Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. ) 18. (1) bekezdés b) pontjában, a (2), (5) és (6) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, 29. (1)-(2) bekezdésében, valamint a ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Fejezet A rendelet személyi hatálya 1. (l) A rendelet személyi hatálya azokra a Gyvt. 4. (1) (3) bekezdésében meghatározott Varbó község közigazgatási területén tartózkodó arra a gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes képviselőikre terjed ki, akik az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, továbbá arra a hajléktalan fiatal felnőttre, törvényes képviselőre, akinek lakóhelyeként a személyi adat- és lakcímnyilvántartás csak Varbó község megnevezését és a lakcím nélküli megjelölést tartalmazza. (2) A gyámügyi hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az e rendeletben meghatározott gyámügyi ellátást nyújthatja a Varbó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személynek is. II. Fejezet A gyámügyi ellátás helyi rendszere 2. E rendelet alapján a gyermek védelme érdekében az alábbi pénzbeli, természetbeni ellátás, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás nyújtható: 1) pénzbeli és természetbeni ellátás: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; b) beiskolázási segély; 2) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás, b) gyermekek napközbeni ellátása. 2. RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ I. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. (1) A Gyvt. 21. (1) és (2) bekezdése szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet Varbó-Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének varbói hivatalában a melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, csatolva az ott megjelölt igazolásokat.

2 (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az olyan kérelem elbírálására, amely esetben a kérelmező a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást rendkívüli és sürgős okból kéri és emiatt a kérelemről való döntés nem tűr halasztást, azzal, hogy a polgármester a feltételnek megfelelő kérelem esetén is legfeljebb 5.000,- Ft összegig - természetbeni juttatás esetén 5.000,- Ft-os értékig dönthet rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtásáról. (3) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fiatal felnőtt részére is megállapítható, ha középfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgató. 4. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást különösen abban az esetben kell természetbeni ellátás formájában nyújtani, ha az ügy összes körülményeire tekintettel alappal feltételezhető, hogy a szülő (törvényes képviselő) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyekben az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére. 2. Beiskolázási segély 6. (1) A képviselő-testület a Varbón lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő, általános iskolában, középfokú közoktatási intézményben tanuló gyermek illetve nappali tagozatos fiatal felnőtt, továbbá felsőoktatási intézmény hallgatója részére határozatával beiskolázási segélyt biztosíthat. (2) Beiskolázási segélyre az az (1) bekezdésben megjelölt gyermek, fiatal felnőtt jogosult, aki a segély biztosításáról szóló döntés meghozatalát megelőző tanévet, tanulmányi évet eredményesen befejezte és ezt igazolja. Felsőfokú oktatási intézménynél e feltétel teljesülését az utolsó félévre vonatkozó leckekönyvi bejegyzés szerint legalább 15 kreditpont megszerzése jelenti. (3) A beiskolázási segély mértéről a képviselő-testület évente augusztus 01. és szeptember 30. között határoz. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában általános iskolában, középfokú közoktatási intézményben tanuló gyermeknek, fiatal felnőttnek, illetve felsőoktatási intézmény hallgatójának kell tekinteni azt a személyt is, aki a tanulmányait a képviselő-testületi határozat meghozatala évének szeptemberében induló tanévben kezdi meg. (5) A beiskolázási segély kifizetéséhez iskolalátogatási bizonyítvány, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. (6) Felsőoktatási intézmény hallgatója részére legfeljebb a 26. életéve betöltéséig adható beiskolázási segély. 3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése 7. A Gyvt.-nek a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó át az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátásokra is megfelelően alkalmazni kell. II. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3 1. Általános szabályok 8. (1) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás iránti igényét az ellátást biztosító intézménynél gyermekjóléti szolgáltatás esetén annak munkatársánál is - jelezheti. (2) Az ellátás biztosításáról a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője az erről szóló külön jogszabályoknak megfelelően dönt. 2. Gyermekjóléti szolgáltatás 9. A Gyvt ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Varbó Község Önkormányzata a sajószentpéteri Területi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat munkatársán keresztül (továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) biztosítja. A Területi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat a Területi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. 3. Gyermekek napközbeni ellátása 10. Varbó Község Önkormányzata a Gyvt. 41. (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását a varbói Napközi Otthonos Óvodában valamint a társulás keretében fenntartott általános iskola napközi ellátásában biztosítja, melyre a közoktatásról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. RÉSZ ZÁRÓ RÉSZ 11. E rendelet április 1-én lép hatályba. Üveges Géza s.k. polgármester dr. Czipa Zoltán s.k. körjegyző

4 Melléklet A kérelmező adatai: leánykori név: születési hely: születési idő: RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: A kérelmezővel közös háztartásban élő gyermek (gyermekek), illetve a gondozásában lévő gyermek (gyermekek) adata, akire tekintettel a kérelmet benyújtja 1 : Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján a gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosítani szíveskedjenek: 1 A rendelet 3. (3) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén nem kell alkalmazni.

5 A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni): Név Születési hely, idő Jövedelem formája Jövedelem összege Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: A kérelemhez mellékelni kell: - a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást. - amennyiben a kérelmező a gyámsága/nevelése alatt álló gyermek részére terjeszti elő kérelmét, úgy csatolni kell a gyámságot, nevelésbe vételt megállapító hatósági határozatot. - amennyiben a kérelem indokaként ilyen körülmény került meghatározásra, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást; - közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőtt kérelmező esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot 2 : típusa Kiadás összege A fenti nyilatkozat kitöltése esetén mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást. 2 Nem kötelező kitölteni.

6 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Varbó,.. aláírás

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011 (IX.21.) önkormányzati rendelete a gyermekek ellátásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (I.23.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egybeszerkesztve a 2006. évi módosításokkal Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. A rendelet célja 1.. Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.30./ sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodás helyi rendszeréről /módosításokkal egységes

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben