3

4 9. (1) A jogosult részéről az együttműködési megállapodás megszegésének minősül az Szt. 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl, ha a) a 7. (2)bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget b) a 7. (2) bekezdés b- e) pontjában foglalt kötelezettségét nem teljesíti és mulasztását nem igazolja, illetve annak felszólítás ellenére sem tesz eleget. 10. Helyi lakásfenntartási támogatás (1) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, családnak az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 30 %-t meghaladja, b) egyedül élő személy esetében jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 25 %-t meghaladja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl a helyi lakásfenntartási támogatás további jogosultsági feltétele, hogy a kérelmező a lakott lakás egészét lakás céljára használja. 11. (1) A lakásfenntartás elismert havi költsége a kérelemmel érintett lakás elismert nagyságának és az egy négyzetméterre jutó elismert költségnek a szorzata. (2) A lakásfenntartási támogatás 1 nm-re jutó, helyben elismert havi költsége 500,-Ft. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság a) 1-2 fős háztartás tekintetében 80 m², b) 3 vagy több fős háztartás esetében 120 m², de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a) egyszemélyes háztartás esetén Ft, b) többszemélyes háztartás esetén Ft. (5) A lakásfenntartási támogatás összege kizárólag természetben, közvetlenül a szolgáltatóhoz vagy bérbeadóhoz történő folyósítás útján nyújtható. 12. (1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (2) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a támogatás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően illeti meg. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 20. -ában meghatározott iratokat. Helyi ápolási díj 13. (1) Az Szt. 43/B. (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt ainak figyelembe vételével az önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg, feltéve, hogy a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 4

5 b) egyedülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (2) Az ápolási díj összegére az Szt. 44. (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak az irányadók. (3) Nem állapítható meg ápolási díj, illetve az ellátást meg kell szüntetni, ha az ápoló a) a helyszíni szemle vagy a felülvizsgálat lefolytatását szándékosan gátolja; b) az ápolási kötelezettségét nem teljesíti. (4) A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy a) több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeit nem biztosítja, c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzését elmulasztja. Átmeneti segély 14. (1) Az Szt. 45. (1) bekezdésében meghatározott átmeneti segély annak a rászoruló személynek nyújtható, akinek a) családjában az egy főre jutó havi nettójövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-t. (2) Átmeneti segély a) természetbeni, vagy b) pénzbeli támogatás formájában nyújtható. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, természetbeni támogatást a kérelmező szükséglete szerint a) élelmiszervásárlási utalvány, b) ruházati vásárlási utalvány, c) tüzelő, d) közüzemi díj, e) étkezési térítési díj, f) gyógyszertámogatás formájában kell nyújtani. (4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzbeli támogatást kizárólag a) a kérelmező vagy hozzátartozója kórházi kezelése, b) a kérelmező vagy hozzátartozója tartós betegsége, c) elemi kár bekövetkezése esetén lehet megállapítani. (5) A (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontja az irányadó. (6) A kérelmező a) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsági feltétel meglétét kórházi beutalóval vagy zárójelentéssel, b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsági feltétel meglétét háziorvosi igazolással, c) a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultsági feltétel meglétét hivatalos tűzoltóság, biztosító által kiállított - igazolással köteles igazolni. 15. (1) A 14. (3) bekezdés a), e) pontjában, és a (4) bekezdés b) pontja alapján meghatározott támogatás havi rendszerességgel is nyújtható. (2) A havi rendszerességgel folyósított támogatás időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg. 5

6 16. (1) 14. (4) bekezdés a) és c) pontja alapján nyújtott támogatás krízissegély formájában is megállapítható, feltéve, hogy a kérelmező a 14. (1) és (4)-(6) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel. Temetési segély 17. (1) Az Szt. 46. (1) bekezdésében meghatározott személy részére temetési segély állapítható meg, feltéve, hogy a) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) Az Szt. 46. (2) bekezdésében foglaltakon túl nem részesíthető temetési segélyben az a kérelmező, akinek az elhunyt személlyel tartási, öröklési, vagy életjáradéki szerződése volt. (5) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 32. -ában felsorolt iratokat. Közgyógyellátás 18. (1) Az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyeken túl közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy is, aki a) fogyatékossági támogatásban részesül, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, 50%- os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében annak 300%-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja, vagy b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében annak 200%-át. c) Különösen indokolt esetben, ha a környezettanulmány készítése során megállapítható, hogy kérelmező szociális és egyéb körülményei indokolják, a hatáskör gyakorlója eltérhet az (1) bekezdésben foglaltaktól, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 % -át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében annak 300 %-át. (2) A közgyógyellátás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35. -ában felsorolt iratokat. 6

7 Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet - a 14. (3) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kivétellel február 4-én lép hatályba. Rendelkezéseit, amennyiben az a kérelmező számára kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet 14. (3) bekezdés a)-b) pontja április 1-én lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2006. (IV.28.) rendelet és az azt módosító 9/2007.(III.29.); 2/2008.(II.4.); 13/2008.(VI.10.); 9/2009.(V.5.); 21/2009.(IX.7.) és 23/2009.(X.29.) rendelet. Kerepes, 2011.január 25. Franka Pál Tibor polgármester Oláh János jegyző Kihirdetve: február 4. Oláh János jegyző 7

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben