Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről"

Átírás

1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II. 16.) Kt. rendelet**, valamint a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet*** szerinti módosítással) Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. E rendelet alkalmazása során az önkormányzat és intézményei a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kincsesbánya községben lakóhellyel rendelkező - magyar állampolgárságú, - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, - a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre 24. évét nem töltötte be, valamint szüleikre. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túl kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Kincsesbánya községben tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Kincsesbánya község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. *** A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az (1) és (2) bekezdés szerint.

2 (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b) iskolakezdési támogatás, c) csecsemő és óvodás korúak támogatása. (2) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek napközbeni ellátása (óvoda, általános iskolai napközi), c) gyermekek átmeneti gondozása. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 4. (1)* A Gyvt. rendelkezései alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg. (2) A támogatások megállapításáról szóló határozat fellebbezésének elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) Kérelmet és fellebbezést Kincsesbánya Polgármesteri Hivatalnál adhat be a szülő vagy más törvényes képviselő. A kérelemhez csatolni kell: a) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt. b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet. c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást. d) közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a (3) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást illetve fiatal felnőtt kérelme esetén a (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolást is kell csatolni. (5) A benyújtott okmányokban szereplő adatok valódisága az eljárás során környezettanulmánnyal ellenőrizhető. A környezettanulmányt a hivatali előadóval és a szociális bizottság tagjával kell elkészíteni. 5. (1)* 2

3 (2)* A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a pénzben fizetett iskolakezdési támogatás, valamint a csecsemő és óvodáskorúak támogatása. Kifizetésének időpontjáról és módjáról külön határozatban kell dönteni. (3)* 6. * 7. * Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások 8. (1) A szociális bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Az (1) bekezdésben szereplő helyzetnek minősül, ha az eltartásról a család alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul. (3) A támogatásra való jogosultság megállapításánál a 4. (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. (4) Különös méltánylást érdemlő esetben a szociális bizottság a támogatást jövedelem vizsgálat nélkül is állapíthat meg, amennyiben ezt a gyermek érdeke indokolja. (5) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a támogatás hiánya a gyermek veszélyeztetésével, fejlődésével, létfenntartásával vagy elháríthatatlan kárral járna. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 5.000,- Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimumig terjedhet függően a rászorultságtól. (7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni formában állapítható meg. (8) A természetbeni megállapított gyermekvédelmi támogatás felvételére, ha a gyermek érdeke indokolja, a családgondozó is jogosult. 9. *** Térítési díj Iskolakezdési támogatás 10. (1) Hivatalból, jövedelem vizsgálat nélkül, anyagi terhek enyhítése érdekében iskolakezdési támogatás biztosítható a kincsesbányai állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanuló részére. 3

4 (2) Az iskolakezdési támogatás kifizetése készpénzzel történik, függetlenül attól, hogy a gyermek helyben, vagy más településen tanul. (3) A támogatás mértéke a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra évenként. A támogatottak köréről külön határozatban kell dönteni. (4) A támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni. Csecsemő és óvodáskorúak támogatása 11. (1) Hivatalból, jövedelem vizsgálat nélkül Kincsesbánya területén lakóhellyel rendelkező óvodáskorú és óvodai ellátásban részesülő gyermekek részére támogatás adható. A támogatás kifizetése készpénzzel történik. A támogatás mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében állapítja meg évenként. (2) A támogatást határozatban kell megállapítani. (3)** Csecsemő támogatásként a törvényes képviselő által benyújtott kérelem alapján, születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával, jövedelem vizsgálat nélkül gyermekenként a támogatás összegét ,- Ft-ban kell megállapítani valamennyi újszülött részére. Természetben nyújtott támogatások 12. (1)* A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2)*** A természetbeni ellátás formája az intézményi térítési díj átvállalása. (3)* A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a szociális bizottság az összes körülményt figyelembe véve határoz. (4)* Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni formájában akkor állapítható meg, ha - kérelmező természetbeni támogatást kér, - a gyermek étkezési térítési díjhátralékának támogatására kerül sor, - a gyermek érdekét szolgálja a természetbeni támogatás. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 13. A képviselő-testület gyerekjóléti alapellátásai: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása (óvoda, iskolai napközi) - gyermekek átmeneti gondozása. 4

5 A gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása 14. (1) Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás működését szerződés alapján a Jobb Otthon Alapítvány Kapaszkodó Családsegítő Szolgálatával (székhelye: Bodajk) végzi. (2) A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. és 40. -ban foglalt feladatokat látja el. Szoros kapcsolatot alakít ki a kincsesbányai gyámhatósággal, szociális bizottsággal, polgármesteri hivatal intézményeivel. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak a jegyző, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár jelzése alapján végzi, amennyiben ez a gyermek veszélyeztetettségére utal. (4) A gyermekjóléti szolgálat intézkedése alapozza meg az ellátás biztosítását. 17. (1) Az óvodai ellátás, iskolai napközi igénybevételére a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény előírásait kell alkalmazni. 18. (1) A gyermekek átmeneti gondozását a Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szerződés alapján a Jobb Otthon Alapítvány Kapaszkodó Családsegítő Szolgálaton keresztül biztosítja. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet május 1-től lép hatályba. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI törvény, valamint végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 23/2003. (XII. 16.) Kt. rendelet hatályát veszti. Bajkai János polgármester Szili Gyula jegyző Kihirdetve: Kincsesbánya, április 29. Szili Gyula jegyző 5

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (I.23.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egybeszerkesztve a 2006. évi módosításokkal Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben