Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.) és az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelettel.) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási rendelkezések 1. (1) A képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni. (2) Az eljárás hivatalból is megindítható. 2. Hatásköri rendelkezések 2. 1 (1) A képviselő-testület a rendelet a) 2 b) a 11. (1) bekezdésében meghatározott átmeneti segély 3, c) a 12. -ban meghatározott temetési segély, 3 d) a 14. -ban meghatározott időskorúak születésnapi átmeneti segélye és 3 e) 4 a 19/A -ban megállapított szociális célú tűzifa támogatás elbírálásának hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) 2 3. A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 58/B. (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a Karitász és a Vöröskereszt helyi szervezetének a vezetői. 1 Módosította a 16/2011. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos szeptember 1-jétől. 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatálytalan február 1-jétől. 3 Módosította a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1-jétől. 4 Megállapította a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos február 1-jétől.

2 II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 3. Aktív korúak ellátása 1 4. (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának valamint folyósításának feltételeként az aktív korúak ellátása egyéb feltételeinek megfelelő kérelmező vagy az ellátásban már részesülő személy (a továbbiakban: aktív korúak ellátására jogosult ) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 1 (2) Az aktív korúak ellátására jogosult lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, amennyiben a) az udvarában a fűfélék és gyom magassága nem haladja meg a 15 cm-t, b) háztartási és egyéb hulladékot az udvarán sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban nem tárol, c) háziállatot tart, akkor a célnak megfelelően kialakított hellyel rendelkezik, amelynek tisztaságáról folyamatosan gondoskodnia kell, d) állattartás esetén nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét a trágyalé az udvaron, e) a kerítés olyan állapotú, hogy az megakadályozza állatok ki- vagy bejutását az ingatlanra, f) az ingatlan előtti árok tiszta, a csapadékvíz elfolyását föld vagy szemét nem akadályozza, g) a ház előtti növényzet nem akadályozza a gyalogosforgalmat és a kilátást az úttestre, h) téli időszakban az ingatlan előtti járdán a hó el van takarítva Rendszeres szociális segély 5. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy köteles együttműködni a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek székhelye: Dorog, Hantken Miksa utca 8. (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). (2) A beilleszkedést segítő programok típusai a) egyéni foglalkozások aa) képességfejlesztés, ab) szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, ac) családfentartó szerep erősítésére irányuló tevékenység, b) tanácsadások ba) egészségügyi, bb) egyéni életvezetési, bc) életmódformáló, bd) jogi, be) mentális, bf) munkaügyi. bg) pszichológiai, bh) rehabilitációs. 1 A II. Fejezet 3. alcímének Bérpótló juttatás alcíme helyébe az Aktív korúak ellátása alcím, és a 4. (1) és (2) bekezdésében szereplő bérpótló juttatás szövegrész helyébe az aktív korúak ellátása szöveg lépett. Módosította a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos február 1-jétől.

3 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre köteles személy a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik nyilvántartásba vételre az együttműködésre kijelölt szervnél, b) az együttműködésre kijelölt szerv által előírt megjelenési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, c) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, vagy módosításában, d) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül, e) nem tesz eleget a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak, f) az együttműködésre kijelölt szerv által előírt megjelenési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja. 6. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel az alábbi feltételeknek megfelel a) % közötti egészség-károsodással rendelkezik, b) várandós anya, c) pszichiátriai beteg vagy d) szenvedélybeteg. (2) Az (1) bekezdés szerinti állapot igazolására szakorvos által kiállított iratot kell becsatolni. 5. Helyi lakásfenntartási támogatás Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatálytalan február 1-jétől.

4 6. Ápolási díj 9. Ápolási díjra jogosult az a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem, illetve egyedülálló esetén, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át. 7. Átmeneti segély 10. (1) Az átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként állapítható meg. (2) Természetben kell az ellátást megállapítani amennyiben a kérelem erre irányul. (3) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén annak 230 %-át. (4) Az átmeneti segély eseti összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 11. (1) Különösen indokolt, sürgős esetben a polgármester 5.000,- Ft összeghatárig jogosult átmeneti segélyt megállapítani a (2) bekezdésben foglalt feltételek figyelembe vételével. 1 (2) Különösen indokolt, sürgős esetnek tekintendő a) amennyiben a napi élelmezés nem megoldott, b) gyógyszer kiváltása más módon nem oldható meg, c) orvosi vizsgálathoz szükséges útiköltség nem áll rendelkezésre, d) kórházi kezeléshez a minimálisan szükséges tisztálkodó szerek és ruhanemű nem áll rendelkezésre. (3) Különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben a 10. (3) bekezdésben foglalt jövedelem-határoktól el lehet térni. 2 (4) Különösen indokolt, méltánylást érdemlő esetnek tekintendő a) haláleset ügyintézéséhez útiköltség, b) fűtési szezonban minimálisan szükséges tüzelőanyag megvásárlása, c) szociális otthoni elhelyezés esetén a minimálisan szükséges ruhanemű megvásárlása, d) váratlan kórházi kezelés, e) elemi kár. 8. Temetési segély 12. (1) A temetési segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. 1 Módosította a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályos február 1-jétől. 2 Módosította a 4/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályos február 1-jétől.

5 9. Időskorúak születésnapi átmeneti segélye 14. A 85. és 90. születésnapjuk alkalmával, valamint 90 év felett minden születésnapon alanyi jogon 10 ezer Ft egyszeri pénzbeli átmeneti segélyre jogosultak a községben a korhatár betöltésének napján állandó lakóhellyel rendelkező személyek. 15. A 14. -ban megállapított segélyt hivatalból kell megállapítani, és az elbíráláshoz jövedelmi viszonyokat nem kell igazolni. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 10. Köztemetés 16. A köztemetés költségének megtérítése alól részben mentesíthető a temetésre kötelezett személy a) amennyiben ingatlannal, vagy ingatlanrésszel nem rendelkezik, b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és c) legalább két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. 17. A köztemetés költségének megtérítése alól egészben mentesíthető a temetésre kötelezett személy a) amennyiben ingatlannal, vagy ingatlanrésszel nem rendelkezik, b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50 %-át és c) három, vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. 11. Közgyógyellátás 18. (1) Közgyógyellátásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át, feltéve, hogy az összes gyógyító ellátás költsége a havi Ft-ot meghaladja. (2) Közgyógyellátásra jogosult az a a) 80 év feletti, vagy b) orvosi igazolás alapján ápolásra szoruló, vagy c) súlyosan mozgáskorlátozott személy akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a hatezer forintot, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem, illetve egyedül élő esetén a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át. 19. A 20. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásánál ápolásra szorul az, aki megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43. (1) bekezdésében foglaltaknak, a 20. (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásánál súlyosan mozgáskorlátozott az, aki megfelel a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek.

6 11/A. Szociális célú tűzifa támogatás 1 19/A 2 (1) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a család, aki e rendelet hatálybalépésének napján legalább négy kiskorú, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú gyermekkel rendelkezik és a) aktív korúak ellátásában, b) lakásfenntartási támogatásban, c) időskorúak járadékában, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottak az elbírálás során előnyt élveznek. (3) Szociális célú tűzifa támogatásra az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági körből csak az a család jogosult, aki anyagi és büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozik arról, hogy a tűzifát fűtési célra saját háztartásában fel tudja használni. (4) A szociális célú tűzifa támogatás egy családra jutó mértéke a pályázaton elnyert szociális célú tűzifa mennyisége és a jogosultak száma alapján egyenlő mértékben kerül meghatározásra. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 12. A személyes gondoskodás formái Az ellátások biztosításának módja V. Fejezet 14. Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet. Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyző 1 Az alcímet beiktatta a 4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos február 1-jétől. 2 Módosította az 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos február 1-jétől. 3 Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatálytalan február 1-jétől.

7

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban:

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben