Bodajk Város Önkormányzat 30/2008. (XI. 27.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat 30/2008. (XI. 27.) rendelete"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat 30/2008. (XI. 27.) rendelete a gyermekek védelméről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 6.), a 39/2009. (XII. 17.), a 14/2010. (XII. 16.), a 8/2011. (III. 31.) és a 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésére - a gyermekek védelméről a következő rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. E rendelet alkalmazása során az önkormányzat és szervei a gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bodajk város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező a) magyar állampolgárságú személyre, b) ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, mennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rendelet hatálya kiterjed továbbá a Bodajk területén tartózkodó a) az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire, b) magyar állampolgárságú gyermekre lakóhelytől függetlenül.

2 Ellátások 3. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - tankönyvtámogatás, - gyermekek karácsonyi támogatása; b) gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek átmeneti gondozása, - gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi. Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai (1) A Gyvt. rendelkezései alapján az önkormányzat támogatást állapít meg a Gyvt.-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) Az eseti támogatások megállapításáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt első fokon, a fellebbezések elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A kérelmet és a fellebbezést Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő, az osztályfőnök, óvónő, védőnő, orvos, a családgondozó vagy a gyermekvédelmi felelős. (4) 2 A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során környezettanulmánnyal ellenőrizhető. A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője a Lila Akác Gondozó Ház Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) családgondozójának bevonásával készíti el. 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a pénzben fizetett tankönyvtámogatás és karácsonyi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni. (2) A gyermek védelme érdekében - amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja - a támogatást a családgondozó veheti fel, aki a gyermek számára szükséges élelmiszert, ruhaneműt, egyéb javakat vásárol rajta. A családgondozó a felvett támogatásról az önkormányzatnak elszámol. 1 Hatályát vesztette: 39/2009. (XII. 17.) 2 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.)

3 (3) Az egyszeri pénzbeli támogatást a határozat jogerőre emelkedését követően a jogosult részére postai úton, vagy az általa megjelölt pénzintézeti számlára történő átutalással kell kifizetni. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a 2. melléklet szerinti kérelem alapján a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Az (1) bekezdés szerinti helyzetnek minősül különösen, ha az eltartásról a család alkalmanként jelentkező többletkiadás, betegség vagy beiskolázás miatt nehezen tud gondoskodni, anyagi segítségre szorul. (3) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a támogatás hiánya a gyermek veszélyeztetésével vagy elháríthatatlan kárral járna. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege Ft-ig terjedhet a rászorultság mértékétől függően. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ugyanazon személynek évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg. Tankönyvtámogatás 8. (1) A képviselő-testület, ha a költségvetés lehetővé teszi - hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül - a tanévkezdés megkönnyítése és az anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosít a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére, amennyiben nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban. (2) A tankönyvtámogatást minden tanuló készpénzben kapja, és annak összege - függetlenül attól, hogy helyben, vagy más településen tanul - azonos mértékű. (3) A támogatás összegéről a képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. (4) A tankönyv-támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni, valamint nyilatkozni arról, hogy az igénylő ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult. Gyermekek karácsonyi támogatása 9. (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül - a karácsonyi ünnepek előtt a képviselő-testület a település közigazgatási

4 területén lakóhellyel rendelkező 0-18 éves korú, oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére karácsonyi támogatást biztosít. (2) A támogatás pénzbeli juttatást jelent, kivéve a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek esetében, ahol a támogatást természetben kell biztosítani azonos értékű ajándékcsomagok formájában, vagy a törvényes képviselőnek az összeg felhasználásáról számlával kell elszámolnia. Természetben nyújtott ellátások 10. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható, melyről a hatáskör gyakorlója az összes körülményt figyelembe véve határoz. (2) Természetbeni ellátások különösen: a) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, b) ajándékcsomag. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul, b) a kérelem a gyermek étkezési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul, c) az ügy összes körülményeire tekintettel alapos okkal feltételezhető, hogy a szülő (törvényes képviselő) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) 3 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséről a Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány által kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a Szociális Szolgáltató Központ útján. (2) 4 A Szociális Szolgáltató Központ ellátja a Gyvt ban foglalt feladatokat. A családsegítés területén különösen szoros (napi) kapcsolatot kell kialakítani a Polgármesteri Hivatallal, az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal, a közoktatási intézményekkel, a védőnőkkel, háziorvosokkal, a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével, valamint a hajléktalan szállásokkal és más átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekkel. (3) 5 A Szociális Szolgáltató Központ javaslatot tesz az önkormányzat felé a gyermekvédelem helyi rendszerének fejlesztésére, az egyes ellátások igénybevételének részletes szabályaira, új ellátási formák bevezetésére. (4) 6 A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése 3 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.) 4 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.) 5 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.) 6 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.)

5 alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. Amennyiben a kérelmet a jegyzőnél nyújtják be, azt haladéktalanul a Szociális Szolgáltató Központhoz kell továbbítani. (5) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 14. (1) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Bodajk város területén az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról napköziotthonos óvoda és általános iskolai napköziotthonos foglalkozás keretében gondoskodik. (3) A gyermek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthat napközbeni ellátást az intézménybe járó gyermekek részére. Térítési díj 15. (1) 9 Az ÁFA-t is tartalmazó intézményi térítési díjak: a) 10 óvodában napi háromszori étkezéssel 410 Ft/fő, b) 11 iskolai menza napi egyszeri étkezéssel 336 Ft/fő, c) 12 iskolai napközi napi háromszori étkezéssel 540 Ft/fő. (2) Az intézményi térítési díjról a BAK Kft. a lakosságot a helyi kábeltelevízión keresztül tájékoztatja. (3) Az intézményvezető hatáskörébe tartozik a fenntartó által, központi költségvetési támogatásból biztosított étkezési térítési díjkedvezmények, jogszabályi keretek közötti érvényesítése. 7 Hatályát vesztette: 29/2009. (VIII. 6.) 8 Hatályát vesztette: 29/2009. (VIII. 6.) 9 Módosította: 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10 Módosította: 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 11 Módosította: 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 12 Módosította: 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

6 Nyilvántartások vezetése A Szociális Szolgáltató Központ a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet mellékletének XI. számú adatlapját köteles vezetni. Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 13/2003. (X. 3.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 5/2004. (III. 1.) ÖKR. sz., a 11/2004. (VII. 1.) ÖKR. sz., a 9/2005. (V. 2.) ÖKR. sz., a 12/2005. (VI. 6.) ÖKR. sz., a 16/2005. (IX. 30.) ÖKR. sz., a 24/2005. (XII. 23.) ÖKR. sz., a 2/2006. (II. 1.) ÖKR. sz., a 2/2008. (I. 31.) és a 7/2008. (II. 29.) rendelet. Bodajk, november 26. Oszlánszki Zsolt polgármester dr. Nagy Gábor jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, november 27. dr. Nagy Gábor jegyző 13 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.)

7 14 Módosította: 29/2009. (VIII. 6.) rendelet 15 Módosította: 39/2009. (XII. 17.) rendelet 16 Módosította: 14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 17 Hatályon kívül helyezte: 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 14,15,16,17

8 Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60. Tel: 22/ Fax: 22/ melléklet KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOZ Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje:.. Anyja neve:.. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):.... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:. Kérelmező/jogosult számlaszáma:.. Családi állapota:... INDOKOLÁS Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről [Ket. 29. (9) bek.]. Értesítést kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó): igen / nem Bodajk,... év.... hó nap.. kérelmező aláírása

9 JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást igénylő neve:... Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő A közeli hozzátartozók adatai: A jövedelem típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 6. Önkormányzatok és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme 1.) 2.) 3.) 4.) Összesen Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)......ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatásban kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Bodajk, év.... hó.. nap.. kérelmező aláírása

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben a 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. és 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rendeletekkel.) A 21/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2012.(III.1.), 23/2013.(XII.21.), 25/2014.(XI.27.)

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (I.23.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egybeszerkesztve a 2006. évi módosításokkal Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben