Tisztelt Képviselő- testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő- testület!"

Átírás

1 Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság E- 122 Polgármester: Jegyző:- Igazgatási Oszt.vez.: - Pénzügyi Vezető: - Tárgy: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.( VI.01.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő- testület! Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékossági és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXI. törvény szeptember 1-jei hatállyal módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban: Szoc.tv.) lakásfenntartási támogatásról szóló ának rendelkezéseit. A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult háztartások száma várhatóan nagymértékben meg fog emelkedni a szeptember 1. napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezések által. A korábbi szociális alapú gázár - és távhő - ártámogatási rendszer megszűnik, és módosult formában beépül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény lakásfenntartási támogatást szabályozó szakaszába évben normatív lakásfenntartási támogatásra 7 személy illetve háztartás volt jogosult az egy főre jutó ,-Ft-os értékhatár mellett. A szabályozás részét képezte az egy főre jutó jövedelem vizsgálatán túl annak megállapítása, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja szeptember 1. napjától hatályos szabályozás értelmében a fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet vizsgáljuk a lakásfenntartás elismert havi költségének és a háztartás havi összjövedelme egymáshoz való arányának kalkulációja nélkül. A fogyasztási egység a Szoc.tv.) 38. -ában került szabályozásra a család tényleges létszámához viszonyítva az egy fős háztartás kivételével kisebb szorzószámot eredményez a háztartás összjövedelmének vizsgálata során, azonban az egy fogyasztási egységre jutó ,-Ft-os jövedelemhatár jóval magasabb összjövedelmet ismer el, mint a család tényleges létszámához rendelt ,-Ft-os értékhatár. A Szoc.tv. továbbra is tartalmazza a normatív lakásfenntartási támogatás mellett a helyi lakásfenntartási támogatási formát is. A Szoc.tv (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a

2 támogatás összegét. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetén a háztartásban, az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem határt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet a jogosultsági feltételként nem írhat elő. A jogszabályi előírás értelmében a támogatás összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál, és az igénylés menetét úgy kell szabályozni támogatás iránti kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen. A törvényi ajánlás alapján lakásfenntartási támogatás megállapításánál, az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határoztuk meg. A Képviselő-testület feladata annak meghatározása, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy fogyasztási egységre jutó értékhatárnál, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-nál ( ,-), mely normatív lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályozott értékhatár, mennyiben határoz meg kedvezőbb feltételeket. Az Önkormányzat anyagi teherbírására tekintettek nem javasolom annak túlzott emelését, tekintettel arra, hogy ezen támogatásra kifizetett összeg teljes egészében a települési önkormányzat költségvetését terheli évben 5 háztartás volt jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra, az egy főre jutó ,-Ft-os értékhatár mellett. Tekintettel arra, hogy a változó szabályozás okán a normatív támogatásra is jelentősen több háztartás válik jogosulttá, a helyi lakásfenntartási támogatás egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatárát javasolom meghatározni az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 255%-ában ( azaz ,-Ft összegben), ez mindössze 5%-kal magasabb értékhatárt jelent a normatívnál, összegszerűen 1.425,-Ft eltérést jelent. Előterjesztésünkben a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó költség megegyezik a költségvetési törvényben meghatározott költség összegével. A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a. A Szoc.tv. módosítása a lakásfenntartási támogatás újraszabályozásán túl kiterjedt a bérpótló juttatás elnevezés megváltoztatására, melynek értelmében az elnevezését foglalkoztatást helyettesítő támogatás elnevezésre módosította, ezért helyi rendeletünk a törvényben foglaltak alapján került módosításra. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010. (VI. 01.) számú rendelet a törvényben foglalt feltételek alapján áttekintésre került és ennek megfelelően a szükséges módosításokat a törvényi rendelkezéssel összhangban megtettük. Helyi rendeletünk módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük megvitatásra. Nagykovácsi, szeptember 19.

3 RENDELET TERVEZET Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.( VI.01.) számú rendelet módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 32. (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 157. (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 14/2010. (VI.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 6. (1)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A helyi önálló lakásfenntartási támogatás a Nagykovácsi állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen ott élő szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Több lakcím estén a jogosultsági feltételt az a lakóhely, vagy az a tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. (2) Helyi önálló lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre [ fogyasztási egység vonatkozásában a Szoc.tv. 38. (2a)- (2c) bekezdés rendelkezései irányadók] számított havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 255%-t nem haladja meg, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (3) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pont pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. (5) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a,100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb Ft-nál (7) Ha a kérelmezőnek lakásfenntartási költség hátraléka keletkezett, a jogosultság megállapítása esetén a támogatás összegét a hátralékot nyilvántartó szolgáltató részére kell folyósítani.

4 (8) A kérelem benyújtásához csatolni kell: Jövedelem nyilatkozat Vagyonnyilatkozat Kérelmező által lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos irat, ennek hiányában büntetőjogi felelősége tudatában tett nyilatkozatát Lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló számlák hat havi számlák (9) Helyi lakásfenntartási támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként is nyújtható. (10) A lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra, és a támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A Rendelet 10. (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) Az a személy akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították a Szt ban foglaltak szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására köteles figyelmet fordítani. A lakókörnyezet tisztántartásának ellenőrzését a közterület felügyelő ellenőrzi. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül köteles az állami foglalkoztatási szervet felkeresni és kérni az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. (4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (5) A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. (6) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban szünetel a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, ha a jogosult 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony alapján keresőtevékenységet végez, a jogviszony fennállásának időtartama alatt ha a jogosult olyan képzésben vesz részt, melynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt (7) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban megszüntetésére az önkormányzat az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.

5 3. Záró rendelkezések (1) A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak. (2) Jelen rendelet szeptember lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Nagykovácsi, szeptember 29. Bencsik Mónika polgármester Záradék: A kihirdetés napja szeptember..

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(II.26.) rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben Hatályos: 2015.

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. szeptember 29-én tartandó Képviselő-testületi ülés 2. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

XVIII. 1/2012. (II.28.) 1/2011. (II.18.)

XVIII. 1/2012. (II.28.) 1/2011. (II.18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.)

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Község Önkormányzata képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról* 31214 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 200. szám 4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása 25. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. március 31. napján tartandó

2011. március 31. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 758/2011. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben